Kommunfullmäktige, 14 december 2017

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Stadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto:Rebecca BerndesStadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto: Rebecca Berndes

Beslut i korthet

Utdelning av kulturpris, kulturstipendium och ledarstipendium

Pristagare:
Kulturpris Sebastian Andersson, festivalfixare mm
Kulturstipendium, Natali Mårtensson, konstnär
Ledarstipendiater, Johan Helmrot, Ulricehamns konståkningsklubb
Sofia Blixt Gustavsson, ledare i Ulricehamns pingstkyrka
Ronny Sidenvik, ledare i Ulricehamns pingstkyrka

Information

Motioner och medborgarförslag

Utredning av behov av fler parkeringsplatser i centrum
Mikael Levander (NU) föreslår i en motion att förvaltningen ska få i uppdrag att utreda hur stort behovet är av fler centrumnära parkeringsplatser och var dessa kan tillskapas. Han vill att man i utredningen uppmärksammar att ett stort antal parkeringsplatser försvinner när biblioteket står färdigt. Utredningen bör ske i dialog med fastighetsägare/näringsidkare, Ulricehamns Cityförening och NUAB samt eventuellt andra berörda.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Träd längs Allevägen i Hökerum
Rob Wahlström har lämnat ett medborgarförslag gällande Allevägen i Hökerum där vägen är kantat med stora gamla lönnar. Några gånger per år, när det blåser mycket, blåser det ner stora grenar på vägen. Han föreslår därför att kontroll och underhåll ska göras på dessa träd.
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänkta hastigheter i Götåkra
Ingrid Saarva har lämnat medborgarförslag på att hastigheten likt Gällstad, ska sänkas till 40km/h genom gårdsplanerna och 60 km/h däremellan.
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänka antalet arbetstimmar men bibehålla heltidslön inom vården
Carina Gustavsson har inkommit med ett medborgarförslag där hon vill att de som arbetar dag eller natt inom vården ska ha 85% tjänstgöringsgrad men få lön för 100%. Du får lön för 100% men lägger inte ut tid på schemat för mer än motsvarande ca 85%. Ett annat sätt att uttrycka sig är att korta ner arbetstiden på heltid, istället för som nu att arbetstiden är 37 h så blir heltid 33-34 h/v. Det skulle göra vården mer attraktiv och färre sjukskrivningar, tror hon
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Jan-Olof Sundh (V) ställer frågan: Vad har resultatet blivit gällande samtalet med Västra Götalands representanter om Närhälsans filial i Dalum? Frågan ställs till och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S).

Jan-Olof Sundh (V) ställer frågan: Har kommunen någon kontroll hur många hemlösa det finns i kommunen? Finns det någon plan för att hantera detta? Frågan ställs till och besvaras av ordförande i individnämnden Inga-Kersti Skarland (S).

Arne Fransson (MP) ställer frågan: Vilka undersökningar föregick avverkningen vid slänten öster om Falköpingsvägen? Har kommunen t.ex undersökt om denna kraftiga avverkning gynnar den biologiska mångfalden eller kontrollerat att det inte fanns några trädarter som omfattas av skydd enligt artskyddsförordningen i beståndet? Frågan ställs till och besvaras av kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S).

Ärenden

Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017
Budget- och verksamhetsuppföljning oktober 2017.
Beslut: Budget och verksamhetsuppföljning oktober 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Revidering av Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, december 2017
Genom ett beslut i kommunfullmäktige 26 januari 2017 fick val- och arvodesberedningen i uppdrag att genomföra en revidering och översyn av de villkor som gäller de förtroendevaldas rätt till socialförsäkringar (sjukförsäkring, föräldrapenning m.m.) och andra lagar på arbetsmarknaden (semesterlönelagen och de förtroendevaldas rätt till personalförmåner m.m.). I dokumentet Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, är nu två nya paragrafer införda, §§ 14 och 15. Dessa paragrafer avser sjukfrånvaro och föräldraledighet för den som inom kommunen fullgör ett förtroendeuppdrag på heltid eller betydande del av heltid.
Beslut: Revidering av Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl, december 2017 antas och gäller från och med 1 januari 2018.

Uppdrag till val- arvodesberedningen att ta fram förslag till regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022
Kommunfullmäktige ger val- och arvodesberedningen i uppdrag att ta fram förslag på regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. för mandatperioden 2019–2022. Förslaget ska beredas via kommunstyrelsen och beslutas på kommunfullmäktige 2018-06-20.
Beslut: Val- och arvodesberedningen får i uppdrag att ta fram förslag på regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. för mandatperioden 2019–2022. Förslaget ska beredas via kommunstyrelsen och beslutas på kommunfullmäktige 2018-06-20. Budget för uppdraget fastställs till 50 000 kr.

