Kommunfullmäktige, 28 september 2017

Här kan läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 28 september.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Information

Motioner

Motion om att köpa in och ha kvar konstverket i järnvägstunneln på banvallen mot Marbäck

Arne Fransson (MP) har lagt en motion om att kommunen ska köpa in konstverket med blåsinstrumenten och sedan kanske byta ut stommarna till blåsinstrumenten då de är av trä. Han föreslår att man kan använda äldre gatstolpar som kan finnas i kommunen och målas om så att de får det ursprungliga stommens färg.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Motion om att upprätta en handlingsplan för Ulricehamns kommun mot våldsbejakande extremism

Jan-Olof Sundh (V) yrkar i en motion på att det ska upprättas en handlingsplan för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande extremism.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion om solceller på det nya biblioteket

Susanne Arneborg och Jan-Olof Sundh (V) föreslår i en motion att installation av nya typer solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion om att utöka skolskjuts

Jan-Olof Sundh (V) föreslår i en motion att fler elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjutsar körs. Förslaget gäller i alla skolformer, förskola, grundskola och gymnasiet.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion om att ge hyresbidrag till närhälsans vårdfilial i Dalum

Jan-Olof Sundh (V) föreslår i en motion att förvaltningenska ges i uppdrag att snarast kontakta de inblandade parterna i Västra Götalands-regionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog gällande hyresbidrag till närhälsans vårdfilial i Dalum.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion om att pröva funktionsupphandling på sim – och sporthallen

Roger Wilhelmsson (M) yrkar i en motion att kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en funktionsupphandling av sim- och sporthallen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion angående användning av tråd-bunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns kommun

Jan-Olof Sundh (V) yrkar i en motion att Ulricehamns kommun ska använda försiktighetsprincipen när det gäller WIFI i skolan. Wi-Fi ska tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen

Motion om möjlighet till TV-tittande dagen efter

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att förvaltningen ska utreda vad det skulle kosta att införskaffa t.ex. en Apple TV till samtliga gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget för välfärd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag

Spridning av vindkraftverk

Kjell Arvidsson har lagt ett medborgarförslag som föreslår att de planerande vindkraftverken I Grönahög istället sprids ut över hela kommunen då i princip alla använder el. Ett par bör stå nära tätortsbebyggelsen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Förbifart från Rönnåsen till Marbäcksvägen

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att det ska byggas en förbifart från Rönnåsen ned till Marbäcksvägen för att slippa tung trafik I centrala stan. Han vill också också förbjuda all tung trafik på Tre Rosors väg. Förslaget innefattar också att trafiken norrifrån på R46 ska ledas via R40 upp till Rönnåsen och sedan därifrån via en ny rondell långt söderut på Marbäcksvägen. Trafiken på Marbäcksvägen blir då mindre och tystare för de boende däromkring.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Sälj inte huset på Nygatan

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att huset på Nygatan inte ska säljas. Istället vill han att det används till elevhälsan.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Höghastighetsjärnvägen genom Ulricehamn

Rein Kotkas föreslår I ett medborgarförslag att kommunen ska lägga ner tankarna kring en höghastighetsbana för tåg tvärs igenom staden norr om Åsunden.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Museet

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att kommunen ska få ordning på museet i staden. Samla ihop alla saker till en intressant plats i staden. Lätt tillgänglig så att besökare utan krångel kan ta sig dit och titta på kommunens sevärdheter och ta del av olika utställningar. Den tänkta glasverandan nere vid sjön passar väl jättebra till detta.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Elevhälsan i biblioteket

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att det nuvarande huset där biblioteket är inrymt kan vara ett alternativ för elevhälsan. Det finns säkert redan hiss där.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Seniorkort från 65 år

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att åldern för att få seniorkort på Västtrafik ska sänkas till 65 år!

