Kommunstyrelsemöte 7 september

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Revisionsrapport – Granskning av bisysslor och jäv

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av bisysslor och jäv”. Rapporten visar att kommunen och de kommunala bolagen till stor del saknar ändamålsenliga rutiner

Beslut:  Förvaltningen får i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsens sammanträde i mars 2018. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera åtgärder utifrån granskningsrapporten.

Uppföljning av måldokument Framtidens skola

Beredningen för lärande ges i uppdrag att följa upp måldokument Framtidens skola.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att uppföljningsuppdraget till beredningen för lärande antas.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2016

Styrelsen för stiftelsen Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2016. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2016 för stiftelsen Molanders Minne och att stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2016.

Utvärdering av avgiftsbefriad torghandelstaxa för tillfällig försäljning

Förvaltningen har utvärderat torghandelstaxan för tillfällig försäljning. Under 2016 och 2017 har ingen tillfällig försäljning enligt våra lokala föreskrifter för torghandel ägt rum och därför har heller inte någon försäljning varit avgiftsbefriad. Förvaltningen kommer inför 2018 föreslå att nuvarande taxa bibehålls. Taxan har ännu inte inneburit några intäktsförluster.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att utvärderingen ska noteras och beaktas inför beslutet om taxor 2018.

 

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2018

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2017-06-09 § 21. Direktionen beslutade vid mötet 2017-06-09 att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2018 enligt bilaga. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning  gällande timtaxa till 1 449 kr/timme och grundavgift till 1 716 kr.

Ansökan om investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelväg vid Prången

I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 5,0 mnkr för investering i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder. Utöver dessa medel avsattes ytterligare 4,35 mnkr för utbyggnad av gatubelysning. Samtliga befintliga investeringsmedel har, efter beslut i kommunstyrelsen, fördelats på olika projekt. Förvaltningen ansöker nu om ytterligare investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelvägen vid Prången om 0,6 mnkr. Investeringen möjliggör utbyggnad av 25 nya belysningsarmaturer. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeviljar ansökan om investeringsmedel. Investeringsmedel för utbyggnad av belysning på gång- och cykelvägen vid Prången, 0,6 mnkr, anslås genom en utökning av investeringsbudgeten 2017. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt. Noteras att kommunstyrelsen sedan tidigare beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att inför fortsatt utbyggnad av belysning på banvallen beakta behovet i Vegby.

Förvärv av del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 för 9,0 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla Rönnåsens industriområde österut, söder om Riksväg 40. I investeringsbudgeten för 2017 avsattes 7,0 miljoner kronorför investering i mark och exploateringsverksamhet. Förvaltningen har tidigare sökt medel om totalt 6,8 miljoner kronor och ersättningen som ska betalas av kommunen till ägarna av Duvered 5:2 inryms därför inte i befintlig investeringsbudget för 2017. Förvaltningen ansöker därför om 0,2 miljoner kronor ur investeringsbudgeten och ytterligare investeringsmedel om 8,8 miljoner kronor för att finansiera hela förvärvet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnader beaktas i budget 2018.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun ska förvärva del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 enligt bifogat avtal ”Avtal om fastighetsreglering – del av Ulricehamn Duvered 5:2”. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva del av fastigheten Ulricehamn Duvered 5:2 för totalt 9 miljoner kronor sker genom att 0,2 miljoner kronor finansieras via avsatta medel för mark och exploateringsverksamhet i 2017 års investeringsbudget. Resterande 8,8 mnkr anslås genom en utökning av investeringsbudgeten för 2017. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2017 som kommunfullmäktige har fastställt.

Avbruten upphandling av gruppbostad enligt LSS

I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2015-12-17, § 321/2015, har förvaltningen genomfört en upphandling av bostad med särskild service för vuxna enligt LSS med sista anbudsdag 2017-03-21. Upphandlingen resulterade i ett anbud, från Attendo LSS AB. På grund av bristande konkurrens fattades beslut om att avbryta upphandlingen. Behovet av ytterligare gruppbostäder enligt LSS kvarstår dock och förvaltningen avser återkomma till kommunstyrelsen med en investeringsansökan för en ny gruppbostad när behoven är klarlagda.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktigebeslutar att deras beslut 2015-12-17 § 321/2015 anses vara tillgodosett då anbudsförfarande har genomförts.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 2, 2017 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om fortsättning och eventuell utökning av Sommarlyftet för nyanlända

