Kommunstyrelsen 1 mars 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 1 mars 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset. Foto: Charbel Sader/Ulricehamns kommunFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Revidering av bolagsordning, ägardirektiv och bolagspolicy – Stadshus och dotterbolag

VD i Ulricehamns Stadshus AB har fått i uppdrag att göra en översyn av bolagsdokumenten inom koncernen och återkomma med bedömningar och eventuella förslag till förändringar. Översynen innefattar avkastningskrav, ägarstyrning och möjlig samordning av funktioner.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att bolagsordningar och ägardirektiv för Ulricehamns Stadshus AB, Ulricehamns Energi AB, STUBO AB och Näringsliv Ulricehamn AB samt gemensam bolagspolicy antas.

Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Hössna förskola

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskola Hössna, 18 miljoner kronor, kan delvis finansieras via följande investeringsanslag i investeringsbudgeten för 2017 och 2018:

  • Avsatta medel för Förskola och skola för hela kommunen 9,8 miljoner kronor
  • Köp av och tillbyggnad förskola Hössna (2018) 4 miljoner kronor
    – Summa 13,8 miljoner kronor
  • Återstående behov av finansiering, 4,2 miljoner kronor, tillförs projektet. Anslaget kan finansieras inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt.

Ombudgetering av investeringsanslag 2017

De investeringsanslag som upptagits i investeringsplan, men där projekten inte slutförts, föreslås ombudgeteras till 2018 med återstående belopp eller efter det behov som föreligger. Ombudgetering föreslås ske med totalt 68,1 miljoner kronor till 2018 års investeringsbudget.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ombudgetering av investeringsanslag från 2017 till 2018 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2017 ombudgeteras totalt 68,1 miljoner kronor till 2018 års investeringsbudget.

Avtal med Ulricehamns Ski Event AB

Beslut: Avtal med Ulricehamn Ski Event AB jämte bilaga 1-3 godkänns.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2018

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll 2018, 13,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2018.

Utredning om reducerad eller slopad markavgift och planavgift utanför centralorten

Förvaltningen fick uppdraget av kommunfullmäktige att utreda vad det innebär att kraftigt reducera eller slopa kommunala mark- och planavgifter helt för nybyggnationer av lägenheter och industrier utanför centralorten. Förvaltningen fick även i uppdrag att ta fram en tydlig definition av var centralorten upphör. Sammanfattningsvis råder likställighetsprincipen vilket innebär att differentierade plantaxor utifrån geografisk placering inom kommunen omöjliggörs. Även en slopad eller kraftigt reducerad markavgift omöjliggörs utifrån laglighetsprövningen. En tydlig definition av centralorten finns utifrån SCBs (Statistiska centralbyrån) tätortsdefinition.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att budgetuppdraget från år 2017 avslutas med hänvisning till genomförd utredning.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS)

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2017 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Ansökan om investeringsmedel för projektering för renovering av sim- och sporthall

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för projektering inför renovering av sim- och sporthall, 2 miljoner kronor. Investeringen möjliggör projektering och framtagande av ekonomiska kalkyler.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering för renovering av sim- och sporthallen, 2 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för diverse projekteringar (1 miljon kronor) samt energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar (1 miljon kronor) i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för diverse investeringar inom kostverksamheten 2018, 1 miljon kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Hössna skola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av skolgården vid Hössna skola, 2 miljoner kronor. Investeringen möjliggör en utveckling av utemiljön vid skolan.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för upprustning av skolgård vid Hössna skola, 2 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för Upprustning skolgårdar i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel till ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör förstudie i samband med detaljplanearbete och inför projektering av äldreboende och förskola i Gällstad.

Då det finns behov av nya lokaler både gällande vård- och omsorgsboende och förskola föreslår förvaltningen att förstudien inriktas mot ett samverkanshus. En sådan byggnad, innehållande både förskola och vård- och omsorgsboende ger fördelar. Husets gemensamma ytor öppnar till exempel upp nya möjligheter för samverkan mellan barnen och de äldre. Lösningen blir också mer kostnadseffektiv både investeringsmässigt och på driftssidan då endast ett tillagningskök kan försörja båda verksamheternas behov.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Då det finns behov av nya lokaler både gällande vård- och omsorgsboende och förskola inriktas förstudien att gälla byggnation av ett samverkanshus. Investeringsmedel för nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad, 1 miljon kronor, kan finansieras via avsatta medel för nytt VO-boende för äldre i Gällstad i investeringsbudgeten för 2017 (Ombyggnation av äldreboende (Ekero Etapp 1).

