Kommunfullmäktige 26 oktober

Här kan du läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 26 oktober.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Upprop

Information

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motion angående utredning av alternativ gällande nytt reningsverk i Vist

Sverigedemokraterna föreslår i en motion att förvaltningen ska få i uppdrag att skyndsamt ta upp en dialog med Borås kommun för att diskutera möjligheterna till samägande av Sobacken. Förvaltningen får också undersöka vad de praktiska, juridiska och ekonomiska konsekvenserna skulle bli och sedan presentera detta för fullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om skarvar

Fullmäktige har tagit emot ett medborgarförslag där det förslås att kommunen gör något åt det faktum att det har kommit många skarvar till Åsunden.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag rörande Notarius Publicus

I ett medborgarförslag som inkommit till fullmäktige föreslås att Notarius Publicus funktion ska utvidgas. Det förslås att Notarius Publicus ska bli en ”allmän skrivare” och hjälpreda för människor som av olika anledningar inte har tillgång till ny teknik och internet.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Enkel fråga angående kommunens drogförebyggande arbete

Mattias Bengtsson (SD) undrar i en fråga ställd till Mattias Josefsson (S), kommunstyrelsens ordförande:

Sker det någon kontinuerlig utvärdering av hur effektivt kommunens arbete mot droger är?

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner att frågan ställs. Se Mattias Josefssons svar i webb-sändningen.

Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor

Beslut: Strategin för kommunens arbete med lokala miljöfrågor överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdestider för 2018.

Torsdag 25 januari
Torsdag 22 februari
Torsdag 22 mars
Torsdag 26 april
Torsdag 24 maj
Onsdag 20 juni
Torsdag 27 september
Torsdag 18 okt* (val av presidium)
Torsdag 25 oktober*
Torsdag 22 november*
Torsdag 13 december*
*Preliminära datum som fastställs efter valet.

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2017

Beslut: Rapporten per augusti 2017 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns.

Rapporten per augusti 2017 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en partiell inlösen av pensioner på ett belopp upp till 25 miljoner kronor inklusive löneskatt. Kostnaderna finansieras i 2017 års bokslut.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en redovisning av andelen långtidssjukskrivna och hur arbetet med rehabilitering fortlöper. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen den 30 november.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31

Kommunens revisorer har 13 oktober 2017 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 2017-08-31 till kommunfullmäktige.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

Skattesats år 2018 för Ulricehamns kommun

Beslut: Utdebiteringen för 2018 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2017

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Ärende 2015/358 (KS 2007.0408) – Motion om att anpassa spången till Björnsjön på Komosse – Tillgänglighet till Äramossen avskrivs. Redovisningen av motioner och medborgarförslag hösten 2017 läggs till handlingarna.

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017

I kommunens arbete med intern kontroll ska kanslifunktionen årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Uppdrag från kommunfullmäktiges 2009, § 72, om utmärkelser m.m. avslutas. Redovisningen läggs därmed till handlingarna.

Avslut av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016

Beslut: måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016 avslutas.

Avslut av måldokument Framtidens gymnasium samt handlingsplan för framtidens gymnasium

Beslut: måldokument framtidens gymnasium och handlingsplan framtidens gymnasium avslutas.

Svar på motion om avtal med byggföretag

I en motion från 2014 föreslår Celso Silva Gonçalves (S) att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in byggföretag i syfte att göra gemensamma utfästelser och åtaganden för ökad byggnation i Ulricehamn.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan skett många aktiviteter i enlighet med motionärens intentioner sedan motionen skrevs. Vidare är det enligt Boverket framförallt strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap som avgör om en kommun lyckas med sin planering för bostadsändamål.

Svar på motion om handelsplatsen Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige från 2013 föreslår Anders Andersson (C) och Jan­Åke Claesson (C) att en handelsutvecklare anställs och att en strategisk plan för utveckling av handelsplatsen Ulricehamn och handeln på landsbygden utanför centralorten samt Gällstad tas fram.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med de åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Svar på motion om bildande av föreningsråd

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C) att en utredning tillsätts för att visa hur man på bästa sätt kan skapa återkommande forum för dialog mellan föreningslivet och kommunen.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till de olika mötesformer med föreningslivet som förvaltningen initierat.

Svar på motion om cykelbana från södra Ulricehamn

En motion från Ingvor Carlander (MP) har inkommit om att göra det säkrare att med cykel nå centrum från södra Ulricehamn.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att den önskade sträckan inte finns med i den beslutade utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Svar på motion om uppföljning av äldreomsorgen

Hanna Brunnegård (C) och lng-Marie Andersson (C) lämnade 2016 in en motion till kommunfullmäktige om uppföljning av äldreomsorgen. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att via en extern konsult utreda hur arbetsmiljön påverkats för de anställda inom äldreomsorgen av de förändringar som genomfördes.

Beslut: Motionen avslås i den del som avser att ta in en extern konsult, då behov av detta inte finns. Motionens förslag i övriga delar anses vara tillgodosett genom de resultat som redovisas i rapporten Uppföljning av arbetsmiljön för anställda inom äldreomsorgen.

Valärenden

I skrivelse avsäger sig Monica Fredin (S) uppdrag som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg.

Beslut: Monica Fredin (S) befrias från uppdraget.

Val av ny ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg bordläggs.

Rune Hegland (MP) har blivit utsedd till ny ledamot i valnämnden, från att tidigare ha varit ersättare i valnämnden. Därför behöver kommunfullmäktige utse en ny ersättare till valnämnden för resterande tid av mandatperioden, fram till och med 2018-12-31.

Beslut: Till ny ersättare utses Mikael Odhage (MP), Ulricehamn

Kommunfullmäktige beslutade 28 september att befria Eva Ek Josefsson (L) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 12 oktober beslutat att utse Arne Björling (L), Ulricehamn, till ny ersättare i kommunfullmäktige. Beslutet läggs till handlingarna.


Publicerat av Elin Johansson den 27 oktober 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av