Kommunstyrelsen 6 september

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 6 september 2018. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2019

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen 2018-06-08 § 20. Direktionen beslutade vid mötet att föreslå medlemskommunerna att fastställa taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning år 2019 enligt bilaga. Den nya taxan börjar gälla från 2019-01-01. Enligt svensk lag kan beslut om taxa för myndighetsutövning inte överlämnas till ett kommunalförbund utan måste beslutas av medlemskommunerna.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs gällande timtaxa till 1767 kr/timme och grundavgiften till 1767 kr.

 

Ansökan om investeringsmedel för projektering av nya gruppbostäder

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör projektering inför ombyggnad av två gruppbostäder. Förstudien visar så här långt att två av de befintliga gruppbostäderna bör kunna byggas om för att uppfylla dagens krav på gruppbostäder och fullvärdiga krav på boende. Dessa föreslås att projekteras för ombyggnad. Förstudie kopplat till de två andra gruppbostäderna fortsätter parallellt med att projekteringen av de första två pågår.

Medel för ombyggnation finns avsatt i investeringsplanen – 6 mnkr 2019, samt 6 mnkr 2020. Dock finns inga medel avsatta i investeringsplanen 2018. Förvaltningen avser dock att föreslå att nuvarande investeringsplan justeras utifrån att förstudie och evakueringslösning pekar på möjligheten att hantera två gruppbostäder åt gången. Uppskattad investeringsutgift kommer att ses över inom ramen för budgetarbetet inför 2019.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen, men mot bakgrund av det inte finns anslag i investeringsplanen 2018 bör beslut om investeringen fattas av kommunfullmäktige. Finansiering av investeringen kan ske genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, kan utgå. I nuläget bedöms det inte bli aktuellt att genomföra denna investering, varför anslaget i investeringsplanen inte behövs och därför kan strykas.

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Inga övriga driftkostnader förväntas till följd av projekteringen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas.

Investeringsmedel för ombyggnad av gruppbostäder, 2,0 mnkr, anslås i investeringsbudgeten för 2018. Finansiering av investeringen sker genom att anslaget i investeringsplanen 2018 avseende ombyggnad för musikskola, 12,0 mnkr, utgår.

 

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2017

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2017. Till årsredovisningen finns också en revisionsberättelse bifogad.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att årsredovisning 2017 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2017.

 

Uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek

Sedan tidigare har lokalprogram för nytt stadsbibliotek antagits av kommunfullmäktige (KF 2013-06-24 § 114). Då lokalprogrammet är fem år gammalt har dokumentet uppdaterats inför arkitekttävling och byggnation.

I uppdateringen har funktionerna för stadsbiblioteket inte förändrats och utgångpunkten har varit det redan antagna lokalprogrammet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdatering av lokalprogram för nytt stadsbibliotek antas.

 

Arkitekttävling för nytt stadsbibliotek, beslut om jury, juryns mandat och referensgrupper

Det nya biblioteket är en viktig byggnad för Ulricehamns kommun och en del i utvecklingen av stadskärnan. Kommunfullmäktige beslutade i februari (2018-02-22 § 23) att bevilja medel till en arkitekttävling. För att säkerställa att arkitekttävlingen är förenlig med Lagen om offentlig upphandling kommer den att genomföras i samarbete med Sveriges Arkitekter och följa deras modell.

Enligt modellen ska en jury utses. Juryn föreslås bestå av sju personer med följande sammansättning:
– Stadsarkitekt (ordförande)
– Enhetschef bibliotek och allmänkultur
– Verksamhetschef fastighet
– Servicechef
– VD Näringsliv Ulricehamn AB
– Två arkitekter utsedda av Sveriges Arkitekter

Juryns mandat handlar enligt modellen bland annat om att besluta om tävlingsprogram och
vinnare. För att säkerställa politisk förankring föreslås följande gälla juryns mandat vid
denna tävling:
– Juryn beslutar om inbjudan och tävlingsprogram efter avstämning med politisk grupp
bestående av kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med
mandat i kommunfullmäktige.
– Juryn beslutar om vinnare och informerar politisk grupp bestående av
kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i kommunfullmäktige innan vinnaren tillkännages.
– Juryn utser referensgrupper och deras fokusområden. En av referensgrupperna kommer att bestå av politiker.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att juryns sammansättning och mandat godkänns. Sammansättning av politisk grupp (kommunstyrelsens presidium samt en representant från varje parti med mandat i kommunfullmäktige) godkänns.

