Kommunfullmäktigemöte , 25 januari 2018

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, så webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslag på webb-tv

Motion om namngivningsceremoni

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD) att fullmäktige beslutar ge förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en sådan namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige. Fortsatt vill han att fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda så kallad namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen.

Upprustning av gångväg

Gisela och Sture Hellstrand har inkommit med medborgarförslag att rusta upp gångvägen som förbinder Fridhemsgatan med Tre Rosors väg me belysning och beläggning.

Beslut
: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgaraförslaget till kommunstyrelsen.

Bosättningskrav för köpare av villatomter

Gert-Uno Holmberg har inkommit med medborgarförslag där ha föreslår att kommunen inför bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter för att undvika spekulation.

Beslut:
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgaraförslaget till kommunstyrelsen.

Inkomna frågor

Se svar på frågan på webb-tv

Enkel fråga

Mikael Levander (NU) ställer en enkel fråga: Vad har hänt med beredningen för lärandets strategidokument ”Attityder till skolan -vägval och strategiområden för årskurs 7-9” som lämnades över till kommunstyrelsen i december 2016 för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt och när planerar du för att strategidokumentet ska behandlas för antagande av kommunfullmäktige?

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) besvarar frågan.

Ärenden

Redovisning av uppföljning av måldokument Framtidens skola

Se ärendet på webb-tv
Beredningen för lärande fick den 28 september 2017 i uppdrag av kommunfullmäktige att följa upp Måldokument för framtidens skola, som antogs av kommunfullmäktige 2012-09- 24. Beredningen redovisar nu sin uppföljning och sina slutsatser.

Beslut:
Beredningens uppföljning överlämnas till kommunstyrelsen för ytterligare överväganden.

Reviderade riktlinjer – politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Se ärendet på webb-tv
Dessa riktlinjer är framtagna för att beskriva hur den politiska organisationen ska fungera i Ulricehamns kommun under mandatperioden 2019–2022. Efter en utvärdering av den innevarande mandatperiodens politiska organisation under sommaren 2017 läggs nu detta förslag för kommande mandatperiod. Kommunstyrelsen kommer i förslaget även fortsättningsvis vara enda verksamhetsnämnd med ett samlat budget- och verksamhetsansvar. Fullmäktigeberedningarnas syfte och arbetssätt förändras för att fokusera på korta uppdrag med medborgardialog som huvudsaklig uppgift. Uppdraget att ta fram strategier flyttas till förvaltningen, efter beslut av fullmäktige. Fullmäktigeberedningarna, inklusive val- och arvodesberedningen, förslås vara proportionellt sammansatta alternativt sammansatta av en representant från respektive parti i fullmäktige.

Beslut:
  Reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019-2022 antas, under avsnitt 4.1.1 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt, samt under avsnitt 4.1.2 med alt 1, val av beredningsledamöter sker proportionellt. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen.

Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022

Se ärendet på webb-tv
Riktlinjer för styr- och ledningssystem revideras inför mandatperioden 2019-2022

Beslut:
Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 antas och börjar gälla från och med 2019-01-01.

Ny högstadieskola

Se ärendet på webb-tv
Planerade utökningar och ombyggnationer räcker inte för att möta det ökade behovet av platser i centralortens grundskolor visar befolkningsprognoser. I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 2017-2018 fastställs att en ny högstadieskola ska planeras. Förvaltningen har i budget 2017 fått i uppdrag att med ett helhetsgrepp utreda hur kommunen ska kunna tillgodose ett ökat platsbehov, med utgångspunkt i att slå samman kommunens två högstadieskolor. Förvaltningens utredning identifierar utmaningar att beakta vid skapandet av en ny högstadieskola men framför allt de möjligheter som nya, moderna och pedagogiska lärmiljöer innebär. Dels för eleverna och deras rätt till en trygg skolgång med individanpassat stöd, ett förfaringssätt som stöder arbetet med ökad måluppfyllelse, dels för skolans organisation och rektors förbättrade förutsättningar för kollegialt utbyte mellan lärarna och för bemanningsmöjligheter. Detta i sin tur ligger väl i linje med förvaltningens arbete med heltid som norm och att vara en attraktiv arbetsgivare. De fördelar en ny skola skulle innebära för kvaliteten i lärandet, lärmiljöerna och elevernas tillvaro, motiverar en sammanslagning av skolorna. Det skulle säkra högstadieelevernas rätt och tillgång till en modern och likvärdig skola för alla. Kvalitetshöjningen som förväntas uppnås gör det svårmotiverat att låta en fjärdedel av kommunens högstadieelever fråntas möjligheten att gå där. Med ett inriktningsbeslut om sammanslagning och att bygga en ny gemensam högstadieskola i centralorten klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningen i centralorten samt för att påbörja ett visionsarbete för Timmele. Först då kan alternativt användande av lokaler utredas och planering påbörjas för hela kommunkoncernens lokaliserings- och etableringsmöjligheter

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan. Antingen byggas om till F-6 skola, alternativt bygga om till förvaltningslokaler, försäljas eller annan användning. Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader vid Ätradalsskolan. I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2018-01-08 Sida 3 av 3 exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation.

Svar på motion om möjlighet till TV-tittande dagen efter på äldreboenden

Se ärendet på webb-tv
Mikael Levander (NU) har lämnat en motion där han föreslår att förvaltningen ska utreda vad det skulle kosta att införskaffa till exempel en Apple-TV till samtliga gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget för välfärd. Kostnaden för detta skulle bli cirka 200 000 kronor och bedöms inte vara prioriterat i sektor välfärds budget för 2018.

Beslut:
Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har utrett frågan med det resultat att det skulle kosta cirka 200 000 kronor och att det inte anses vara prioriterat i sektor välfärds budget för 2018.

Valärenden

Se valärenden på webb-tv

Avsägelse av uppdrag som ersättare för kommunfullmäktige, Arne Sjögren

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-14, § 230, att befria Arne Sjögren (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2018-01-03 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Roger Andersson (V), Kastanjegatan 3, 523 33 Ulricehamn.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank för 2018 till 2022

Ulricehamns Sparbank redovisar i skrivelse 2017-10-11 att kommunfullmäktige har att utse 6 huvudmän för tiden till och med sparbanksstämman 2022. Av skrivelsen framgår Sparbankslagens krav på att få verka som huvudman.

Beslut: Följande huvudmän utses till Ulricehamns Sparbank för tiden till och med sparbankstämman 2022: 1. Per Gustafsson (S), Viskabrovägen 3 B, 523 74 Hökerum 2. Klas Redin, Viskabrovägen 3 A, 523 74 Hökerum 3. Catharina Ståhl -Lind, Stenmursgatan 29, 523 38 Ulricehamn 4. Richard Hallifax, Stenmursgatan 9 D, 523 38 Ulricehamn 5. Bengt Johansson, Töve 141, 523 98 Hökerum 6. Lena Benjaminsson, Hägnen 101, 523 93 Marbäck

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Tolkförmedling Väst samt ersättare i samverkansnämnd IT, Per Johansson (M)

I skrivelse 23 december 2017 avsäger sig Per Johansson (M) uppdragen som ersättare i Tolkförmedling Väst samt ersättare i samverkansnämnd IT.

Beslut: Per Johansson (M) befrias från uppdraget


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 januari 2018, senast ändrad den 26 januari 2018