Kommunfullmäktige, 31 januari 2019

Nedan kan du läsa beslut i korthet från kommunfullmäktiges möte den 31 januari 2019. Du kan också se mötet i sin helhet via webbsändningen av mötet.

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Se mötet i sin helhet via webb-tv

Information

Se information via webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslag

Motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck

Arne Fransson (MP) föreslår i en motion att Ulricehamns kommun på ett aktivt sätt erbjuder Trafikverket en startfinansiering så att planen med att tung trafik leds från Marbäck till Rönnåsen, påskyndas.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utveckla stadskärnan Ulricehamn

Lars Holmin (M) föreslår i en motion att kommunen tar initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion angående hur kommunen inför ett nytt sopsystem

Arne Fransson och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att frågan om val av nytt avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun skyndsamt tas upp på dagordningen i ett kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff

Adela Brkic Carlsson och Roland Eriksson (L) föreslår att kommunen står för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samvaroträff. När verksamheten Oasen sta1tade visade Ulricehamns kommun dessa volontärer sin uppskattning genom att en gång per år bjuda in till samvaro där volontärerna också blev bjudna på mat. Idag finansierar inte kommunen detta utan eventuella inkomster från Oasens fikaförsäljning måste användas.
Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

Underhåll av kommunägd fastighet i Gällstad

En medborgare har inkommit med förslaget att det boningshus samt kringbyggnader i Gällstad som ägs av kommunen måste underhållas då kommunen bör sätta en hög standard på underhåll av egna fastigheter. Om kommunen har för avsikt att sälja fastigheten, anser förslagsskrivaren att detta görs omgående, så att en ny fastighetsägare kan renovera upp husen.
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Gång/cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och bensinmacken

En medborgare föreslår att en tillfällig stig anläggs på sträckan till dess att en gångväg är på plats. Kostnaden för denna stig är försumbar i förhållande till den risk som alla gångare för närvarande utsätts för.
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Skolskjutsreglerna fungerar inte i Ulricehamns tätort

En medborgare föreslår att avståndskravet för elever boende i tätorten ska minskas till högst 2.5 kilometer. Framtidsmålen gällande miljökrav ska möjliggöras genom begränsning av privat skjutsande till skolorna. Kompisåkning ska vara självklar och okomplicerad. Tingsholmsgymnasiet ska omfattas Ulricehamns kommuns egna regler även om där inte gäller skolplikt eftersom kommunen ansvarar för gymnasieskolans drift
Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationer och frågor

Se interpellationer och frågor på webb-tv

Fråga till kommunstyrelsens ordförande

Klas Redin (S) ställer en fråga: På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari 2019 drog kommunstyrelsens ordförande ur ärendet ”Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till skolan”. Den korta kommentaren om orsaken till varför ärendet inte skulle behandlas vid sammanträdet var att man inte hunnit processa det med förvaltningen.
Dokumentet Attityder till skolan var färdigt från förvaltningen sida att föras upp till kommunstyrelsen i slutet av november för att gå vidare till kommunfullmäktige den 13 december. Men på grund av många ärenden till decembermötet, bland annat budget för 2019 och samtliga valärenden, valde det dåvarande presidiet i kommunstyrelsen, där delar av det tillträdande styret ingick, att inte föra upp ärendet. Istället var det tänkt att behandlas på kommunstyrelsens första sammanträde i januari och i kommunfullmäktige idag. Det fanns med på ärendelistan med ordförandens förslag till beslut men ordförande valde att rycka ur ärendet. Med anledning av att det varit så mycket kritik från bland andra Nya Ulricehamn om att förvaltningens yttrande dröjt, så kan man så klart undra varför det nya styret i kommunen förlänger behandlingen av ärendet ytterligare. Det kan uppfattas som inkonsekvent.
Med anledningen av det undrar jag när kommunstyrelsens ordförande har för avsikt att föra upp ärendet för beslut?

Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson besvarar frågan.

