Kommunstyrelsen, 3 maj 2018

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 3 maj 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.

Beslut:
Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Ärenden som bereds för beslut till kommunfullmäktige

Ansökan om partistöd 2018

I kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29-32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Beslut:
 Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistöd 2018 betalas ut enligt följande:
Grundstöd Mandatstöd (antal mandat)
S 45 500 kr (13) 177 450 kr
C 45 500 kr (10) 136 500 kr
M 45 500 kr (10) 136 500 kr
SD 45 500 kr (3) 40 950 kr (tom stol)
NU 45 500 kr (3) 40 950 kr
MP 45 500 kr (3) 40 950 kr
V 45 500 kr (2) 27 300 kr
L 45 500 kr (2) 27 300 kr
KD 45 500 kr (2) 27 300 kr
Summa grundstöd 409 500
Summa mandatstöd 655 200 kr
Totalt 1 064 700 kr

Svar på motion om solceller på kommunens fastigheter

I en motion yrkar Victor Sund (C) att det görs en inventering av samtliga tak i kommunens fastighetsbestånd för att se över möjligheten att sätta upp solceller och att denna inventering återkopplas till kommunstyrelsen. Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden. Förvaltningen ser att kommunen har många tak som kan vara lämpliga för solceller. Många av taken är dock gamla och kommer inom de närmaste åren att behöva ses över. Förvaltningen kommer under de kommande åren också att starta upp flera projekt som sannolikt är lämpliga för solcellsanläggningar. Med ledning av ovanstående ihop med att en inventering är kostsam ser förvaltningen att möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader.

Beslut:
Motionen avslås med hänvisning till att möjligheterna med solceller, istället för att inventeras, även fortsatt hanteras vid varje ny-, till- eller ombyggnation samt vid renovering av tak eller fasader.

Svar på motion om bilpool för kommuninvånare i Ulricehamns kommun

I en motion till kommunfullmäktige föreslå Jan-Olof Sundh (V) och Arne Sjögren (V) att fullmäktige beslutar att utreda och pröva möjligheten att starta en bilpool. Vid framtagande av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten har frågan om bilpool beaktats. Inom ramen för arbetet har förvaltningen inte sett något skäl att inrätta en bilpool utan ser istället att hyresförhållandet med Ulricehamns Energi gällande leasingbilar ska fortsätta.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen om bilpool för kommuninvånare avslås med hänvisning till att förvaltningen inom ramen för framtagandet av nya riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten inte sett något skäl att inrätta en bilpool.

Svar på motion om alkolås på kommunens fordon

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Niclas Sunding (SD) att alla fordon som Ulricehamns kommun köper in i framtiden är utrustade med alkolås. Motionären föreslår också att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad kostnaden blir om samtliga fordon i Ulricehamns ägo skulle utrustas med alkolås. Förvaltningen har ca 100 tjänstebilar i sina verksamheter. Ett införande i alla dessa bilar skulle medföra en engångskostnad på ca 1,8 mkr. Förvaltningen ser att det är rimligt att kommunens bilar ska innehålla alkolås då det är av vikt att kommunens förare aldrig kör påverkade.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas genom att alla bilar som köps in från och med 2019 ska innehålla alkolås.

Svar på motion om politiska lärlingar

I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att Ulricehamns kommun ska införa ett system med politiska lärlingar. Ett sådant system skulle innebära att nya partimedlemmar som vill engagera sig i kommunpolitiken skulle kunna prova på hur det är att ha ett politiskt förtroendeuppdrag genom att gå bredvid en handledare som är ledamot i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Enligt förslaget skulle kommunen finansiera systemet så att lärlingarna får samma ersättning som förtroendevalda vad gäller förlorad arbetsinkomst, reseersättning och arvode. Som syfte med ett sådant system anges att det skulle underlätta för nya partimedlemmar att ta första steget till att engagera sig i kommunalpolitiken. Förvaltningen har som utgångspunkt att det i grund och botten är partiernas eget ansvar att engagera sina partimedlemmar och att tillgodose sina mandatplatser med ledamöter och ersättare. Utifrån en dialog med gruppledarna i fullmäktige, ser förvaltningen inte att partiernas problem med att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag är så omfattande att det finns skäl för kommunen att bistå genom att upprätta och finansiera ett system med politiska lärlingar.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till att ansvaret för att engagera partimedlemmar till att ta politiska förtroendeuppdrag även i fortsättningen bör ligga uteslutande hos partierna själva.