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Brunnsbo/Fiskebacken

Rein Kotkas föreslår i ett medborgarförslag att låta båtskjulen bli kvar vid Brunnsbo/Fiskebacken. Han vill att det byggs ett snyggt klubbhus för segel och motorbåtsklubben. Bygg gärna bostäder, med då ovillkorligen villor som passar in i miljön där nere. Framför allt bygg inga höghus, som ju bara förfular bilden mot sjön och skymmer utsikten för de som bor öster om Marbäcksvägen. Området är ett av de snyggaste på stadssidan av Åsunden och skall därför exploateras med största omsorg.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Parkour-park

Herbert Rosenberg föreslår I ett medborgarförslag att kommunen anlägger en parkourpark I stadsparken.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Hastighetssänkning genom Götåkra by

Viktor Ståhl föreslår I ett medborgarförslag att en hastighetssänkning genomförs genom Götåkra by till 60 km/h.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inhägnad hundrastplats

Sandra Saly föreslår I ett medborgarförslag att det byggs en inhägnad för hundar I Ulricehamn

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Distriksmottagning i Gällstad

Anders Gustafsson föreslår i ett medborgarförslag att en enkel distriktmottagning för alla som bor i och runt Gällstad ska byggas I samband med det nya vård- och omsorgsboendet. Mottagningen bör vara för enklare krämpor och provtagning. Mottagningen borde kunna bemannas av personal som arbetar på nya vård- och omsorgsboendet. Börja med en prövotid på två timmar. Behöver timmarna utökas finns det troligen ett behov, finns inget behov är det bara att minska ner till en timma.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Linus Nilsson och Jacob Ogeryd Linard har i  var sitt medborgarförslag föreslagit att bygga upp hinder på Lassalyckan runt tex elljusspåret som sedan kan flyttas lätt under vintertid. Något liknande den i Limmared.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Soptunna och hundpåsar

Sandra Saly föreslår i ett medborgarförslag att soptunna och hundpåsar sätts upp vid inhägnaden i stadsparken så det förblir renare för alla som går där.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänkt hastighet genom Götåkra

Sandra Hagberg föreslår I ett medborgarförslag att man sänker hastigheten från 70km/h till 50km/h på vägen genom Götåkra.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänkt hastighet genom Götåkra

Ingemar Skattberg föreslår I ett medborgarförslag att hastigheten begränsas genom Götåkra till 60 kilometer.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänkt hastighet genom Götåkra

Kjell Ragnarsson föreslår I ett medborgarförslag att hastigheten sänks till 60 kilometer/tim mellan Götåkra-skyltarna. Han vill också att skyltar med varning om skymda utfarter sätts upp.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Skolbussresor åk 7, 8, 9 samt gymnasiet

Karin Aiff föreslår i ett medborgarförslag att elever som bor längs de sträckor som passeras av befintliga skolbussar ska få ekonomiskt stöd från kommunen för köp av busskort. Kommunen ska följa skolverkets krav att tillhandahålla resor utan kostnad för eleven och inte heller försvåra för elever att nå sin utbildningsplats även efter grundskolan
Kommunen bör under alla omständigheter erbjuda elever att köpa skolkortet till samma reducerade pris som skolan betalar, för att sedan fakturera kommunen. I det fall kommunen väljer att fakturera eleven ska denne kunna söka ett bidrag. Behovet av detta ska bedömas individuellt och hänsyn ska tas för var och ett av sökandes sociala och ekonomiska vart enskilt fall, familjesituation, avstånd, ekonomisk förutsättning etc

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Ärenden

Revisionsrapport – granskning av rutiner och verksamhetssystem inom äldreomsorgen

Under 2014 beslutade revisorerna i Ulricehamns kommun att granska hur kommunens verksamhetssystem Treserva används inom äldreomsorgen. Granskningen utmynnade i en sammanfattande bedömning med ett antal kommentarer som revisorerna har följt upp. PwC har genomfört denna uppföljning.

Beslut: Den uppföljande granskningen läggs till handlingarna. Förvaltningen ges i uppdrag att snarast kontakta de inblandade parterna i Västra Götalands-regionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog.

Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv”. Rapporten visar att kommunen och de kommunala bolagen till stor del saknar ändamålsenliga rutiner.

Beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten.

