Kommunfullmäktige 23 november

Här kan du läsa beslut i korthet och titta på webbsändningen från kommunfullmäktige den 23 november.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Information

Motioner och medborgarförslag

Motion om fri pedagogisk lunch för VFU-studenter

I en motion föreslår Mikael Levander (NU) att Ulricehamns kommun ska införa fri pedagogisk lunch för de lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning i kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Motion om skolbyggnader

I en motion föreslår Mats Bogren (NU) att ett helhetsgrepp tas kring skolbyggnaderna i kommunen. Han yrkar på att en ny F-6 skola med tillhörande förskola byggs i centralorten och att musikskolan blir kvar i nuvarande lokaler. Att Marbäck skola kan användas för att täcka upp det ökande elevantalet tills en ny F-6 skola står färdig, alternativt att kommunen hyr moduler.
Han yrkar även på att Stenbocksskolan och Ätradalskolan bibehåller sina lokaler, men renoveras, och om behov finns, byggs till för att fungera som moderna skolor. Och på att renoveringsbehoven för skolorna utanför centralorten utreds.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Tak över mopedparkering på Tingsholmsgymnasiet

Marcel Saly föreslår i ett medborgarförslag att det ska byggas ett tak över Tingsholmsgymnasiets södra mopedparkeringsplats. Han skriver att det vid regnväder vore bra både för de med mopeder och de som har elcyklar.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna med medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Socker i Tingholmsgymnasiets cafeteria

Fritz Zsiga föreslår i ett medborgarförslag att Tingholmsgymnasiets cafeteria ska börja servera bakverk som innehåller socker. Han skriver att eleverna själva borde få avgöra vad de vill förtära till fika.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att överlämna medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Fråga kring befolkningsskyddet

Jan-Olof Sundh (VP) undrar i en fråga riktad till kommunstyrelsens ordförande:
Hur ser det ut i Ulricehamns kommun för kommuninvånarna vad det gäller tillgång till skyddsrum, förråd, förnödenheter etc om det skulle ske stora olyckor, miljöfarligt utsläpp, stora skogsbränder, terrorbrott mm.

Fråga kring ekonomiska oegentligheter

För en tid sedan polisanmäldes och stängdes en medarbetare inom kommunen av. Detta efter misstankar om ekonomiska oegentligheter i samband med kontakter med leverantörer till kommunens byggprojekt. Med hänvisning till detta vill Jan-Olof Sundh (VP) veta:
Vilka är dessa leverantörer? Kommer kommunerna att använda dessa igen vid upphandlingar?

Ärenden

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2018

Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2018. Taxorna består av taxor och beräkningsgrunder för Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde och kommunstyrelsens ansvarområde inom miljö- och samhällsbyggnad. Taxorna inom samverkansnämndens ansvarområde är gemensamma för nämndens myndighetsutövning i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Beslut: Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2018-01-01 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas.
Taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2018-01-01 inom kommunstyrelsens ansvarsområde antas.

Budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2018 och ekonomisk plan 2019-2020 avslutades med budgetutskottets möte 2017-09-27. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Beslut: Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Framtid för Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftsbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget. Budgeten kompletteras även med att den ekonomiska ramen för kommunstyrelsen utökas med 1,5 mnkr under 2018. Det tillfälliga anslaget ska täcka förväntade kostnader under 2018 för att låta ensamkommande ungdomar, som ännu inte fått sin asylansökan prövad, bo kvar i kommunen även efter att de fyllt 18 år.

Bekräftelse av borgensförbindelse mm

Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse.
Giltighetstiden för Ulricehamns kommuns borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut. Det är angeläget att Ulricehamns kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.

Beslut: Ulricehamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 september 2008, vari Ulricehamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ulricehamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Ulricehamns kommun bekräftar att regressavtalet, alltjämt gäller. Ulricehamns kommun bekräftar att garantiavtalet, alltjämt gäller.
Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson och kommunchef Håkan Sandahl utses till att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

Stiftelser och donationsfonder år 2016

Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2016 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018.

Beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2016. Årsredovisning med revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2016 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2016 läggs till handlingarna.

Svar på motion om elektroniskt voteringssystem i fullmäktige

Niclas Sunding (SD) lämnade den 2016-01-11 in en motion om att Ulricehamns kommun ska köpa in ett elektroniskt voteringssystem till fullmäktigesalen. Fördelarna med ett elektroniskt voteringssystem är att kommunen skulle kunna minska administrationen kring sammanträdena, spara tid samt få en bättre struktur och ordning under sammanträdena.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att rätt förutsättningar gällande digitalisering av fullmäktige inte råder i nuläget.

Svar på motion angående renovering av fasaden på Stenbocksskolans annex

I en motion som lämnades in 2016-10-20, yrkar Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) att fasaden på Stenbocksskolans annex snarast renoveras eller förs upp på prioriteringslistan.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att beslut om att renovera eller ersätta annexbyggnaderna inte bör föregå resultatet av det budgetuppdrag som handlar om att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utreda sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.

Svar på motion om kompetensutbildning inom lärande

I en motion som lämnades in den yrkar Cristina Bernevång (KD) och Per Johansson (M) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ett utbildningspaket om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för all personal inom skolans område, samt att medel för genomförandet av en sådan utbildning avsätts i kommande budgetar.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till den planerade behovsinventeringen av personalens kompetensbehov som kommer att genomföras under läsåret 2017/2018. Där kommer sektor lärande få kunskap om behovet av kompetensutveckling inom NPF.

Valärenden

Avsägelse av uppdrag som ersättare i samverkansnämnd Miljö och bygg, Monica Fredin (S)

I skrivelse 2017-09-07 avsäger sig Monica Fredin (S) uppdrag som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg.

Beslut: Val av ny ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg bordlägges.


Publicerat av Rebecca Berndes den 24 november 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av