Kommunstyrelsen 30 november 2017

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Revidering av ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, december 2017

Genom ett beslut i kommunfullmäktige 26 januari 2017 fick val- och arvodesberedningen i uppdrag att genomföra en revidering och översyn av de villkor som gäller de förtroendevaldas rätt till socialförsäkringar (sjukförsäkring, föräldrapenning m.m.) och andra lagar på arbetsmarknaden (semesterlönelagen och de förtroendevaldas rätt till personalförmåner m.m.).

I dokumentet Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, är nu två nya paragrafer införda, §§ 14 och 15. Dessa paragrafer avser sjukfrånvaro och föräldraledighet för den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att revidering av Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, december 2017 antas och gäller från och med 1 januari 2018.

Uppdrag till val- och arvodesberedningen att ta fram förslag till regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att val- och arvodesberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. för mandatperioden 2019–2022. Förslaget ska beredas via kommunstyrelsen och beslutas på kommunfullmäktige 20 juni 2018. Budget för uppdraget fastställs till 50 000 kr.

Revidering av avtal och reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg

Kommunfullmäktige beslutade 27 maj 2013 att inrätta en gemensam nämnd – samverkansnämnd miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun med start från den 1 september 2013. Under 2017 har en utvärdering av samverkansorganisationen gjorts. Med utgångspunkt från denna utvärdering och den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018, föreslås avtal och reglemente revideras i vissa delar.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att avtal och reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg antas.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts med först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Revidering av arkivreglemente (2017)

Arkivreglementet för Ulricehamns kommun har reviderats. Föregående arkivreglemente var från år 2013. Det reviderade arkivreglementet har uppdaterats i syfte att bättre passa in i kommunens nuvarande organisation samt följer den mall kommunen har för styrdokument

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att reviderat arkivreglemente fastställs.

Redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd

Kommunfullmäktige gav 21 juni 2017 (§112/2017) förvaltningen i uppdrag att återkomma senast i oktober med en redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen. Tidens förlängdes till senast i december i beslut av kommunstyrelsen 5 oktober 2017 (§229).

Uppdraget gavs efter att kommunstyrelsen konstaterat att sjukfrånvaron i flera verksamheter inom sektor välfärd fortsatt ligger på en hög nivå. Förvaltningen har sammanställt en rapport ”Åtgärder för att minska sjuktalen – sektor välfärd”. I den framkommer de åtgärder som sektorn vidtar och vilka åtgärder som sektorn planerar att vidta för att minska sjuktalen.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att redogörelsen av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.

Förvaltningen får i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med åtgärder, aktiviteter och tidsplan inom området social arbetsmiljö. Kompletteringen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. Uppföljning av åtgärdsplanen ska göras i samband med uppföljning av tertial 2 under 2018.

Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0

Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 4 maj 2017 en motion till kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen. Förutom förslaget att pedagogiska måltider införs på somatiska avdelningar yrkar motionärerna också att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut i kommunen angående undernäring och risk för undernäring på äldreboende, samt hur kommunen agerar vid misstanke om undernäring. De yrkar också att förvaltningen ska undersöka hur man arbetar med att stimulera god aptit hos de äldre. Resultatet ska sedan presenteras för kommunfullmäktige.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019.

Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019.

Motionens tredje förslag avslås då måltider på somatiska avdelningar, enligt Skatteverket, inte är undantagen från beskattning av kostförmån och därmed inte är att betrakta som en pedagogisk måltid.

Svar på motion angående servering av lunchmat vid intern samt extern representation

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) att kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera representationspolicyn genom att införa ett direktiv om att den lunchmat som serveras vid intern eller extern representation ska vara den samma som serveras inom kommunens skolor eller omsorgsverksamhet.

Beslut: Fullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att dess förslag rör en fråga som ligger inom ramen för förvaltningens verkställande mandat och även fortsatt bör ligga på denna nivå.

