Kommunfullmäktige 21 juni 2017

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges senaste möte 21 juni 2017. Du kan också följa mötet i efterhand på webb-tv.

Bild från sammanträdet 21 juni

Information

Se ärendet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion om genomförandet och uppföljning av motioner

Ingvor Carlander (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion till fullmäktige att:
Förvaltningen mer ingående bör redovisa hur motioner som antagits följs upp. Detta bör ske fortlöpande till de förtroendevalda.
Att tidsgränser bör införas för hur lång tid en behandling av en motion ska ta.
Att om en motion blir liggande obehandlad det ska förklaras varför den inte behandlas i vederbörlig ordning.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Motion om att förhindra spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun

Arne Fransson (MP) föreslår i en motion att kommunens förvaltning ges i uppdrag att undersöka vilka de största utsläppskällorna av mikroplaster är i Ulricehamns kommun, inklusive användningen av konstgräs, samt lämna föreslag på en plan för åtgärder för att minska sådana utsläpp av mikroplaster i kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Motion om att införa politiska lärlingar i Ulricehamns kommun

Jan-Olof Sundh (V) föreslår i en motion att ett system med politiska lärlingar, enligt beskrivning, införs i Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om cykelbana

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att det byggs en cykelbana som börjar vid Lidl. Cykelbanan kan sedan anslutas till den som finns vid Lindängsvägen.

Det föreslås också kommunen anlägger en fontän vid Lillsjön.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om parkeringsplatser för besökare till Stadsparken och tennisbanor

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att parkeringsfickor anläggs i anslutning till tennisbanorna i Stadsparken.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om scenen i Stureparken

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att scenen i Stureparken byggs ut och att det byggs ett regnskydd för artisterna.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om fallskärmar till höghusboende hyresgäster

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att kommunen ställer krav på bvggherrar och bostadsrättsföreningarna om att det på varje våningsplan ska finnas fallskärmar att tillgå, som hyresgästerna snabbt ska kunna ta på sig. Det borde finnas med i kriterierna att de inte får bygga höghus utan att ha detta krav tillgodoses.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om infart Ulricehamn R40 från Göteborg

I ett medborgarförslag till fullmäktige föreslås att kommunen sätter upp plexiglas-skivor på höger sida om vägen, Rv 40 när man passerat genom tunneln. Detta för att dölja det skorupplagg som syns när man åker in i staden.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga om skolgång för ensamkommande barn

Arne Fransson (MP) undrar i en fråga till kommunstyrelsen ordförande:
Varför finns inte Ulricehamns kommun med på listan över kommuner som låter ensamkommande barn som fyller 18 år bo kvar i kommunen, gå färdigt sin skola och ha kvar sitt umgänge i föreningar m.m.

Se kommunstyrelsens ordförande, Mattias Josefsson (S), svar på webb-tv.

Budget- och verksamhetsuppföljning 2017-04-30

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2017. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning.

Beslut: Rapporten per april 2017 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.

Kommunstyrelsen konstaterar att sjukfrånvaron i flera verksamheter inom sektor välfärd fortsatt ligger på en hög nivå. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma senast i oktober med en redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen.

Delägarskap i Inera

Bolaget Inera AB (som hittills ägts av alla landsting och regioner) ska få ändrat ägande och ändrad verksamhetsinriktning. Bakgrunden är Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) uppdrag att främja och stödja samverkan mellan medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar:

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.

Förvärva fem aktier i Inera AB, av SKL Företag AB, för en köpeskilling om 42 500 kronor.

Finansiering sker via kommunens rörelsekapital.

Riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden

Förvaltningen har tagit fram ett förslag på riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden. Syftet med riktlinjerna är att ge kommunens handläggare en generell inriktning för vilka steg och överväganden som bör finnas med i handläggningsprocessen, detta för att motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden ska besvaras så sakligt, professionellt och enhetligt som möjligt. De föreslagna riktlinjerna är av sådan karaktär att de bedöms vara lämpliga att anta i kommunfullmäktige istället för i kommunstyrelsen som annars är brukligt för riktlinjer

Beslut: Föreslagna riktlinjer för handläggning av motioner, medborgarförslag och övriga politiska beslutsärenden antas.

Årsredovisning 2016 Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har beslutat godkänna årsredovisning för 2016 och översända den till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Svar på motion om ålderstest av ensamkommande

Niclas Sunding (SD) lämnade den 1 september en motion om ålderstest av ensamkommande till kommunfullmäktige. Ur ett barnsäkerhetsperspektiv yrkas att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att skyndsamt utreda om det finns lagliga möjligheter att införa ålderstest på ensamkommande flyktingbarn. Och, om det är möjligt, att kommunfullmäktige beslutar att snarast möjligt införa ålderstester på ensamkommande flyktingbarn.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att kommunen inte har lagstöd för att ålderstesta ensamkommande barn genom medicinsk åldersbedömning, eller andra tester för att fastställa ålder.

Svar på motion om att kommunen återinför estetiskt program

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att kommunen förbereder ett återinrättande av ett estetiskt program så snart som möjligt.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att det estetiska programmet är en del av det utökade programutbudet vid Tingsholmsgymnasiet

Fotbollshallen Ulricehamn överlåtelse av borgensåtagande mm

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja kommunal borgen till Ulricehamns IFK för lån avseende fotbollshallen i Ulricehamn med högst 9 miljoner kronor. Det årliga driftbidraget till anläggningen (för närvarande 300 000 kronor) utgår även fortsättningsvis till anläggningens ägare. Noterar att beslutet om att bevilja kommunal borgen möjliggör för förvaltningen att fatta beslut om att godkänna överlåtelse av arrendet.

Årsredovisning 2016 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har  beslutat fastställa årsredovisning för 2016. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2016 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund har beslutat att fastställa årsredovisning för 2016 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.

Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Samlad organisation för kommunens grönytor

I dagsläget hanteras grönytor både i kommunens organisation och inom Ulricehamns Energi AB (UEAB). I syfte att skapa en bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning initierade förvaltningen en översyn gällande hanteringen av kommunens grönytor. Översynen visar att en samlad organisation bedöms skapa bättre förutsättningar för god förvaltning och utveckling av kommunens grönytor, bättre samordning och tydligare ansvarsfördelning.

Beslut: Kommunens grönyteskötsel sammanförs till en samlad organisation inom kommunstyrelsens förvaltning och kommunens samarbetsavtal med Ulricehamns energi avseende § 3 (första stycket) och § 5 (första stycket) revideras utifrån denna förändring med start 1 september 2017. Ersättning för grönyteskötsel kommer från och med 1 september 2017 inte att utgå till UEAB.

Valärenden

Avsägelse av uppdrag

Niklas DeLoughery Nordin (MP) avsäger sig uppdragen som ersättare i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Beslut: Niklas DeLoughery (MP) befrias från uppdraget. Till ny ersättare i kommunstyrelsen väljs Kerstin Berggren (MP), Blidsberg.

Nya ledamöter

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017 att befria Emma Dahl (NU) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen har beslutat att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse Lisa Åkesson (NU), Ulricehamn och till ny ersättare Johan Helmrot (NU), Marbäck.

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017 att befria Peder Danesved (L) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen har beslutat att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse Roland Eriksson (L), Timmele och till ny ersättare Annelie Fischer (L), Timmele.

Kommunfullmäktige beslutade 23 maj 2017 att befria Silvio Silva Goncalves (S) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Länsstyrelsen har beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Stina Josefsson (S), Ulricehamn.

Till ny ledamot i valnämnden, istället för Anita Fejmanis (V), utses Bengt Eriksson (V), Ulricehamn.


Publicerat av Elin Johansson den 22 juni 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av