Kommunstyrelsen 2 november 2017

Ulricehamn. Foto: Jan TöveUlricehamn. Foto: Jan Töve

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2018

Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras miljö och samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamns kommun har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2018. Taxorna består av taxor och beräkningsgrunder för Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde och kommunstyrelsens ansvarområde inom miljö- och samhällsbyggnad. Taxorna inom samverkansnämndens ansvarsområde är gemensamma för nämndens myndighetsutövning i Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att taxorna med tillhörande beräkningsgrunder från och med 2018-01-01 inom Samverkansnämnden miljö och byggs ansvarsområde antas med tillägget att avvikelser för upplåtelse av allmän platsmark – ideella föreningar utan inträde betalar ingen avgift.

Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2020

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2020 avslutades med budgetutskottets möte 2017-09-27. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen. Inför 2018 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Inför 2018 finns det även anledning att se över nivån på den internränta som används vid beräkning av kapitalkostnader, mot bakgrund av att räntenivåerna är låga. Justeringar av personalomkostnadspålägg och internränta har ingen resultatpåverkan, men vid en justering sker en omfördelning mellan verksamhetens ekonomiska ramar och budgeten för finansförvaltningen. Förvaltningen bör erhålla uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2018. Beslut om justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten för 2018. Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå.
Beslut: Kommunstyrelsen lämnar uppdrag till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2018 mot bakgrund av justerad internränta och justerade personalomkostnadspålägg. Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 2018 för fastställande i kommunstyrelsen. Förvaltningens förslag till budget revideras enligt det samlade förslaget ”Framtid för Ulricehamn” vilket innebär justeringar i driftsbudget, taxor och investeringsplan. Budgeten kompletteras också med uppdrag som redovisas i det samlade förslaget.

Bekräftelse av borgensförbindelse mm – Kommuninvest

Ulricehamns kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening (”Föreningen”). Föreningens upplånings- och utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i Föreningens stadgar att samtliga medlemmar enligt separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat borgensförbindelse. Ulricehamns kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 8 september 2008. Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Ulricehamns kommuns borgensåtagande kommer således inom kort att löpa ut. Det är angeläget att Ulricehamns kommun fattar ett beslut i kommunfullmäktige som bekräftar att borgensförbindelsen alltjämt är gällande. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts ytterligare en tioårsperiod. Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Ulricehamns kommun undertecknade Regressavtalet den 5 oktober 2011 och Garantiavtalet den 5 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för borgensförbindelsen.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 8 september 2008 (”Borgensförbindelsen”), vari Ulricehamns kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Ulricehamns kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.

Stiftelser och donationsfonder år 2016

Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2016 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2016. Årsredovisning med revisionsberättelse 2016 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2016 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2016 läggs till handlingarna.
9. Svar på motion om elektroniskt voteringssystem i fullmäktige
I motionen föreslår Niclas Sunding (SD) att Ulricehamns kommun ska köpa in ett elektroniskt voteringssystem till fullmäktigesalen.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att rätt förutsättningar gällande digitalisering av fullmäktige inte råder i nuläget. Som ett första steg mot att kunna införa ett applikations- eller webbaserat mötes- och voteringssystem i fullmäktige, får förvaltningen i uppdrag att utreda hur kommunen kan ta ytterligare steg mot att digitalisera fullmäktige och utskicken av möteshandlingar.

Svar på motion angående renovering av fasaden på Stenbocksskolans annex

I en motion angående renovering av fasaden på Stenbocksskolans annex, yrkar Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) att fasaden snarast renoveras eller förs upp på prioriteringslistan.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att beslut om att renovera eller ersätta annexbyggnaderna inte bör föregå resultatet av det budgetuppdrag som handlar om att ta fram en tillväxtplan för grundskolan i centralorten samt utreda sammanslagning av kommunens två högstadieskolor.