 

 Samverkansavtal och beslutsprocess kring Naturbruksutbildningar i Västra Götaland

Under hösten 2017 hölls överläggningar mellan Västra Götalandsregionen och VästKom, vilka företrädde samtliga kommuner inom regionen. Överläggningarna resulterade i ett förslag på nytt samverkansavtal.

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund rekommenderar medlemskommunerna att säga upp det nuvarande samverkansavtalet, samt att träffa ett nytt samverkansavtal avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag.

Sektor lärande föreslår att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp, samt att ett nytt samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att det nuvarande samverkansavtalet sägs upp och ett nytt samverkansavtal träffas avseende Naturbruksutbildning inom Västra Götalandsregionen enligt bilagt förslag.

 

Avregistrering av stiftelse – Sociala samfonden

Stiftelsen Ulricehamns kommuns sociala samfond, (865501-0141), har hos Kammarkollegiet yrkat att få upphäva de föreskrifter som begränsar användningen av kapitalet. Yrkandet har godkänts och stiftelsen har delat ut kapitalet i enlighet med stiftelsens ändamål varför stiftelsen nu ska begära att avregistreras hos Länsstyrelsen.

Kommunstyrelsens ordförande har i delegationsbeslut 2017-11-03 beslutat om utdelning av kvarvarande kapital. Medel har gått till ändamål som är i överensstämmande med stiftelsens föreskrifter. Stiftelsen saknar idag tillgångar och skulder.

Beslut: Stiftelsen begär att bli avregistrerad hos Länsstyrelsen i Västra Götalands Län.

 

Ansökan avseende bidrag till miljöteknisk undersökning

Länsstyrelsen, genom Naturvårdsverket, har beviljat Ulricehamns kommun ett bidrag avseende en miljöteknisk undersökning för att utreda föroreningssituationen på fastigheten Pjukarp 4:1 i Älmestad, vilken Ulricehamns kommun äger.

För att erhålla bidraget formellt måste Ulricehamns kommun ansöka om medlen hos Länsstyrelsen samt gå in som huvudman för den miljötekniska undersökningen.

Beslut: Ulricehamns kommun tar på sig huvudmannaskapet för miljöteknisk undersökning på fastigheten Pjukarp 4:1 samt ger förvaltningen i uppdrag att ansöka om bidragsmedlen hos Länsstyrelsen.

 

Granskning detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården i Ulricehamn

Planens syfte är att möjliggöra nybyggnation av bostäder inom planområdet. Området är idag obebyggt sedan handelsträdgårdens avveckling. Lokaliseringen i ett redan etablerat bostadsområde lämpar sig för ytterligare bostäder. Kapellkyrkogården finns också inom planområdet och syftet med detta är att planlägga den efter dess användning då området inte är planlagt i dagsläget.

Beslut: Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. skickas ut för granskning.

 

Samverkansavtal om hantering av förpackningar och tidningar mellan FTI och Ulricehamns kommun

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har tagit fram ett förslag på samverkansavtal med tillhörande bilagor som används av drygt 80 kommuner i Sverige. Genom avtalet ansvarar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen för etablering av nya återvinningsstationer samt för drift och underhåll av de nya samt befintliga återvinningsstationer. Kommunen ska verka för att tillhandahålla och anvisa platser för nyetableringar och därefter upplåta dessa kostnadsfritt till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Samverkansavtalet berör i huvudsak Ulricehamns Energi AB som enligt ägardirektivet ska svara för avfallsverksamheten i kommunen. Ulricehamns Energi AB har granskat avtalsförslaget och framfört att man inte har något att erinra mot detsamma.

Beslut: Samverkansavtal om hantering av utsorterade förpackningar i kartong, metall, plast, glas samt tidningar i Ulricehamns kommun godkänns.

