Kommunfullmäktige 25 oktober 2018

Här kan läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte den 25 oktober. Du kan också se mötet i sin helhet eller varje ärende för sig via webb-tv.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Mötet i sin helhet via webb-tv

 

Information

Se ärendet via webb-tv 

Motioner

Se motionerna via webb-tv

Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

Sverigedemokraternas kommunfullmäktigeledamöter föreslår i en motion om att instifta ett civilkuragepris samt årligen dela ut civilkuragepriset till värdiga mottagare för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag

Se medborgarförslagen via webb-tv

Säkerhetshöjande trafikåtgärder i Ulricehamns centrum

En medborgare föreslår följande åtgärder för en säkrare trafikmiljö i Ulricehamns centrum:
1. På landamäret bakom stadshuset, som idag är parkeringsplats, ska ett parkeringshus uppföras i fyra plan med ett däck under nuvarande parkeringsdäck och ett i nuvarande nivå samt två ovanför detsamma.
2. Ett annat parkeringshus kan med fördel uppföras på platsen som är parkering söder om Bogesundsskolan, i hörnet Nygatan Lärkgatan. Lämpligt att uppföras i tre plan.
3. Omvandla Nygatan i sin hela längd till gårdsgata.
4. Bogesundsgatan, från anslutningen vid Jägargatan till Sparbanksrodellen bör också omvandlas till gårdsgata.
5. Rådhusgatan, från Stenbocksgatan till Nygatan ska vara en parkeringsfri son.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Åtgärder för att förebygga mot fettproppar

En medborgare föreslår att Ulricehamns kommun ska dela ut sk. fettrattar till hushållen samt göra en upplysningskampanj om hur hushållen kan göra sig av med sitt överflödiga matfett. Vidare bör särskilda kärl sättas upp för detta avfall vid återvinningsanläggningarna.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Sänka hastigheten i Timmele

En medborgare föreslår att hastighetens ska sänkas till 30 vid Timmele skola.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Gångväg vid Herrahagens lekplats

En medborgare föreslår att gångväg ska anläggas hela vägen fram till lekplatsen Herrahagen,
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Upprensning av Ätran

En medborgare föreslår att kommunen ser till att Ätran blir upprensad på nedfallna träd så att det åter går att ta sig fram med båt uppströms inom kommunens gräns. Därefter bör det läggas en regelbunden upprensning så att det inte blir så förfallet som det är i dag.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Utökade öppettider i simhallen

En medborgare föreslår att simhallen utökar sina öppettider på morgonen att varas öppet från 06.00 och även utöka antalet mornar simhallen är öppen med onsdagar.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för besvarande.

Interpellationer

Se interpellationer via webb-tv

Beredningen attityder till skolan

Evelina Karlsson (V) undrar i en interpellation till kommunstyrelsen ordförande
1. Var rapporten från beredningen ”attityder till skolan” tog den vägen?
2. Hur kommer denna rapport att användas i det fortsatta arbetet med att förbättra skolan i Ulricehamns kommun?

Beslut: Kommunfullmäktiges beslutar att bordlägga frågan till nästa möte.

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige

Se ärendet via webb-tv
Förslag till sammanträdesdagar 2019 har tagits fram för kommunfullmäktige. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att följande sammanträdesdagar gäller för 2019 års kommunfullmäktigemöten: 31 januari 28 februari 28 mars 25 april 23 maj 19 juni (onsdag) 26 september 24 oktober 21 november 19 december.

Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017

Se ärendet via webb-tv
Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2017 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet. Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2018
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till handlingarna.

Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018

Se ärendet via webb-tv
I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts samt de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018

Se ärendet via webb-tv
Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att redovisningen läggs till handlingarna.

Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2018-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2018. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen mm. Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 66,6 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 30,7 mnkr. Kommunens ekonomiska resultat för 2018 prognostiseras uppgå till +34,9 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2018 är följaktligen 4,2 mnkr bättre än budget. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli något lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -0,7 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 4,9 mnkr bättre än budgeterat. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till 105 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2018 uppgår till 251,7 mnkr. Investeringarna under årets åtta första månader uppgår till 41,5 mnkr.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31

Se ärendet via webb-tv
Kommunens revisorer har 11 oktober 2018 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 2018-08-31 till kommunfullmäktige.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att rapporten läggs till handlingarna.

Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun

Se ärendet via webb-tv
Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona.
Beslut: Kommunfullmäktiges beslutar att utdebiteringen för 2019 föreslås oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen förenklar och säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2018 avsatt 7,0 mnkr för investering i mark och exploateringsverksamhet. Ersättningen som ska betalas av kommunen till ägaren av Sanatorieskogen 1:31 inryms i befintlig investeringsbudget för 2018. Övriga driftkostnader beaktas i budget 2019.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat köpekontrakt. Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för att förvärva fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31, för 2,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i investeringsbudgeten för 2018. Driftkostnader om 95 tkr/år beaktas i budget 2019.

Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor. Köpeskillingen ska reduceras eftersom att del av industrimarken, om 8 563 m2 , som Engtex AB vill förvärva är av betydligt sämre beskaffenhet än övrig industrimark som har sålts inom Vist industriområde. Det erfordras omfattande investeringar för att iordningställa marken till en standard som motsvarar övrig försåld industrimark. Gällande taxa (2018) för industrimark inom Vist industriområde om 70 kr/m2 , som tillämpas på övrig mark som överlåts till Engtex AB, är av den anledningen inte tillämplig på del av industrimarken om 8 563 m2 . Exploateringsenheten har bedömt marknadsvärdet på industrimarken om 8 563 m2 till 5 kr/m2 beaktat rådande förhållanden. Köpeskillingen reduceras således med 556 595 kronor (8 563 m2 x (70-5 kr/m2 )).
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat köpeavtal.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Se ärendet via webb-tv
Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. I kvartalsrapporten finns tre beslut om bostad för vuxna inom funktionsnedsättning och enligt LSS som ej har verkställts inom tre månader. Skälen för dröjsmål är att ledig bostad saknas. Förvaltningen får i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid.

Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer

Se ärendet via webb-tv
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten: 1. Att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar 2. Vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast 3. Att inrätta en ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla ettåringar exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma trädet. Förvaltningen ser att det är möjligt att plantera ett träd per år för alla ettåringar och att trädet ska märkas ut samt uppmärksammas på lämpligt sätt.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionen antas genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt.

Svar på motion om åtgärd vid motorväg

Se ärendet via webb-tv
I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet. Motionären föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig åtgärd. Ifall en åtgärd skulle utföras längs med RV 40 så är det trafikverket som är väghållare. Trafikverket anser inte att en åtgärd är befogad med hänvisning till att kostnaderna bedöms överstiga nyttan. En åtgärd från trafikverkets sida skulle i detta fall innebära ett insynsskydd. Från förvaltningens sida anses en utredning i nuläget inte vara motiverad, med hänvisning till att förvaltningen är medveten om rubricerat område och förslaget kommer tas i beaktning vid framtida planering.
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en utredning på beskriven plats.

Svar på motion om att utöka skolskjutsen

Se ärendet via webb-tv
I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjuts körs. Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas.

Valärenden

Se valärenden via webb-tv

Val av kommunfullmäktiges ordförande

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

Val av vice ordförande i kommunfullmäktige

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

Val av ny revisor

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till nästa möte.

Val av ny ledamot istället för Emil Gustafsson (M)

Beslut: Som ny ledamot i kommunfullmäktige väljs Margaretha Juliusson (M)

Val av ersättare istället för Margaretha Juliusson

Beslut: Som ny ersättare i kommunfullmäktige väljs Ingvar Ideström (M)


Publicerat av Ulrika Emtervall den 26 oktober 2018, senast ändrad den 26 oktober 2018