Kommunfullmäktige 22 februari 2018

Här kan du läsa  vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte den 22 februari. Du kan också se mötet i sin helhet via webb-tv.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

 

Upprop

Se ärendet på webb-tv

Information

Se ärendet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se ärendet på webb-tv

Motion om övergång till fria program

Ingvor Carlander, Arne Fransson och Ingemar Basth, Miljöpartiet, föreslår i en motion att Ulricehamns kommun inför en policy att prioritera användande av fri programvara före ofria, samt att denna policy blir vägledande vad gäller IT-säkerhet, kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande upphandling inom IT.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag om stadsbiblioteket

I ett medborgarförslag som lämnats till fullmäktige föreslås att man tänker ut en annan placering, istället för vid Ica, för det planerade stadsbiblioteket.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Se ärendet på webb-tv

Arne Fransson (MP) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S):

Med tanke på den utbyggnad av vindkraft som vi sett i vår kommun, kommer du att agera så att delar av kommunen som får vindkraft premieras med dessa särskilda stimulanser för att stimulera fortsatt utbyggnad och kompensera för eventuella obehag för närboende.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson besvarar frågan. Se svaret via webb-tv

Vägledningsdebatt kulturstrategi

Se ärendet på webb-tv

Beslut: De framkomna synpunkterna noteras inför beredningens fortsatta arbete.

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Se ärendet på webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade den 23 februari 2017 att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt styrdokument gällande tjänsteresor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen. Förvaltningen har på detta uppdrag tagit fram ett förslag på Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten.

Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs. Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid.

Beslut: Förslag på styrdokument ”Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten” antas. De föreslagna riktlinjerna ersätter följande styrdokument, som upphör att gälla:

    • Miljö- och trafiksäkerhetspolicy för anställda och förtroendevalda i Ulricehamns kommun och kommunens bolag (resepolicy)
    • Policy vid val av hotell- och konferensanläggningar Uppdraget till förvaltningen enligt beslut, paragraf 32 i kommunfullmäktige 2017-02-13 avslutas.

Ändring av renhållningsordning

Se ärendet på webb-tv

Beslut: Komplettering av bilaga 1 till föreskrifterna i Ulricehamns kommuns renhållningsordning med sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök, antas och börjar gälla den 1 april 2018.

Budget och verksamhetsplan för år 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Se ärendet på webb-tv

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 8 december 2017 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.

Beslut: Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns med noteringen att även Ulricehamns kommun är avtalskommun med Navet.

Revidering av individnämndens reglemente

Se ärendet på webb-tv

Beslut: Individnämndens reglemente antas.

Ansökan om investeringsmedel till arkitekttävling och projektering av nytt stadsbibliotek

Se ärendet på webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Stadsbiblioteket på 7 miljoner kronor. Investeringen möjliggör genomförande av en arkitekttävling och projektering av ett nytt Stadsbibliotek i enlighet med ramavtal och avtal om överlåtelse av 3D-fastighet, båda tecknade med ICA Fastigheter Sverige AB.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering av Stadsbibliotek, 7 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för Stadsbibliotek i investeringsbudgeten för 2018.

Svar på motion – låt oss utveckla en flexibel kollektivtrafik

Se ärendet på webb-tv

I en tidigare motion till kommunfullmäktige föreslår Mattias Josefsson (S) att Ulricehamns kommun tillsammans med lokala intressenter, går in i projektet kreativa och flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden. Förslaget utgår ifrån de medel som Västra Götalandsregionen avsatt för ändamålet.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att projektet är avslutat i regionen.

Svar på Motion – Mikroplast en miljöfara

Se ärendet på webb-tv

I en tidigare motion till fullmäktige föreslår Hanna Brunnegård (C) och Roland Karlsson (C) att förvaltningen får i uppdrag att göra en mer detaljerad kartläggning av mikroplastkällorna i kommunen samt ta fram en handlingsplan med konkreta åtgärder (inkl. uppföljning) för att minska spridningen av mikroplaster i Ulricehamns kommun.

Beslut: Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.

Svar på motion om att förhindra spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun

Se ärendet på webb-tv

I en tidigare motion till fullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att förvaltningen får i uppdrag att undersöka vilka de största utsläppskällorna av mikroplast är i Ulricehamns kommun inklusive konstgräs samt att lämna förslag på en plan för åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster i kommunen.

Beslut: Motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.

Svar på motion om att införa rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroll

Se ärendet på webb-tv

I en tidigare motion till fullmäktige föreslår Victor Sund (C) och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll med start 2017.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att förslaget strider mot gällande lagstiftning.

Svar på motion om Hössna som nästa utvecklingsområde

Se ärendet på webb-tv

I en tidigare motion till fullmäktige föreslår Anders Andersson (C) och Jan-Åke Claesson (C) att kommunen tar fram en fördjupad översiktsplan för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att behovet av en fördjupad översiktsplan i Hössna inte överväger nyttan. Aspekterna från motionen tas dock i beaktande vid det kommande arbetet med översiktsplanen för att analysera vart utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen.

Valärenden

Se ärendet på webb-tv

Marika Hållander avsäger sig uppdrag som näringslivsrepresentant i styrelsen för Ulricehamns Energi AB.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att befria Marika Hållander från uppdraget.


Publicerat av Elin Johansson den 23 februari 2018, senast ändrad den 26 februari 2018