Arne Sjögren (V) och Susanne Arneborg (V) har inkommit med en motion där man lämnar positiv respons på Sommarlyftet 2016, som var en verksamhet inom Arbetsmarknadsenheten, för både ensamkommande ungdomar och ungdomar som kommit till Sverige med sina familjer. Arne Sjögren (V) och Susanne Arneborg (V) vill se en fortsättning av Sommarlyftet 2017 och även utöka konceptet till att omfatta även vuxna. Förvaltningen delar uppfattningen som framkommer i motionen om att Sommarlyftet varit framgångsrikt. Förvaltningen har bedrivit Sommarlyftet även 2017. Under 2017 har förvaltningen startat dialogmöten för vuxna nyanlända med samma grundkoncept som Sommarlyftet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara under genomförande med hänvisning till det arbete som pågår inom förvaltningen och som beskrivs i ärendet

 

kommunstyrelsens beslutsärenden

Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2018

Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kronor per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 360 000 kronor för samfinansiering av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats. Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 med budget har tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.

Beslut: Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018, inklusive budget, antas.

Ansökan om investeringsmedel för förrådsbyggnad vid Lassalyckan

På Lassalyckan saknas idag förrådsutrymme. Det gör att maskinparken för att sköta planerna på Lassalyckan står oskyddade för väder, vind och sabotage samt utsätts för ett ökat slitage på däck och slangar som torkar och går sönder. Förvaltningen ansöker därför om investeringsmedel för förrådsbyggnad på Lassalyckan, med 672 tusen kronor. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2018.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för förrådsbyggnad på Lassalyckan, 672 tusen kronor, kan finansieras via avsatta medel för förrådsbyggnad, traktor mm till Lassalyckan för en bättre drift i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om Investeringsmedel för gång- och cykelbroar i Marbäck och Trädet

Kommunstyrelsen har i budget för 2017 avsatt 5 miljoner kronor för investering i gator, vägar, parker, lekplatser och trafikåtgärder. Av dessa beviljades 1,5 miljoner kronor för åtgärd av gång- och cykelbroar. Förvaltningen har även beviljats investeringsmedel på 13 miljoner kronor för bro över Ätran på Boråsvägen. Utfallet av upphandlingen av gång- och cykelbroar bedöms innebära utgifter på ca 2,3 miljoner kronor efter att omfattningen på entreprenaden har justerats. Samtidigt beräknas projektet med bron över Ätran ha lägre utgifter än budgeterat. Förvaltningen ansöker nu om finansiering via omfördelning av 0,8 miljoner kronor från avsatta medel för bron över Ätran till gång- och cykelbroar i Marbäck och Trädet.

Beslut: Ansökan om ombudgetering av investeringsmedel beviljas. Utökat investeringsanslag för gång- och cykelbroar i Marbäck och Trädet, 0,8 miljoner kronor, kan finansieras inom investeringsbudgeten för 2017 via omfördelning av avsatta medel för bron över Ätran.

Ansökan om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar Tingsholmsgymnasiet

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillgänglighetsanpassningar Tingsholmsgymnasiet, 1,2 miljoner kronor. I programmet för delaktighet för personer med funktionsnedsättning anges att alla ska kunna förflytta sig, vistas i, och använda Ulricehamns kommuns inne- och utemiljöer. Investeringen på Tingsholm möjliggör att kunna leva upp till diskrimineringslagen som innebär att bristande tillgänglighet är en form av diskriminering. Investeringen innebär också att Boverkets föreskrifter och allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit allmänheten har tillträde och på allmänna platser kommer att uppfyllas på ett bättre sätt, samt att lokalerna i nästan samtliga delar når upp till grön nivå enligt VGR’s riktlinjer och standarder för fysisk tillgänglighet. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Tillgänglighetsanpassning vid Tingsholmsgymnasiet, 1,2 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2017.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2017

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier på totalt 4 miljoner kronor. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2017 – diverse verksamhetsinventarier. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier, 4 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för diverse verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten för 2017.

