Kommunstyrelsen 1 februari 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 1 februari 2018.

Stadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto:Rebecca BerndesStadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto: Rebecca Berndes

 

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten

Förvaltningen har på uppdrag från kommunfullmäktige tagit fram ett förslag på ett nytt styrdokument gällande tjänsteresor och logi för anställda och förtroendevalda i kommunen.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att styrdokument ”Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten” antas.

Ändring av renhållningsordning

Ulricehamns kommun fastställde nu gällande avfallsplan med renhållningsordning 2007.  Under slutet av 2018 startar arbetet med att ta fram en revidering av hela avfallsplanen.
Enligt Ulricehamns Energi AB, som ansvarar för kommunens avfallshantering, behövs redan nu en komplettering i renhållningsordningens föreskrifter vad gäller sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att komplettera föreskrifterna i Ulricehamns kommuns renhållningsordning med sorteringskrav för matavfall för bland annat restauranger och storkök och att de antas och träder i kraft från och med 2018-04-01.

Budget och verksamhetsplan för år 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2017-12-08, beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2018 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att budget- och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns med noteringen att även Ulricehamns kommun är avtalskommun med Navet.

Revidering av individnämndens reglemente

Individnämndens reglemente behöver revideras med anledning av den nya kommunallagen som träder i kraft 2018-01-01. Vissa paragrafer som hänvisas till i reglementet kommer då inte längre att vara aktuella. Individnämndens reglemente ligger heller inte i korrekt mall, vilket också åtgärdas för att bättre efterlikna kommunstyrelsens reglemente i upplägg och disposition. I sak ändras dock ingenting i reglementet.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att individnämndens reglemente antas.

Ansökan om investeringsmedel till arkitekttävling och projektering av nytt stadsbibliotek

Förvaltningen ansöker om 7 miljoner kronor i investeringsmedel till ett nytt stadsbibliotek. Pengarna ska användas till en arkitekttävling och projektering av det nya biblioteket.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Svar på motion – låt oss utveckla en flexibel kollektivtrafik

I en motion till kommunfullmäktige 2013-04-26 föreslår Mattias Josefsson (S) att Ulricehamns kommun tillsammans med lokala intressenter, går in i projektet kreativa och flexibla lösningar för ökad tillgänglighet på landsbygden. Förslaget utgår ifrån de medel som Västra Götalandsregionen avsatt för ändamålet. Projektet är dock avslutat och det är därför inte längre möjligt att söka pengar för detta.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att projektet är avslutat i regionen.

Svar på Motion – Mikroplast en miljöfara

Med anledning av en motion inlämnad 2016-01-27 från Hanna Brunnegård och Roland Karlsson (C) med förslag på minskning av spridning av mikroplaster har en utredning genomförts av förvaltningen. Utredningen sammanfattar kunskapsläget i Sverige, konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort antal källor och att mikroplaster utgör ett potentiellt hot mot människors hälsa.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.

Svar på motion om att förhindra spridning av mikroplaster i Ulricehamns kommun

Med anledning av motion inlämnad 2017-06-15 från Arne Fransson (MP) med förslag på att undersöka vilka de största utsläppskällorna av mikroplast är i Ulricehamns kommun inklusive konstgräs samt att lämna förslag på en plan för åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster i kommunen har en utredning genomförts av förvaltningen. Utredningen sammanfattar kunskapsläget i Sverige, konstaterar att mikroplaster kommer från ett stort antal källor och att mikroplaster utgör ett potentiellt hot mot människors hälsa

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att förvaltningen ges i uppdrag att beskriva förutsättningarna med kostnader och tidsramar för kartläggning och handlingsplan för att minska mikroplasterna.

Svar på motion om att införa rättvisa tillsynsavgifter för livsmedelskontroll

I en motion föreslår Victor Sund och Börje Eckerlid (C) att Ulricehamns kommun inför den så kallade Rättviksmodellen för tillsynsavgifter vid livsmedelskontroll med start 2017. Förvaltningen gör dock bedömningen att Rättviksmodellen strider mot gällande lagstiftning.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att förslaget strider mot gällande lagstiftning.

Svar på motion om Hössna som nästa utvecklingsområde

I en motion föreslår Anders Andersson (C) och Jan-Åke Claesson (C) att kommunen tar fram en fördjupad översiktsplan för området mellan Hössnamotet och samhället Hössna. Förvaltningen gör den samlade bedömningen att behovet av en fördjupad översiktsplan i Hössna inte överväger nyttan, då det i dagsläget inte finns något stort bebyggelsetryck i Hössna.
Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att behovet av en fördjupad översiktsplan i Hössna inte överväger nyttan. Aspekterna från motionen tas dock i beaktande vid det kommande arbetet med översiktsplanen för att analysera vart utvecklingsområden ska prioriteras i kommunen.

 

Kommunstyrelsens beslutsärenden

 

Antagande Adjunkten 7, Rektorsvägen 3, Ulricehamn

Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra för fastighetsägaren till Adjunkten 7 att bygga om befintlig industrilokal till flerfamiljsbostäder. Detta är inte möjligt inom ramarna för den gällande planen då detaljplanen medger bostäder i form av villor eller småindustri. Detaljplaneändringen för fastigheten Adjunkten 7 har varit ute på samråd och granskning och har efter inkomna synpunkter redigeras. Detaljplaneändringen är nu klar för beslut om antagande.
Beslut: Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Tingsholm som berör fastigheten Adjunkten 7 antas.

