Kommunfullmäktige 24 maj 2018

Här kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktige den 24 maj 2018. Du kan också se hela mötet, eller enskilda ärenden, i efterhand via webb-tv.

Bild på stadshuset, foto: Charbel SaderStadshuset Foto: Charbel Sader

Upprop

Se ärendet via webb-tv

Information

Se ärendet via webb-tv

Säkerhetssamordnaren informerar inför valet

Se ärendet via webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se ärendet via webb-tv

Motion om hundrastgård

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en hundrastgård/ aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats. Att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en hundrastgård/ aktivitetsgård på lämplig plats i parken Ekhagen samt att kommunfullmäktige beslutar att sätta upp en hundrastgård/ aktivitetsgård på lämplig plats i Stadsparken

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om hundrastgårdar

Ingvor Carlander (MP) föreslår i en motion att kommunen utreder om det finns ett intresse bland företagare och hundägare att inrätta en hundrastgård efter premissen att kommunen står för en tredjedel av kostnaden. Och om intresse finns föreslår motionären att minst en hundrastgård inrättas i centralorten.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om gratis bussresa i centrum

I ett medborgarförslag föreslås att den buss som dagligen kör en slinga genom centralorten blir gratis för alla resenärer. På så vis kan färre personer ta bilen ner till centrum, luften blir renare och det frigörs parkeringsplatser.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om bokstäver på viadukten

I ett medborgarförslag föreslås att bokstäverna Ulricehamn på viadukten byts ut till ”Välkommen till Ulricehamn” med röda bokstäver, gärna med belysning på kvällstid.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om Utkiksgatan

I ett medborgarförslag föreslås att Utsiktsgatans övre del vid Villagatan stängs av och att det sätts upp en skylt (återvändsgata) vid Utsiktsgatans nedre del.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Se ärendet via webb-tv 

Fråga om papperslösa

Niclas Sunding (SD) undrar i en fråga ställd till kommunstyrelsens ordförande:
På vilket sätt har de personer som mottagit dessa utbetalningar av försörjningsstödet, det så kallade nödstödet, kunnat styrka sin identitet?

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) svarar:
Eftersom det är ett enskilt ärende det handlar om går det inte att svara på frågan för detaljerat utan att bryta sekretessen. Generellt gäller att alla som söker försörjningsstöd måste styrka sin identitet med legitimation. Om asylsökande inte har möjlighet att stärka sin identitet går socialtjänsten på de uppgifter som finns, och som Migrationsverket tillhandahåller.

Se hela svaret via webb-tv

Beslut: Kommunfullmäktige anser frågan vara besvarad.

Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera behöriga/legitimerade lärare

Se ärendet via webb-tv

Jan-Olof Sundh (V) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om vilken strategi den politiska majoriteten har för att behålla och rekrytera behöriga/legitimerade lärare.

Kommunstyrelsens ordförande Mattias Josefsson (S) svarar:
Under flera år har årskurs 6 i Ulricehamns kommun tillhört de 25 procent bästa av landets kommuner. En tendens som har stärkts under denna mandatperiod. Likaså kan vi se att resultaten på Tingsholmsgymnasiet har förbättrats ytterligare de senaste åren och tillhör nu den absoluta toppen i landet. Det är glädjande.

Där resultaten dippar, så har det varit under en längre tid, är högstadiet. Den minnesgode kan konstatera att jämfört med ingången på den här mandatperioden har det hänt mycket vad gäller ledningen inom lärandet i allmänhet och inom 7-9 i synnerhet.

Förutom att vi tillsatt en ny barn- och utbildningschef har vi rekryterat nytt och utökat ledningen på båda våra högstadieskolor. De som för några år sedan alarmerade om att det var rörigt ur ett ledningsperspektiv på de båda skolorna signalerar nu att det är betydligt bättre ordning och struktur. Det är grundläggande för en kvalitativt god arbetsmiljö. Under gångna läsåret har lärare sagt upp sig men några av dem har också kommit tillbaka inom samma år, några till och med inom några månader. Återrekryteringarna har hanterats enligt rutiner i förvaltningens rekryteringsprocess.

