Kommunstyrelsen 5 oktober 2017

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 5 oktober 2017.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Sammanträdestider 2018 för kommunfullmäktige

Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18 sessionssalen i stadshuset.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande sammanträdesdagar 2018 för kommunfullmäktige fastställs.

Torsdag 25 januari
Torsdag 22 februari
Torsdag 22 mars
Torsdag 26 april
Torsdag 24 maj
Onsdag 20 juni
Torsdag 27 september
Torsdag 18 okt* (val av presidium)
Torsdag 25 oktober*
Torsdag 22 november*
Torsdag 13 december*

*Preliminära datum som fastställs efter valet.

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2017

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att rapporten per augusti 2017 godkänns avseende budget- och verksamhetsuppföljning.

Godkänna rapporten per augusti 2017 avseende kommunens pensionsportfölj.

Förvaltningen får i uppdrag att göra en partiell inlösen av pensioner på ett belopp upp till 25 miljoner kronor inklusive löneskatt. Kostnaderna finansieras i 2017 års bokslut.

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett förslag på en redovisning av andelen långtidssjukskrivna och hur arbetet med rehabilitering fortlöper. Förslaget ska redovisas till kommunstyrelsen den 30 november.

Skattesats år 2018 för Ulricehamns kommun

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktiges beslutar att utdebiteringen för 2018 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2017

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under beredning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta att ärende 2015/358 (KS 2007.0408) – Motion om att anpassa spången till Björnsjön på Komosse – Tillgänglighet till Äramossen avskrivs. Redovisningen av motioner och medborgarförslag hösten 2017 läggs till handlingarna.

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2017

I kommunens arbete med intern kontroll ska kanslifunktionen årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att uppdrag från kommunfullmäktiges 2009, § 72, om utmärkelser m.m. avslutas. Redovisningen läggs därmed till handlingarna.

Avslut av måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att måldokument för folkhälsoarbete Ulricehamns kommun 2012-2016 samt handlingsplan för folkhälsoarbetet 2012-2016 avslutas.

Avslut av måldokument Framtidens gymnasium samt handlingsplan för framtidens gymnasium

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att måldokument framtidens gymnasium och handlingsplan framtidens gymnasium avslutas.

Svar på motion om avtal med byggföretag

I en motion från 2014 föreslår Celso Silva Gonçalves (S) att kommunstyrelsen får i uppdrag att bjuda in byggföretag i syfte att göra gemensamma utfästelser och åtaganden för ökad byggnation i Ulricehamn.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan skett många aktiviteter i enlighet med motionärens intentioner sedan motionen skrevs. Vidare är det enligt Boverket framför allt strategisk beredskap, markberedskap samt resurs- och organisationsberedskap som avgör om en kommun lyckas med sin planering för bostadsändamål.

Svar på motion om handelsplatsen Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige från 2013 föreslår Anders Andersson (C) och Jan­Åke Claesson (C) att en handelsutvecklare anställs och att en strategisk plan för utveckling av handelsplatsen Ulricehamn och handeln på landsbygden utanför centralorten samt Gällstad tas fram.

Beslut: Fullmäktige föreslår att motionens förslag anses vara tillgodosett med de åtgärder som redovisas i tjänsteskrivelsen.

Svar på motion om bildande av föreningsråd

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Roland Karlsson (C) och Mikael Dahl (C) att en utredning tillsätts för att visa hur man på bästa sätt kan skapa återkommande forum för dialog mellan föreningslivet och kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till de olika mötesformer med föreningslivet som förvaltningen initierat.

Svar på motion om cykelbana från södra Ulricehamn

En motion från Ingvor Carlander (MP) har inkommit om att göra det säkrare att med cykel nå centrum från södra Ulricehamn.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta avslå motionen med hänvisning till att den önskade sträckan inte finns med i den beslutade utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Svar på motion om uppföljning av äldreomsorgen

Hanna Brunnegård (C) och lng-Marie Andersson (C) lämnade 2016 in en motion till kommunfullmäktige om uppföljning av äldreomsorgen. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att via en extern konsult utreda hur arbetsmiljön påverkats för de anställda inom äldreomsorgen av de förändringar som genomfördes.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås i den del som avser att ta in en extern konsult, då behov av detta inte finns.

Motionens förslag i övriga delar anses vara tillgodosett genom de resultat som redovisas i rapporten Uppföljning av arbetsmiljön för anställda inom äldreomsorgen.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Sammanträdestider 2018 för kommunstyrelsen

Beslut: Följande sammanträdesdagar 2018 för kommunstyrelsen fastställs.

Måndag 8 januari (Mötet lagt på en måndag av kalenderskäl)
Torsdag 1 februari
Torsdag 1 mars
Torsdag 5 april
Torsdag 3 maj
Måndag 4 juni (Mötet lagt på en måndag av kalenderskäl)
Torsdag 23 augusti (Reservtillfälle)
Torsdag 6 september
Torsdag 4 oktober
Torsdag 1 november
Torsdag 29 november

Ansökan om investeringsmedel för anläggande av industrigata vist, inom detaljplanen industriområde etapp 3 för del av vist 10: 2

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om investeringsmedel.

