Kommunfullmäktige 26 april 2018

Här kan du läsa vad som beslutades på kommunfullmäktiges möte den 26 april. Du kan också se mötet i sin helhet via webb-tv.  Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Information

Se ärendet på webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se ärendet på webb-tv

Motion om Kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn.

I en motion lyfter Arne Fransson (MP) att Ulricehamn är en landsbygdskommun  då merparten av kommunens invånare är bosatta utanför centralorten. Han föreslår att Kommunfullmäktige varje år ska kunna hålla något eller några av sina möten utanför centralorten. Han menar att invånarna på så sätt får en möjlighet att lära känna politikerna bättre, samtidigt som politikerna får bättre möjligheter att att bekanta sig med verkligheten utanför tätorten.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om Utveckla Åsunden

I en motion menar Wiktor Öberg (M) att man bör utveckla sjön Åsunden och dess tillgänglighet, både för Ulricehamns invånares skull och för att stimulera besöksnäringen. Han föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att:
-ta fram en exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg.
-se över ramper och åtgärda dem, samt utreda om de behöver flyttas eller tillsättas fler.
-utreda kostnaden för att bygga en permanent hamn i betong som innehåller minst 300 platser.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag

Mikael Levander (NU) vill ge förvaltningen i uppdrag att utveckla redovisningen av de motioner och medborgarförslag som är eller riskerar att bli mer än ett år gamla. Just nu redovisas dessa årligen i oktober och april. Han föreslår att redovisningen ska åtföljas av en kvalificerad uppskattning av förvaltningen när de beräknar att motionen/medborgarförslaget ska bli besvarad samt att det i redovisningen ska framgå vem eller vilka personer och vilket eller vilka partier som lagt motionen/medborgarförslaget.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Motion om framtagande av riktlinjer för större evenemang

I en motion lyfter Mikael Levander (NU) behovet av förbättringsåtgärder när det handlar om hur större evenemang, såsom till exempel Världscupen 2017, hanteras i kommunen i framtiden. Han föreslår därför att förvaltningen ges i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur kommunen ska hantera liknande evenemang i framtiden.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen.

Medborgarförslag gällande fotboll på Gunnarshill

I ett medborgarförslag föreslår flera fotbollsutövare, genom Matheo Rydén, att fotbollsplanen vid Gunnarshills lekplats beläggs med konstgräs samt att ett skyddande staket runt planen sätts upp för att förhindra att bollarna att flyga in på andras tomter.
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag angående skolbussresor

I ett medborgarförslag föreslår Anita Perkhed och Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskravet för skolkort/skolbussresor till maximalt tre kilometer för kommunens samtliga elever och årskurser, på både grundskola och gymnasiet. Detta för att bland annat uppmuntra till kollektivt resande och minska utsläpp från privat skjutsande och öka elevernas säkerhet.
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag angående resor för skolelever

I ett medborgarförslag föreslår Anita Perkhed och Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskravet för skolkort/skolbussresor till maximalt tre kilometer för kommunens samtliga elever och årskurser, på både grundskola och gymnasiet. Detta för att bland annat uppmuntra till kollektivt resande och minska utsläpp från privat skjutsande och öka elevernas säkerhet.
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag angående fiberutbyggnad på landsbygden i Ulricehamns kommun.

I ett medborgarförslag föreslår Härstorps fiber eko.förening, genom Jörgen Larsson, att Ulricehamns Stadshus AB ger kommunstyrelse och UEAB i uppdrag att utreda hur och vilka resurser som är nödvändiga för att kunna täcka in hela landsbygden i kommunen med bredband till år 2020. Vidare vill man att finansieringen och eventuella bidrag utreds så att inte vissa fastigheter får för höga kostnader och därmed i praktiken utestängs från möjligheten att få tillgång till bredband.
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag gällande kollektivtrafik

I ett medborgarförslag föreslår Bengt Birgersson att nolltaxa på bussarna införs för alla medborgare under en viss tid.
Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Se ärendet på webb-tv.

