Kommunstyrelsen 4 oktober 2018

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 4 oktober 2018.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige

Förslag till sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 har tagits fram. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start kl. 18.00, sessionssalen i stadshuset.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om följande sammanträdesdagar 2019: 31 januari, 28 februari, 28 mars, 25 april, 23 maj, 19 juni (onsdag), 26 september, 24 oktober, 21 november, 19 december.

Revisionsrapporter, stiftelser och donationsfonder år 2017

Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2017 överlämnas gällande de stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar. Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 har länsstyrelsen beslutat om att elva stiftelser får förbruka kapitalet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2017. Årsredovisning med revisionsberättelse 2017 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga
stiftelsers redovisning för 2017 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2017 läggs till
handlingarna.

Redovisning av uppdrag från Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige 2018

I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att i oktober varje år redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen gäller även de uppdrag som har utförts och de uppdrag som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige under året beslutat att avsluta utan åtgärd.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att redovisningen läggs till handlingarna.

 

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2018

I oktober och maj varje år ska kommunstyrelsen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att redovisningen läggs till handlingarna.

 

Budget- och verksamhetsuppföljning 2018-08-31

Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2018-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2018. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning, pensionsportföljen mm.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att rapporten per augusti 2018 avseende budget- och verksamhetsuppföljning godkänns. Rapporten per augusti 2018 avseende kommunens pensionsportfölj godkänns.

 

Skattesats år 2019 för Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad.

Budget/flerårsplan 2019-2021, ekonomiska styrprinciper, skattesats 2019 mm, ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut föreslås utdebiteringen för 2019 oförändrad till 21:05 per skattekrona.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att utdebiteringen för 2019 förblir oförändrad till 21:05 per skattekrona

 

Förvärv av fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 för 2,7 mnkr. Förvärvet innebär att kommunen förenklar och säkerställer möjligheten att planlägga och vidareutveckla marken som bland annat angränsar till det nya bostadsområdet vid Stadsskogen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att Ulricehamns kommun förvärvar fastigheten Ulricehamn Sanatorieskogen 1:31 enligt bifogat köpekontrakt.

 

Försäljning av industrimark från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att Ulricehamns kommun överlåter industrimark om 18 694 m2 från fastigheten Ulricehamn Vist 10:2 till Engtex AB för en reducerad köpeskilling om totalt 722 235 kronor enligt bifogat köpeavtal.

 

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

 

Svar på motion om grönare omgivning för framtida generationer

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) att Ulricehamns kommun utreder möjligheten:
1. Att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar
2. Vilket trädslag samt var planteringen är lämpligast
3. Att inrätta en ceremoni för att årligen uppmärksamma planteringen där alla ettåringar exempelvis får ett diplom som representerar deras del av det gemensamma trädet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar motionen genom att förvaltningen får i uppdrag att varje år plantera ett träd för kommunens alla ettåringar. Trädet ska märkas ut och uppmärksammas på lämpligt sätt.

 

Svar på motion om åtgärd vid motorväg

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen får i uppdrag att utreda vilka olika genomförbara åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med området vid sidan om motorvägen, där Skrotfrag idag har sin verksamhet.  Motionären tycker att det ger ett icke tilltalande bemötande och bild av Ulricehamn.

Motionären föreslår även att förvaltningen får i uppdrag att redovisa vad de olika alternativen kostar och att politiken skyndsamt, efter att de erhållit utredningen och prisförslag vidtar lämplig åtgärd.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det i nuläget inte anses motiverat att starta en utredning på beskriven plats.

 

Svar på motion om att utöka skolskjutsen

I en motion föreslår Jan-Olof Sundh (V) att alla elever ska erbjudas att resa med skolskjuts eller bussar. Det gäller för de elever som är boende utmed de sträckor/linjer som bussar eller skolskjuts körs.

Efter det att motionen inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att motionen inkom.

 

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen

Förslag till sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2019 har tagits fram. Sammanträden i kommunstyrelsen genomförs med start kl. 08.00, sessionssalen i stadshuset.

Beslut: Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar 2019 för kommunstyrelsen:
10 januari, 7 februari, 7 mars, 4 april, 2 maj, 3 juni (måndag), 22 augusti, 5 september, 3 oktober, 31 oktober, 2 december (måndag).

 

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik, 1,0 mnkr.
Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredställande säkerhet och
mobilitet. Investeringen är uppdelad i fyra delinvesteringar:
– Innelarm på Hökerumsgårdens vård- och omsorgsboende (0,5 mnkr)
– Nyckelfria medicinskåp (0,2 mnkr)
– Surfplattor till funktionsnedsättning (0,1 mnkr)
– 2 stycken moduler till Treserva: HSV-kalender och Hälsoärende (0,2 mnkr)

Beslut: Kommunstyrelsen beviljar investeringsansökan. Finansiering sker genom rekvisition av medel hos Socialstyrelsen för satsning på välfärdsteknik.

 

Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 procent

Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen.