Revidering av arbetsordning för kommunfullmäktige

Se ärende via webb-tv

Arbetsordning för kommunfullmäktige är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 och beslut om ny politisk organisation för mandatperioden 2019 – 2022
Beslut: Arbetsordning för kommunfullmäktige antas.

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

Se ärende via webb-tv

Reglemente för kommunstyrelsen är i behov av att revideras utifrån ny kommunallag (2017:725) som trädde ikraft 2018-01-01. Revideringen avseende kommunallagen berör endast hänvisning till ny kapitel- och paragrafindelning. Vidare har, enligt beslut i kommunfullmäktige den 13 december 2018, revidering skett i § 17 gällande kommunalråd och oppositionsråd.
Beslut: Reglemente för kommunstyrelsen antas.

Firmatecknare

Se ärende via webb-tv

Kommunstyrelsen ska inför den nya mandatperioden besluta om firmatecknare för kommunen. Civilrättsliga avtal (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt) ska undertecknas av firmatecknare.
Beslut: Kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C) och kommunchef Håkan Sandahl utses i förening vara firmatecknare för Ulricehamns kommun under perioden 2019-2022. Som ersättare för kommunstyrelsens ordförande utses 1:a vice ordförande Mikael Levander (NU) och som ersättare för kommunchefen utses ekonomichef Niklas Anemo. Vidare föreslås att kommunchef, sektorchefer, verksamhetschefer och stabschefer ges rätt att inom respektive ansvars- och budgetområde, teckna mindre avtal som inte är av stor betydelse för kommunen (ekonomiskt, principiellt eller i övrigt).

Regler för inkallande av ersättare 2019-2022

Se ärende via webb-tv

Enligt 6 kap 17 § i kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna. På kommunstyrelsens sammanträde den 10 januari lämnar partigrupperna in sina önskemål om vilket parti som ersätter det egna partiet, när egna ersättare inte finns, under 2019-2022. Kommunstyrelsen kommer då föreslå fullmäktige att besluta enligt önskemålen.
Beslut: Följande regler gäller för inkallande av ersättare under 2019-2022
C – C, NU, MP, L, M, KD, S, V, SD
KD – KD, M, L, MP, S, SD, C, NU, V
L – L, S, M, KD, MP, C, NU, V
M – M, KD, L, S, MP, C, SD, NU, V
MP – MP, V, S, NU, L, C, M, KD, SD
NU – NU, C, MP, V, KD, S, M, L, SD
S – S, L, M, KD, MP, V, C, NU
SD – SD, M, KD
V – V, MP, S, NU, L, C
Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de valts enligt kommunfullmäktiges beslut.

Förvaltningens yttrande över kulturstrategi

Se ärendet via webb-tv

I april 2018 överlämnade beredningen för samhällsutveckling sitt förslag på kulturstrategi till kommunfullmäktige. Innan förslaget behandlas för antagande av kommunfullmäktige ska det lämnas över till kommunstyrelsen som ska yttra sig om förslagets laglighet, ekonomi och konsekvenser. Kommunstyrelsen har därför gett förvaltningen i uppgift att sammanställa ett yttrande som behandlar laglighet, ekonomi och konsekvenser. I yttrandet framgår det att förvaltningen är positiv till de fyra strategiområdena men konstaterar att resurser kan behöva tillföras för att kunna arbeta med de inriktningar som tas upp i varje strategiområde. Ärendet bordlades på kommunstyrelsens sammanträde 2018-11-29.
Beslut: Strategidokumentet kulturstrategi antas. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att arbeta utifrån kulturstrategin och ta fram en handlingsplan som bryter ner strategin och preciserar vad som ska göras. I det fall handlingsplanen medför en ökad ambitionsnivå som inte kan hanteras i nuvarande budget så får förvaltningen även i uppdrag att redovisa behov av resurser för att kunna verkställa genomförandet.

