Kommunstyrelsen 5 april 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 5 april 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Ärenden som bereds till kommunfullmäktige

Årlig översyn av mål och uppdrag 2018

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag har arbetet inneburit sortering av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har gått att genomföra. De som är kvar att arbeta med återfinns inte i detta dokument utan finns med i bilagor till årsredovisning 2017.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att de mål och uppdrag som i översynen har bedömts vara klara och de som inte går att genomföra godkänns och avslutas.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2018

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att redovisningen läggs till handlingarna.

Riktlinjer för bisysslor och jäv

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att förslaget till riktlinjer för bisysslor och jäv antas. Uppdraget enligt kommunfullmäktiges beslut 156 § 28 september 2017 avslutas.

Årsredovisning 2017 Sjuhärads samordningsförbund och fråga om ansvarsfrihet

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Revidering av förbundsordning, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 23 februari 2018 att föreslå medlemskommunerna att i enlighet med nuvarande förbundsordning § 18. Ändring av förbundsordning fastställa ny förbundsordning enligt förslag.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att förbundsordningen för Boråsregionen – Sjuhärads kommunalförbund fastställs.

Årsredovisning 2017 för Ulricehamns kommun

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2017. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag.

Det ekonomiska resultatet för kommunen 2017 uppgår till +75,6 miljoner kronor (2016: 58,2 mnkr). Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till +80,9 miljoner kronor (2016: 83,0 mnkr).

Investeringarna under 2017 uppgår till 140,8 miljoner kronor (2016: 91,3 mnkr). Det ekonomiska resultatet 2017 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2017 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 miljoner kronor.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar årsredovisningen 2017 fastställs och överlämnas till revisorerna.

Fullmäktige föreslås besluta årsredovisningen 2017 godkänns. Av 2017 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel för åtgärder inför världscupen i längdskidor 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 miljoner kronor. Investeringen möjliggör en certifiering av tävlingsbanorna enligt FIS (Fédération Internationale de Ski) homologisering samt utbyggnad och förbättring av området.

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Övriga driftkostnadskonsekvenser om 150 000 kronor per år beaktas i budget 2019.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för åtgärder inför världscupens genomförande 2019, 5,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för Homologisering världscup 2019 och utveckling framåt i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2018

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för IT-utrustning, 20 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för Investeringar i IT-utrustning i investeringsbudgeten för 2018.

Försäljning av fastigheterna Domherren 2 och 3

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förvaltningen får i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 2 och 3.

Svar på motion om klimatsmart samhälle

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Börje Eckerlid (C) och Victor Sund (C) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att snarast vidta de åtgärder som behövs för att i kommande detaljplaner säkerställa att Ulricehamns kommun aktivt bidrar till en utveckling åt ett mer klimatsmart samhälle.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med tanke på att det enligt lagstiftningen inte är möjligt i detaljplanen att ställa tekniska särkrav såsom träbyggnader.

Svar på motion om att utöka kommunal mark för kolonilotter

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mats Bogren (NU) att utöka kommunal mark för kolonilotter samt odlingsmöjligheter i områden med lägenheter.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till andra uppdrag med högre prioritet och att efterfrågan på kolonilotter eller odlingslotter inte bedöms som stor.

Svar på motion om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen 2.0

Sammanfattning Mattias Bengtsson (SD) och Niclas Sunding (SD) lämnade 4 maj 2017 en motion till kommunfullmäktige om pedagogiska måltider på somatiska avdelningar inom äldreomsorgen. Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 14 december 2017 och av den muntliga motiveringen framgår att det är det tredje yrkandet i motionen, som innebär att införa pedagogiska måltider även för vårdpersonal på somatisk avdelning, som är anledningen till återremissen. Förvaltningen har därför utrett vidare vilka konsekvenser det skulle få att låta personal på somatiska avdelningar äta tillsammans med brukare.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens första förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens andra förslag anses vara tillgodosett genom uppdraget i äldreomsorgsplanen 2016-2019. Motionens tredje förslag att införa pedagogiska måltider på somatiska avdelningar tas med för beaktande i arbetet med budget 2019 då det skulle innebära ökade kostnader för verksamheten på cirka 2,7 miljoner kronor årligen.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Antagande Detaljplan för Holmared 1:25, Gällstad

Beslut: Ändringar av gällande detaljplaner för Holmared 1:25 antas.

