Kommunstyrelsen 4 juni 2018

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2018-06-04

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
Beslut: Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Antagande detaljplan del av Vist 10:2 m.fl. (UBAB)

Syftet med ny detaljplan är att möjliggöra för utbyggnad av befintlig betongindustri. Gällande detaljplan ersätts och ny plan omfattar även områden norr och söder om befintligt verksamhetsområde. För del av planområdet gäller strandskydd som upphävs, dock säkerställs allmänhetens tillträde till Ätrans strandområde. Detaljplanen för del av Vist 10:2 m.fl. (UBAB) har varit ute på samråd och granskning. Utefter de samrådsyttranden och granskningsyttranden som inkommit har handlingarna justerats och den uppdaterade versionen är nu färdigställd för beslut om antagande.
Beslut: Detaljplan för del av Vist 10:2 m.fl. (UBAB) antas.

Antagande Detaljplan Nordafrika 9, Västra Kyrkogatan 3B och Storgatan 28, Ulricehamn

I gällande detaljplan från 1957 är fastigheten Nordafrika 9 avsedd för bostads- och handelsändamål. Den verksamhet som idag bedrivs i fastigheten strider mot gällande detaljplan. Fastighetsägaren vill att planen för fastigheten ska överensstämma med den verksamhet som idag bedrivs där. För att kunna göra detta behöver planens ändamål ändras. Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Nordafrika 9 har tagits fram. Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Utifrån de yttranden som kommit in har revidering gjorts på förslaget och ska nu till kommunstyrelsen för antagande.
Beslut: Detaljplanen för Nordafrika 9 antas.

Antagande detaljplan Apeln 1, Fållornavägen 4 i Ulricehamn

Fastighetsägaren vill bygga till den befintliga byggnaden. För att kunna göra detta behövs att detaljplanens ändamål förändras, eftersom dagens verksamhet inte överensstämmer med gällande planbestämmelser. I gällande plan är ändamålet handel, men verksamheten som bedrivs där idag är kommunal dagverksamhet (vård), därför behöver ändamålen för Apeln 1 ändras till vård (D) och bostäder (B). Ett förslag till ny detaljplan för fastigheten Apeln 1 har tagits fram. Planförslaget har varit ute på granskning och utifrån de yttranden som kommit in har revidering gjorts på förslaget och planen skickas nu för antagande.
Beslut: Detaljplanen för Apeln 1 m fl antas.

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2018

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2018. Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +35,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 30,7 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 4,4 mnkr bättre än budget. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -4,6 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 9,0 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till reavinster från exploateringsverksamheten och förvaltningen av pensionsmedel. Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 14,4 mnkr (2017: 18,5 mnkr).
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkännas rapporten. Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt med 3,2 mnkr under 2018 för att täcka befarat underskott i verksamheten. Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2018 avseende reavinster från exploateringsverksamheten. Noteras att det budgeterade resultatet 2018 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i uppdrag att beakta den ekonomiska situationen i förskoleverksamheten inför budget 2019. Förvaltningen redovisar konsekvenserna till KS tertialvis, av den nya resursfördelningsmodellen för förskolan. Förvaltningen får i uppdrag att tertialvis bjuda in de externa enheterna för uppföljningssamtal med syfte att följa utvecklingen.

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de tjänstemän som utses till beredningssekreterare
Beslut: kommunfullmäktige föreslås besluta att det i riktlinjerna stryks näst sista stycket i punkt 3.1 samt andra stycket i punkt 4.5 på grund av att beredningsledarnas arvoden beslutas i Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022. Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas. Uppdrag från KF 180125, § 7, avslutas.

Ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m fl mandatperioden 2019 – 2022

Val- och arvodesberedningen har tagit fram förslag på regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att regler för ersättningar och arvoden till kommunens förtroendevalda m.fl. mandatperioden 2019-2022 antas.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2018

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 27 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå ur författningshandboken utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. En del dokument som är tidssatta till 2017 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. Andra dokument har felaktigt hamnat i författningshandboken. Dessa kommer att fortsätta gälla men bör tas bort från författningshandboken. Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.

Årsredovisning 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2018-03-16, § 13, beslutat att fastställa årsredovisning för 2017. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2017 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2018-02-13, att fastställa årsredovisning för 2017 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2017 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2017 Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2918-04-27 § 314 beslutat att godkänna årsredovisning för 2017 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet.

