Kommunstyrelsen 8 januari 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 8 januari 2018.

Stadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto:Rebecca BerndesStadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto: Rebecca Berndes

 

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Reviderade riktlinjer – politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjerna är framtagna för att beskriva hur den politiska organisationen ska fungera i Ulricehamns kommun under mandatperioden 2019–2022.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderade riktlinjer för politisk organisation mandatperioden 2019-2022 antas. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till fullmäktige senast i juni 2018 med en beskrivning på hur man ska arbeta enligt den nya politiska organisationen.

Reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022

Riktlinjer för styr- och ledningssystem revideras inför mandatperioden 2019-2022.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att reviderade riktlinjer för styr- och ledningssystem för mandatperioden 2019-2022 antas och börjar gälla från och med 2019-01-01.

Ny högstadieskola

Planerade utökningar och ombyggnationer räcker inte för att möta det ökade behovet av platser i centralortens grundskolor visar befolkningsprognoser. I det kommunalpolitiska handlingsprogrammet 2017-2018 fastställs att en ny högstadieskola ska planeras. Förvaltningen har i budget 2017 fått i uppdrag att med ett helhetsgrepp utreda hur kommunen ska kunna tillgodose ett ökat platsbehov, med utgångspunkt i att slå samman kommunens två högstadieskolor.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förvaltningen får i uppdrag att fortsatt planera för en ny skola i centralorten som inrymmer samtliga elever årskurs 7-9 i kommunen.
Förvaltningen får i uppdrag att utreda vad som ska ske långsiktigt med byggnader som tillhör Stenbocksskolan och Ätradalsskolan.
I denna utredning ska en översyn av kommunens samlade verksamheter i Timmele göras som inkluderar förskola och F-6 skola och arbeta fram en helhetslösning. Utredningen ska även pröva om det är aktuellt att etablera någon annan verksamhet eller exempelvis skapa bostäder antingen genom att omvandla någon av de befintliga fastigheterna eller genom nybyggnation.

Svar på motion om möjlighet till TV-tittande dagen efter på äldreboenden

Mikael Levander (NU) har lämnat en motion där han föreslår att förvaltningen ska utreda vad det skulle kosta att införskaffa till exempel en Apple-TV till samtliga gemensamhetsutrymmen på kommunens alla äldreboenden där TV finns att tillgå, samt att undersöka möjligheten om den investeringen skulle gå att finansiera inom befintlig budget för välfärd.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har utrett frågan med det resultat att det skulle kosta cirka 200 000 kronor och att det inte anses vara prioriterat i sektor välfärds budget för 2018.

 

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-01-08

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
Beslut: Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Val av ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande

Beslut: Kommunstyrelsen väljer Katrin Lorentzon (M) som ledamot till kommunstyrelsens arbetsgrupp välfärd/lärande.

Planbesked del av Härstorp 5:12, Fotåsen, Ulricehamn

En ansökan om planbesked för del av Härstorp 5:12 på Fotåsen har inkommit till Ulricehamns kommun. Området är inte detaljplanelagt. Avsikten är att skapa 300 bostäder i varierad bebyggelse bestående av enbostadshus, radhus och flerfamiljshus. För att pröva möjlighet till detta behöver en ny detaljplan tas fram.
Beslut: Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att upprätta en ny detaljplan för del av Härstorp 5:12, utformningen och omfattningen av bebyggelsen prövas i detaljplansprocessen. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för del av Härstorp 5:12.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, december 2017

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.

Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 800 tkr. Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker miljö för barnen.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att investeringsmedel beviljas.

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2018

Med utgångspunkt från den dialog som förts mellan Tranemo och Ulricehamns kommuner överlämnas förslag till ramuppdrag med bilaga och prislista för 2018.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ramuppdrag IT, med bilaga och prislista, antas.

Slutredovisningar investeringar kultur och fritid 2017

Följande investeringsprojekt har genomförts inom verksamhet kultur och fritid under 2017 och slutredovisas inom ramen för ärendet:
– Iordningsställande av stadionområde, belysning och spårsystem vid Lassalyckan inför världscupen i längdskidor 2017, inklusive investering gällande utgifter för markåtgärder på Lassalyckan.
– Utbyggnad av konstsnöanläggningen vid Lassalyckan.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att slutredovisningarna godkänns.