Svar på motion om kompetensutbildning inom lärande

I en motion yrkar Cristina Bernevång (KD) och Per Johansson (M) på att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram förslag på ett utbildningspaket om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar för all personal inom skolans område, samt att medel för genomförandet av en sådan utbildning avsätts i kommande budgetar.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till den planerade behovsinventeringen av personalens kompetensbehov som kommer att genomföras under läsåret 2017/2018. Där kommer sektor lärande få kunskap om behovet av kompetensutveckling inom NPF.

Planbesked Detaljplan för Gällstad 1:110

Göteborgs stifts prästlönetillgångar har skickat in en begäran om planbesked för del av fastigheten Gällstad 1:110. Fastigheten ligger i Gällstads södra delar i höjd med Södra Säms Kyrka. Syftet med begäran är att möjliggöra uppförandet av bostäder, församlingshem och servicehem. Området berör cirka 2.8 HA. Området är inte detaljplanelagt därför behövs en detaljplan tas fram för att möjliggöra byggnationen. Med tanke på att förslaget delvis saknar stöd i den fördjupade översiktsplanen för Gällstad, antagen 2008, måste detaljplanen genomföras med ett utökat förfarande. Enligt den fördjupade översiktsplanen är föreslagen markanvändning park i söder och utvecklingsområde för flerbostadshus i de norra delarna av området. En detaljplan som genomförs med ett utökat förfarande har en beräknad handläggningstid på cirka två år. Det vill säga om förvaltningen får i uppdrag att planlägga marken våren 2018 beräknas en detaljplan kunna antas våren 2020. I dagsläget har förvaltningen i uppdrag att planlägga för äldreboende i Gällstad. Med detta i åtanke ser kommunen inget behov av att planlägga ytterligare fastigheter i Gällstad för detta ändamål då pågående arbete anses täcka framtida behov.
Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en detaljplan för fastigheten Gällstad 1:110. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för del av fastigheten Gällstad 1:110.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Förändrad resursfördelningsmodell för förskolan

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2017 att uppdra åt sektor lärande att utarbeta en ny resursfördelningsmodell för förskolan. Sektor lärande har, med beaktande av vad som sägs i skollagen och i Skolverkets allmänna råd avseende måluppfyllelse i förskolan, utarbetat en ny resursfördelningsmodell för förskolan. Modellen bygger på följande principer – Inga ökade totalkostnader för verksamheten – Enkelhet och tydlighet i syfte att göra modellen legitim och förutsägbar – Hitta en ekonomistyrning som styr och stimulerar uppnåendet av Ulricehamns kommuns mål och ambitioner för ökade resultat – Hänsyn tagen till barnens förutsättningar och befintlig förskoleorganisation – Uppfyller lika villkor för fristående förskolor och den kommunala verksamheten Resurser till kommunens förskolor fördelas med hänsyn till den organisatoriska strukturen och de faktiska kostnader som Ulricehamns kommun har att hantera, vilket innebär en identifiering av – fasta kostnader – halvfasta kostnader – rörliga kostnader Sektor lärande föreslår att kommunstyrelsen fastställer resursfördelningsmodellen för förskolan, samt att den ska gälla vid fördelning av resurser från och med kalenderåret 2018.
Beslut: Resursfördelningsmodellen för förskolan fastställs. Modellen ska gälla vid fördelning av resurser från och med kalenderåret 2018.

Svar på medborgarförslag gällande sötsaker i skolan

I ett medborgarförslag som tidigare kommit in till kommunen föreslås att vi i Ulricehamns kommun slutar exponera våra barn för sötsaker i förskola/skola och istället lär dem att hitta alternativ.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara tillgodosett då förskolan och skolan arbetar hälsofrämjande i enlighet med sina uppdrag. Ulricehamns kommun har antagit en kostpolicy som bland annat baseras på Livsmedelsverkets rekommendationer. Kommunstyrelsen förutsätter att kommunens samtliga sektorer och verksamheter följer den av kommunstyrelsen fastställda policyn.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 2 november 2017, senast ändrad den 2 november 2017