Ansökan om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör tillbyggnad av befintlig förskola i syfte att möta de framtida behoven av förskoleplatser samt att tillskapa ett separat utrymme för mathantering och disk. Förskolan är byggd med fem avdelningar och kan relativt enkelt byggas till med en avdelning i plan två. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, som bedöms uppgå till 40 tkr per år, beaktas i budget 2019.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för tillbyggnad av förskolan i Hökerum, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för tillbyggnad förskola Hökerum i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Tre Rosors förskola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för om- och tillbyggnad av förskolan Tre Rosor, utbyggnad förskola och kök, 47 mnkr. Investeringen möjliggör en utökning av förskolan för att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Investeringen löser också de risker som finns med transporter och eventuella utryckningsfordon över skolgården vid Ulrikaskolan. Förskolan Tre Rosor har i dagsläget fyra avdelningar och inom ramen för budget 2018 beslutade fullmäktige om att bygga till fyra ytterligare avdelningar. Förvaltningen beviljades under 2017 0,5 mnkr för projektering av om- och tillbyggnad av Tre rosors förskola (BU 2017-01-19 § 2). Efter projekteringen ser förvaltningen att de avsatta medlen i investeringsplanen, 9 mnkr för 2017 och 21 mnkr för 2018 inte kommer att räcka. Det som fördyrar tillbyggnaden är att markarbetena blir väldigt omfattande på grund av rådande terräng. Utgiften för Tre Rosor blir således högre än vad en ny förskola hade kostat. Samtidigt innebär ett avbrytande av projektet inte att utgiften blir noll då det finns delar som behöver åtgärdas/tas om hand. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns endast delvis avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 30 mnkr, varav 9,0 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). För att kunna genomföra projektet enligt aktuella förutsättningar krävs följaktligen att beslut om att tillföra ytterligare 17,0 mnkr. Ett utökat anslag kan finansieras inom den lånelimit för 2018 som kommunfullmäktige har fastställt. Investeringsutgiften för inventarier beräknas till ca 800 tkr och kommer att hanteras inom ramen för budgetprocessen inför 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Driftkostnadskonsekvenser gällande lokalvård uppskattas till 300 tkr och grönytor/snö uppskattas till 45 tkr. Dessa tillsammans med övriga driftkostnadskonsekvenser, som uppskattas till 200 tkr per år, beaktas i budget 2019.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Uppdrag om framtagande av ny Översiktsplan för Ulricehamns kommun 2020

Nu gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2015-10-29. I översiktsplanen ska kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur riksintressen och miljökvalitetsnormer tillgodoses. Planen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och vattenanvändning samt hushållning med naturresurser. Planen måste också vara aktuell för att fungera som vägledning vid såväl kommunens egna som andra myndigheters beslut om bland annat detaljplaner, bygglov och tillstånd enligt miljöbalken. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen ta ställning till planens aktualitet.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan för Ulricehamns kommun. Kommunstyrelsen noterar att behovet av en ny vision ska konstateras av och utgå ifrån politiken och inte komma från förvaltningen.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion om inköp av rekonditionerade datorer

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar. De datorer som kommunen köper används i tre till fem år innan de byts ut. Inköp av begagnad utrustning bedöms som mindre resurseffektivt utifrån risk för ett ökat behov av utbyten av utrustning. Skälet är att en begagnad dator bedöms ha en kortare teknisk livslängd än en nyproducerad dator. Kommunens nuvarande rutiner för anskaffning bidrar dock redan till begagnatmarknaden. Den utrustning som byts ut säljs till ett företag som arbetar med rekonditionering. På detta sätt bidrar kommunen till en positiv miljöpåverkan. Den utrustning som är för gammal för återbruk återvinns på miljömässigt sätt. De pengar som kommunen erhåller för försåld utrustning går tillbaka till kommunen. Ersättningen per dator varierar utifrån utrustningens ålder och skick.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att förvaltningen har undersökt möjligheterna att köpa in rekonditionerande datorer och kommit fram till att detta inte är resurseffektivt för kommunen.