Svar på motion om mer tomtmark för sällanköpsvaror

I en motion föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda var mer tomtmark för sällanköpsvaror kan tillskapas i kommunen.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till det uppdrag som förvaltningen har om att utreda lämpliga platser för sällanköpshandel.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Avsägelse av uppdrag som vice samtalsledare för kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande, Per Johansson (M)

I skrivelse 2017-11-30 avsäger sig Per Johansson (M) uppdrag som vice samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande och därtill kopplade uppdrag.

Beslut: Per Johansson (M) befrias från uppdragen.

Sebastian Gustavsson (M) väljs till vice samtalsledare i kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande tillika biträdande oppositionsråd samt till ledamot i budgetutskottet. Detta innebär att Wiktor Öberg (M) blir förste ersättare i budgetutskottet för Moderaterna.

Catharina Örtendahl Rylid (M) väljs till andre ersättare i budgetutskottet för Moderaterna.

Antagande detaljplan Vegby 4:170, Gamlebyvägen 1, Vegby

Beslut: Detaljplanen för Vegby 4:170 antas

Kontroll av verifikationer – gemensamma tillämpningsanvisningar

Beslut: Kontroll av verifikationer – gemensamma tillämpningsanvisningar antas.

Äskande om pengar till julbelysning

Cityföreningen har ansökt om ekonomiskt stöd för finansiering av julbelysning på Storgatan om 55 000 kr av kommunen. Den nuvarande julbelysningen är uttjänt och Cityföreningen måste investera i en ny inför julen 2017.

Beslut: Cityföreningens ansökan om bidrag till julbelysning om 55 000 kronor beviljas. Bidraget tas ur kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter.

Uppföljning av arbetsmiljöarbetet kring rehabilitering

Beslut: Uppföljning i årsredovisning och delårsbokslut ska förstärkas med redovisning av hel- och deltidslångtidssjukskrivna samt hur arbetet med rehabilitering fortlöper från och med årsredovisningen för 2017. Uppföljningen ska redovisas både för kommunen som helhet och sektorsvis.

Ansökan om investeringsmedel för e-tjänster i Ulricehamn och Tranemo kommun

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Medel anslås i investeringsbudgeten för 2018. Investeringsmedel för e-tjänster 600 000 kronor, kan finansieras via ombudgeterade medel för ”ny extern webb”.

Kulturstipendium 2017

Ulricehamns kulturstipendium delas ut årligen. Totalt har det inkommit fyra förslag till förvaltningen gällande kulturstipendium 2017.

Beslut: Ulricehamns kulturstipendium 2017 tilldelas Natali Mårtensson.

Kulturpris 2017

Ulricehamns kulturpris delas ut årligen. Totalt har det kommit in tio förslag till förvaltningen gällande kulturpriset 2017.

Beslut: Ulricehamns kulturpris 2017 tilldelas Sebastian Andersson.

Ungdomsledarstipendium 2017

Ulricehamns ungdomsledarstipendium delas ut årligen. Totalt har det inkommit 10 förslag till förvaltningen gällande ungdomsledarstipendium 2017, vilka omfattar sju män och tre kvinnor.

Beslut: Ulricehamns ungdomsledarstipendium 2017 tilldelas Johan Helmrot, Ulricehamns konståkningsklubb, samt Sofia Blixt Gustavsson och Ronny Sidenvik, Pingstkyrkan i Ulricehamn.

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2018

I budget för 2018 har det preliminärt avsatts 4,2 miljoner kronor för investering i gator, vägar och trafikåtgärder. Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inom denna budget. Medel söks för asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar, trafiksäkerhetsåtgärder, omskyltning, utökning av befintlig pendelparkering vid Ulricehamnsmotet, utbyggnad av pendelparkering vid Rönnåsen, förbättring av gångpassager i rondellen på Tre Rosors väg, utbyggnad av ny gång- och cykelväg på Brunnvägen, ny- och ombyggnad av hållplatser, utbyggnad av belysning i Ekhagen, utbyggnad av belysning på banvallen Prången- Preem, asfaltering av gång- och cykelväg mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors väg. Totalt omfattar ansökan 4,2 miljoner kronor.

Beslut: Investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder 2018, 4,2 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2018.

