Beslut i korthet, kommunstyrelsen 1 juni

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Budget- och verksamhetsuppföljning 2017-04-30

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning. Det prognostiserade ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +69,7 mnkr. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till +11,0 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 27,2 mnkr bättre än budgeterat. Sammantaget förväntas ett ekonomiskt utfall som är 38,1 mnkr över budget. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 100 mnkr (2016: 91,3 mnkr). Den budgeterade investeringsvolymen för 2017 uppgår till 184 mnkr. Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 18,5 mnkr (2016: 15,4 mnkr).
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten per april 2017 avseende budget- och verksamhetsuppföljning.

Delägarskap i Inera

Bolaget Inera AB (som hittills ägts av alla landsting och regioner) ska få ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Styrelsen för SKL har beslutat att godkänna att SKL Företag AB förvärvar Inera AB. Nu har också samtliga landsting och regioner tagit beslut om att sälja merparten av sina aktier i företaget till SKL Företag AB. Nu erbjuds samtliga kommuner att bli delägare i företaget och därigenom kan kommunerna enklare använda sig av företagets tjänster. SKL:s styrelse föreslår att kommunerna beslutar att förvärva fem aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500 kronor. Förvaltningens bedömning är att delägarskapet ger Ulricehamns kommun ökade möjligheter att arbeta med verksamhetsutveckling genom digitala lösningar. Ägandet i bolaget bedöms inte innebära något väsentligt risktagande.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att besluta att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. Förvärva fem aktier i Inera AB, av SKL Företag AB, för en köpeskilling om 42 500 kronor. Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden. Det finns en efterfrågan på sådana riktlinjer både från förvaltningen och från politiskt håll. Syftet med riktlinjerna är att ge kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen, detta för att motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden ska besvaras så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. De föreslagna riktlinjerna är av sådan karaktär att de bedöms vara lämpliga att anta i kommunfullmäktige istället för i kommunstyrelsen som annars är brukligt för riktlinjer.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att föreslagna riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden antas.

Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har den 7 april 2017, § 275, beslutat godkänna årsredovisning för 2016 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Beslut: Kommunstyrelsen förslår att kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Svar på motion om ålderstest av ensamkommande

Niclas Sunding (SD) lämnade den 1 september en motion om ålderstest av ensamkommande till kommunfullmäktige. Ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkas att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns lagliga möjligheter att införa ålderstest på ensamkommande flyktingbarn. Och, om det är möjligt, att kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn. Förvaltningen bedömer att det saknas lagstöd för kommunen att utföra sådana tester, till exempel medicinsk åldersbedömning, och anser att den rutin som finns mellan SKL och Migrationsverket ska följas när kommunen gör bedömningen att ett anvisat ensamkommande barn är 18 år eller äldre.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har lagstöd för att ålderstesta ensamkommande barn genom medicinsk åldersbedömning, eller andra tester för att fastställa ålder.

Svar på motion om att kommunen återinför estetiskt program

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att kommunen förbereder ett återinrättande av ett estetiskt program så snart som möjligt. Under läsåret 2016/2017 har programutbudet vid Tingsholmsgymnasiet setts över i syfte att bedöma förutsättningarna för en utökning av antalet program. Det estetiska programmet var ett av två program som på förhand ansågs som mest aktuellt att inrätta vid en eventuell utökning. Vid kommunstyrelsens behandling av ärendet den 2 februari 2017 beslutade styrelsen att inrätta estetiska programmet, med start läsåret 2018/2019, under förutsättning att minst åtta elever påbörjar sin utbildning på programmet. Sektor lärande föreslår kommunstyrelsen besluta att motionens förslag ska anses vara tillgodosett genom att det estetiska programmet är en del av det utökade programutbudet vid Tingsholmsgymnasiet.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett genom att det estetiska programmet är en del av det utökade programutbudet vid Tingsholmsgymnasiet.