Investeringsmedel för anläggande av industrigata i Vist enligt gällande detaljplan för del av Vist 10:2, industriområde etapp 3, om 1,3 miljoner kronor, finansieras genom avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2017.

Upphävande av tomtindelningar för Bogesund 1:12 m fl

Kommunstyrelsens arbetsutskott tog den 21 december år 2009 ett beslut om att upphäva kommunens gamla tomtindelningar eftersom tomtindelning bedöms vara en otidsenlig reglering som hindrar stadsutveckling.

Beslut: Tomtindelningar för Bogesund 1:86, 1:125, 1:133, 1:144, 1:253 och 1:259 upphävs.

Tillfällig hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år

Den politiska ledningen har initierat ett ärende till förvaltningen med anledning av det tidsbegränsade kommunbidraget som regeringen och Vänsterpartiet har meddelat kommer betalas ut till kommuner i december 2017. Det tillfälliga kommunbidraget innebär att Ulricehamns kommun får 770 566 kronor. Syftet med det tillfälliga kommunbidraget är att ge de kommuner som vill låta ensamkommande barn som fyller 18 år bo kvar i kommunen, möjlighet att göra det. I avvaktan på att riksdagen fattar beslut om höständringsbudgeten, samt på riktlinjer och vägledning från SKL, behöver förvaltningen tid på sig att utreda hur det tillfälliga kommunbidraget ska hanteras i Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunstyrelsen medger att individnämnden kan fatta beslut i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år med stöd av 4 kap 2 § Socialtjänstlagen till och med 30 november 2017. Paragrafen anses som omedelbart justerad.

Kvalitetsrapport gällande avvikelser inom välfärd, kvartal 1-2 2017

Kommunstyrelsen i Ulricehamns kommun följer utvecklingen av förvaltningens avvikelsehantering och erhåller regelbundet kvalitetsrapporter från kommunens medicinsk ansvariga sjuksköterska (MAS). Syftet med avvikelserapporteringen är att undanröja eller minska risk för upprepning och att förbättra processer och rutiner för god och säker vård.

Beslut: Kvalitetsrapporten gällande avvikelser inom välfärd kvartal 1-2 2017 läggs till handlingarna.

Begäran om förlängd tid – Redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd

Förvaltningen fick i juni i år uppdrag av kommunfullmäktige att senast i oktober återkomma med en redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen. Redogörelsen skulle redovisas på kommunfullmäktige senast i oktober 2017.

Beslut: Förvaltningen får förlängd tid för att utreda frågan och ska återkomma senast i december 2017 med en redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen.

Gallring av barnhälsovårdens papperskopior

Elevhälsans medicinska insats i kommunen tar idag emot barnhälsovårdsjournaler som är digitala utskrifter på papper (kopior) i samband med att elever börjar skolan.

Regionarkivet i Vänersborg har nu meddelat medicinskt ledningsansvarig skolsköterska att de inte kan ta emot barnhälsovårdsjournaler som är digitala utskrifter på papper (kopior) när elever slutat nian. Därav behövs ett beslut om att få gallra dessa journaler.

Beslut: Barnhälsovårdens digitala utskrifter på papper (kopior) får gallras när elever slutat nian. Beslutet ska in i Ulricehamns kommuns dokumenthanteringsplan.

Gallring av handlingar inom skolhälsovården

Beslut: Handlingar i skolhälsovården får gallras under förutsättning att likalydande digitala kopior framställs genom skanning och tillförts journalen. Beslutet ska in i Ulricehamns kommuns dokumenthanteringsplan.

Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2016/2017

Beslut: Sammanställningen läggs till handlingarna.

Ansökan om skolpeng för studier på EMIS i Hakfar Hayarok utanför Tel Aviv i Israel

Beslut: Ansökan om överföring av skolpeng till Eastern Mediterranean International School i Hakfar Hayarok i Israel beviljas under förutsättning att det inte medför några extra kostnader för Ulricehamns kommun. Skolpengen uppgår i dagsläget till 67 032 kronor per termin. Beslutet gäller för läsåret 2017 / 2018.

Personen uppmanas att under vårterminen 2018 inkomma med en ny ansökan som avser vidare studier vid Eastern Mediterranean International School läsåret 2018/2019.

Svar på medborgarförslag om att uppföra en så kallad Hollywood-skylt fast i form av Ulricehamn vid nya motorvägen vid Vistbergen

Beslut: Medborgarförslaget avslås gällande en så kallad Hollywood-skylt, då detta inte bedömts som ett genomförbart alternativ med tanke på bland annat att mark behöver köpas in för ändamålet samt att det löpande underhållet kan bli kostsamt. För att marknadsföra Ulricehamn kommer två digitala skyltar, en i vardera riktningen, sättas upp utmed motorvägen.

Svar på medborgarförslag om avsaknad av hundpark i Ulricehamns kommun

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen inte bör åta sig ansvaret för hundrastgårdar.


Publicerat av Elin Johansson den 5 oktober 2017, senast ändrad den 5 oktober 2017