Planprioriteringslista våren 2018

Planprioriteringslistan utgör underlag för prioritering av detaljplaner, planprogram och upphävande av tomträtter. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 25 000 invånare år 2020. Prioriteringsordningen avgörs även av nuvarande situation kring kommunalt markinnehav och på kommunens lokalförsörjningsplan. Planer som lägger grunderna för arbetstillfällen och främjar besöksnäringen prioriteras även.

Beslut: Planprioriteringen ska ligga till grund för sektor miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Riktlinjer – Hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Regeringen och Vänsterpartiet har som avsikt att införa ett tillfälligt kommunbidrag till kommuner som önskar att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan slutligt beslut i asylärendet ska kunna bo kvar i kommunen. Beslut om detta kommer att fattas av riksdagen i samband med höständringsbudgeten 2017 och i budgeten för 2018. Om riksdagen fattar beslut enligt förslag skulle det för Ulricehamns kommun innebära 2 311 699 kronor,
1 541 133 kronor för 2017 och 770 566 kronor för 2018.

Beslut: Riktlinjer för hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år antas.

Kommunstyrelsen medger att individnämnden kan fatta beslut i ärenden som rör ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år med stöd av 4 kap 2 § socialtjänstlagen till och med 2018-12-31, enligt Riktlinjer för hantering av ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år.

200 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för sociala aktiviteter och socialt stöd riktat till målgruppen, enligt Tillfälligt bidrag till civilsamhället.

Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt bidrag till civilsamhället.

Förvaltningen ska återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019.

Besluten gäller under förutsättning att riksdagen fattar erforderliga beslut.

Detta beslut justeras omedelbart.

Riktlinjer för måltider

Under 2017 ska det ske en revidering av kostpolicyn enligt kommunens styrdokument. I samband med denna revidering och utifrån kommunens styrdokument förslår verksamheten att de två policydokumenten kostpolicy och livmedelspolicy slås ihop till ett, riktlinjer för måltider.

Beslut: Riktlinjer för måltider antas.

Avtal om förskoleverksamhet på intraprenad under perioden 2018 – 2020

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner avtalet/överenskommelsen, vilket reglerar den verksamhet som bedrivs vid förskolorna Stadsskogen, Tre Rosor och Åsundavy och som kommer att samordnas inom Emilia Centrum under perioden 2018 – 2020.

Svar på medborgarförslag om fallskärmar till höghusboende hyresgäster

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till fullmäktige föreslås att Ulricehamns kommun ställer krav på byggherrarna eller bostadsrättsföreningarna att det ska finnas fallskärmar på varje våningsplan så att varje hyresgäst ska kunna rädda sig från brand genom att hoppa från ett fönster och överleva. Förslagsställaren ställer sig också frågan om räddningstjänsten har full koll om olyckan är framme.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att brandskydd i flerfamiljsfastigheter främst består av byggnadstekniska lösningar och de insatser som åvilar räddningstjänsten. Att använda fallskärm rekommenderas inte av svenska fallskärmsförbundet då detta inte anses vara säkert.

Svar på medborgarförslag om att ta bort all pyroteknisk användning i tätbebyggt område på nyår och påsk

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till fullmäktige föreslås att all pyroteknisk användning tas bort i tätbebyggt område under nyår och påsk, och istället lägga detta firandet utanför stan.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till de begränsningar och den tillståndsplikt som redan finns i kommunens lokala ordningsföreskrifter, samt att ta bort all pyroteknisk användning inom tätbebyggt område skulle innebära en för stor begränsning för den enskilde med hänvisning till gällande praxis.

Svar på medborgarförslag – Lägg ner tankarna om höghastighetsbana

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till fullmäktige föreslås att kommunen ska lägga ner tankarna kring en höghastighetsbana som går igenom staden norr om Åsunden.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till det kommunalpolitiska handlingsprogrammet, kommunens översiktsplan och vikten av att stationerna längs höghastighetsjärnvägen är i centrala lägen utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.


Publicerat av Elin Johansson den 30 november 2017, senast ändrad den 1 december 2017 av Katrin Högborn