Två investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 procent redovisas särskilt i denna tjänsteskrivelse.
– 48 218, Ombyggnad reception Stadshuset
– 48 219, Ombyggnation Rum för alla

Beslut: Investeringsprojektens avvikelse noteras.

 

Verksamhetsplan för folkhälsoarbete 2019

Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet.

Förslag till verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019 med budget har tagits fram efter dialogmöte mellan politiska företrädare för Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Ulricehamns kommun samt i samråd med berörda verksamhetschefer.

Beslut: Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2019, inklusive budget, antas.

 

Förvärv av del av fastigheten Ulricehamns Rönneskog 1

Förvaltningen föreslår att Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn
Rönneskog 1 för 1441 tkr. Förvärvet innebär att kommunen köper tillbaka outnyttjad
industrimark inom Rönnåsens industriområde.

Beslut: Ulricehamns kommun förvärvar del av fastigheten Ulricehamn Rönneskog 1 enligt bifogat köpeavtal. Ansökan om investeringsmedel beviljas.

 

Antagande av regler rörande arrendeavgift

Ulricehamns kommun har genom beslut i kommunstyrelsen givit miljö och samhällsbyggnad uppdraget att klargöra vilka riktlinjer och policys som gäller för b.la. upplåtelseavgift av mark (arrendeavgift) till föreningar.

Exploateringsenheten har arbetat fram ett förslag på regler rörande arrendeavgift som reglerar hur en skälig och marknadsmässig arrendeavgift ska bestämmas, för olika arrendeändamål samt i vilka fall avgiften reduceras för föreningar.

Beslut: Regler rörande arrendeavgift antas och börjar gälla omgående. Förvaltningens uppdrag kopplat till utredning om arrenden avslutas.

 

Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier

Rabatt på bussresor för högskolestuderande beslutades av kommunstyrelsen 2001-01-04. Beslutet innebar att det var möjligt för elever, som studerade på heltid, att ansöka om rabatterade bussresor till och ifrån högskoleutbildningar i Borås respektive Jönköping. Ett förslag på regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier har arbetats fram för att klargöra vilka elever som har rätt till bidrag från Ulricehamns kommun för deras resekostnader med kollektivtrafik till och ifrån högskoleorten.

Beslut: Regler för bidrag för resekostnader vid högskolestudier antas och börjar gälla 2019-01-01. Reglerna ersätter tidigare regler och beslut i frågan.

 

Revidering av Riktlinjer för offentlig gestaltning

Förvaltningen har utarbetat ett förslag på reviderade Riktlinjer för offentlig gestaltning. Med denna revidering byter riktlinjerna namn till Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Revideringen innebär att en investeringsbudget för konstnärlig gestaltning ska beslutas varje år för investeringar i syfte att konstnärligt gestalta vår offentliga miljö. Det kommer införas en styrgrupp och en arbetsgrupp som arbetar med frågor kring konstnärlig gestaltning i offentlig miljö.

Beslut: Riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö antas och gäller fr.o.m. 2019-01-01 och ersätter Riktlinjer för offentlig gestaltning.

 

Komplettering av överenskommelse om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk

VästKoms styrelse beslutade den 22 maj 2018 att rekommendera kommunalförbunden i Västra Götaland att i sin tur rekommendera sina respektive medlemskommuner att ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk. Den 1 juni 2018 beslutade Direktionen, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, att rekommendera kommunerna att ställa sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen.

Beslut: Ulricehamns kommun ställer sig bakom förslaget om komplettering av överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer med spelmissbruk.

 

Svar på medborgarförslag om att Ulricehamns kommun bör bli koldioxidneutralt

I ett medborgarförslag föreslår Kjell Arvidsson att alla politiker ska skaffa sig en korrekt
världsbild, samt att kommunen ska kartlägga och beräkna sitt ekologiska fotavtryck,
vidta åtgärder för att minska det ekologiska fotavtrycket, att åtgärderna fokuseras på
områdena, äta mindre med kött, inte slänga någon mat, ta ansvar för sin egen elproduktion,
resa mindre, bo på mindre yta, köpa mindre kläder och återvinna allt så effektivt som möjligt. Målet ska vara att minska det ekologiska fotavtrycket och att kommunen är koldioxidneutralt.

Beslut: Medborgarförslaget avslås i sin helhet då en kartläggning av kommunens ekologiska fotavtryck skulle ta stora resurser och att föreslagna mål och åtgärder i medborgarförslaget redan har åtgärdats, arbetas med och/eller ingår i kommunens strategier.

 

Svar på medborgarförslag om förbifart Rönnåsen – Marbäcksvägen

Ett medborgarförslag har lämnats in av Rein Kotkas som föreslår att en förbifart byggs från Rönnåsen ned till Marbäcksvägen och all tung trafik förbjuds på Tre Rosors väg.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning då en förbifart finns utpekad i översiktsplanen och kommunens inriktning är att denna på sikt ska byggas.