Ansökan om investeringsmedel för gator, vägar och trafikåtgärder 2019

Se ärendet via webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för asfaltering av gator samt gång- och cykelvägar, 3,3 mnkr, upprustning av parkeringar utmed Strandgatan vid Bryggan, 1,0 mnkr, utbyggnad av gång- och cykelväg från Grönahögsvägen fram till korsningen vid Höjdgatan, 0,45 mnkr, om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, 0,75 mnkr, säkrare gång- och cykelpassager utmed Tre Rosors väg, 0,25 mnkr samt upprustning av parkeringsytor, 0,65 mnkr. Dessutom ansöker förvaltningen om investeringsmedel för inköp av digitala mätpuckar för trafikräkning, 0,3 mnkr samt ommålning och upprustning av järnvägsbroarna över Ätran vid Ågatan, 2,0 mnkr.
Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till budget för 2019 har det avsatts 7,0 mnkr för investering i gator, vägar och trafikåtgärder, 0,3 mnkr för nya mätinstrument samt 2,0 mnkr för åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen, totalt 9,3 mnkr. Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter följaktligen att det i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera de aktuella insatserna.
De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 8,7 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. Nivån på investeringen innebär att beslut fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i gator, vägar och trafikåtgärder m.m. på totalt 8,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för gator, vägar och trafikåtgärder, investering i nya mätinstrument samt åtgärd på järnvägsbroar vid Boråsvägen i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsättning att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 65 tkr per år, beaktas i budget 2020.

Ansökan om investeringsmedel för årliga inköp av IT-utrustning 2019

Se ärendet via webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr. Investeringen möjliggör att leverera IT-drift till Ulricehamns kommun och Tranemo kommun. Kommunfullmäktige har ännu inte fattat beslut om budget 2019. I förvaltningens förslag till budget för 2019 har det avsatts 20,5 mnkr för investeringar i IT-utrustning. Förslaget till beslut enligt denna tjänsteskrivelse förutsätter att det i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019 avsätts tillräckligt med medel för att finansiera insatserna enligt investeringsansökan. De samlade utgifterna för åtgärderna bedöms uppgå till 20,5 mnkr och ryms följaktligen inom de medel som har avsatts i förvaltningens förslag till budget 2019. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för IT-utrustning, 20,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Investeringar i IT-utrustning i förvaltningens förslag till investeringsbudget för 2019. Ansökan förutsätter att tillräckliga medel avsätts i kommunfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2019.

Inriktningsbeslut om volymhandelsområde inom detaljplan Rönnåsen etapp 2

Se ärendet via webb-tv

Förvaltningen har på uppdrag av kommunstyrelsens ordförande tagit fram en utredning som resulterat i en lämplig definition och lokalisering av ett sällanköpsandelsområde i kommunen. Utredningen visar att i det fall ett sällanköpshandelsområde ska etableras i kommunen så bör det vara i form av ett volymhandelsområde. Utredningen visar även att den mest lämpliga platsen för ett volymhandelsområde är inom planområdet för Rönnåsen etapp 2 som bedöms ha de kvaliteter ett nytt område för volymhandel bör ha. Förvaltningen rekommenderar därför att volymhandelsområde ska ingå i uppdraget om ny detaljplan för Rönnåsen etapp 2 samt att uppdrag ges till förvaltningen att planera för ett sådant område i samband med planuppdraget. Detta innebär en komplettering av det tidigare uppdraget att planera för enbart industrimark.
Beslut: Förvaltningen får i uppdrag att planera för ett volymhandelsområde, enligt definitionen i utredningen, i samband med det pågående planuppdraget för Rönnåsen etapp 2. Detta innebär en komplettering av uppdraget att planera för enbart industrimark som kommunstyrelsen beslutade 2017-06-01.

Politisk referensgrupp i översiktsplanearbetet och översiktsplan i digitalt format

Se ärendet via webb-tv

Kommunfullmäktige gav 2018-06-20 Miljö och samhällsbyggnad i uppdrag att ta fram en kommunövergripande översiktsplan för Ulricehamns kommun. För att säkerställa en politiskt förankrad översiktsplan så föreslår förvaltningen att kommunfullmäktige utser en politisk referensgrupp i arbetet. Översiktsplanen ska sammanställas och redovisas i en digital karta och vara öppen för allmänheten.
Beslut: Den politiska referensgruppens sammansättning och mandat för arbetet med en ny digital översiktsplan godkänns. Referensgruppen ska bestå av kommunstyrelsens presidium samt en representant och en ersättare från varje parti i kommunfullmäktige samt ordförande och vice ordförande i miljö- och byggnämnden. Partierna utser sin representant och ersättare. ERsättare närvarar endast när ordinarie representant är förhindrad. Referensgruppen utser inom sig ordförande och vice ordförande.