Fotbollshallen Ulricehamn överlåtelse av borgensåtagande

Kommunfullmäktige i Ulricehamns kommun beslutade i juni 2005 (KF § 73) att bevilja kommunal borgen för lån avseende fotbollshall med högst 9 miljoner kronor. Ulricehamns IFK (UIFK) har i skrivelse till kommunen 2017-04-26 ställt förfrågan om kommunens borgensåtagande gentemot Fotbollshall Ulricehamn Ekonomisk Förening (FUEF). Bakgrunden är att UIFK önskar överta ägandet av fotbollshallen. UIFK redovisar att samtliga ägarföreningar är överens om att en överlåtelse av ägandet av fotbollshallen till UIFK är den bästa lösningen för framtiden. UIFK önskar att Ulricehamns kommun beslutar om förutsättningarna när det gäller tecknad kommunal borgen för det fall att föreningen tar över ägandet av fotbollshallen. Föreningen önskar att kommunen i så fall garanterar lånen som borgensman med samma villkor som kommunens nuvarande borgensåtagande gentemot FUEF. UIFK önskar också att befintligt arrendeavtal mellan kommunen och FUEF ersätts med ett nytt arrendeavtal (med samma villkor som dagens avtal) med UIFK som arrendator. Utöver frågorna från UIFK behöver kommunen även ta ställning till om det årliga driftbidrag till anläggningen (för närvarande 300 tkr) som den ekonomiska föreningen erhållit kan utgå även i fortsättningen, men i så fall, till den nya ägaren av anläggningen, det vill säga UIFK, istället.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen till Ulricehamns IFK för lån avseende fotbollshallen i Ulricehamn med högst 9 miljoner kronor. Det årliga driftbidraget till anläggningen (för närvarande 300 tkr) utgår även fortsättningsvis till anläggningens ägare. Noterar att beslutet om att bevilja kommunal borgen möjliggör för förvaltningen att fatta beslut om att godkänna överlåtelse av arrendet.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2017-03-17, § 10, beslutat fastställa årsredovisning för 2016. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen. Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige för att kompletteras med revisorernas revisionsredogörelse som SÄRF missat i tidigare utskick.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2016 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2017-03-30, att fastställa årsredovisning för 2016 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2016 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma. Ärendet har återremitterats från kommunfullmäktige för att kompletteras med en sammanfattande revisionsredogörelse som Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund missat i tidigare utskick.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår till kommunfullmäktige att besluta att direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Samlad organisation för kommunens grönytor

I dagsläget hanteras grönytor både i kommunens organisation och inom Ulricehamns Energi AB (UEAB). I syfte att skapa en bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning initierade förvaltningen en översyn gällande hanteringen av kommunens grönytor. Översynen visar att en samlad organisation bedöms skapa bättre förutsättningar för god förvaltning och utveckling av kommunens grönytor, bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning. Förvaltningen föreslår därför att grönyteskötsel överförs till kommunstyrelsens förvaltning från och med 2017-09-01 och att kommunens samarbetsavtal med UEAB revideras utifrån denna förändring. Ärendet återkommer härmed till kommunstyrelsen då det framkommit att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. I övrigt har inga förändringar gjorts.
Beslut: Kommunstyrelsens föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kommunens grönyteskötsel sammanförs till en samlad organisation inom kommunstyrelsens förvaltning och kommunens samarbetsavtal med Ulricehamns energi avseende § 3 (första stycket) och § 5 (första stycket) revideras utifrån denna förändring med start 2017-09-01. Ersättning för grönyteskötsel kommer från och med 2017-09-01 inte att utgå till UEAB.

Intern kontrollplan för 2017

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2017 utifrån genomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2017 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.
Beslut: Kommunstyrelsens beslutar att anta intern kontrollplan 2017. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet att åtgärda de risker som identifierats.