Svar på motion om belysning av återvinningsstationer

Roland Karlsson (C) och Inger Broberg (C) skickade 2016-10-24 in en motion gällande belysning av återvinningsstationer. I motionen påtalas att två återvinningsstationer i dagsläget saknar belysning, Grönahög och Dalum. Motionen föreslår att ett beslut ska fattas om att alla återvinningsstationer, både existerande och framtida ska utrustas med belysning som standard.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas med hänvisning till att utbyggnad av belysning på återvinningsstationerna Grönahög och Dalum har genomförts. Belysningsfrågan gällande återvinningsstation på Stadsskogen och även framtida återvinningsstationer kommer att hanteras vid eventuell byggnation.

Svar på motion om solceller till nya biblioteket

I en motion föreslår Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) att installation av nya typer av solceller tas med i arbetet med att projektera det nya biblioteket. Vid ny-, till- eller ombyggnation överväger förvaltningen installation av solceller utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att solceller övervägs vid ny-, till- eller ombyggnation utifrån återbetalningstid och lönsamhet kopplat till rådande förhållanden.

Svar på motion om användning av trådbunden teknik i förskolan och skolan i Ulricehamns kommun

I motionen yrkar Jan-Olof Sundh (V) på att Ulricehamns kommun använder försiktighetsprincipen när det gäller Wi-Fi i skolan. Wi-Fi skall tas bort från alla förskolor samtidigt som användningen i grundskolor och gymnasiet begränsas. Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt exponeringen för radiovågor i skolmiljö där trådlösa datornätverk används. Mätningarna visar att exponeringen är mycket låg. Den är lägre än en hundratusendel av vad som krävs för att kunna orsaka en säkerställd hälsopåverkan. Därför finns det inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi på skolor eller förskolor.

Beslut:
Kommunfullmäktige föreslås besluta att avslå motionen med hänvisning till att strålskyddsmyndigheten har utrett frågan om hälsopåverkan i skolmiljö och finner inga strålskyddsskäl för att undvika att installera eller använda Wi-Fi.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Tillämpningsanvisningar för avtal OPF-KL och PBF

Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29, § 92 om att anta SKL:s förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL), med tillägget om att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. Utöver detta fick kommunstyrelsen i uppdrag att tolka och tillämpa pensions- och omställningsbestämmelserna. Formellt innebär detta att kommunstyrelsen fungerar som pensionsmyndighet och utifrån denna roll ansvarar bland annat för att det finns tillämpningsanvisningar för bestämmelserna. De föreslagna tillämpningsanvisningarna har tagits fram av KPA Pension, i samråd med förvaltningen, och berör både bestämmelserna i OPF-KL och PBF.

Beslut:
Tillämpningsanvisningarna för OPF-KL och PBF antas.

Flytt av föreningsarkivet från Hössna skola till Stadshuset

Förvaltningen föreslår att flytta föreningsarkivet från Hössna skola till stadshuset.

Beslut:
Föreningsarkivet i Ulricehamns kommun flyttas från Hössna skola till stadshuset under 2018.

Avslut och permutation av stiftelsen Kinds härads stipendium

Kommunfullmäktige beslutade 2012-09-24, § 119, att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det göras en ansökan hos länsstyrelsen om att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen Kinds härads stipendium.