Jan-Olof Sundh (V) undrar i en interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S): Vilken strategi har den politiska majoriteten i  Ulricehamns kommun för att behålla och rekrytera behöriga/ legitimerade lärare?
Beslut: Interpellationen bordläggs för besvarande till nästa sammanträde.

 

Erin Winslow (V) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S): Hur planerar kommunen för slåtter på vägrenar och längs banvallarna i år. När kommer detta att ske?
Se frågan och svaret från kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson via webb-tv.

 

Ärenden

Revisionsrapport av kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med Världscupen 2017

Se ärendet på webb-tv

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Kommunens och de kommunala bolagens åtaganden i samband med världscupen 2017” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns kommuns förpliktelser, beslut, avtal, anläggningsarbeten och tillstånd. Det har inte framkommit någon kritik i samband med granskningen men däremot har man pekat på ett antal förbättringsområden det i följebrev som revisionen upprättat.
Beslut: Granskningsrapporten läggs till handlingarna.

Kulturstrategi- Överlämning till kommunfullmäktige

Se ärendet på webb-tv

Beredningen för samhällsutveckling har arbetat fram en kulturstrategi med fyra strategiområden; Barn-och ungdomskultur, kulturella och kreativa näringar, gränsöverskridande kulturarbete samt bevara och utveckla vårt kulturarv. Inom strategiområdena föreslås prioriteringar som är av särskilt stor betydelse. Detta i enighet med i kommunfullmäktiges beslutade uppdragsbeskrivning, §86/2017.
Beslut: Kulturstrategin överlämnas till kommunstyrelsen för yttrande avseende ekonomi, laglighet och konsekvenser i övrigt.

Årlig översyn av mål och uppdrag 2018

Se ärendet på webb-tv

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara (grön markering), vilka som inte har gått att genomföra (röd markering). De som är kvar att arbeta med (gul/grå markering) återfinns ej i detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2017. Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.
Beslut: De mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som ej går att genomföra godkänns och avslutas.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2018

Se ärendet på webb-tv

Kommunstyrelsen ska i april och oktober varje år redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Riktlinjer för bisysslor och jäv

Se ärendet på webb-tv

I den granskning som PwC gjorde av bisysslor och jäv i april 2017 i Ulricehamns kommun framgår att kommunen och de kommunala bolagen inte uppfyller kraven inom flera av de kontrollmål som användes i granskningen. Med anledning av det gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen i uppdrag att återrapportera åtgärder. Som åtgärd har förvaltningen tagit fram ett förslag på riktlinjer för bisysslor och jäv. Riktlinjerna förväntas göra medarbetare och förtroendevalda inom kommunen och de kommunala bolagen mer välinformerade om bisysslor och jäv samt ge en tydligare struktur och ansvarsfördelning för hur bisysslor och jäv ska hanteras.

Beslut: Förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 2017-09-28 avslutas.

Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund och fråga om ansvarsfrihet

Se ärendet på webb-tv

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2017 för förbundet. I revisionsberättelsen för år 2017 tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslut: Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads Kommunalförbund

Se ärendet på webb-tv

Ledningen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 att föreslå medlemskommunerna att fastställa ny förbundsordning enligt förslag.
Beslut: Förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.

Årsredovisning 2017 för Ulricehamns kommun

Se ärendet på webb-tv

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2017. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +75,6 mnkr.  Investeringarna under 2017 uppgår till 140,8 mnkr. Det ekonomiska resultatet 2017 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt.
Beslut: Årsredovisningen 2017 godkänns. Av 2017 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse år 2017

Se ärendet på webb-tv

Kommunens revisorer överlämnar revisionsberättelse för år 2017 till kommunfullmäktige. Revisorerna rekommenderar att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. De rekommenderar att kommunens årsredovisning godkänns.
Beslut: Kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet och kommunens årsredovisning godkänns. Revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor 2019

