Kommunstyrelsen 10 januari 2019

Nedan kan du läsa beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 10 januari 2019. Notiserna kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto:Rebecca BerndesStadshuset i Ulricehamn i vinterskrud. Foto: Rebecca Berndes

Ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 och beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2019 – 2022.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag (2017:725) som trädde ikraft 1 januari 2018. Revideringen avseende kommunallagen berör endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning. Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 gällande kommunalråd och oppositionsråd.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att reglemente för kommunstyrelsen antas.

Firmatecknare

Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av firmatecknare.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att utse kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl i förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022.

Som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo.

Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt).

Regler för inkallande av ersättare 2019-2022

Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022:
C – C, NU, MP, L, M, KD, S, V SD
KD – KD, M, L, MP, S, SD, C, NU, V
L – L, S,M, KD, MP, C, NU, V
M – M, KD, L, S, MP, C, SD, NU, V
MP – MP, V, S, NU, L, C, M, KD, SD
NU- NU, C, MP, V, KD, S, M, L, SD
S – S, L, M, KD, MP, V, C, NU
SD – SD, M, KD
V- V, MP, S, NU, L, C, M, KD, SD

Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens yttrande över kulturstrategi

I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser.

I yttrandet framgår det att förvaltningen är positiv till de fyra strategiområdena men konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med de inriktningar som tas upp i varje strategiområde.

Beslut: Fullmäktige föreslås besluta att strategidokumentet kulturstrategi antas.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar, 3,3 miljoner kronor, upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1 miljon kronor, utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid Höjdgatan, 450 000, om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 750 000 kronor säkrare gång- och cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 250 000 kronor, samt upprustning av parkeringsytor, 650 000 kronor.

Dessutom ansöker förvaltningen om investeringsmedel för inköp av digitala mätpuckar för trafikräkning, 300 000 kronor samt ommålning och upprustning av järnvägsbroarna över Ätran vid Ågatan, 2 miljoner kronor.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019.

Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020.

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 miljoner kronor.

Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019.

Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019.

Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen etapp 2

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha.

Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som kommunstyrelsen beslutade 1 juni 2017.

Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och översiktsplan i digitalt format

Kommunfullmäktige gav den 20 juni 2018 miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en politisk förankra översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en politisk referensgrupp i arbetet. Översiktsplanen ska sammanställas och redovisas i en digital karta och vara öppen för allmänheten.

Beslut: Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital översiktsplan godkänns. Referensgruppen ska bestå av en representant och en ersättare från varje parti i kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. Partierna utser sin representant och ersättare. Referensgruppen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar

I en motion yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-10-04 § 278.

Svar på motion om hundrastgårdar

I en motion yrkar Ingvor Carlander (MP) att kommunen ska utreda om ett intresse finns bland företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en hundrastgård, för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i centralorten.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-10-04 § 278.

Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset

I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån. Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en lämplig plats.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i musikskolan.

Svar på motion om Taveniiminne – kandelabern på Stora torget

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulricehamns stad.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Antagande detaljplan för Bogesund 1:40 m.fl., Handelsträdgården i Ulricehamn

Beslut: Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl. antas.

Val av beredande utskott och budgetutskott

Enligt kommunstyrelsens reglemente ska det inom kommunstyrelsen finnas två utskott, ett beredande utskott och ett budgetutskott. Kommunstyrelsen väljer bland ledamöterna i utskotten en ordförande och en vice ordförande.

Beslut:
Beredande utskott

Till ledamöter i beredande utskott utses Roland Karlsson (C) och Wiktor Öberg (M)
Till ersättare i beredande utskott utses Mikael Levander (SD) och Klas Redin (S)

Till ordförande utses Roland Karlsson (C)
och som vice ordförande Wiktor Öberg (M)

Budgetutskott
Till ledamöter i kommunstyrelsens budgetutskott utses:
Roland Karlsson (C), Mikael Dahl (C), Wiktor Öberg (M), Sebastian Gustavsson (M), Klas Redin (S),  Adele Brkic Carlsson (L), Kerstin Berggren (MP), Mikael Levander (NU), Tobias Torsborn (NU), Eva B Arnesson (KD), Niklas Sunding (SD), Evelina Karlsson (V).