Beslut:
Ansökan görs hos länsstyrelsen om tillstånd att få förbruka stiftelsens kapital för stiftelsen Kinds härads stipendium.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2018

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut:
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om bidrag för stamfiber Valared – Gullered – Hjälmsered – Strängsered-Torhult

Förvaltningen ansöker om bidrag för fiberutbyggnad i Ulricehamns Kommun, 2,0 mnkr. Bidraget och utbyggnaden möjliggör att fler hushåll på landsbygden i den östra delen av kommunen kan ansluta sig till fiber. Kommunens bidrag till utbyggnaden är en förutsättning för att erhålla motsvarande summa i bidrag från Västra Götalandsregionens bredbandsstöd. Kommunen tecknar efter upphandling avtal med nätägare som kommer bygga och äga nätet och därmed sköter drift och underhåll av nätet. Bidraget betalas ut från kommunen under förutsättning av att Västra Götalandsregionen beviljar kommunens ansökan om bredbandstöd på hälften av totalkostnaden.

Beslut:  Ulricehamns kommun medfinansierar utbyggnad av stamfibernät på sträckan Valared (Kinnared)-Gullered-Hjälmsered-Strängsered-Torhult med 2,0 mnkr. Kommunens medfinansiering sker under förutsättning av att Västra Götalandsregionen beviljar kommunens ansökan om bredbandsstöd för hälften av den totala kostnaden. Kommunens medfinansiering av utbyggnaden sker genom att ianspråkta medel från kommunstyrelsens anslag i driftbudgeten för oförutsedda kostnader.

Avtal om försäljning av Ulricehamn Avenboken 1

I den av kommunen genomförda markanvisningstävlingen ”Flerbostadshus, Avenboken 1” har BoKlok Mark och Exploatering AB erhållit ett tilldelningsbeslut eftersom deras tävlingsbidrag bedömts bäst utifrån prospektets bedömningsgrunder. Tilldelningsbeslutet innebär en möjlighet för företaget att teckna avtal med kommunen om köp av fastigheten. Avtalet innebär att Ulricehamns kommun säljer fastigheteten Ulricehamn Avenboken 1 för totalt 5 100 000 kronor till BoKlok Mark och Exploatering AB.

Beslut: Köpeavtalet godkänns vari kommunen säljer fastigheten Ulricehamn Avenboken 1 till BoKlok Mark och Exploatering AB.

Remissvar av betänkandet Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Regeringen beslutade under hösten 2016 att tillsätta en utredning om stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende. Ulricehamns kommun har getts möjlighet att yttra sig över utredningens förslag.
Beslut: Ulricehamns kommun lämnar remissvar till socialdepartementet enligt förvaltningens förslag.

Bidrag 2018 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland. Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen. Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun 2018 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för studieförbunden.

Beslut: Bevilja bidrag om totalt 450 000 kronor till studieförbund för 2018 enligt förvaltningens förslag om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF 73 026,00 kr
Studieförbundet Bilda Väst 21 518,00 kr
Folkuniversitetet 21 712,00 kr
Studiefrämjandet 98 818,00 kr
Studieförbundet Vuxenskolan 184 707,00 kr
NBV Borås 5 990,00 kr
Medborgarskolan 923,00 kr
Sensus 35 554,00 kr
Ibn Rushd 7 065,00 kr
Kulturens 687,00 kr
Totalt 450 000,00 kr

Svar på medborgarförslag om röjning av sly utmed gamla vägen mot Sjögunnarsbo

I ett medborgarförslag undrar Lars Nilsson om möjligheten finns att påverka markägarna att röja sly utmed sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut. Det har växt upp sly mellan gamla länsväg 157 och strandkanten så att man snart inte ser något av sjön. Även när man färdas på banvallen är det svårt att se sjön. Vägen är enskild och att kommunen saknar rättighet att påverka markägarna att röja utmed sjön från gamla länsväg 157 vid Skottek och söderut om inte fastigheten kan anses som ovårdad. Kommunen ställer sig dock självklart positiv till att fastighetsägare sköter sina tomter och har en högre ambitionsnivå än vad lagen kräver och på det sätt höjer kommunens attraktionskraft
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att vägen är enskild och att kommunen saknar rättighet att påverka markägarna att röja utmed sjön om inte fastigheten kan anses som ovårdad.

