Kommunfullmäktige 27 september 2018

Här hittar du beslut i korthet samt webb-tv från kommunfullmäktige den 27 september.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Information

Se informationen via webb-tv

Motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslag via webb-tv

Motion om att göra stora torget mer tillgängligt för alla

Christina Bernevång (KD) yrkar i en motion att bygga om stora torget mer tillgängligt. Hon föreslår att ta bort de tre raderna stenplattor på torget, göra en ny diagonalgång med samma sorts plattor som finns på Storgatans gångbana och att bredden på den nya diagonalgången blir tre femtedelar mot nuvarande bredd, dvs som två stenplattsrader plus en kullerstensgång. De ytterligare två femtedelarna av nuvarande bredd fylls med kullerstenar och blir som övriga torget.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Motion om kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Susanne Arneborg och Jan-Olof Sundh, (V) vill i en motion att Ulricehamns kommun gör en förstudie om hur kulturunderstödd rehabilitering (KUR) skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Playa Ulrica

I ett medborgarförslag vill man att Sturebadet ska göras om till Playa Ulrica med en barriär en bit ut i sjön som hindrar ankor, bakterier och andra skadedjur att komma i land där.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Upprustning av Stureparken

I ett medborgarförslag förs fram en önskan om en försköning och satsning på platsen och framförallt scenen vid Stureparken och fontänerna. Man vill också åter öppna upp trappan från parken till Bryggan och undrar vems ansvaret är samtidigt önskas en dialog i att gå vidare i denna fråga.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Multiplan på Fredriksberg

I ett medborgarförslag önskas att grusplanen vid nedre Fredriksberg utmed Sträckåsvägen görs om till en multiplan likt den på Lassalyckan och Bogesundskolan då befintlig fotbollsplan är igenväxt och i väldigt dåligt skick.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Ändra vindkraftsplanen

I ett medborgarförslag önskas att kommunen ändrar i vinkraftsplanen och inför ett avstånd från närmsta hus från vindkraftverket på 10 gånger höjden. (220m xlO= 2200m)
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Vindkraftsparken i Grönahög

I ett medborgarförslag önskas att kommunen gör en grundlig utredning själva kring de fåglar och som vistas i området och de orkidéer som finns där vindkraftsparken i Grönahög är planerad då boende i området vet att de finns trots Vattenfalls expertutlåtande.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Vindkraftsparken i Grönahög

I ett medborgarförslag önskas att kommunen noga tänker över och säger nej till Vattenfalls ansökan om vindkraftverk i Grönahög. Kommunen skall ersätta och lösa in alla boende som får problem med ljudet med vad bostaden var värd innan vindkraften kom dit.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Gång- och cykelväg i Blidsberg

Det föreslås i ett medborgarförslag att en säker och avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen i Blidsberg ska byggas så att alla barn, och övriga, kan ta sig säkert till och från skolan och fritids i Blidsberg. I dagsläget får gång- och cykeltrafikanter gå på bilvägen som utgör Skolhusvägen. En heldragen linje med tillhörande stolpar sattes upp för många år sedan längs med vägen som ett sätt att säkra gång- och cykeltrafikanter men denna känns inte ändamålsenlig.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Gratis Västtrafikresor för skolgrupper

I ett medborgarförslag fram kommer en önskan om att alla skolklasser, fritidshemsgrupper och medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västtrafiks område. (Även personal inom förskola och familjedaghem ska omfattas, men de yngre barnen åker redan gratis.) Förslaget anser att det ökar likvärdigheten. Elevgrupper utanför Ulricehamns centrum kan ta del av kultur- och idrottsutbud, såsom utställningar på stadsbiblioteket och ishallen, utan alltför stora arrangemang. Elevgrupper kan också åka till Borås för att ta del av det utbud där som passar in i den aktuella undervisningen, exempelvis museibesök. De äldre eleverna, på högstadium och gymnasium, skulle även kunna ta del av utbud inom exempelvis Göteborgsområdet. Genom att använda linjebussar kan man åka iväg med mindre elevgrupper. Det skulle även ha en fostrande roll, genom att skolan visar på möjligheten att åka kollektivt. Många barn i kommunen har aldrig använt den servicen, mer än när det gäller skolskjuts. Kommunen skulle kunna förhandla med Västtrafik om att bli fakturerade i efterhand.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Farthinder på Jönköpingsvägen

I ett medborgarförslag fram kommer en önskan om ett farthinder på Jönköpingsvägen eller två då många bilister tror att det är fri fart på denna vägen och så visas det mycket dålig hänsyn vid regnväder.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Se över kommunens vindbruksplan

I ett medborgarförslag framkommer det att man vill att kommunen ska se över sin vindbruksplan och omarbeta den omgående innan något annat beslut tas med tanke på kommunens och även landsbygdens framtida förutsättningar.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till kommunstyrelsen för besvarande.