Svar på motion om det kommunala bostadsbyggandet

I en motion föreslår Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Niclas Sunding (SD) att kommunfullmäktige beslutar ge Stubo AB direktivet att vid nybyggnation av flerfamiljshus, förutom att beakta omkringliggande arkitektur även beakta värdet av t ex traditionell arkitektur där byggnader förses med smakfull, stilfull dekoration. Motionärerna föreslår även att ge förvaltningen i uppdrag att i detaljplaner för centralorten Ulricehamn föra in att byggnation av flerfamiljshus skall beakta traditionell arkitektur samt stilfullt och smakfullt utsmyckade fasader. Stubo AB har som ambition att i varje projekt välja den bästa lösningen med avseende på såväl arkitektur och gestaltning som funktion och ekonomi. Bolaget följer de direktiv och riktlinjer som gäller för byggnation i Ulricehamns kommun och har en god dialog med stadsarkitekt och övrig förvaltning. Om fullmäktige beslutar om särskilt direktiv för Stubo AB kommer bolaget att arbeta efter det. Vid ett sådant beslut bör dock hänsyn tas till att bolaget är en affärsdrivande verksamhet i aktiebolagsform och de enda intäkter som finns i verksamheten är hyresintäkter. Specialkrav och restriktioner kan leda till kraftigt ökade byggkostnader. Stubo anser därför inte att fullmäktige ska besluta om särskilt direktiv vid nybyggnation av flerfamiljshus. För att belysa specifika värden som är viktiga att beakta och ta tillvara i stadsutvecklingen så antog kommunstyrelsens 2017-05-04 § 134 riktlinjer för stadsbyggnad i Ulricehamns stad. Riktlinjerna är vägledande i frågor som berör arkitektur, gestaltning och utveckling av den byggda miljön. Förvaltningen anser därför inte att det behövs ytterligare uppdrag enligt motionärernas förslag kopplat till gestaltning i nuläget.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens första förslag avslås med hänvisning till att STUBO AB redan idag följer de direktiv och riktlinjer som gäller för Ulricehamns kommun. Motionens andra förslag avslås med hänvisning till kommunens riktlinjer för stadsbyggnad.

Svar på motion om att se över rutinerna för gräsklippning vid informationstavlor

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding (SD) och Aila Kiviharju (SD) att berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för gräsklippning vid informationstavlorna så att turisterna inte ska behöva gå i halvmeter högt gräs. Verksamhet kommunservice har tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att verksamhet kommunservice tagit fram rutiner för hur skötsel av grönytor vid informationstavlor ska hanteras.

Svar på motion om rutiner för tömning av papperskorgar

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Niclas Sunding och Aila Kiviharju (SD) att berörd förvaltning får i uppdrag att se över sina rutiner och förändra rutinerna för tömning av papperskorgar i hela Ulricehamns kommun, så att den sanitära olägenheten vid papperskorgen som sitter på Västgötaleden i höjd med prångens camping upphör. Motionärerna yrkar också att berörd förvaltning får i uppdrag att inspektera alla papperskorgar i Ulricehamns kommun och iordningsställa de papperskorgar som är trasiga eller felvända. Rutiner för tömning av papperskorgar finns framtagna och en översyn av papperskorgar görs varje år efter att vintern är över då det inte är ovanligt att dessa tar stryk av till exempel snöröjning.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att rutiner finns framtagna och att en översyn av papperskorgar görs efter varje vinter.

Svar på motion om våldsbejakande extremism

Jan-Olof Sundh, vänsterpartiet inkom med en motion 2017-09-22 där han yrkar på att en handlingsplan upprättas för Ulricehamns kommun för att motverka våldsbejakande extremism. En handlingsplan är nu upprättad. Handlingsplanen ska öka kunskapen om begreppet våldsbejakande extremism i kommunens verksamheter. Den ska tydliggöra ansvarsfördelningen inom området samt påvisa vikten av ett förebyggande arbete och agerande i tidigt skede för enskilda individer och deras familjer.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett då en handlingsplan mot våldsbejakande extremism är upprättad och antagen av kommunstyrelsen.
Svar på motion om att pröva funktionsupphandling på sim- och sporthallen
I en motion till kommunfullmäktige yrkar Roger Wilhelmsson (M) att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att skyndsamt utreda och sedan genomföra en funktionsupphandling av sim- och sporthallen med målsättning att uppnå det som beskrivs i motionen. I budget 2018 (Budget 2018 och ekonomisk plan 2019–2010, KF 2017-11-23 § 203) finns medel avsatta för renovering och tillbyggnad av sim- och sporthallen och i mars beviljades förvaltningen medel till projektering (KS 2018-03-01 § 60). Förvaltningen kommer under 2018 att genomföra projektering i enlighet med den ambitionsnivå som är beslutad i budget 2018.
Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till fattade beslut om att kommunen ska renovera samt bygga till sim- och sporthallen genom att medel finns avsatta i den beslutade budgeten för 2018 (KF 2017-11-23 § 203) och att medel för projektering beviljats (KS 2018-03-01 § 60).