Revidering av avtal och reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg
Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd – samverkansnämnd miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun med start från den 1 september 2013. Under 2017 har en utvärdering av samverkansorganisationen gjorts. Med utgångspunkt från denna utvärdering och den nya kommunallagen som träder i kraft den 1 januari 2018, föreslås avtal och reglemente revideras i vissa delar.
Beslut: Avtal och reglemente för samverkansnämnd miljö och bygg antas.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2017 enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts med först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.
Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2017, lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Revidering av arkivreglemente (2017)
Arkivreglementet för Ulricehamns kommun har reviderats. Föregående arkivreglemente var från år 2013. Det reviderade arkivreglementet har uppdaterats i syfte att bättre passa in i kommunens nuvarande organisation samt följer den mall kommunen har för styrdokument.
Beslut: Reviderat arkivreglemente fastställs.

Redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd
Kommunfullmäktige gav 2017-06-21 (§112/2017) förvaltningen i uppdrag att återkomma senast i oktober med en redogörelse av åtgärder för att minska sjuktalen. Tidens förlängdes till senast i december i beslut av kommunstyrelsen 2017-10-05 (§229). Uppdraget gavs efter att kommunstyrelsen konstaterat att sjukfrånvaron i flera verksamheter inom sektor välfärd fortsatt ligger på en hög nivå. Förvaltningen har sammanställt en rapport ”Åtgärder för att minska sjuktalen – sektor välfärd”. I den framkommer de åtgärder som sektorn vidtar och vilka åtgärder som sektorn planerar att vidta för att minska sjuktalen.
Beslut: Redogörelsen av åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna. Förvaltningen får i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen med åtgärder, aktiviteter och tidsplan inom området social arbetsmiljö. Kompletteringen ska redovisas för kommunstyrelsen senast i mars 2018. Uppföljning av åtgärdsplanen ska göras i samband med uppföljning av tertial 2 under 2018.

Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0
Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 2017-05-04 en motion till kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen. Förutom förslaget att pedagogiska måltider införs på somatiska avdelningar yrkar motionärerna också att förvaltningen får i uppdrag att undersöka hur situationen ser ut i kommunen angående undernäring och risk för undernäring på äldreboende, samt hur kommunen agerar vid misstanke om undernäring. De yrkar också att förvaltningen ska undersöka hur man arbetar med att stimulera god aptit hos de äldre. Resultatet ska sedan presenteras för kommunfullmäktige. Förvaltningen arbetar med uppdrag från Äldreomsorgsplanen 2016-2019 som innebär att ta fram måltidsrutin som inkluderar kost, nutrition och att vård- och omsorgsboendenas matsalar/restauranger används ändamålsenligt. Detta arbete beräknas vara klart till sommaren 2018. De frågor som motionärerna lyfter bedöms inrymmas i detta arbete. Enligt Skatteverket är inte måltider vid somatiska boenden undantagna beskattning av kostförmån, och är således inte att betrakta som en pedagogisk måltid.
Beslut: Motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens tredje förslag avslås då måltider på somatiska avdelningar, enligt Skatteverket, inte är undantagen från beskattning av kostförmån och därmed inte är att betrakta som en pedagogisk måltid.

Svar på motion angående servering av lunchmat vid intern samt extern representation
I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) att kommunstyrelsen ges i uppdrag att komplettera representationspolicyn genom att införa ett direktiv om att den lunchmat som serveras vid intern eller extern representation ska vara den samma som serveras inom kommunens skolor eller omsorgsverksamhet. Förslaget anses beröra en fråga av verkställande karaktär, som ryms inom ramen för förvaltningens mandat och även framöver bör ligga på denna nivå. Dessutom är det tveksamt om direktivet som föreslås skulle ge avsedda effekter i form av att höja kvaliteten på maten som serveras inom skola och omsorg.
Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att dess förslag rör en fråga som ligger inom ramen för förvaltningens verkställande mandat och även fortsatt bör ligga på denna nivå.

Svar på motion om mer tomtmark för sällanköpsvaror
I en motion föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda var mer tomtmark för sällanköpsvaror kan tillskapas i kommunen. Förvaltningen har sedan tidigare ett uppdrag från kommunstyrelsens ordförande att utreda lämpliga platser för sällanköpshandel.
Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till det uppdrag som förvaltningen har om att utreda lämpliga platser för sällanköpshandel.

Valärenden

Val av ny ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg efter Monica Fredin (S)
I skrivelse 2017-09-07 avsäger sig Monica Fredin (S) uppdrag som ersättare i samverkansnämnd miljö och bygg. Monica Fredin befriades från uppdraget 2017-10-26 och val av ny ersättare bordlades 2017-10-26 och 2017-11-23.
Beslut: Val av ny ersättare.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, Per Johansson (M)
I skrivelse 2017-11-30 avsäger sig Per Johansson (M) uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen
Beslut: Per Johansson (M) befrias från uppdraget.

Avsägelse av uppdrag som ersättare för i kommunfullmäktige, Arne Sjögren (V)
I skrivelse 15 november 2017 avsäger sig Arne Sjögren (V) uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut: Arne Sjögren (V) befrias från uppdraget.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 15 december 2017, senast ändrad den 2 februari 2018 av