Interpellation och fråga

Se interpellation och fråga via webb-tv

Ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen.

Arne Fransson (Mp) undrar i en interpellation om KS ordförande och majoritet anser att detta system som ett kommunalt bolag tagit utan beslut i KF vara demokrati? Hur ser ni på rågången mellan vad KF beslutar eller har att besluta och våra kommunala bolags möjligheter att fatta beslut som motverkar fullmäktiges möjligheter att som högsta politiska organ fatta beslut?
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga  interpellationen för besvarande till kommande kommunfullmäktigemöte.

Enkel fråga om förseningar inom skolkjuts

Susanne Arneborg (MP) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande om skolkjuts. En del elever som har skolskjuts till Hökerum skola är sena till skolan varje dag. Därför undrar jag hur många elever i Ulricehamn kommun som är sena till skolan varje dag på grund av skolskjuts? Jag har förstått att en del elever kommer 15 min sent varje dag och ibland ännu mer. Är detta det området där förseningarna är som störst eller finns det andra områden med liknande eller ännu större problem med förseningar? Vad gör kommunen för att lösa problemen och när kan vi räcka med att problemet med dagliga förseningar är löst?

Kommunstyrelsens ordförande besvarar frågan.

Svar på interpellation om översyn av tillgänglighet i kommunen för att kunna vistas på offentliga platser

Se ärendet via webb-tv

Revisionsrapport, Granskning av omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag

Se ärendet via webb-tv
Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Omfattning och riktlinjer för frivilliga bidrag” som utförts av KPMG. I rapporten redovisas en granskning av Ulricehamns kommuns riktlinjer för frivillig bidragsgivning, dess omfattning och den kontroll/uppföljning som sker. Granskningen föranleder ingen kritik gällande det som granskats men ett antal förbättringsområden har identifierats i det missiv revisionen upprättat.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att revidera aktuella dokument utifrån revisorernas förbättringsförslag.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019

Se ärendet via webb-tv
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya taxan börjar gälla från 2019-01-01. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställer gällande timtaxa till 1 767 kr/timme och grundavgiften till 1 767 kr.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av nya gruppbostäder

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter parallellt med att projekteringen av de första två pågår. Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018.

Förvaltningen avser dock att föreslå att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av kommunfullmäktige.

Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten för 2018.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017

Se ärendet via webb-tv
Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.

Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek

Se ärendet via webb-tv
Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats inför arkitekttävling och byggnation. I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångspunkten har varit det redan antagna lokalprogrammet.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas.

Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och referensgrupper

Se ärendet via webb-tv
Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och följa deras modell.Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande sammansättning:
– Stadsarkitekt (ordförande)
– Enhetschef bibliotek och allmänkultur
– Verksamhetschef fastighet
– Servicechef
– VD Näringsliv Ulricehamn AB
– Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter
Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid denna tävling:
– Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i kommunfullmäktige.
– Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages.
– Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna kommer att bestå av politiker.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp (kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i kommunfullmäktige) godkänns. Man beslutade också att juryn utökas med person och att denna ska representera ICA.

Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland

Se ärendet via webb-tv
Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett förslag på nytt samverkansavtal. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag. Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag.

Avsägelser

Se avsägelser via webb-tv

Avsägelse av uppdrag som Ulricehamns kommuns revisor, Lars Karlberg (MP)

I skrivelse 2018-06-21 avsäger sig Lars Karlberg (MP) uppdrag som Ulricehamns kommuns revisor.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att befria Lars Karlberg (MP) från uppdraget och bordlägger valet av ny revisor till kommande kommunfullmäktige.

Avsägelse av uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö- och bygg, Tobias Henning (MP)

I skrivelse 2018-08-04 avsäger sig Tobias Henning (MP) uppdrag som ersättare i Samverkansnämnden miljö- och bygg.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att befria Tobias Henning (MP) från uppdraget. Ny ledamot beslutas vara Pernilla Utnäs (MP)

Avtackning

Se avtackning via webb-tv

Avtackning av kommunfullmäktiges ordförande samt kommunstyrelsens vice ordförande.


Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 september 2018, senast ändrad den 28 september 2018 av