Kommunen påbörjar översyn av enskilda avlopp

Med start 2018 börjar miljöenheten kontroll av enskilda avlopp i både Ulricehamn och Tranemo kommun. Syftet med kontrollerna är att hitta de avloppsanläggningar som inte uppfyller dagens reningskrav samt att påskynda att fler bristfälliga avlopp åtgärdas.

Vatten rinner ner i avloppet.foto: Pixabay

Utsläpp av avloppsvatten räknas som miljöfarlig verksamhet. I enlighet med Miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer.

Alla berörs inte samtidigt

Det finns drygt 5 000 enskilda avlopp i Tranemo och Ulricehamns kommuner tillsammans. Målet är att kontrollera cirka 400 avlopp per år. Miljöenheten kontrollerar avloppen områdesvis och kontrollen omfattar de fastigheter med avlopp som enligt kommunens register är 15 år eller äldre vid tillfället för kontroll. För närvarande finns endast beslut på de områden som kommer kontrolleras under 2018 och 2019. Ambitionen är att kunna informera berörda fastighetsägare så tidigt som möjligt för att det ska finnas god tid att förbereda sig och planera för de eventuella krav och kostnader som kan följa av tillsynen.Berörda fastighetsägare får information om tillsynen via brev där det framgår tidsplan för tillsyn och eventuella åtgärder.

Räkna med cirka 4-5 år från och med att brev skickas ut till att bristfälligt avlopp måste vara åtgärdat.

Vill du veta mer?

Om du är fastighetsägare och vill veta mer om vad en kontroll innebär och hur du kan förbereda dig finns mer information:
Översyn av avlopp


Publicerat av Ulrika Emtervall den 4 december 2017, senast ändrad den 4 december 2017