Ansökan om investeringsmedel till förbättring av arbetsmiljön i skolor 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för arbetsmiljöförbättringar 2017, 550 tkr. Investeringen innebär förbättrad arbetsmiljö för personal och elever. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för arbetsmiljöförbättringar 2017, 550 tkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2017.

Samrådsyttrande för utställning av översiktsplan för Herrljunga kommun

Herrljunga kommun har omarbetat sitt förslag till ny översiktsplan och skickat den för granskning. Ulricehamns kommun har nu tagit del av det omarbetade förslaget och sammanställt ett samrådsyttrande som berör infrastruktur och samverkan inom regionen.
Beslut: Samrådsyrkandet antas och skickas till Herrljunga kommun.

Planprogram för stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn

Detta program är en del av det arbete som kommunen bedriver om Ulricehamns framtida utveckling i stadskärnan. Syftet med att ta fram ett planprogram är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Planprogrammet visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande blandstad.
Beslut: Förslag till planprogram för stadsutveckling i Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn daterad den 9 maj 2017, skickas ut på samråd.

Planprioriteringslista för hösten 2017

Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner, planprogram och upphävande av tomträtter. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 25 000 invånare år 2020. Prioriteringsordningen avgörs även av nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och på kommunens lokalförsörjningsplan. Dessutom prioriteras planer som lägger grunderna för arbetstillfällen och främjar besöksnäringen.
Beslut: Planprioriteringen ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram ett planprogram för Järnvägsområdet och en detaljplan för ett nytt industriområde. Uppdragen Bronäs utvecklingsområde, Bäckebotomt 2 samt Sanatorieskogen 1:38 m.fl. avslutas och tas bort från prioriteringslistan.

Svar på medborgarförslag om parkering vid Jägaregatan

Kurt Jacobsson skickade den 2016-03-18 in ett medborgarförslag gällande parkeringsplatser på Jägaregatan mellan Ekhultsgatan och Fredriksbergsvägen. Sektor miljö- och samhällsbyggnad har vid införandet av parkeringsförbud på Jägaregatan bedömt att gatans utformning inte tillåter parkering av bilar på grund av gatans bredd och med tanke på räddningstjänstens framkomlighet. Bedömningen innebär också ett ställningstagande om att fordon ska kunna mötas på Jägaregatan. Den bedömningen har inte förändrats då gatans utformning är oförändrad.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den bedömning som gjordes i samband med att parkeringsförbudet på Jägaregatan infördes.

Svar på Medborgarförslag om utbyte av flytbrygga till sjöparken i Vegby

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per-Ola Johansson att utbyte sker av flytbryggan vid sjöparken i Vegby. Vägföreningar är inte bidragsberättigade enligt de bidragsbestämmelser som antagits inom kultur och fritids verksamhetsområde, varför medborgarförslaget inte kan beviljas.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att föreningen inte är bidragsberättigad enligt gällande bidragsbestämmelser inom kultur och fritids verksamhetsområde.

Rapport från utredning av fritidsbank

I budget 2016 fick kultur- och fritidsverksamheten i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta en fritidsbank i kommunen. En fritidsbank är som ett bibliotek där kommuninvånare kan låna idrottsutrustning. En utredningsrapport är nu sammanställd och finns bifogad.
Beslut: Budgetuppdraget från 2016 avslutas med hänvisning till genomförd utredning
Föreningsbidrag till Ulricehamns Riksteaterförening 2017
Ulricehamns Riksteaterförening ansöker om 138 500 kr för verksamhetsår 2017. Förvaltningen föreslår att Ulricehamns Riksteaterförening beviljas 90 000 kr för verksamhetsår 2017.
Beslut: Ulricehamns Riksteaterförening beviljas arrangörsstöd om 90 000 kr för verksamhetsår 2017.

