Kommunstyrelsen 13 juni 2018

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Ny förbundsordning – Tolkförmedling Väst

Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307. Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till ny förbundsordning godkänns.

Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg

Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, värdkommun har från och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö och bygg. Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 2019- 12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet upphör att gälla 2018-12-31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.

Ny förbundsordning – Tolkförmedling Väst

Ett förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst har arbetats fram dels för att följa den nya kommunallagen och dels för att anpassa till förbundets organisation. Direktionen fattade beslut om ett förslag till förbundsordning den 9 mars 2018 § 307. Förslaget är utskickat till befintliga medlemmar och ansökande kommuner som i sina respektive kommunfullmäktige fattar beslut om ny förbundsordning senast 2018-06-29. Den nya förbundsordningen föreslås gälla från 2019-01-01.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslaget till ny förbundsordning godkänns.

Uppsägning av avtal samverkan miljö och bygg

Tranemo kommun, samverkanskommun och Ulricehamns kommun, värdkommun har från och med den 1 september 2013 samverkat i en gemensam nämnd, samverkansnämnden miljö och bygg. Av samverkansavtalet framgår att avtalsperioden gäller från 2018-01-01 till och med 2019- 12-31, därefter förlängs avtalet med två år i taget om det inte sägs upp. Uppsägning ska enligt avtalet ske skriftligen minst tolv månader före avtalstidens utgång. Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att avtalet om uppsägning för samverkansavtalet för miljö och bygg godkänns. Samarbetet upphör att gälla 2018-12-31. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verkställa uppsägningen.

Konsekvensändringar i styrdokument med anledning av upphörande av samverkan med Tranemo kommun miljö- och byggområdet

Kommunfullmäktige beslutade 2013-05-27, § 101 att inrätta en gemensam nämnd – samverkansnämnden miljö och bygg mellan Ulricehamns kommun och Tranemo kommun med start från den 1 september 2013. Efter förhandlingar är dock båda parter överens om att samverkan avslutas i förtid och avtalet upphör att gälla per 2018-12-31. Uppsägningen regleras i ett särskilt avtal. Som en konsekvens av att samverkan upphör behöver ett nytt reglemente för miljö- och byggnämnden antas och styrdokumentet för Ulricehamns kommuns politiska organisation revideras i den del som reglerar samverkansnämnden miljö och bygg.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att reglemente för miljö- och byggnämnden antas. Reviderade riktlinjer för politisk organisation i Ulricehamns kommun, där avsnittet gällande samverkansnämnden miljö och bygg ändras till miljö- och byggnämnden, antas.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 14 juni 2018, senast ändrad den 14 juni 2018