Behov av arbetsplatser inom kommunkoncernen för målgruppen inom daglig verksamhet och dagverksamhet.

Verksamhetsområde Funktionsnedsättning började 2012 att arbeta efter en ny modell inom daglig/dagverksamhet och i samband med detta togs en handlingsplan fram. En del i handlingsplanen var att se över möjligheten till att politiskt beslut om regler för att ett visst antal platser skulle avsättas för målgruppen inom kommunkoncernen. Förvaltningen fick 2013 i uppdrag att ta fram ett förslag på regler kring detta. I dagsläget finns en väl fungerande verksamhet och förvaltningen ser inget behov av regler för att inom kommunkoncernen anordna fler arbetsplatser för den aktuella målgruppen.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget avslutas med konstaterandet att det inte finns något behov av regler för att inom kommunkoncernen anordna fler arbetsplatser för daglig verksamhet och dagverksamhet.

Åtgärder för att stimulera arbetet med integration i samarbete med civilsamhället

Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-05 att förvaltningen skulle utreda vad man kan göra för att stimulera arbetet med integration för flyktingar i samarbete med civilsamhället. Inom sektor välfärd startades ett projekt för att utveckla volontärverksamheten. Projektet presenterade sin slutrapport och eftersom ett sådant volontärarbete som beskrivs i slutrapporten skulle innebära en samverkan och ett mer strukturerat samarbete med civilsamhället föreslår förvaltningen att uppdraget från kommunstyrelsen ska anses ha omhändertagits.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att redovisningen av uppdraget godkänns och läggs till handlingarna.

Samråd planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken

Planprogrammet för Brunnsbo/Fiskebacken syftar till att ändra markanvändningen i området från dagens i huvudsak industriändamål till bostäder, kontor etc. vilket passar bättre in i stadens centrala delar. Planprogrammet har initierats för att skapa en helhetsbild för området och skall vara vägledande för kommande detaljplaner i området. Planprogrammet planeras att skickas ut på samråd 15 januari – 19 februari 2018.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att förslag till planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken skickas ut på samråd.

Svar på medborgarförslag Bygg vid Brunnsbo/Fiskebacken

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-07-14 föreslår Rein Kotkas att Ulricehamns kommun skall låta båtskjulen vid reningsverket vid Brunnsbo/Fiskebacken bli kvar. Det föreslås också att ett snyggt klubbhus för segel- och motorbåtsklubben byggs. I förslaget påpekas det att bostäder gärna kan byggas i området Brunnsbo/Fiskebacken men att dessa ovillkorligen skall vara villor vilket förslagslämnaren tycker passar in i miljön.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det pågår arbete med ett planprogram för utpekat område.

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed Boråsvägen i Vegby

I ett medborgarförslag föreslår Per-Ola Johansson att Ulricehamns kommun och Ulricehamns energi AB i samråd med Trafikverket ser över möjligheten att gemensamt hitta en lösning så att en gång- och cykelväg kan anläggas utmed Boråsvägen i Vegby.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att sträckan finns med i kommunens prioriteringsordning för utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Kommunen kommer även fortsätta ansöka om medfinansiering för att få gång- och cykelvägen utbyggd.

Svar på medborgarförslag om distriktssköterskemottagning i Gällstad

I ett medborgarförslag föreslår Anders Gustafsson att kommunen inför en distriktssköterskemottagning i Gällstad för alla som bor i och runt Gällstad.
Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget avslås med hänvisning till att ansvaret för en distriktssköterskemottagning öppen för alla i och runt Gällstad inte åligger kommunen utan är en fråga för landstinget.
Förvaltningen får i uppdrag att efterhöra Västra Götalandsregionens intresse av att etablera en distriktssköterskemottagning i det nya vård- och omsorgsboendet i Gällstad samt efterhöra om regionen är intresserade av att utveckla en samverkansmodell mellan regionens distriktssköterskemottagning och kommunens hemsjukvård.


Publicerat av Rebecca Berndes den 9 januari 2018, senast ändrad den 9 januari 2018