Kommunstyrelsen 7 februari 2019

Kommunstyrelsen fattade följande beslut under sammanträdet den 7 februari. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegelFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag

Den ekonomiska förvaltningen i en kommun regleras i kommunallagen (2017:725) 11 kap. Mål för den ekonomiska förvaltningen är att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom kommunala bolag. Det är kommunfullmäktige som ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vidare ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer att förvaltningen av medel sker på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. För ett effektivt utnyttjande av resurserna krävs en väl fungerande ekonomistyrning. Syftet med riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är att klargöra ansvar, befogenheter och handlingsutrymme i organisationen när det gäller ekonomin samt skapa goda förutsättningar för god ekonomisk hushållning.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan.
”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investeringsredovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.”
Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper.

Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr. Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Det innebär att vi kan frigöra platser på korttiden i kommunen och möjliggör att vi kan ta hem utskrivningsklara patienter i tid.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:
Kommunstyrelsen: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investering av lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2019. Förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att iordningsställa lokalerna och förbereda verksamheten.

Kommunfullmäktige:
Investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr.

Svar på motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför centralorten.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Svar på motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsens förslag till komunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på brukardialog och medborgardialog som är skilda dialogformer med olika syften.

Kommunstyrelsens internbudget 2019

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 om budget för 2019 och flerårsbudget 2020-2021. Kommunstyrelsens budget för 2019 har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt från den ekonomiska ramen 2018 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om. Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar mm. Under 2019 kommer medel som finns avsatta i en central lönepott fördelas till verksamheterna efter att utfallet av lönerevisionen är känt. Vidare kommer det ske justeringar av interna lokalhyror. Det finns därför ett behov av att bemyndiga en tjänsteman i förvaltningsorganisationen att göra erforderliga ”tekniska justeringar” av internbudgeten.

Kommunstyrelsens beslut: Verksamheternas nettoramar fastställs enligt bifogat förslag till internbudget för kommunstyrelsen. Ekonomichefen bemyndigas att verkställa omfördelning mellan verksamheterna inom budget 2019 till följd av lönepott och förändrade förvaltningsinterna rutiner.

Gallringsbeslut gällande ekonomiska handlingar

Ekonomifunktionen bevarar (sparar för alltid) ett urval av var femte årgång av ekonomiska handlingar. Redovisningslagen ställer inte det kravet och det finns inte heller angivet i dokumenthanteringsplanen att dessa handlingar ska bevaras.

Kommunstyrelsens beslut: Ekonomiska handlingar gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018 och bevarandet av typårgångar upphör.

Ansökan om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr. Investeringen möjliggör att få samma standard i samtliga lägenheter på Ryttershov som i kommunens övriga vård- och omsorgsboenden. Av hygieniska skäl bör varje boende ha möjlighet att tvätta och torka i lägenheten. I 18 av lägenheterna på Ryttershov saknas idag denna möjlighet. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet kan avsättas från anslaget för ”ej kända projekt” i investeringsbudgeten för 2018. Medel behöver ombudgeteras till 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser (ca 15 tkr årligen för elförbrukning och underhåll) beaktas i budget 2020.

Kommunstyrelsens beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov, 0,58 mnkr kan finansieras via avsatta medel för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018.

Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för verksamhet kommunservice, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör upprustning och utveckling av parker och lekplatser för en säker miljö för barnen. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga driftkostnadskonsekvenser i övrigt förväntas.

Kommunstyrelsens beslut: Investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för upprustning och utveckling av parker och lekplatser 2019, 1,0 mnkr kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.

Svar på uppdrag om strategi för att säkerställa att personer som enligt lag har rätt till boende får behovet tillgodosett inom rimlig tid

Kommunfullmäktige gav 2018-10-25 förvaltningen i uppdrag att återkoppla till kommunstyrelsen vilken strategi som finns för att lösa frågan så att personer som enligt lag (LSS) har rätt till boende också får sitt behov tillgodosett inom rimlig tid. I förvaltningens rapport beskrivs att det finns en plan för att bygga nya gruppbostäder, samt att renovera befintliga och i samband med detta utöka antalet lägenheter.

Kommunstyrelsens beslut: Förvaltningens rapport godkänns.