Till ersättare i kommunstyrelsens budgetutskott utses:
Anders Andersson (C), Victor Sund (C), Katrin Lorenzon (M), Catharina Örtendahl Rylid (M), Inga-Kersti Skarland (S), Birgit Andersson (L), Mats Bogren (NU), Lisa Åkesson (NU), Frida Edberg (KD), Aila Kiviharju (SD)

Till ordförande utses Roland Karlsson (M) och till vice ordförande Wiktor Öberg (M)

Val av biträdande kommunalråd och oppositionsråd i kommunstyrelsen

Enligt den av kommunfullmäktige fastslagna politiska organisationen ska kommunstyrelsen utse biträdande kommunalråd till ordförande och förste vice ordförande i kommunstyrelsen. Vidare ska, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, två oppositionsråd utses varav en till 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

Beslut:
Till biträdande kommunalråd för ordförande i kommunstyrelsen utses Mikael Dahl (C)
Till biträdande kommunalråd för 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses – tjänsten lämnas vakant
Till biträdande oppositionsråd för 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen utses Sebastian Gustavsson (M)
Till biträdande oppositionsråd utses Klas Redin (S)

Val av arbetsgrupper inom kommunstyrelsen

Inom kommunstyrelsen ska för mandatperioden 2019 – 2022 utses ledamöter till två arbetsgrupper, välfärd/lärande och samhällsutveckling. Varje arbetsgrupp består av 15 ledamöter och till grupperna utses en samtalsledare och en vice samtalsledare.

Beslut:
Arbetsgrupp välfärd/lärande

Till arbetsgrupp för välfärd/lärande utses:
Mikael Dahl (C), Anders Andersson (C), Mikael Levander (NU), Lisa Åkesson (NU), Tobias Torsborn (NU), Sebastian Gustavsson (M), Katrin Lorentzon (M), Klas Redin (S), Inga-Kersti Skarland (S), Emma Magnusson (S), Birgit Andersson (L), Evelina Karlsson (V), Eva B Arnesson (KD), Niclas Sunding (SD), Martin Berg (SD).

Till samtalsledare utses Mikael Levander (NU)
Till vice samtalsledare utses Sebastian Gustavsson (M)

Arbetsgrupp samhällsutveckling

Till arbetsgruppen för samhällsutveckling utses:
Roland Karlsson (C), Victor Sund (C), Hanna Brunnegård (C), Mats Bogren (NU), Armel Hombessa (NU), Wiktor Öberg (M), Catharina Örtendal (M), Celso Silva Goncalves (S), Leif Dahl (S), Tommy Mårtensson (S), Adele Brkic Carlsson (L), Kerstin Berggren (MP), Frida Edberg (KD), Aila Kiviharju (SD), Bengt Bogren (SD)

Till samtalsledare utses Roland Karlsson (C)
Till vice samtalsledare utses Wiktor Öberg (M)

Bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-01 § 39, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behöver beslutet förnyas.

Beslut:

Öppnande och avslutande av konton
Ekonomichef Niklas Anemo och redovisningsekonom Nina Hagman bemyndigas att träffa avtal om och öppna nya konton inkl. centralkonto (s.k. koncernkonto) och disponeringskonton samt avsluta konton i kommunens namn.

Administrera bankkonton och banktjänster
Redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Aldin Avdic och ekonom Rasmus Gustafsson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening administrera i bankens internetbankssystem.

Utfärdande av utbetalningar och kvittens av medel m.m.
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Ingela Eriksson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening utfärda utbetalningar samt kvittera medel på kommunens bankkonto, bank- och plusgiroräkningar samt kvittera till kommunen eller någon av dess nämnder eller styrelser ställda värdeförsändelser.

Överföring av medel mellan kommunens konton
Ekonomichef Niklas Anemo, redovisningsekonom Nina Hagman, ekonom Ida Gillerfors, ekonom Sandra Larsson, ekonom Ottilia Lönqvist, ekonom Aldin Avdic, ekonom Gusten Wessbo, ekonom Caroline Ahlberg, ekonom Rasmus Gustafsson, ekonomiassistent Sofia Petersmo, ekonomiassistent Iliana Stanislawska, ekonomiassistent Sladana Milinkovic och ekonomiassistent Ingela Eriksson.
Ovanstående personer bemyndigas att två i förening överföra medel från kommunens konto i en bank till kommunens konto i en annan bank, samt mellan dispositionskonton inom centralkonto (s.k. koncernkonto).

Utbetalning av löner m.m.
Systemförvaltare Andréa Karlsson och systemförvaltare Britt Pettersson.
Ovanstående personer bemyndigas var och en för sig att utföra elektroniska löneutbetalningar.

Utbetalning av försörjningsstöd
Enhetschef Roger Andersson, socialsekreterare Ida Ljung, socialsekreterare Anna Engl, socialsekreterare Simon Hagstrand, socialsekreterare Sofia Levander, socialsekreterare Anna Åhsén, socialsekreterare Hanadi Yusef, socialadministratör Elisabeth Nyguist, socialadministratör Jenny Sand, socialadministratör Kristin Ståhlkrantz, socialadministratör Ulrika Berntsdotter och assistent Vivianne Norlin.
Ovanstående bemyndigas att två i förening teckna checkar och göra utbetalningar av försörjningsstöd från specifikt konto avsett för individ- och familjeomsorgen.