Budgetuppföljning februari 2018

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2018. Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +25,2 miljoner kronor. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 30,7 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 5,5 miljoner kronor lägre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -3,2 miljoner kronor. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 2,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Avvikelsen är delvis kopplad till lägre förväntade skatteintäkter än budgeterat (4,3 mnkr). Investeringarna under årets två första månader uppgår till 5,8 miljoner kronor (2017: 8,5 mnkr).

Beslut: Rapporten godkänns. Kommunstyrelsen noterar underskottet inom verksamhet förskola och kommer att följa utvecklingen både vad gäller ekonomi och verksamhet särskilt noga under våren.

Samråd detaljplan för del av Vist 10:24 och 10:12, Ulricehamn, ”Energi- och miljöcenter”

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av nytt energi- och miljöcenter i Vist. Kapaciteten för det nuvarande reningsverket vid Fiskebacken räcker inte till och området kring Fiskebacken/Brunnsbo planeras för att omvandlas från ett industriområde till ett område för bostäder, kontor, service och rekreation.

Planen möjliggör uppförande av fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Beslut: Detaljplanen för del av Vist 10:24 och 10:12, Ulricehamn, ”Energi- och miljöcenter” skickas ut på samråd.

Förslag till fördelning av 2018 års anslag för kostnadskrävande projekt för föreningar

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för föreningar. Ansökningar till tolv projekt från åtta föreningar har inkommit.

Beslut: Bidrag beviljas till kostnadskrävande projekt för föreningar med 574 928 kr fördelat enligt nedan:

Förening Bidragsförslag Timmele GoIF 74 403 kr

Timmele GoIF 31 000 kr
Timmele GoIF 47 500 kr
Ulricehamns IF 29 844 kr
Ulricehamns IF 90 437 kr
Ulricehamns IFK 109 375 kr
Gällstads AIS 70 000 kr
Tvärreds IF 51 875 kr
Tvärreds IF 42 125 kr
Marbäcks IF 16 250 kr
Ulricehamnsbygdens Ridklubb 12 119 kr

Förslag till fördelning av 2018 års anslag för kostnadskrävande projekt allmänna samlingslokaler

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Ansökningar till sju projekt från fem föreningar har inkommit.

Beslut: Bidrag beviljas till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 485 616 kr fördelat enligt nedan:

Folkets Hus 31 050 kr
Folkets Hus 67 625 kr
Strängsereds Bygdegårdsförening 23 024 kr
Årås Kvarn 94 354 kr
Blidsbergs Bygdegårdsförening 242 488 kr
Knätte Bygdegårdsförening 27 075 kr

Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 2018

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar årligen ska delas ut.

Beslut: Bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar beviljas med 150 000 kr fördelat enligt nedan:

Vegbyortens hembygdsförening 20 000 kr
Hössna Hembygdsförening 20 000 kr
Gällstads hembygdsförening 17 000 kr
Södra Vings hembygdsförening 15 000 kr
Miljövärn Grovare – Fänneslunda 15 000 kr
Grönahögs hembygdsförening 20 000 kr
Tvärreds hembygdsförening 20 000 kr
Tvärreds hembygdsförening 8 000 kr
Kölaby hembygdsförening 15 000 kr

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 från Kvinnojouren i Borås

Beslut: Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2018 med 12 kronor per invånare, totalt 291 552 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2018 för individ- och familjeomsorgen.

Regler för beräkning av studieförbundens kommunala bidrag

Beslut: Västra Götalands bildningsförbunds rekommendation för beräkning av studieförbundens kommunala anslag antas.