Ansökan om investeringsmedel för innelarm på Ryttershov och Resursenheten

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för innelarm på vård- och omsorgsboenden, 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet.

På samtliga vård- och omsorgsboenden finns behov av att ha väl fungerande interna trygghetslarm. Trygghetslarmen syftar till de boende ska kunna påkalla personalens uppmärksamhet. Larmen fungerar också som säkerhet för den enskilde för att förhindra fall eller påkalla uppmärksamhet om någon lämnar sin lägenhet. På Ryttershov och Resursenheten installerades trygghetslarmen för mellan 12-15 år sedan och är idag helt uttjänta. Verksamheten har genomfört en upphandling för att kunna köpa in nya interna trygghetslarm som bygger på dagens teknik. Solrosen och Parkgården har bytt sina innelarm vilket har lett till en tryggare vardag för de boende och personalen. De nya larmsystemens funktioner stödjer våra arbetssätt och byggs på dagens teknik. De nya larmen bygger på wifi och hanteras med vanliga mobiltelefoner av personalen.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för innelarm på vård- och omsorgsboenden, 1 miljon kronor, kan finansieras via avsatta medel för innelarm äldreomsorgen, vård- och omsorgsboenden i investeringsbudgeten för 2018. Driftanslag för innelarm om 220 tusen kronor/år beaktas i budgeten 2019.

Regler för bidrag inom landsbygdsutvecklingen

För att tydliggöra bidragsreglerna och bidragshanteringen inom landsbygdsutvecklingen har nya regler tagits fram för ändamålet i enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument.

Mindre justeringar har skett jämfört med tidigare beslut, tillexempel att eget arbete värderas till 200 kronor per timma istället för nuvarande 100 kronor per timma. Administrationsbidraget är även justerat från 2000 kr/år till 3000 kr/år för att öka förutsättningarna för utvecklingsgrupperna att göra ett bra arbete.

Beslut: Regler för bidrag inom landsbygdsutveckling till utvecklingsgrupper antas och ersätter tidigare fattade beslut inom området.

Regler för hemsändningsbidrag inom landsbygdsutveckling antas och ersätter tidigare fattade beslut inom området.

Revidering av regler för skolskjuts

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på reviderade regler för skolskjuts.

Revideringen innebär inte förändringar avseende rätten till skolskjuts på grund av färdvägens längd såsom avståndet mellan hemmet och skolan, däremot bedöms rätten till skolskjuts påverkas av att tillämpningen av reglerna kommer säkerställas.

Förslaget innehåller främst två större förändringar, dels att man måste ansöka om skolskjuts och dels att ”i mån av plats” inte kommer vara tillåtet. Anledningen till dessa förändringar är främst att säkerställa att kommunen följer gällande regler och att kontrollen och säkerheten för eleverna stärks. I övrigt innebär förslaget främst förtydliganden av redan befintliga regler så att ansvarsfördelningen tydliggörs och tolkningsmånen av reglerna minskas.

Beslut: Revidering av regler för skolskjuts antas och gäller för tillämpning från och med höstterminen 2018. Kommunstyrelsen noterar att barnens säkerhet alltid ska sättas först. Hämtning och lämning av barn utmed det statliga vägnätet som saknar trottoarer eller gång- och cykelväg ska alltid i en särskild prövning säkerställa att barns säkerhet inte äventyras.

Kompletterande åtgärder för att minska sjuktalen, sektor välfärd, social arbetsmiljö

Kommunfullmäktige beslutade 14 december 2017 (§224) att ge förvaltningen i uppdrag att komplettera åtgärdsplanen för att minska sjuktalen inom sektor välfärd med åtgärder, aktiviteter och tidsplan inom området social arbetsmiljö.

I den kompletterande åtgärdsplanen utgår förvaltningen från tre områden, som anger specifika tidsatta aktiviteter:

  • Motverka kränkande särbehandling och mobbning
  • Kvalitativt ledarskap
  • Hot och våld

Beslut: Den kompletterande åtgärdsplanen med fokus på åtgärder för den sociala arbetsmiljön för att minska sjuktalen inom sektor välfärd godkänns och läggs till handlingarna.

Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion

Beslut: Ulricehamns kommun godkänner Samarbetsavtal för försörjning av nutritionsprodukter och förbrukningsartiklar vid blås- och tarmdysfunktion 2018-05-01—2021-04-30.

Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022

Beslut: Ulricehamns kommun antar Inriktningsdokument för Ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022.

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut: Ulricehamns kommun godkänner överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinjer.

Ulricehamns kommun godkänner förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-01-01 till och med 2018-09-24.

Ulricehamns kommun godkänner att Koncernkontoret VGR och VästKom kompletterar och återkommer med förslag på överenskommelse samt reglering av betalansvaret mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för tiden från och med 2018-09-25 till och med 2020-12-31.

Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020

Beslut: Ulricehamns kommun godkänner Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2020.

Överenskommelse munhälsa och uppsökande tandvård

Beslut: Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om Munhälsa – uppsökande och nödvändig tandvård.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2017

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgängliga för den som önskar ta del av den.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2017 noteras till protokollet och läggs till handlingarna.

Bidragsnivåer till Academy Of Music And Business AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Academy Of Music And Business AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad

Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Aspero Friskolor AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Aspero Friskolor AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Donnergymnasiet AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Donnergymnasiet AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Drottning Blankas Gymnasieskola AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Drottning Blankas Gymnasieskola AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Göteborgs Tekniska College AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Göteborgs Tekniska College AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Hagströmska Gymnasiet AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Hagströmska Gymnasiet AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Hushållningssällskapet 2018

Beslut: Gymnasieskolan Hushållningssällskapet erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till IT-gymnasiet Sverige AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan IT-Gymnasiet Sverige AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Jensen Education College AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Jensen Education College AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Ljud & Bildskolan LBS AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Ljud & Bildskolan LBS AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Stiftelsen Lundsbergs skola 2018

Beslut: Gymnasieskolan Stiftelsen Lundsbergs skola erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Lärande i Sverige AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Lärande i Sverige AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Malmens Friskola AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Malmens Friskola AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till MusicCenter School i Skara AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan MusicCenter School i Skara AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Nordens Teknikerinstitut AB NT 2018

Beslut: Gymnasieskolan Nordens Teknikerinstitut AB NT erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Plusgymnasiet AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Plusgymnasiet AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Praktiska Sverige AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Praktiska Sverige AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Ryssbygymnasiet AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Ryssbygymnasiet AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer Rytmys AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Rytmus AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Skanskaskolan i Växjö AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Skanskaskolan i Växjö AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Strömma Naturbruksgymnasium (Naturbrukscentrum) AB 2018

Beslut: Gymnasieskolan Strömma Naturbruksgymnasium erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

El- och energiprogrammet 14 427 kronor per elev och månad
Fordons- och transportprogrammet 24 812 kronor per elev och månad
Industritekniska programmet 20 204 kronor per elev och månad
Vård- och omsorgsprogrammet 17 934 kronor per elev och månad
Handels- och administrationsprogrammet 13 095 kronor per elev och månad
Ekonomiprogrammet 10 341 kronor per elev och månad
Samhällsvetenskapsprogrammet 6 414 kronor per elev och månad
Naturvetenskapsprogrammet 9 240 kronor per elev och månad
Teknikprogrammet 8 020 kronor per elev och månad

Bidragsnivåer till Borås Kristna Skola Anden & Ordet Stiftelse 2018

Beslut: Grundskolan Borås Kristna Skola Anden & Ordet Stiftelse erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år

Bidragsnivåer till Internationella Engelska Skolan IES AB 2018

Beslut: Grundskolan Internationella Engelska Skolan IES AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år

Bidragsnivåer till Montessoriföreningen i Borås 2018

Beslut: Grundskolan Montessoriföreningen i Borås erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år

Bidragsnivåer till Montessoriförskolan Älvkullen AB 2018

Beslut: Grundskolan Montessoriförskolan Älvkullen AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år

Bidragsnivåer till Stiftelsen Montessori för alla barn 2018

Beslut: Grundskolan Stiftelsen Montessori för alla barn erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år

Bidragsnivåer till Thoren Framtid AB 2018

Beslut: Grundskolan Thoren Framtid AB erhåller ett bidragsbelopp per elev kalenderåret 2018 enligt följande:

Fritidshem: 41 602 kronor per elev och år
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 1-6: 87 670 kronor per elev och år
Grundskola årskurs 7-9: 106 119 kronor per elev och år


Publicerat av Elin Johansson den 2 mars 2018, senast ändrad den 2 mars 2018