Revidering av Brandskyddsregler

Brandskyddsregler är något som måste finnas för att verksamheten ska kunna förhindra att bränder uppstår. Styrdokumentet brandskyddsregler ersätter det förra styrdokumentet antaget av kommunstyrelsen 2016-06-02, §173. Det nya styrdokumentet är kompletterat med brandskyddsorganisation samt anger syfte, ansvar, krav på utbildning, introduktion och övning.

Beslut: Styrdokument brandskyddsregler antas.

Ansökan om investeringsmedel för diverse investeringar inom verksamhet kost

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kost, 1 miljon kronor. Investeringen möjliggör för verksamheten att uppnå en god och säker arbetsmiljö i kommunens kök.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för diverse inom kostverksamheten 2019, 1 miljon kronor, kan finansieras via avsatta medel för diverse investeringar inom köksverksamheten i investeringsbudgeten för 2019.

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2019

Beslut: Ramuppdrag IT och prislista för 2019 antas.

Förändring i verksamhet för Ungas mötesplatser

Förändringen gäller vilken åldersgrupp som verksamheten ska vända sig till. Målgruppen ska vara för mellanstadiet upp till och med gymnasiet, det vill säga 10–20 år. De ungdomar som är över 20 år kan fortfarande vara en målgrupp, men inte för den ordinarie öppna verksamheten. Särskilda projekt riktade mot unga vuxna i samverkan med andra verksamheter skulle vara mer lämpligt.

Beslut: Förändringen i verksamheten för Ungas mötesplatser godkänns. Målgruppen är 10–20 år.

Återrapportering av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts

Regeringen beslutade under hösten 2017 att betala ut ett tillfälligt kommunbidrag till kommuner som önskade att ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år innan slutligt beslut i asylärendet skulle kunna bo kvar i kommunen. För Ulricehamns kommun innebar det totalt 3 234 615 kronor.

Kommunstyrelsen beslutade att förvaltningen ska återrapportera hur det tillfälliga kommunbidraget har använts senast januari 2019.

Beslut: Rapporten av hur det tillfälliga kommunbidraget har använts, godkänns och läggs till handlingarna.

Svar på medborgarförslag om soptunna i stadsparken

I ett medborgarförslag frågar Sandra Saly om det är möjligt att sätta en soptunna och hänga hundpåsar i inhägnaden i Stadsparken så det förblir renare för alla som går där. Enligt förslagsställaren är det många som rastar sina hundar där men även för barn är det ett härligt ställe att leka.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att befintliga stationer bedöms som tillräckliga utifrån att kommunen inte vill skapa incitament till att inhägnaden nyttjas som en hundrastgård.

Svar på medborgarförslag om skarvproblem i Åsunden

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige 2017-10-10 menar Erik Ågren att antalet skarvar i Åsunden ökat, framförallt i staden, och att skarven påverkar fiskbeståndet i Åsunden oerhört. Dessutom uppger Erik att folk matar skarvarna vilket gör dem tama och farliga. Erik anser att något bör göras åt skarvarna i sjön.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att den nuvarande skarvpopulationen inte bedöms orsaka någon omfattande skada på fiskbeståndet i Åsunden.

Svar på medborgarförslag om fria resor med kollektivtrafik för barn/elever i skola samt personal

I ett medborgarförslag föreslår Anneli Olsson att skolklasser, fritidshemsgrupper och medföljande personal ska kunna åka gratis med kollektivtrafiken inom Västtrafiks område och att kostnaden ska faktureras kommunen i efterhand.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att resor under skoltid kan ske med den allmänna kollektivtrafiken och dessa resor är kostnadsfria för eleven.

Svar på medborgarförslag angående vindkraftsparken i Grönahög som påverkar djur och natur

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Lennart Bohlin att kommunen själva ska göra en grundlig utredning av förekommande arter i Grönahög, i samband med att Vattenfall ansökt om vindkraftsetablering i området.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till 2 kap. 2§ Miljöbalken (1998:808) som föreskriver att den som avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd, ska skaffa sig behövlig kunskap med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda miljön mot skada eller olägenhet.

Initiativärende – en tillfällig miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas

I ett initiativärende föreslår Kerstin Berggren (MP) att en politisk referensgrupp tillskapas med en deltagare från varje parti och att det i slutet av 2019 blir en vägledningsdebatt samt att en handlingsplan redovisas under våren 2020.

Beslut: Initiativärendet överlämnas till förvaltningen för beredning.


Publicerat av Ulricehamns kommun den 10 januari 2019, senast ändrad den 13 november 2019