Instruktion för kommunchefen

Kommunstyrelsen ska utse en kommundirektör och fastställa en instruktion för direktören. Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och ska vara chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta att direktören ska ha en annan benämning. I Ulricehamns kommun ska direktören ha benämningen kommunchef. Styrelsen ska vidare i en instruktion fastställa hur kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Eftersom Ulricehamns kommun har en samlad förvaltning under kommunstyrelsen innebär detta att instruktionen tydliggör hur kommunchefen leder den samlade kommunala förvaltningsorganisationen. Instruktionen ska också fastställa kommunchefens övriga uppgifter. Syftet med instruktionen är att bidra till en tydlig rollfördelning som bygger på ömsesidigt förtroende mellan förtroendevalda och kommunchefen. Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och ska ha en drivande roll för att utveckla och effektivisera kommunens organisation och verksamhet. Föreliggande instruktion fastställer kommunchefens uppgifter. Till detta kommer kommunchefens beslutanderätt, som framgår av delegationsordning.
Beslut: I Ulricehamns kommun ska direktören ha benämningen kommunchef. Instruktion för kommunchef fastställs.

Beslut om dataskyddsombud

Kommunstyrelsen ska utse dataskyddsombud och organisation för arbetet med nya dataskyddsförordningen, som ersätter Personuppgiftslagen, PuL den 25 maj 2018.
Beslut: Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från och med den 4 juni 2018. Organisationen för arbetet med den nya dataskyddsförordningen, från och med den 25 maj 2018, fastställs. Kommunchefen får i uppdrag att genomföra nödvändiga revideringar av ovan nämnda organisation i syfte att anpassa den till eventuella förändringar i dataskyddsförordningen och praxis inom området. Paragrafen justeras omedelbart.

Redovisning från lokala brottsförebyggande rådet 2018

Uppdraget till kommunchef att starta ett lokalt brottsförebyggande råd beslutades av kommunstyrelsen 2016-01-07, § 30/2016. Ulricehamns kommun har därefter ingått en samverkansöverenskommelse med lokalpolisområde Borås. I överenskommelsen daterad 8 december 2016 framkommer det att Ulricehamns kommun är processägare och ansvarar för att årligen redovisa det lokala brottsförebyggande rådets arbete till kommunstyrelsen i Ulricehamn. Detta är således en årlig avrapportering enligt samverkansöverenskommelsens intentioner.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Intern kontrollplan för 2018

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2018 utifrån genomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2018 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.
Beslut: Intern kontrollplan 2018 antas. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet.

Ansökan om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamn

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering av en ny förskola i centralorten med syfte att tillgodose framtida behov av förskoleplatser. Eftersom tiden är knapp innan förskolan behöver stå klar så har förvaltningen valt att söka bygglov på två alternativa platser för en modulbyggd förskolebyggnad för att minska risken för att inte hinna färdigställa till hösten 2019. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 – i investeringsplanen finns 30 mnkr avsatt 2018, samt 5 mnkr 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringskalkyl upprättas när medel söks för byggnation.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 5,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för ombyggnad till centralarkiv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr. Investeringen möjliggör att ersätta arkivet i f d Tingshuset med ett nytt arkiv som uppfyller kraven för arkivlokaler. Idag förvaras de flesta av kommunens handlingar i f d Tingshuset. Med ledning av att lokalerna inte uppfyller kraven för arkiv och att fastigheten skall avyttras (KS 2016-09-08 § 231), har verksamhet fastighet undersökt möjligheten att genom ombyggnation skapa ett nytt arkiv på Ulricehamns Resurscenter (URC). Tack vare omflyttningar vid URC skapas möjlighet att bygga ett enhetligt arkiv med ett tillhörande mottagningsrum. Lösningen ger kommunen 640 löpmeter hyllor samt skåp för förvaring av film eller liknande. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 (totalt 4,8 mnkr, varav 1,8 mnkr är ombudgeterade medel från 2017 års investeringsbudget). Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för nytt centralarkiv, 4,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Centralarkiv i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för energieffektiviseringar 2018