Svar på medborgarförslag om att sätta upp trevliga infartsskyltar vid infarterna från Falköping och Gällstad

I ett medborgarförslag föreslås att välkomstskyltar sätts upp vid infarten från Falköping och från Gällstad med texten ”Välkommen till Ulricehamn -Åsundens pärla” och på baksidan kan det t.ex. stå: ”Tack för besöket -välkommen åter”. Digitala infartsskyltar finns idag i båda riktningarna längs riksväg 40. I dagsläget finns inga planer på att sätta upp skyltar vid infarten från Falköping och från Gällstad.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att de informationsskyltar med karta och välkomsthälsning som idag finns vid de aktuella infarterna bedöms tillräckliga.

Svar på medborgarförslag om parkourpark i Stadsparken

I ett medborgarförslag föreslås att det ska anläggas en parkourpark i Stadsparken. Beräknad kostnad för en anläggning är ca 300–500 tkr. En diskgolfbana planerar att anläggas i stadsparken som kommer öka aktiviteten i parken.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget avslås med motiveringen att platsen inte är lämplig samt att ekonomiska medel inte finns avsatta.

Svar på medborgarförslag om att göra kontroll och underhåll på träd som växer utmed Allévägen, Hökerum

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att man utför kontroll och underhåll av träden som finns utmed Allévägen i Hökerum. Verksamheten arbetar med en ansökan till Länsstyrelsen för dispens från biotopskyddet som allén lyder under. Anledningen till ansökan är verksamheten ser att ett par träd behöver bytas ut. Beskärningen av grenar kan verksamheten göra utan denna dispens och det planeras att utföras inom en snar framtid.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget beviljas.

Svar på medborgarförslag om trafikåtgärder i Ulricehamns centrum

I ett medborgarförslag föreslås att parkeringshus uppförs inom fastigheterna Duvan 11 och Lärkan 12, att Nygatan och Bogesundsgatan omvandlas till gångfartsområden samt att parkeringsförbud införs på del av Rådhusgatan, mellan Stenbocksgatan och Nygatan. Det finns gott om lediga parkeringar inom gångavstånd från centrum. Genom att tidsbegränsa flera av de mest centralt belägna platserna görs dessa tillgängliga för de som har kortare ärenden. Detta leder till ett bättre utnyttjande av tillgängliga parkeringsplatser och är mera kostnadseffektivt än att uppföra nya parkeringsanläggningar. Ett område eller en gata får klassas som gångfartsområde endast om det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan och att det inte är lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart. Regleringen gångfartsområde är inte förenlig med Nygatans beslutade utformning och inte heller med Bogesundsgatans funktion och utformning. Då tillräckligt utrymme finns på Rådhusgatan är det motiverat att tillåta parkering på minst en sida för att underlätta för besökare till de bostäder som finns utmed gatan.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget avslås. Vad avser uppförande av parkeringshus är detta inte ekonomiskt motiverat då de platser som finns inom gångavstånd från centrum inte är fullbelagda. Vad avser reglering av Nygatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med beslutad inriktning för gatans utformning. Vad avser reglering av Bogesundsgatan som gångfartsområde är detta inte förenligt med gatans funktion och utformning. Vad avser införande av parkeringsförbud på Rådhusgatans norra sida saknas motiv för detta.

Svar på medborgarförslag om att anlägga gångväg fram till lekplatsen Herrahagen

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår att man anlägger en gångväg fram till lekplatsen Herrahagen. Verksamheten konstaterat att en gångväg enligt förslaget vore rimligt. En plan för genomförandet är att bygga gångvägen under 2019.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget bifalles och en gångväg planeras och byggs under 2019.

Svar på medborgarförslag om utökade öppettider i simhall

Ett medborgarförslag har kommit in från Lisa Gassner där hon föreslår att öppettiderna i simhallen ska utökas. Framför allt är det morgonsimmet som förslås utökas i tid. Bakgrunden är att förslagsskrivaren upplever att det är trång och att det försvårar för möjligheterna att simma. Att ytterligare utöka tiden för morgonbad är svårt då det innebär utökat personalbehov för bland annat städning och lokalvård. Det är inte möjligt i dagsläget.

Kommunstyrelsens beslut: Medborgarförslaget avslås.

Informationsärenden

1. Direktionsprotokoll 2018-12-07 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

2. Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 Västra Götalandsregionen – Ulricehamns kommun 2018-10-02

3. Styrelseprotokoll 2018-12-12 Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund

4. Direktionsprotokoll 2018-12-14 Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Kommunstyrelsens beslut: Informationen läggs till handlingarna.

Initiativärende från Kristdemokraterna: Revidering av kostplanen.

Kommunstyrelsens beslut:  Överlämnas till förvaltningen för beredning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 7 februari 2019, senast ändrad den 13 november 2019