Se ärendet på webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 mnkr. Investeringen möjliggör en certifiering av tävlingsbanorna samt utbyggnad och förbättring av området. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2018

Se ärendet på webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20 mnkr. Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Försäljning av fastigheterna Domherren 2 och 3

Se ärendet på webb-tv

I kommunens riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning står att fastigheter, lokaler och bostäder som långsiktigt inte behövs för kommunens verksamheter ska avvecklas. Vad gäller fastigheterna Domherren 2 och 3 ser förvaltningen inte något verksamhetsmässigt långsiktigt behov och föreslår därför försäljning.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3.

Svar på motion om klimatsmart samhälle

Se ärendet på webb-tv

Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) lämnade 2015-12-16 en motion om att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle.
Beslut: Motionen avslås med tanke på att det enligt lagstiftningen inte är möjligt i detaljplanen att ställa tekniska särkrav såsom träbyggnader.

Svar på motion om att utöka kommunal mark för kolonilotter

Se ärendet på webb-tv

Mats Bogren (NU) lämnade 2016-05-25 en motion till kommunfullmäktige om att utöka kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter. För att utöka med ytterligare mark för kolonilotter/odlingslotter behöver förvaltningen utreda marknad och möjligheter till placering av dessa. Utifrån rådande arbetsbelastning och de prioriteringar som redan finns bedöms inte detta vara prioriterat i nuläget. I nuläget finns lediga kolonilotter i centralorten på Hester och få förfrågningar från landsbygden varför efterfrågan inte bedöms som stor.
Beslut: Motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor.

Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0

Se ärendet på webb-tv

Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 2017-05-04 en motion till kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2017-12-14 (§ 225/2017) och av den muntliga motiveringen framgår att det är det tredje yrkandet i motionen, som innebär att införa pedagogiska måltider även för vårdpersonal på somatisk avdelning, som är anledningen till återremissen. Förvaltningen har därför utrett vidare vilka konsekvenser det skulle få att låta personal på somatiska avdelningar äta tillsammans med brukare.
Beslut: Motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens tredje förslag att införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar tas med för beaktande i arbetet med budget 2019 då det skulle innebära ökade kostnader för verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor årligen.

Valärenden

Se ärendet på webb-tv

Tjänsteskrivelse Val av ny styrelseledamot i Ulricehamns energi AB

På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars § 42, utsågs Karin Grann ”till ny näringslivsrepresentant i Ulricehamns energi AB”. Den korrekta beslutformuleringen måste dock vara att kommunfullmäktige utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman.

Beslut: Karin Grann utses till ny styrelseledamot i Ulricehamns energi AB.

Tjänsteskrivelse Val av ny styrelseledamot i Näringsliv i Ulricehamn AB

På kommunfullmäktiges föregående sammanträde, den 22 mars utsågs Paulina Lundström ”till ny näringslivsrepresentant i Ulricehamns energi AB.” Den korrekta beslutformuleringen måste dock vara att kommunfullmäktige utser en styrelseledamot för att personen i fråga ska kunna anmälas på bolagsstämman.
Beslut: Paulina Lundström utses till ny styrelseledamot i Ulricehamns energi AB.

Tjänsteskrivelse Avsägelse av uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt, Joanna Miklos

I skrivelse 2018-04-14 avsäger sig Joanna Miklos uppdrag som nämndeman i Borås Tingsrätt.
Beslut: Joanna Miklos befrias från uppdraget.

Tjänsteskrivelse Ny ersättare i kommunfullmäktige för Johan Klemenz (C)

Kommunfullmäktige beslutade 2018-03-22 att befria Johan Klemenz (C) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2018-03-23 beslutat att till ny ersättare i kommunfullmäktige utse Rolf Sjölin (C).
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna


Publicerat av Rebecca Berndes den 27 april 2018, senast ändrad den 27 april 2018