Svar på motion gällande rastgård/aktivitetsgård för hundar

Se ärende via webb-tv

I en motion yrkar Niclas Sunding (SD) att kommunen ska sätta upp en hundrastgård/ aktivitetsgård vid hundbadet i Ulricaparken eller annan lämplig plats, på lämplig plats i parken Ekhagen samt på lämplig plats i Stadsparken. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut.
Beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-10-04 § 278.

Svar på motion om hundrastgårdar

Se ärendet via webb-tv

I en motion yrkar Ingvor Carlander (MP) att kommunen ska utreda om ett intresse finns bland företagare och hundägare att medfinansiera, tillsammans med kommunen, en hundrastgård, för att vid en positiv reaktion inrätta minst en hundrastgård på försök i centralorten. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag, enligt beslut 2018-10-04 § 278, att utreda frågan kring hundrastgård för att sedan presentera detta för budgetutskottet. Motionen får anses vara under utredning med hänvisning till nämnda beslut. Frågan om det finns ett intresse bland företagare och hundägare att medfinansiera hel eller del av en hundrastgård beaktas och tillförs utredningsuppdraget.
Beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunstyrelsens beslut, 2018-10-04 § 278.

Svar på motion om ny plats för kristallkrona tidigare placerad i Tingshuset

Se ärendet via webb-tv

I en motion från Margareta Juliusson (M) föreslås en ny plats för den kristallkrona som idag hänger i ett trapphus i Musikskolan. Motionären föreslår att kristallkronan placeras exempelvis i trapphuset utanför kommunfullmäktiges sessionssal eller i det blivande biblioteket/kulturhuset på en väl synlig plats, både inifrån och gärna även utifrån. Det nya biblioteket står ännu inte klart men förvaltningen ser att det skulle kunna vara en lämplig plats.
Beslut: Motionen antas genom att framtida placering av ljuskronan tas med i arbetet för nytt Stadsbibliotek. Fram till dess hänger kronan kvar i Musikskolan.

Svar på motion om Taveniiminne – kandelabern på Stora torget

Se ärendet via webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Birgitta Molander (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheten att restaurera den kandelaber som i början av 1900-talet skänktes till staden av apotekare Tavenius, alternativt göra en replika av den. Motionären yrkar vidare att kommunstyrelsen får i uppdrag att finna finansiering till detta projekt samt att kommunstyrelsen ser till att kandelabern åter placeras på torget. Med tanke på den stora kostnad som en replika innebär och utifrån det styrdokument som finns för stadsbyggnad i Ulricehamns stad ser förvaltningen att motionen bör avslås.
Beslut: Motionen avslås med hänvisning till den stora kostnaden för att ta fram en replika, samt att en replika av kandelabern inte bedöms passa in stilmässigt i den tämligen väl hållna kulturhistoriska miljö som finns runt torget. Det skulle då bryta mot riktlinjerna för stadsbyggnad i Ulricehamns stad.

Välärenden

Se valärenden via webb-tv

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen

I skrivelse 2019-01-10 avsäger sig Hanna Brunnegård (C) uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige samt som ersättare i kommunstyrelsen
Beslut: Hanna Brunnegård (C) befrias från uppdraget.

Ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13, § 232, att befria Catharina Ståhl Lind(S) från uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. Vid kommunfullmäktiges sammanträde redovisas att länsstyrelsen 2019-01-07 beslutat att till ny ledamot i kommunfullmäktige utse Tommy Mårtensson(S), Hjortåsen, Björkäng 102 523 97 Ulricehamn.
Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 1 februari 2019, senast ändrad den 1 februari 2019