Kontakt med Västra Götalandsregionen för eventuell etablering av distriktssköterskemottagning och samverkansmodell i Gällstad

Beslut: Uppdraget som gavs i kommunstyrelsen 8 januari 2018 (§ 20/2018) avslutas med anledning av att Västra Götalandsregionen inte har för avsikt att etablera en distriktssköterskemottagning i Gällstad och därmed, i dagsläget, inte etablera en samverkansmodell med kommunens sjuksköterskor.

Förvaltningen får i uppdrag att följa regionens arbete med att utveckla en arbetsmodell med mobila enheter för att nå ut till fler personer i flera av kommunens tätorter.

Rapportering av inkomna klagomål/synpunkter 2017, sektor välfärd

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen är vårdgivaren skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter.

För att kunna se mönster av brister i verksamheterna ska en sammanställning upprättas med analys och förslag till förbättringsåtgärder av brister som kan uppstå i verksamheterna. Syftet är att bedriva ett ständigt förbättringsarbete och lära av sina misstag och ta tillvara de synpunkter som kommer till kommunen.

Beslut: Rapporten Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter 2017, sektor välfärd godkänns och läggs till handlingarna.

Rapport uppföljning av privata utförare enligt LOV 2017

Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för utförandet av insatser till enskilda inom välfärdsområdet, detta gäller även i de fall utföraren är ett privat företag som verkar inom LOV. Ansvaret innebär att Socialnämnd eller motsvarande ska följa upp och utvärdera kvaliteten på utförda insatser. I Ulricehamns kommun är det kommunstyrelsen som har detta ansvar.

Beslut: Rapporten Uppföljning av privata utförare enligt LOV 2017 godkänns och läggs till handlingarna.

Bidragsnivåer till Förskolan Sagotrollet Ekonomisk Förening 2018

Beslut: Förskolan Sagotrollet Ekonomisk Förening erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:

Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till Föräldrakooperativet Humlan i Sandhem Ekonomiska Förening 2018

Beslut: Föräldrakooperativet Humlan i Sandhem Ekonomiska Förening erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till Montessoriföreningen i Borås 2018, förskola

Beslut: Montessoriföreningen i Borås erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:

Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till Montessoriföreningen Pyramiden 2018

Beslut: Montessoriföreningen Pyramiden erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till Ekolek 2018

Beslut: Ekolek erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år i timintervall 0-15: 2 588 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift: 2 247 kronor)
Barn 1-2 år i timintervall > 15-över tim: 9 663 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift 8 390 kronor)
Barn 3-5 år i timintervall 0-15: 1 559 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift 1 354 kronor)
Barn 3-5 år i timintervall > 15-över tim: 5 822 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift 5 055 kronor)
Barn 6-12 år i timintervall 0-15: 1 118 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift 971 kronor)
Barn 6-12 år i timintervall > 15-över tim: 4 174 kronor per månad och barn (exklusive föräldraavgift 3 624 kronor)

Bidragsnivåer till Änglagården 2018

Beslut: Förskolan Änglagården erhåller ett bidragsbelopp per barn för kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till Fantasia 2018

Beslut: Förskolan Fantasia erhåller ett bidragsbelopp per barn kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor

Bidragsnivåer till I Ur och Skur – Myrstacken 2018

Beslut: Ur och skur – Myrstacken erhåller ett bidragsbelopp per barn/elev för kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor
Fritidshem: 41 602 kronor per elev
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev

Bidragsnivåer till Vistaholm 2018

Beslut: Vistaholm erhåller ett bidragsbelopp per barn/elev kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor
Fritidshem: 41 602 kronor per elev
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev
Grundskola årskurs 1-6: 83 905 kronor per elev