 

Svar på medborgarförslag om hundrastgård i stadsparken

I ett medborgarförslag föreslår Sandra Saly att det anläggs en inhägnad hundrastgård i Ulricehamn, förslagsställaren pekar på att stadsparken vore ett perfekt område för en hundrastgård. Frågan om hundrastgårdar har sedan tidigare hanterats i kommunen och kommunen har beslutat att inte åta sig ansvaret för hundrastgårdar. Bedömningen är att det finns andra behov som är mer prioriterade och ligger inom det kommunala ansvarsområdet.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen beslutat att inte åta sig ansvaret för hundrastgårdar. Förslaget sänds till budgetutskottet inför budget 2020 där en redovisning av investeringskostnad och av driftskostnad ska göras.

 

Svar på medborgarförslag om skolbussresor årskurs 7, 8, 9 samt gymnasiet

I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att alla elever i årskurs 7, 8, 9 och gymnasiet ska kunna bruka befintliga skolbussar utan kostnad.

Efter det att medborgarförslaget inkom har kommunstyrelsen beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således redan nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen efter det att medborgarförslaget inkom.

 

Svar på medborgarförslag om beläggning och belysning på gångväg mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors väg

I ett medborgarförslag föreslår Gisela och Sture Hellstrand att gångvägen mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors väg rustas upp med ny beläggning och belysning. I medborgarförslaget påtalas att det är många som använder denna sträcka som sin gång-, löp- eller cykelväg. Enligt medborgarförslaget blir det en trygghetskänsla med belysning under den mörka delen av dygnet.

Beslut: Medborgarförslaget antas med hänvisning till sträckan mellan Fridhemsgatan och Tre Rosors väg ska rustas upp med ny beläggning och belysning under 2018.

 

Svar på medborgarförslag om bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter för att undvika spekulation

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Gert-Uno Holmberg att det införs bosättningskrav för köparen av kommunala villatomter för att undvika spekulation.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunen redan har tillräckliga styrmedel för att motverka spekulation med kommunala villatomter.

 

Svar på medborgarförslag om nolltaxa för alla bussresenärer under en viss tid

Ett medborgarförslag har lämnats in av Bengt Birgersson som föreslår att sk nolltaxa för alla införes under en viss tid på linje 71 i Ulricehamn.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det med Västtrafiks nuvarande regler inte är möjligt att genomföra då varje resa ska ske med ett giltigt färdbevis. Det finns dessutom inga medel avsatta för kostnadsfri kollektivtrafik.

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska utjämna och minska avståndskrav för skolkort/skolresor

I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt 3 kilometer för kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i grundskolan till och med och inklusive gymnasiets elever.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

 

Svar på medborgarförslag om ett mer välkomnande Ulricehamn

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Bengt-Göran Eriksson att texten på bron vid Ulricehamnsmotet bytes från ”Ulricehamn” till ”Välkommen till Ulricehamn” med röda bokstäver, gärna med belysning på kvällen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att förslaget inte anses förbättra gestaltningen och utformningen.

 

Svar på medborgarförslag om att kommunen ska ompröva sitt beslut om placering av vindkraftspark i området för Komosse naturreservat

Gunilla Majqvist har inkommit med ett medborgarförslag eftersom hon tycker det är nödvändigt att omarbeta kommunens vindkraftsplan avseende området kring Komosse och Grönahög. För att säkerställa att medborgarförslaget tolkats rätt har förvaltningen varit i kontakt med förslagsställaren.

Kommunen bedömer att vindkraftsplanen behöver ses över i sin helhet. Kommunfullmäktige har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I översiktplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för vindkraften

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan.

 

Svar på medborgarförslag om att omarbeta kommunens vindkraftsplan

Anders Uhlin har inkommit med ett medborgarförslag eftersom han tycker det är nödvändigt att omarbeta kommunens vindkraftsplan och föreslår att kommunfullmäktige beslutar om att initiera ett sådant arbete omgående.

Kommunen delar förslagsställarens bedömning att vindkraftsplanen behöver omarbetas. Kommunfullmäktige har gett Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en ny översiktsplan. I översiktplanearbetet ingår även att revidera det tematiska tillägget för vindkraften.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under genomförande med hänvisning till kommunfullmäktiges beslutade uppdrag om att ta fram en ny översiktsplan.

 

Initiativärende rörande situationen på Ulricehamns grundskolor

I ett initiativärende från Sebastian Gustavsson (M) problematiserar han kring situationen på flera av Ulricehamns grundskolor.

Bland annat lyfts bristen av vikarier att sätta in vid sjukskrivningar och VAB samt svårigheterna med att rekrytera behöriga lärare.  Sebastian Gustavsson (M)  menar att han i kontakt med lärare och fackliga representanter fått uppfattningen av att problemet är eskalerande.

Jag yrkar därför att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att se över situationen och senast på årets sista sammanträde i kommunstyrelsen återkomma med en redovisning av situationen och vilka åtgärder man kan göra för att komma till rätta med problemen.

Beslut: Initiativärendet lämnas till förvaltningen för beredning.

 


Publicerat av Rebecca Berndes den 5 oktober 2018, senast ändrad den 5 oktober 2018