Antal valkretsar i kommunen

Enligt vallagen 4 kap. 11-12 §§ ska en kommun fungera som en enda valkrets i val till kommunfullmäktige om kommunen har färre än 36 000 röstberättigade invånare. Ulricehamns kommun ska enligt detta utgöra en valkrets, såsom det har varit vid tidigare val till fullmäktige i kommunen. Anledningen till att ett sådant beslut ska fattas är att länsstyrelsen önskar ett formellt beslut om antalet valkretsar, trots att det inte innebär några förändringar i valkretsindelningen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslår till länsstyrelsen att Ulricehamns kommun ska fungera som en enda valkrets i val till kommunfullmäktige.

Indelning i valdistrikt i kommunen

Vallagen 4 kap. 16-17 §§ anger att varje kommun ska vara geografiskt indelad i olika röstningsområden, vilka benämns som valdistrikt. Enligt lagen ska länsstyrelsen utifrån förslag från kommunfullmäktige besluta om kommunens indelning i valdistrikt. Varje valdistrikt ska enligt vallagen 4 kap. 17 § omfatta mellan 1000 och 2000 röstberättigade personer som är folkbokförda inom valdistriktets gränser. Enligt valmyndigheten ska varje valdistrikt vara en geografiskt obruten yta, vilket innebär att valdistrikt inte får delas upp i enklaver. Därtill ska valdistrikten namnges grundat på de geografiska områden som avses. Utifrån dessa krav gällande valdistrikt måste en del förändringar i kommunens valdistriktsindelning göras. Dessutom föreslås en del andra förändringar som kan göra indelningen i valdistrikt bättre, så att exempelvis de röstberättigade får kortare avstånd till de vallokaler de ska rösta i.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att anta förvaltningens förslag på ny valdistriktsindelning att lämna till länsstyrelsen. Följande 13 valdistrikt föreslås: Gunnarshill/Borgmästarhagen Villastaden/Bronäs/Ekhagen/Karlsnäs Centrum/Tingsholm N. Skarpås/Furet/Hemryd/Tingsholm S. Fridhem/Paradiset/Centrum S. Markuslyckan/Karlslätt/Härstorp/Brunn Marbäck/Fredriksberg/Fållorna m.fl. Blidsberg/Dalum/Trädet sid 6 Gällstad/Rånnaväg/Köttkulla Hökerum/Nitta Hössna/Liared Timmele/Älmestad Tvärred/Vegby/Hulu

Uppföljning av måldokument Framtidens skola

Beredningen för lärande ges i uppdrag att följa upp måldokument Framtidens skola.

Beslut: Uppföljningsuppdraget till beredningen för lärande antas.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2016

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2016. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad.

Beslut: Årsredovisning 2016 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.

Utvärdering av avgiftsbefriad torghandelstaxa för tillfällig försäljning

Förvaltningen har utvärderat torghandelstaxan för tillfällig försäljning. Under 2016 och 2017 har ingen tillfällig försäljning enligt våra lokala föreskrifter för torghandel ägt rum och därför har heller inte någon försäljning varit avgiftsbefriad. Förvaltningen kommer inför 2018 föreslå att nuvarande taxa bibehålls. Taxan har ännu inte inneburit några intäktsförluster. De eventuellt framtida intäktsförlusterna får vägas mot möjligheten att utöka torghandeln.

Beslut: Utvärderingen noteras och beaktas inför beslutet om taxor 2018.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2017-06-09 § 21. Direktionen beslutade vid mötet 2017-06-09 att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2018 enligt bilaga. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Beslut: Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1 449 kr/timme och grundavgift till 1 716 kr.

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelväg vid Prången

I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 5,0 mnkr för investering i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder. Utöver dessa medel avsattes ytterligare 4,35 mnkr för utbyggnad av gatubelysning. Samtliga befintliga investeringsmedel har, efter beslut i kommunstyrelsen, fördelats på olika projekt. Förvaltningen ansöker nu om ytterligare investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelvägen vid Prången om 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör utbyggnad av 25 nya belysningsarmaturer. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelvägen vid Prången, 0,6 mnkr, anslås genom en utökning av investeringsbudgeten 2017. Anslaget kan finansieras inom den lånegräns för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt. Noteras att kommunstyrelsen sedan tidigare beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att inför fortsatt utbyggnad av belysning på banvallen beakta behovet i Vegby.