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för att genomföra energieffektiviserande åtgärder, 0,75 mnkr. Investeringen möjliggör att byta ut befintlig gammal ytterbelysning till modern LED-belysning vid kommunens verksamhetslokaler. Merparten av kommunens ytterbelysning på till exempel skolgårdar är i dag bestyckade med kvicksilverlampor. Dessa skall av miljö- och energieffektivitetsskäl fasas ut i enlighet med EU-direktiv. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen beräknas innebära sänkta driftkostnader, vilket kommer att beaktas i budget 2019.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för energieffektiviseringar 2018, 0,75 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för kameraövervakning

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 0,9 mnkr. Investeringsanslaget möjliggör inköp av kamerautrustning, installation och drift. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2018 – förvaltningen föreslår att medel anvisas från anslaget för ”ej kända projekt”. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser förväntas i övrigt.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för kameraövervakning vid Bogesundsskolan, Stenbocksskolan och Ätradalsskolan, 0,9 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018.

Planprioriteringslista hösten 2018

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering av planprogram. Listan skall ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som skall finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i vår bedömning.
Beslut: Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ny skola F-6 Ulricehamn, ny skola 7–9 i Ulricehamn samt nytt äldreboende i Ulricehamn.

Godkännande planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn

Planprogrammet är en del av det arbete som kommunen bedriver för Ulricehamns framtida utveckling i stadskärnan. Syftet med att ta fram ett planprogram är att få ett så brett beslutsunderlag som möjligt i ett tidigt skede. Planprogrammet visar hur och var tillkommande bebyggelse kan ske med hänsyn till vatten, natur- och kulturvärden i en täthet som möjliggör en levande blandstad.
Beslut: Reviderat planprogram för Bronäs, Marknadsplatsen och Entré Ulricehamn daterad 2018-04-19 godkänns. Kommunstyrelsen noterar särskilt att planprogrammet ska ses som en inriktning i det fortsatta planeringsarbetet för det aktuella området. Frågor kring specifika byggnaders utformning och storlek inom området fastställs i framtida detaljplaner och bygglov.

Godkännande planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken

Planprogrammet för Brunnsbo/Fiskebacken syftar till att ändra markanvändningen i området från dagens i huvudsak industriändamål till bostäder, kontor, verksamheter, handel, service och rekreation vilket passar bättre in i stadens centrala delar. Planprogrammet har initierats för att skapa en helhetsbild för området och ska vara vägledande för kommande detaljplaner i området.
Beslut: Reviderat planprogram för Brunnsbo/Fiskebacken daterad 2018-05-08 godkänns. Kommunstyrelsen noterar särskilt att planprogrammet ska ses som en inriktning i det fortsatta planeringsarbetet för det aktuella området. Frågor kring specifika byggnaders utformning och storlek inom området fastställs i framtida detaljplaner och bygglov.

Revidering av regler för skolskjuts- kompisåkning

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda om det finns möjlighet för Ulricehamns kommun att tillhandahålla kompisåkning vid skolskjuts och om möjligheten finns, revidera regler för skolskjuts. Förvaltningen har utarbetat förslag på revideringar i reglerna för skolskjuts. Genom en nyutvecklad tjänst i skolskjutssystemet kan vårdnadshavare ansöka om kompisåkning varefter systemet kontrollerar att det finns plats i aktuell skolbuss. För att busschauffören och skolan ska få vetskap i tid är förslaget att ansökan ska göras senast dagen innan det är aktuellt med kompisåkning.
Beslut: Skolskjutsreglerna revideras genom att kapitel 4.5 i reglerna utgår och ersätts med följande två kapitel: 4.5 Kompisåkning i mån av plats Kompisåkning i mån av plats är tillåtet under förutsättning att ledig plats finns i berörd skolbuss. Ulricehamns kommun lämnar inga garantier för att kompisåkning kan ske. Kompisåkning ska ansökas på Ulricehamns kommuns hemsida senast dagen innan kompisåkningen ska ske. Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig på de fordon som används i skolskjutstrafiken. 4.6 Skolskjuts i mån av plats I Ulricehamns kommun tillåts inte skjuts i mån av plats i övrigt. Skolskjuts är en resa mellan hemmet och skolan och anordnas för de elever som är skolskjutsberättigade. Ulricehamns kommun vill vara försäkrade och ha kontroll över vilka elever som befinner sig på de fordon som används i skolskjutstrafiken.