Svar på medborgarförslag om införande av parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort

Tobias Henning har inkommit med ett medborgarförslag om att införa parkeringsavgifter i Ulricehamns kommun och öronmärka intäkterna för kollektivtrafiken. Förvaltningen har fått i uppdrag av politiken att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort.

Beslut:
Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det politiska uppdrag förvaltningen fått om att utreda förutsättningarna för parkeringsavgifter i Ulricehamns tätort.

Svar på medborgarförslag om skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön Åsunden

Ett medborgarförslag inkom 2017-01-04 med förslag att (1) det ska finnas skyltar längsmed Åsunden med information om de fåglar som förekommer i och kring sjön, fåglarnas namn, biologi, bild, samt speciell information om hur fåglarna ska matas. Vidare (2) att kommunen ska kontrollera svanar, speciellt unga svanar, och änder så att de inte fryser fast i isen. Förvaltningens bedömning är att de förslag som framförs är kostnadsineffektiva, i jämförelse med andra angelägna naturvårdsprojekt och att medborgarförslaget ska avslås.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslagen är kostnadsineffektiva jämfört med många andra tänkbara insatser samt att det finns många andra områden inom naturvården i kommunen som är betydligt mera angelägna än att just informera om fågelfaunan i Åsunden.

Svar på medborgarförslag om skyltar med fakta om fåglar som finns i sjön Åsunden

Ett medborgarförslag inkom 2017-01-04 med förslag att (1) det ska finnas skyltar längsmed Åsunden med information om de fåglar som förekommer i och kring sjön, fåglarnas namn, biologi, bild, samt speciell information om hur fåglarna ska matas. Vidare (2) att kommunen ska kontrollera svanar, speciellt unga svanar, och änder så att de inte fryser fast i isen. Förvaltningens bedömning är att de förslag som framförs är kostnadsineffektiva, i jämförelse med andra angelägna naturvårdsprojekt och att medborgarförslaget ska avslås.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslagen är kostnadsineffektiva jämfört med många andra tänkbara insatser samt att det finns många andra områden inom naturvården i kommunen som är betydligt mera angelägna än att just informera om fågelfaunan i Åsunden.

Svar på medborgarförslag om cykelbana från LIDL mot Volvo

I ett medborgarförslag föreslås att en cykelbana byggs utmed Falköpingsvägen mellan Lidl och den befintlig gång- och cykelvägen som ansluter till Lindängsvägen. Aktuell sträcka finns med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att sträckan finns med i kommunens prioriteringsordning för utbyggnaden av gång- och cykelvägar. Kommunen kommer även ansöka om statlig medfinansiering för att få gång- och cykelvägen utbyggd.

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning genom Götåkra by

I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte kommunen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på aktuell sträcka. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med länsstyrelsen.

Svar på medborgarförslag om hastighetssänkning i Götåkra

I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte kommunen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på den aktuella sträckan. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med länsstyrelsen.

Svar på medborgarförslag om hastighetsbegränsning genom Götåkra

I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte kommunen.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på aktuell sträcka. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med länsstyrelsen.

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra

I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte kommunen.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på aktuell sträcka. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med länsstyrelsen.

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet genom Götåkra radby

I ett medborgarförslag föreslås sänkt hastighetsgräns på väg 1714 genom Götåkra. Det är länsstyrelsen som beslutar om hastighetsbegränsning på statliga vägar utanför tätbebyggt område varför ansökan om ändring av hastighetsgräns ska göras hos länsstyrelsen och inte kommunen.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är länsstyrelsen som fattar beslut på aktuell sträcka. Förvaltningen får i uppdrag att lyfta önskemålet om hastighetssänkning i Götåkra med länsstyrelsen.

Informationsärenden till kommunstyrelsen

Sammanfattning 1 Protokollsutdrag från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2018-03-16 2 Protokoll från Samverkansnämnd IT 2018-03-02 3 Protokoll från förbundsstyrelsen för Sjuhärads Samordningsförbund 2018-03-22.
Beslut: Informationen läggs till handlingarna.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 3 maj 2018, senast ändrad den 4 maj 2018 av Rebecca Berndes