Antagande Läraren 11, Höjdgatan 26, Ulricehamn

Fastigheten Läraren 11 är idag planlagd för friliggande en eller tvåfamiljshus på maximalt två våningar, även småindustri tillåts. Syftet med detaljplaneändringen är att möjliggöra nybyggnation av flerbostadshus.
Beslut: Detaljplaneändringen för del av stadsplan för område vid Skarpås i Ulricehamn som berör fastigheten Läraren 11 antas.

Kommunstyrelsens internbudget 2018

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-23 om budget för 2018 och flerårsbudget 2019-2020. Kommunstyrelsens budget för 2018 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2017 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om.

Under 2018 kommer det att ske viss omfördelning mellan verksamheterna, inom budget, till följd av tillkommande kostnader för Microsoft Office och justerade interna priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten. Det finns också medel avsatt i en central lönepott som fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Beslut: Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för kommunstyrelsen. Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2018 till följd av justerade interna priser när det gäller tjänster från IT-verksamheten, lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Bemyndigande att teckna bankkonto m.m.

Kommunstyrelsen beslutade 2017-04-06, § 104, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.
Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag.

Samarbetsavtal med Snösäkert

Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under arbetsnamnet Snösäkert, samarbetar med att anlägga och sköta konstsnöspåren och konstsnöanläggningen på Lassalyckan. Samarbetsavtalet är upprättat för att klarlägga ägande-, drift- och ansvarsfördelning. Avtalet föreslås ersätta tidigare avtal från 2011.
Beslut: Samarbetsavtal mellan Ulricehamns kommun och Ulricehamns Skidklubb, under arbetsnamnet Snösäkert, godkänns.

Förslag till fördelning av 2016 års ansökningar för kostnadskrävande projekt över 500 tkr

Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag delas ut till kostnadskrävande projekt över 500 tkr. Fem projektansökningar har inkommit till förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 4 126 781 kr. Förvaltningen föreslår att ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås då medel för bidrag inte har kunnat inrymmas i budgetprocessen för 2018.
Beslut: Ansökningar om bidrag för kostnadskrävande projekt för 2016 avslås med hänvisning till att medel för bidrag inte har kunnat inrymmas i budgetprocessen 2018.

Förslag till fördelning av 2017 års ansökningar för kostnadskrävande projekt över 500 tkr

Utifrån fastställda bestämmelser, regler och kriterier kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt över 500 t kr. Två projektansökningar har inkommit till förvaltningen och ansökan om bidrag uppgår till 28 450 000kr. Förvaltningen föreslår att ansökningarna tas med för vidare resonemang och att riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 tkr ses över.
Beslut: Ansökningarna tas med för vidare resonemang med respektive förening och återkommer inom ramen för kommunens budgetprocess. Förvaltningen får i uppdrag att se över riktlinjerna gällande bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 tkr.

Begäran om driftbidrag för inomhushall för hundar

Ulricehamns brukshundsklubb har sökt driftbidrag till den inomhushall för hundar som föreningen har köpt och iordningställt. Förvaltningen ser att ett driftbidrag till inomhushallen för hundar bör jämföras med de driftbidrag som ges till UIFKs fotbollshall och till Boulehallen. Utifrån den jämförelsen föreslår förvaltningen ett driftbidrag till inomhushallen för hundar på 120 tkr per år, vilket motsvarar 109 kr/kvm.
Beslut: Bevilja Ulricehamns brukshundsklubb 120 tkr i årligt driftbidrag till föreningens inomhushall. Finansiering 2018 sker inom verksamhet kultur och fritids befintliga budget. För fortsatt finansiering 2019 och framåt föreslås att verksamhet kultur och fritid tillförs 120 tkr i ökad ram.

Slutredovisning av investeringar i verksamhet fastighet 2015-2017

Följande investeringsprojekt överstigande 3 mnkr har genomförts inom verksamhet fastighet under 2015-2017 och slutredovisas inom ramen för ärendet:
-Totus
-Bogesundsskolan ombyggnad kök idrottshall mm
-Bryggor Ulricehamn
-Gruppbostäderna Gunnarshill och Wallenqvistgatan
-Tingsholm ombyggnad F-huset
-Bogesund fritids/förskola
Beslut: Slutredovisningarna godkänns.

Revidering av kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning

Kommunstyrelsen beslutade 2016 att anta regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning (KBF). Förvaltningen har arbetat efter reglerna för KBF i cirka ett år och har upptäckt att vissa revideringar behöver göras. Dels görs en del mindre ändringar i texten, som till exempel att begreppet ”makar” byts ut mot ”gifta”, och dels föreslås en ökning av minimibeloppet samt ett förtydligande av hur utbetalning av bostadstillägget ska ske.
Beslut: Revideringen av regler för kommunalt bostadstillägg för personer med funktionsnedsättning antas.

Svar på medborgarförslag om ytterligare basketplan centralt i Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Freddy Youkhanna att en basketplan anläggs centralt i Ulricehamn, till exempel vid sjön.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att en placering vid sjön anses som mindre lämpligt samt att antalet befintliga planer i centralorten för basketspel gör att förvaltningen bedömer att behovet får anses vara tillgodosett.

Svar på medborgarförslag att egeninsatsen vid bidrag till föreningslivet höjs

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Tommy Johansson att värderingen för eget arbete vid ansökan om bidrag till föreningslivet höjs från dagens 100 kr/timma till 200 kr/timma. Förvaltningen ser positivt på förslaget och ser att höjningen skulle innebära att kommunens värdering av eget arbete hamnar på samma nivå som Riksidrottsförbundet.
Beslut: Medborgarförslaget antas och gäller för bidragsansökningar från 2018-01-01.


Publicerat av Rebecca Berndes den 2 februari 2018, senast ändrad den 2 februari 2018