Ansökan medfinansiering i Landsbygdsprogrammet

Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn ansöker om medfinansiering från kommunen till en ansökan i det nya landsbygdsprogrammet från Jordbruksverket i kategorin ”Natur och kulturmiljöer” som innefattar stöd till investeringar ”för att återskapa park och trädgårdsmiljöer och andra kulturmiljöer”. Årås kvarns avsikt är att återskapa herrgårdsparken vid Årås säteri och ansöker om att kommunen gör ett undantag från tidsramen för kommunens stöd till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler samt beviljar en medfinansiering av EU- projektet ”återskapande av herrgårdparken vid Årås säteri” med 199 671 kronor vilket motsvarar 25 % av beräknad totalkostnad. Förvaltningens sista ansökningsdag för bidraget kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler är den 30 november varje år och medel för 2017 har redan fördelats efter politiskt beslut i kommunstyrelsen (KS 2017-03-09).
Beslut: Ansökan om medfinansiering beviljas. Finansiering sker via kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter. Kommunstyrelsen konstaterar att villkoren för Årås kvarns bidragsansökan hos Jordbruksverket förändrats under processen och att medfinansiering i slutskedet blivit ett krav. Detta efter att ansökningstiden för kostnadskrävande projekt gått ut. Årås kvarn riskerar i och med detta att utvecklingsplanerna måste skjutas fram till 2019.

Utökat mottagande av nyanlända 2017

En kommun är enligt lag skyldig att ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Det är Länsstyrelsen som beslutar hur många en kommun ska ta emot under ett kalenderår, så kallat kommuntal. I slutet av 2016 fick Ulricehamns kommun beslut om ett kommuntal på 77 personer. Länsstyrelsen beslutade om ett nytt kommuntal den 28 februari 2017, och Ulricehamns kommun ska då ta emot 49 personer efter anvisning. Förvaltningen bedömer att man kommer att klara att ta emot dessa, och att det finns utrymme att ta emot fler nyanlända efter anvisning. I mottagande ingår även bostadsanskaffning.
Beslut: Ulricehamns kommun ökar sitt mottagande av nyanlända efter anvisning för 2017 med 20 personer, från 49 till 69.

Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel 2017-10-01 -2020-09-30 i Västra Götaland

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 30 mars 2017 att ställa sig bakom Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel och att rekommendera samtliga medlemskommuner att godkänna Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel. Samarbetsavtalet syftar till en gemensam hjälpmedelsförsörjning för personliga hjälpmedel inom huvudgrupperna rörelsehinder, kommunikation och information samt medicinsk behandling inom gruppen antidecubitus. Målet med samarbetsavtalet är att patienter i Västra Götaland på lika villkor ska få tillgång till funktionellt fullgoda hjälpmedel och god service oavsett bostadsort och huvudman. Samarbete kring hjälpmedelsfrågor ska också ge en rationell verksamhet utan parallella organisationer.
Beslut: Samarbetsavtal för försörjning av personliga hjälpmedel godkänns.

Remiss – regionalt samarbetsavtal för inkontinens och nutritionsprodukter

De 49 kommunerna i Västra Götaland har sedan år 2000 ett samarbetsavtal med Västra Götalandsregionen kring inkontinenshjälpmedel och distribution av dessa hjälpmedel. Eftersom avtalet är 16 år gammalt behöver en översyn göras. En partsgemensam grupp har tagit fram ett nytt förslag gällande framtida försörjning av inkontinens- och nutritionsprodukter. Förvaltningen har gått igenom remissen gällande nytt samarbetsavtal för inkontinens- och nutritionsprodukter och det framkommer inga synpunkter att lämna till Västkom.
Beslut: Meddela Västkom att Ulricehamns kommun inte har några synpunkter på förslag till regionalt samarbetsavtal för inkontinens- och nutritionsprodukter.