Bidragsnivåer till Montessori Ulricehamn 2018

Beslut: Montessori Ulricehamn erhåller ett bidragsbelopp per barn/elev kalenderåret 2018 enligt följande:
Barn 1-2 år timintervall 45 +: summa per barn 183 843 kronor
Barn 1-2 år timintervall 15-45: summa per barn 167 130 kronor
Barn 1-2 år timintervall 0-15: summa per barn 95 986 kronor
Barn 3-5 år timintervall 45 +: summa per barn 129 190 kronor
Barn 3-5 år timintervall 15-45: summa per barn 117 445 kronor
Barn 3-5 år timintervall 0-15: summa per barn 63 014 kronor
Fritidshem: 41 602 kronor per elev
Förskoleklass: 54 381 kronor per elev
Grundskola årskurs 1-6: 83 905 kronor per elev

Svar på medborgarförslag om insynsskydd vid infart till Ulricehamn på R40 från Göteborg

I ett medborgarförslag föreslås att insynsskydd sätts upp på räcket vid södra sidan av motorvägsbron efter vägtunneln på väg 40. Detta för att trafikanter som kommer västerifrån inte ska få ett industriområde med skrotupplag och lagerytor i sitt blickfång när de passerar bron.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att Trafikverket inte anser att åtgärden är befogad och att kostnaden bedöms överstiga nyttan.

Svar på medborgarförslag vindkraftsverken bör spridas ut

I ett medborgarförslag föreslås att vindkraftsverk ska spridas ut i över hela kommunen, även i närheten av tätortsbebyggelse och inte koncentreras i enstaka vindkraftsparker.

Beslut: Medborgarförslaget avslås delvis med hänvisning till att det inte ligger inom kommunens ansvarsområde att etablera vindkraftsverk. Medborgarförslaget anses delvis vara tillgodosett i och med att det finns en planerad översyn av det tematiska tillägget för vindkraft och att kommunens ställningstaganden angående lämpliga områden för vindkraft omfattas av aktualitetsprövningen av översiktsplanen under nästa mandatperiod.

Svar på medborgarförslag – Sälj inte huset på Nygatan

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen inte ska sälja huset på Nygatan. Det föreslås istället att huset kan användas till lokaler för elevhälsan, kontor eller museum.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till beslut i kommunstyrelsen om att försälja Domherren 1.

Svar på medborgarförslag – Lokal för elevhälsan

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att elevhälsan kan flytta in i huset där biblioteket är inrymt.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till beslut i kommunstyrelsen 2017-02-02 § 44 om att bygga om lokaler på Jägaregatan 1 (museet) till kontor för centrala elevhälsan samt beslut 2012-10-08 § 233 om att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Kina 14.

Svar på medborgarförslag om Tingsholmsgymnasiets cafeteria

I ett medborgarförslag föreslås att söta alternativ ska återinföras i sortimentet på Tingsholmsgymnasiets cafeteria.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för måltider.

Svar på medborgarförslag om sänkt arbetstid med heltidslön inom vården

I ett medborgarförslag föreslås att den som arbetar inom vården, natt eller dag, ska få 100 procent i lön men inte arbeta mer är 85 procent.

Beslut: Medborgarförslagets förslag anses vara under utredning med hänvisning till arbetet med införandet av ”Heltid som norm” samt arbetet med att ta fram hälsosamma schemalösningar för personer som arbetar oregelbunden arbetstid.

Svar på medborgarförslag om nytt stadsbibliotek

I ett medborgarförslag föreslås att kommunen ska placera det kommande stadsbiblioteket på en annan plats än vid ICA.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till redan fattade beslut och att platsen bedöms som attraktiv utifrån verksamhetens och kommuninvånarnas behov.

Initiativärende april

Roger Wilhelmsson (M) och Sebastian Gustavsson (M) yrkar i ett initiativärende att förvaltningen får i uppdrag att:
Redovisa varför Ulricehamns kommun tillhör den lilla del av kommuner som lämnar stöd till illegala invandrare, i  vilken omfattning stödet har och om det är ett systemfel hur rutinerna kan ändras så att situationen inte uppstår igen.

Beslut: Kommunstyrelsen anser initiativärendet besvarat.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 5 april 2018, senast ändrad den 5 april 2018 av