Reviderade regler för föreningsbidrag, kultur och fritid

Under 2017–2018 har verksamhet kultur och fritid gått igenom de regler som gäller för bidrag och stöd. Översynen har gjorts i dialog med föreningslivet. Då det funnits skillnader mellan områdena fritid och kultur har förvaltningen, inom ramen för översynen, strävat efter att uppnå en större samstämmighet kring hur, och vilka stöd och bidrag som betalas ut. Förändringarna i revideringen ger inga ekonomiska konsekvenser förutom det ökade driftbidraget till Ulricehamns brukshundsklubb, vilket är omhändertaget i budgetarbetet inför 2019. Revideringen gäller endast verksamhet kultur och fritid.
Beslut: Reviderade regler för föreningsbidrag gällande verksamhet kultur och fritid antas.

Habiliteringsersättning

Habiliteringsersättning ges idag till personer som har beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Beloppen som betalas ut i Ulricehamns kommun är i en jämförelse med andra kommuner relativt låg. Regeringen har nu gjort det möjligt att rekvirera statsbidrag för att införa eller höja habiliteringsersättning i kommunerna. Förvaltningen föreslår att beloppet för habiliteringsersättning till personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs. Förvaltningen föreslår också att habiliteringsersättning införs för personer som har dagverksamhet enligt SoL, och att detta belopp successivt ökas för att komma upp i samma nivå som habiliteringsersättningen till personer med daglig verksamhet enligt LSS.

Beslut: Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 60 kronor för heldag och 40 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2018 och finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag för 2018. Habiliteringsersättning för personer med dagverksamhet enligt SoL införs från och med 1 juli 2018 med 40 kronor för heldag och 27 kronor för halvdag. Detta finansieras inom ramen för sektor välfärds budgetreserv 2018. Förvaltningen får i uppdrag att de kommande åren arbeta för att ersättningsnivåer inom habilitering kommer upp på jämförbara nivåer med kringliggande kommuner.

Årsrapport lex Maria och lex Sarah 2017

Förvaltningen har i en rapport sammanställt information kring de rapporter, utredningar och anmälningar till IVO som har gjorts enligt lex Maria och lex Sarah under 2017. Under året gjordes en anmälan enligt lex Maria och 6 anmälningar enligt lex Sarah.
Beslut: Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

Mobilt spädbarnsteam

Inom sektor lärande fokuseras arbetet på en ökad måluppfyllelse i grundskolan. I detta arbete är ett mobilt spädbarnsteam ett led i arbetet med tidiga insatser. Det mobila spädbarnteamet kommer att ha sitt arbete förlagt i Familjecentralens lokaler under två dagar per vecka. Verksamheten beräknas kosta sektor lärande 200 tkr per år och finansieras inledningsvis inom ramen för befintlig budget. Av den totala kostnaden fördelas 30 procent på Ulricehamns kommun och resterande del på Västra Götalandsregionen. Syftet med verksamheten är att, under ett barns första levnadsår, stödja och hjälpa mödrar som har ett uttalat behov av stöd i sin föräldraroll. Det innebär bland annat att medverka till att en trygg anknytning barn/föräldrar, att förmedla kunskap om små barns utveckling och behov, samt att stärka hälsosamma levnadsvanor. Åtgärderna ges företrädesvis i form av gruppaktiviteter. Sektor lärande föreslår att Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd upprättar en tvåårig överenskommelse om ett mobilt spädbarnsteam.
Beslut: Ulricehamns kommun och Västra Götalandsregionen genom Södra Älvsborgs hälso- och sjukvårdsnämnd tecknar en tvåårig överenskommelse om ett mobilt spädbarnsteam.

