Kommunfullmäktigemöte den 22 mars 2018

Här kan du läsa  vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte den 22 mars. Du kan också se mötet i sin helhet via webb-tv. Om videon inte startar – tryck på playknappen i mitten av spelaren. Du kan också behöva uppdatera sidan för att sändningen ska starta.

Stadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto:Rebecca BerndesStadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto: Rebecca Berndes

Information

se information via webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslag webb-tv

Motion om översyn av kommunala parkeringar i centralorten.
Wiktor Öberg (M) har inkommit med motion om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över våra kommunala parkeringar i centralorten och lägga upp en åtgärdsplan för underhåll av dessa. Han vill vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur kapaciteten på parkeringarna kan ökas genom att disponera ytorna på ett annorlunda sätt och i förekommande fall rita om parkeringsrutorna.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om att införa kommunalt aktivitetsstöd för 65+
Jan-Olof Sundh (V) har skickat in en motion där han yrkar att Ulricehamns kommun inför kommunalt aktivitetsstöd för åldersgruppen 65+ och att fritidsförvaltningen tar fram ett regelverk liknande det som gäller för åldersgruppen 7 till 20 år för detta.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om att utreda ny högstadieskola och renovering/tillbyggnad av befintliga skolor
Jan-Olof Sundh (V) yrkar i en motion att kommunen får i uppdrag att ta fram ett förslag på renovering och eventuell tillbyggnad av Ätradalsskolan som profilerar sig lite mer mot praktisk undervisning tex inom jord­skogsbruk, teknik och fordon då upptagningsområdet består av landsbygd och många elever har med sig dessa intressen hemifrån.
Han yrkar vidare på att centralorten Ulricehamn utreder renoveringsbehov och eventuell tillbyggnad av Stenbocksskolan. Han vill utreda möjligheter och kostnader för att riva annexen och under tiden som Stenbock renoveras ha moduler där för att på denna plats senare bygga lokaler- ytor som behövs för olika typer av undervisning. Profilering kunde ske i form av viss kulturinriktning
En tredje yrkan är att utreda ytterligare ett alternativ: Nybyggnad av en tredje skola i kommunen. Denna skola kunde ha någon form av idrottsprofil. Det vore önskvärt att utnyttja Lassalyckeområdet bättre på dagtid. Här finns det otroliga anläggningar och en utbyggd sim och sporthall skulle också tillföra mycket. Flera platser är möjliga t.e.x. där Liljekonvaljen låg alternativt nedanför planen för amerikansk fotboll. Med dessa tre alternativ skulle eleverna få valfrihet att välja utifrån sina egna intresseområden och önskemål. Vi skulle säkert få bättre pedagogisk miljö och fler studiemotiverade elever.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Inkomna interpellationer och frågor

Se interpellationer och frågor via webb-tv

Fråga om solcellspark
Arne Fransson (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående en solcellspark på den sluttäckta deponin vid Övreskog:
Fråga : Kommer detta svar med en återrapportering att ges snart, då våren 2018 nu är i antågande?

Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Mattias Josefsson.

Fråga om högstadieelevernas nuvarande situation
Wiktor Öberg (M) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande angående högstadieelevernas nuvarande situation.
Fråga: Har det vidtagits åtgärder för att säkerställa kvalitén på undervisningen och lyfta studieresultaten för våra ungdomar som är inne i systemet idag?

Frågan besvaras av kommunfullmäktiges ordförande Mattias Josefsson

Ärenden

Rapport – Revision av Ulricehamns avtal med bolag

Se ärendet via webb-tv
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Revision av Ulricehamns avtal med bolag” som utförts av Nordeg AB. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns kommuns avtal med ICA fastighets AB om förvärv av del av fastigheten Chile 2 samt försäljning av mark norr om RV 40, Ubbarp 8:20 m.fl. Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats.
Beslut: Revisionsrapporten läggs till handlingarna.

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy – Stadshus och dotterbolag

Se ärendet via webb-tv
VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner. Med anledning av detta uppdrag presenteras förslag till ändringar i bolagsordningar och ägardirektiv för moderbolaget Ulricehamns Stadshus AB och dotterbolagen Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB. Även företagspolicyn har reviderats och genomgått stora redaktionella ändringar. Företagspolicyn föreslås byta namn till bolagspolicy.
Beslut: Bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas.

Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna förskola

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola i Hössna, 18,0 mnkr. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av förvärvad fastighet Hössna 1:26, till en förskola om 3,5 avdelningar med tillagningskök. Investeringen medför också att inhyrd modul kan sägas upp och kommunen får en långsiktigt hållbar lösning för förskoleverksamheten i Hössna. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2017 och 2018:
Projektet kan delvis finansieras via följande investeringsanslag:
– Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen, 9,8 mnkr
– Köp av och tillbyggnad förskola Hössna 2018, 4,0 mnkr Summa 13,8 mnkr
För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut fattas om att tillföra ytterligare 4,2 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola Hössna, 18,0 mnkr kan delvis finansieras via följande investeringsanslag i investeringsbudgeten för 2017 och 2018: – Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen 9,8 mnkr – Köp av och tillbyggnad förskola Hössna (2018) 4,0 mnkr Summa 13,8 mnkr Återstående behov av finansiering, 4,2 mnkr, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt.

Ombudgetering av investeringsanslag 2017

Se ärendet via webb-tv
De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2018 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,1 mnkr till 2018 års investeringsbudget. Den totala investeringsbudgeten 2017 har uppgått till 204,5 mnkr. Av detta har 140,8 mnkr förbrukats. Ej förbrukade medel per 2017-12-31 uppgår följaktligen till 63,7 mnkr. Att beloppet som föreslås ombudgeteras överskrider ej förbrukade medel beror på att ett antal projekt som redovisar underskott mot budget inte är aktuella för ombudgetering eftersom de har avslutats under 2017. Beslut enligt förvaltningens förslag innebär att det totala investeringsanslaget 2018 kommer att uppgå till 230,4 mnkr.
Beslut: Ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 2018 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2017 ombudgeteras totalt 68,1 mnkr till 2018 års investeringsbudget.

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB

Se ärendet via webb-tv
Den 21 och 22 januari 2017 genomfördes världscuptävlingen i längdskidor på Lassalyckans idrotts- och friluftsområde. Detta arrangemang föll mycket väl ut och Ulricehamn Ski Event AB (USE) kommer därför att anordna ytterligare en världscuptävling den 26 och 27 januari 2019. Under 2018 behöver investeringar i anläggningen göras som, dels är kopplade till det kommande arrangemanget, dels till sedvanliga standardförbättringar. För investeringar i anläggningen som är arrangemangsspecifika kommer en medfinansiering från USE att ske. Denna medfinansiering regleras i ett avtal som upprättats efter förhandlingar med USE. I bilaga 3 till avtalet regleras förutsättningarna för världscuptävlingens genomförande. Den sammanlagda investeringen i anläggningen uppgår till 6,6 mnkr, varav USE medfinansierar 1,1 mnkr enligt avtalet. En investeringsansökan kommer att upprättas som ett eget ärende för behandling under förutsättning att avtalet godkänns.
Beslut: Avtal med Ulricehamn Ski Event AB jämte bilaga 1-3 godkänns.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2018

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2018.

Utredning om reducerad eller slopad markavgift och planavgift utanför centralorten

Se ärendet via webb-tv

Förvaltningen fick uppdraget av kommunfullmäktige att utreda vad det innebär att kraftigt reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av lägenheter och industrier utanför centralorten. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram en tydlig definition av var centralorten upphör. Sammanfattningsvis råder likställighetsprincipen vilket innebär att differentierade plantaxor utifrån geografisk placering inom kommunen omöjliggörs. Även en slopad eller kraftigt reducerad markavgift omöjliggörs utifrån laglighetsprövningen. En tydlig definition av centralorten finns utifrån SCBs tätortsdefinition.
Beslut: Budgetuppdraget från år 2017 avslutas med hänvisning till genomförd utredning.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Se ärendet via webb-tv
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.
Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Valärenden

Se valärenden via webb-tv

 


Publicerat av Ulrika Emtervall den 23 mars 2018, senast ändrad den 23 mars 2018