Förvärv av del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 för 9,0 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla Rönnåsens industriområde österut, söder om Riksväg 40. I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 7,0 mnkr för investering i mark och exploateringsverksamhet. Förvaltningen har tidigare sökt medel om totalt 6,8 mnkr och ersättningen som ska betalas av kommunen till ägarna av Duvered 5:2 inryms därför inte i befintlig investeringsbudget för 2017. Förvaltningen ansöker därför om 0,2 mnkr ur investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 8,8 mnkr för att finansiera hela förvärvet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader beaktas i budget 2018.

Beslut: Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 enligt bifogat avtal ”Avtal om fastighetsreglering – del av Ulricehamn Duvered 5:2”. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 för totalt 9 mnkr sker genom att 0,2 mnkr finansieras via avsatta medel för mark och exploateringsverksamhet i 2017 års investeringsbudget. Resterande 8,8 mnkr anslås genom en utökning av investeringsbudgeten för 2017. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Avbruten upphandling av gruppbostad enligt LSS

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 321/2015, har förvaltningen genomfört en upphandling av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS med sista anbudsdag 2017-03-21. Upphandlingen resulterade i ett anbud, från Attendo LSS AB. På grund av bristande konkurrens fattades beslut om att avbryta upphandlingen. Behovet av ytterligare gruppbostäder enligt LSS kvarstår dock och förvaltningen avser återkomma till kommunstyrelsen med en investeringsansökan för en ny gruppbostad när behoven är klarlagda.

Beslut: Kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17 § 321/2015 anses vara tillgodosett då anbudsförfarande har genomförts.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2017 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om fortsättning och eventuell utökning av Sommarlyftet för nyanlända

Arne Sjögren (V) och Susanne Arneborg (V) har inkommit med en motion där man lämnar positiv respons på Sommarlyftet 2016, som var en verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten, för både ensamkommande ungdomar och ungdomar som kommit till Sverige med sina familjer. Arne Sjögren (V) och Susanne Arneborg (V) vill se en fortsättning av Sommarlyftet 2017 och även utöka konceptet till att omfatta även vuxna. Förvaltningen delar uppfattningen som framkommer i motionen om att Sommarlyftet varit framgångsrikt. Förvaltningen har bedrivit Sommarlyftet även 2017. Under 2017 har förvaltningen startat dialogmöten för vuxna nyanlända med samma grundkoncept som Sommarlyftet.

Beslut: Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det arbete som pågår inom förvaltningen och som beskrivs i ärendet.

Valärenden

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-21, § 122, att befria Niklas de Loughery Nordin (MP) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2017- 07-05 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Catarina Sener (MP), Vegby Kvarn 316, 520 11 Vegby.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö och bygg, Ingvar Andersson (MP). I skrivelse 2017-06-10 avsäger sig Ingvar Andersson (MP) uppdraget som ersättare i Samverkansnämnden miljö och bygg.

Beslut: Ingvar Andersson (MP) befrias från uppdraget. Tobias Henning väljs till ny ersättare i Samverkansnämnden miljö och bygg.

Avsägelse av uppdrag som nämndeman som nämndeman i Borås Tingsrätt  för Lennart Eckergren.

Beslut: Lennart Eckergren  befrias från uppdraget. John Pansar (MP) väljs till ny nämnde man i Borås Tingsrätt.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Valnämnden, Max Rademacher (MP).

Beslut: Max Rademacher  befrias från uppdraget. Rune Hegland väljs till ny ledamot i Valnämnden.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i samverkansämnden miljö och bygg och representant i Viskans vattenråd, Josefsson (L).

Beslut:  Josefsson Befrias från uppdragen. Torbjörn Brandhill väljs till ersättare i samverkansämnden miljö och bygg och representant i Viskans vattenrådet.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 29 september 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av