Bidragsnivåer till Ekolek barnomsorg 2017

Utifrån fastställd budget och i enlighet med Ulricehamns kommuns resursfördelningsmodell föreslås Ekolek barnomsorg erhålla ett bidragsbelopp per barn som är inskrivet i verksamheten under kalenderåret 2017 enligt följande:
• Pedagogisk omsorg 1-2 år (0-15 timmar) 2 442 kronor per månad och barn
• Pedagogisk omsorg 1-2 år (> 15-över timmar) 9 116 kronor per månad och barn
• Pedagogisk omsorg 3-5 år (0-15 timmar) 1 471 kronor per månad och barn
• Pedagogisk omsorg 3-5 år (> 15-över timmar) 5 492 kronor per månad och barn
• Pedagogisk omsorg 6-12 år (0-15 timmar) 1 055 kronor per månad och barn
• Pedagogisk omsorg 6-12 år (> 15-över timmar) 3 938 kronor per månad och barn Ovanstående belopp gäller under förutsättning att Ulricehamns kommun tar in avgiften från vårdnadshavare vars barn är inskrivet i verksamheten. I det fallet Ekolek tar in avgiften ska avräkning göras på ovanstående belopp.
Beslut: Ekolek barnomsorg erhåller ett bidragsbelopp per barn som är inskrivet i verksamheten under kalenderåret 2017 enligt ovan. Ovanstående belopp gäller under förutsättning att Ulricehamns kommun tar in avgiften från vårdnadshavare vars barn är inskrivet i verksamheten. I det fallet Ekolek tar in avgiften ska avräkning göras på ovanstående belopp.

Ny utvärdering av resursfördelningsmodell för förskolan

I december 2015 gjordes en utvärdering som behandlades av kommunstyrelsen i februari 2016. Kommunstyrelsen beslutade att lägga den genomförda utvärderingen till handlingarna och att en ny utvärdering ska göras under andra kvartalet 2017. Sektor lärande kan, utifrån vad som framkommit vid utvärderingen, konstatera att den nya fördelningsmodellen som bygger på volymtimmar har medfört en markant ökning av antalet volymtimmar inom de fristående enheterna och att en motsvarande ökning inte har skett inom de kommunala enheterna. Förändringen har varit kostnadsdrivande inom de fristående enheterna, vilket har inneburit en lägre tilldelning av resurser till de kommunala förskolorna. En återgång till en fördelningsmodell som utgår från om barnet vistas i förskolan på deltid, eller heltid bedöms ge en kostnadseffektivitet på cirka 2 miljoner kronor. Principen om ersättning på lika villkor kvarstår även om man går ifrån volymtid till en ersättning baserad på antal barn. Sektor lärande föreslår att utvärderingen läggs till handlingarna, samt att sektor lärande får i uppdrag att utarbeta förslag på en resursfördelningsmodell som inte bygger på volymtimmar. Ett förslag på förändrad resursfördelningsmodell ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2017.
Beslut: Utvärderingen läggs till handlingarna. Sektor lärande får i uppdrag att utarbeta förslag på en resursfördelningsmodell som inte enbart bygger på volymtimmar. Ett förslag på förändrad resursfördelningsmodell ska presenteras för kommunstyrelsen i oktober 2017

Initiativärende – höjda löner för lärare

Jan-Olof Sundh (vp) har inkommit med ett initiativärende där han yrkar att kommunen gör en skolmiljonsatsning för att komma till rätta med lönestrukturen inom sektor lärande. Detta ska gälla för alla legitimerade lärare som är tillsvidareanställda i Ulricehamns kommun, men undantag för förstelärare och de som fått del av lärarlönelyftet. Denna satsning ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och berörda fack där man kommer överens om lönesumma och tidsperiod.
Beslut: Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2017-06-01

1. Protokoll 2017-03-23 från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund. 2017/118
2. Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 17:14 Vårpropositionen och vårändringsbudgeten för år 2017 Cirkulär 17:18 Budgetförutsättningarna för åren 2017-2020
3. Protokoll 2017-03-23 från Sjuhärads Samordningsförbunds ägar-/medlems-samråd. 2017/118.
Beslut: Informationen läggs till handlingarna


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 juni 2017, senast ändrad den 2 juni 2017