Svar på medborgarförslag om discgolfbana i Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Sven Gardell att kommunen anlägger en 18-håls discgolfbana i Stadsparken. Sven skriver vidare att stora ytor idag står oanvända i parken och att många människor känner sig otrygga i där. En discgolfbana med placering i stadsparken skulle göra att fler människor rör sig i området. Sven lyfter även fram att det är en idrott som bjuder in till spontanidrott, och den lämpar sig väl för skolungdom. Att anlägga en discgolfbana med 18 hål bedöms innebära en investeringsutgift om cirka 235 tkr och där till årligt underhåll och skötsel till en kostnad av 50 tkr. Förvaltningen bedömer att medborgarförslaget är intressant ur många olika perspektiv och föreslår att frågan tas med till budgetarbetet inför 2019.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning genom att förvaltningen tar med frågan till budgetarbetet inför 2019.

Svar på medborgarförslag om större scen i Stureparken

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Per-Arne Svensson att Stureparkens scen görs större och att regnskydd ordnas. 2017 fick förvaltningen ett budgetuppdrag om att utreda hur kulturen kan utvecklas ihop med andra aktörer. Under utredningen har förvaltningen sett att det finns behov av att utveckla bland annat arenor och mötesplatser för evenemang och arrangemang. Det innebär dels lokaler och platser, men även scener. Utredningen pågår fortfarande och beräknas vara klar under 2018.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning i budgetuppdrag 2017 om hur kulturen kan utvecklas med andra aktörer.

Svar på medborgarförslag – Få ordning på museet i staden

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Rein Kotkas att få ordning på muséet i staden genom att samla ihop alla saker till en lättillgänglig och intressant plats i staden. Kommunens museisamling finns idag i en inhyrd lokal i Röshult. Hyresvärden har sagt upp hyreskontraktet och förvaltningen söker nu efter nya lokaler. Utgångspunkten är att dessa nya lokaler ska vara tillgängliga för besökare.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att förvaltningen söker efter nya lokaler för museisamlingen. Utgångspunkten är att dessa nya lokaler ska vara tillgängliga för besökare.

Svar på medborgarförslag om att sänka åldern för seniorkort

Rein Kotkas har inkommit med ett medborgarförslag om att sänka åldern för seniorkort till 65 år. Kommunen erbjuder idag de som fyllt 75 år att åka kostnadsfritt med Västtrafiks kollektivtrafik i kommunen. Kostnaden för att införa gratis kollektivtrafik belastar kommunen, vilket medför att en utökad satsning kommer påverka kommunens driftbudget. Nyttan av att utöka möjligheten för att fler ska åka gratis kollektivtrafik bör således vägas mot andra behov som finns i kommunen. I budgetprocessen bedöms vilket utrymme som finns för olika satsningar och vilken nytta som olika satsningar medför. I budget 2018 har inte en utökad satsning bedömts prioriterad utifrån andra behov i kommunen och därför finns inte medel för att sänka åldern för seniorkort till 65 år.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning då förvaltningen får i uppdrag att ta med frågan till budgetarbetet inför 2019.

Svar på Medborgarförslag om hinderbanelopp på Lassalyckan

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige skriver Jacob Ogeryd Linard att hinderbanelopp har blivit allt mer populärt och att fler och fler ägnar sig åt sådan typ av träning. Jacob Ogeryd Linard anser att det hade passat perfekt att ställa upp några hinder på Lassalyckan, till exempel runt elljusspåret. Inom verksamhet kultur och fritid pågår ett arbete med att utveckla Lassalyckan. Förslaget om en hinderbana kommer att tas med i det arbetet och behandlas tillsammans med andra åtgärder och förslag.
Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående utvecklingsarbetet gällande Lassalyckan.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2018-06-04

SKL:s sammanträdesplan för 2019 2018-04-20 Sveriges Kommuner och Landsting 2. Protokoll från medlemssamråd 2018-03-22 Sjuhärads samordningsförbund 3. Kontaktuppgifter Dataskyddsombud Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2018/279 4. Revidering av delegationsordning 2018-05-02 Samverkansnämnden miljö och bygg
Beslut: Informationen läggs till handlingarna.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 5 juni 2018, senast ändrad den 5 juni 2018