Förvärv av Ulricehamn Frölunda 1:3, 1:6 samt del av Frölunda 1:17

Miljö och samhällsbyggnad föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Frölunda 1:3, 1:6 samt del av 1:17 för totalt 4 miljoner kronor. Markförvärvet utgör en viktig del i den fortsatta utvecklingen av centrala Gällstad och är i linje med gällande policy för markförvärv i Ulricehamns kommun. Kommunfullmäktige har i investeringsbudget för 2017 avsatt 7 miljoner kronor för markförvärv och exploateringsverksamhet. Förvärven av fastigheterna Ulricehamn Frölunda 1:3, 1:6 samt del av 1:17 för totalt 4 miljoner kronor ryms i investeringsbudgeten för markförvärv och exploateringsverksamhet för 2017. Tillkommande driftkostnader beaktas i budget 2018.

Beslut: Ulricehamns kommun förvärvar fastigheterna Ulricehamn Frölunda 1:3, 1:6 samt del av 1:17 enligt bifogade avtal. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheterna Ulricehamn Frölunda 1:3, 1:6 samt del av 1:17 för totalt 4 miljoner kronor kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2017.

Behovsutredning 2018-2020 – Samverkansnämnden miljö och bygg, samt begäran om ytterligare resurser

Samverkansnämnden miljö och bygg har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar. Ulricehamn har ett samarbete med Tranemo i miljö och byggfrågor. Vid samverkansmötet mellan kommunernas kommunstyrelsepresidier kom man överens om behoven skulle finnas med i den kommande budgetprocessen.

Beslut: Behovsutredningen för 2018-2020 och Samverkansnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen.

Länsstyrelsens remiss om tillstyrkan enl. 16 kap 4 § miljöbalken för Vindpark Lundby

Schönborg Vind AB inkom under 2016 med en tillståndsansökan avseende fem vindkraftverk med en totalhöjd på 200 meter för området Lundby i Ulricehamns kommun. Ansökan har på kommunens begäran kompletterats avseende hinderbelysningens effekter för närboende och påverkan på närliggande vandringsled.

Beslut: Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun tillstyrker tillståndsansökan till vindkraft, vindpark Lundby i Ulricehamns kommun av Schönborg Vind AB, med stöd av miljöbalken 16 kap.

Överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering på arbetsmarknaden

Delegationen för unga till arbete (Dua) verkar för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet får större genomslag på lokal nivå. I december 2015 tecknades en lokal överenskommelse mellan Ulricehamns kommun och Arbetsförmedlingen i Ulricehamn riktade mot unga. Förvaltningen ser att det skulle kunna finnas många fördelar med att göra en lokal överenskommelse enligt Duas modell även för nyanlända.

Beslut: Förslaget att Ulricehamns kommun ingår en överenskommelse om fördjupad samverkan och utformning av en lokal modell för samverkan om nyanländas etablering enligt Duas modell antas.

Bidrag till studieförbund 2017

Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kronor till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2017 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden.

Beslut: Bidrag på totalt 450 000 kronor till studieförbund 2017 beviljas, enligt förvaltningens förslag om fördelning. Fördelningen grundar sig på den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen.

Svar på medborgarförslag om familjerådgivning i Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-02-18 förslår Malin Holmqvist att Ulricehamns kommun ska erbjuda familjerådgivning i Ulricehamn. Förvaltningens bedömning är att det är svårt för en kommun av Ulricehamns storlek att rekrytera och upprätthålla den kompetens som behövs, för att bedriva en egen Familjerådgivning. Att bygga upp en egen verksamhet med tillräckligt många personer med rätt kompetens samt tillhandahålla för ändamålet lämpliga lokaler skulle kosta kommunen många gånger mer än vad vi betalar för tjänsten idag. På grund av kommunens storlek finns för många ulricehamnare också en fördel med att lämna kommunen för att besöka Familjerådgivningen, eftersom det ger en viss anonymitet, vilket många uppskattar då ärendena kan uppfattas som känsliga för den enskilde. Familjerådgivningen har dessutom haft en hög ambition vad gäller service mot ulricehamnarna och besöker Ulricehamn regelbundet.

Beslut: Medborgarförslag om familjerådgivning i Ulricehamn avslås med hänvisning till tjänsteskrivelsens motivering.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2017-09- 07

Beslut: Informationsärenden läggs till handlingarna.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 7 september 2017, senast ändrad den 7 september 2017