 

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

VästKoms styrelse har den 22 maj 2018 beslutat att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att anta överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinjer samt förslag till reglering av betalningsansvar för tiden 2018-09-25 till 2020-11-30. Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund behandlade ärendet den 1 juni och beslutade då att rekommendera medlemskommunerna att anta bifogad överenskommelse med tillhörande riktlinjer som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning.

Förvaltningen har inget att invända mot överenskommelsen eller riktlinjen och förordar att Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård och tillhörande riktlinje.

Beslut: Ulricehamns kommun antar Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med tillhörande riktlinje som reglerar in- och utskrivningsprocessen i Västra Götaland samt kommunernas betalningsansvar efter utskrivning.

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso-och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör vårdgivare för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun.

Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten.

Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

Beslut: Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans medicinska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

 

Förordnande av verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats

I hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) 29 §, första stycket, klargörs att det inom hälso- och sjukvården ska finnas någon (en verksamhetschef) som svarar för verksamheten. Verksamhetschefen förordnas av vårdgivaren. Kommunstyrelsen i Ulricehamn utgör vårdgivare för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun.

Verksamhetschefens uppdrag och ansvar regleras genom tillämpbara författningar samt det av kommunstyrelsen antagna ledningssystemet för verksamheten.

Förvaltningen föreslår att enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

Beslut: Enhetschefen för skolutveckling och stöd, Ann-Christin Barsjö Stomberg, fullgör uppdraget som verksamhetschef för elevhälsans psykologiska insats i Ulricehamns kommun. I de fall Ann-Christin Barsjö Stomberg saknar formell, eller reell kompetens avseende diagnostik, vård eller behandling ska dessa delar överlåtas till annan befattningshavare jämlikt 30 § hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763).

 

Svar på medborgarförslag om hyperloop

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Kjell Arvidsson att kommunen släpper idéerna om höghastighetståg, och istället satsar på Elon Musk och hans visioner om hyperloop.

Ulricehamns kommun ställer sig i dagsläget fortsatt positiva till ett stationsläge i Ulricehamn. Det konstateras i en rapport från sverigeförhandlingen att tekniken för hyperloop är i ett mycket tidigt skede och att det än så länge bara finns provbanor för detta färdmedel. Kommunen har inte mandat att besluta i frågan om vilken teknik som ska användas vid utbyggnaden av nya stambanor utan beslut fattas av regeringen genom den nationella infrastrukturplanen. Kommunen kommer i nuläget inte heller att prioritera att driva frågan om hyperloop eftersom tekniken befinner sig i ett väldigt tidigt skede. Däremot är det intressant att följa utvecklingen kring hyperloop som framtida färdmedel.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att regeringen beslutar om den nationella infrastrukturplanen och således vilken teknik som ska användas vid utbyggnaden av nya stambanor.

 

Initiativärende LSS-resor

I ett initiativärende från Cristina Bernevång (KD) problematiserar hon kring resor som görs inom verksamheten för funktionsnedsättning. Resorna kostar enligt gällande taxa i Ulricehamns kommun 16:- per mil och person som deltar vid resan (för personer över 18 år). Resorna sker med  personbilar eller minibussar, för 7-8 passagerare, som kommunen äger och som gruppbostäderna och korttidsverksamheten har tillgång till. Milavgiften faktureras var och en av brukarna som deltar vid en resa. Det ger därmed olika mycket inkomst till kommunen beroende på antalet resenärer.

I §19 i LSS står det att: ”Skäliga avgifter för bostad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter får tas ut. Avgifterna får dock inte överstiga kommunens självkostnader.” Det innebär att kommunen inte får tjäna något på de avgifter som tas ut.

Cristina Bernevång yrkar på att kommunen snarast tar fram nettokostnaden per mil för resor med personbilarna och bussarna och att taxan direkt därefter ändras så att denna nettokostnad fördelas mellan de resenärer som deltar i resan, dock med en maxavgift på 16:-/mil och person.

Hon yrkar också att denna ändrade taxa ska gälla retroaktivt för hela 2018, det vill säga att de för högt uttagna avgifterna ska återbetalas.

Beslut: Ärendet lämnas till förvaltningen för beredning.

 


Publicerat av Rebecca Berndes den 6 september 2018, senast ändrad den 6 september 2018