Det finns numera ett tydligt systematiskt kvalitetsarbete där skolan, tillsammans med stödfunktioner, systematiskt arbetar med att analysera, utvärdera måluppfyllelsen och planera för vilka insatser som behöver sättas in. Detta ska ske ner på individnivå, där individen också får en återkoppling. Förutom en rad insatser som satts in under skoltid för att stötta den enskilde eleven så har även lovskola införts.

Ser vi till resultaten i årskurs 7-9 vad gäller andelen behöriga till ett nationellt program har kommunen börjat närma sig snittsiffran i Sverige. Men vi är inte nöjda. Mer behöver göras. Sektor lärande arbetar systematiskt med skolutveckling utifrån ett helhetsperspektiv från förskola till vuxenutbildning. Utmaningarna är identifierade och handlingsplaner är framtagna. Det finns ett tvärsektoriellt samarbete med övriga sektorer inom förvaltningen men också med regionens primärvård.

Det stämmer att, som interpellanten skriver, kommunen har ökat i andel obehöriga lärare de senaste åren. Ulricehamns kommun ligger i paritet jämfört med kringliggande kommuner vad gäller andelen behöriga lärare.

Till saken hör att det råder brist på behöriga lärare i hela Sverige och enligt bedömningar ska denna brist öka de kommande åren. Ulricehamn är inget undantag från dessa förutsättningar. Kommunen behöver således ha en strategi som utgår från att det kommer att vara tufft även framledes att få behöriga lärare i alla ämnen.

För att stödja obehöriga lärare anställda i Ulricehamns kommun har de var sin mentor. Samtliga obehöriga lärare i Ulricehamns kommun får dessutom en intern utbildning med fokus på pedagogik och didaktik. De flesta obehöriga har adekvat akademisk bakgrund. De sätter betyg ihop med en behörig lärare. Den behöriga läraren är ansvarig för betyget. På Ätradalskolan har två pedagoger från Navet förstärkt upp med kompetens i matematik under vårterminen 2018.

Systematiskt arbetsmiljöarbete är ett fortsatt prioriterat område. Sektorns samverkansgrupp har under läsåret arbetat med arbetsgrupper utifrån olika perspektiv, bland annat attraktiv arbetsplats. Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och systematiskt utvecklingsarbete strävar sektorn till att göra arbetet intressant och innehållsrikt.

Ett liknande arbete gjordes för några år sedan inom kommunens individ- och familjeomsorg. Där hade kommunen då en trött och delvis uppgiven organisation med många chefsbyten, hög personalomsättning, knackig ekonomi och relativt dålig trivsel. Det gick så långt att kommunen stundtals tvingades hyra in personal. Efter ett omfattande förändringsarbete råder numera inga rekryteringssvårigheter, låga sjukskrivningstal, hög trivsel och ekonomin är mycket god.

Vad gäller löne- och anställningsvillkor görs årliga översyner. Vad gäller löner kan konstateras att Ulricehamns kommun står sig väl jämfört med kringliggande kommuner. Dessutom kan tillföras att under mandatperioden har en rad brutto- och nettolöneförmåner införts samt ett friskvårdsbidrag. Kommunen behöver fortsatt vara aktiv i frågan om löne- och anställningsvillkor och följa utvecklingen och initiera förändringar och ytterligare förbättringar för att fortsatt kunna vara attraktiv arbetsplats.

Beslut: Kommunfullmäktige anser interpellationen vara besvarad.

Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter

Se ärendet på webb-tv

I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller samt att denna inventering återkopplas till kommunstyrelsen.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader.

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun

Se ärendet på webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool.

Beslut: Motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett något skäl att inrätta en bilpool.

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon

Se ärendet på webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås.

Beslut: Motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås.

Svar på motion om politiska lärlingar

Se ärendet på webb-tv

I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, reseersättning och arvode. Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva.

Svar på motion om belysning av återvinningstationer

Se ärendet på webb-tv

Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande belysning av återvinningsstationer. I motionen påtalas att två återvinningsstationer i dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning som standard.

Beslut: Motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell byggnation.

Svar på motion om solceller till nya biblioteket

Se ärendet på webb-tv

I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden.

Svar på motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns kommun

Se ärendet på webb-tv

I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi. Kommunstyrelsen får i uppdrag att vara uppmärksamma på om strålskyddsmyndigheten framöver kommer med nya direktiv.


Publicerat av Gabriela Velasquez den 25 maj 2018, senast ändrad den 25 maj 2018 av