Kommunfullmäktigemöte 28 mars 2019

Se mötet i sin helhet via webb-tv

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information och avtackning för avgående ledamöter för mandatperioden 2014-2018

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion om gratis sommarvistelse för äldre

Niclas Sunding (SD) m. fl. föreslår att ge förvaltningen i uppdrag att utreda lämpliga för former en gratis sommarvistelse för fattigpensionärer.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre

Niclas Sunding (SD) m. fl. föreslår att undersöka möjligheten för införandet av små odlingar för de äldre att kunna sköta själva på Ulricehamns kommuns äldreboenden.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om nödsändare för behövande

Niclas Sunding (SD) m. fl. föreslår att förvaltningen utreder möjligheterna för Ulricehamns kommunen att införskaffa nödsändare och tillhörande utrustning för människor med alzheimers och demens inom kommunens verksamheter.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om rekryteringsstrategi

Se webb-tv

Emma Magnusson (S) föreslår att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal, för att bättre kunna möta kommunens efterfrågan på kompetent personal.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om medborgarförslag

Cristina Bernevång (KD) föreslår att ändra arbetsordningen så  att medborgarförslagen kommer tillbaka till kommunfullmäktige för beslut där samt att den som skrivit och lämnat in medborgarförslaget ges möjlighet att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige men ej delta i efterföljande debatt.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att öka ungdomars delaktighet

Se webb-tv

Jan-Olof Sundh och Evelina Karlsson (V) föreslår flera insatser för att öka ungas inflytande. De föreslår att kommunen anställer kommunutvecklare som arbetar särskilt med ungdomsfrågor, en pott på 50 000 kr dit ungdomar får söka projektpengar och inköp av appen SpeakApp för att underlätta kommunikation med unga.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag

Förbättring och utveckling av skateparken

En representant för Ulricehamns skateboardförening föreslår förbättringar av skateparken. Man vill bygga om och bygga ut den asfalterade delen, bygga nya trähinder och även få tillgång till en inomhuslokal.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ny industri- och handelsplats

I medborgarförslaget förslås att en ny plan för ett nytt handels- och industriområdeområde/ tas fram kring Hökerumsmotet, enligt bifogad karta.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Nya planer för nya bostäder i Hökerum

Tre förslag för att möta det stora intresset av byggklara och attraktiva tomter och lägenheter i Hökerum: att planen på Linnekärr ändras omgående till att även kunna bygga radhus, kommunen med hjälp av Lantmäteriet ger möjlighet för avstyckning till större tomter på Linnekärr och att Ulricehamns kommun skyndsamt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag angående rutiner och överklaganden kring detaljplaner.

Förslaget innehåller tre förslag:

1. Anta en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar.
2. Låt kompetenta tjänstemän och politiker i MSB avgöra i varje ärende.
3. Att överklagande skall vara gratis i första instans, men i andra instans skall det kosta att överklaga till exempel 5 % av totala byggkostnaden, om det går till tredje instans ytligare 5 %och så vidare.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Ställplats Hökerum

Förslaget innebär att skapa en uppställningsplats för husbilar och husvagnar med servicebyggnad med wc, dusch mm för att kunna ge turister möjligheten att stanna upp på platser i närhet av vägnätet.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om fönsterputsning av kommunens skolor

Medborgaren föreslår att kostnaderna för fönsterputsning av kommunens skolor återförs till budget för underhåll av fastigheter, istället för att varje skola ska bekosta det inom ramen för egen budget. Detta så att alla skolor i kommunen får rena fönster.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Utveckling av Linnekärr Hökerum

Medborgare föreslår en upprustning av lekplatsen vid Linnekärr i anslutning till Okvägen  i samband med andra områden som ska utföras på platsen, för att göra området mer attraktivt för barnfamiljer.

Beslut:Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Inkomna interpellationer och frågor

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande.

Se webb-tv

Mattias Bengtsson (SD) ställer en fråga: Via SCB:s befolkningsstatistik kan vi identifiera vart vi befinner oss befolkningsmässigt och därmed har vi redan två punkter uppfyllda.
Den tredje är den viktiga för, om kommunen har som mål att växa så vore det fullständigt otänkbart att man inte gjort analyser och tagit fram planer för detta. Det mest logiska är att kommunen givetvis gjort behovsanalyser utifrån vår målsättning.

Från 2015 så var alltså planen att kommunen skulle växa med i genomsnitt 293 personer från 2015 till 2020 och från 2020-2025 med ytterligare 400 invånare per år. Slår man ut snittet från 2015-2025 så hamnar vi på en årlig befolkningstillväxt på 342 personer i snitt per år. Befolkningstillväxten har i snitt 2015-2018 legat på ca 300 per år, alltså endast 7 personer högre i snitt jämfört med målet 2020 men långt under snittet för vårt mål fram till 2025. I Ulricehamns tidning kunde vi läsa ett uttalande från den styrande minoriteten som menade att vi omöjligen kunde förutse den snabba befolkningsökningen men givet våra mål och hur stor ökningen varit i snitt så förefaller detta uttalande ologiskt. Min fråga är: Vad menades med detta uttalande?

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om tysthetskultur

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD) ställer följande fråga: Den 4 februari var alla gruppledare inbjudna till en träff med de fackliga organisationerna. Under detta möte framkom det att det råder en tysthetskultur i sektor lärande. Dom fackliga företrädarna känner ett stort obehag när det gäller att framföra t.ex. klagomål. Det framkom att det blev repressalier från chefshåll, ej rektor utan högre upp i hierarkin. Vilket vi i Sverigedemokraterna ser som ett mycket stort problem.  Så min fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson är följande : Hur kommer du i egenskap av kommunstyrelsens ordförande agera för att denna tysthetskultur (förtryckarkultur) skall upphöra?

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om nödprövning

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD) ställer följande fråga: Moderaterna hade ett initiativärende i KS gällande försörjningsstöd så kallat ”nödprövning” reducerat försörjningsstöd till illegala invandrare så kallade ”papperslösa”. Vi fick då reda på hur mycket som betalats ut under 2017 och de tre första månaderna 2018. Under 2018 tre första månader var det drygt 28 000 kr om jag inte missminner mig. Den 6:e september 2018 jag ställde frågan till Niklas Anemo vår ekonomichef och fick då ett svar som jag inte är helt till freds med. Så min fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson är följande: Hur mycket pengar betalades ut i så kallat ”’nödprövning”’ reducerat försörjningsstöd till illegala invandrare så kallade ”’papperslösa”’ under perioden 2018-01-01-2018-12-37?

Ärenden

Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag

Se webb-tv

Förvaltningens förslag till riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag är avsett att ersätta nu gällande Ekonomiska styrprinciper som beslutades av kommunfullmäktige
2010.

Beslut: Riktlinjer för ekonomisk styrning av förvaltning och bolag fastställs med ny lydelse enligt kursiverad text i 4.2.1 Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget/investeringsplan. ”Om ett enskilt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt med mer än 10 %, dock lägst 0,5 mkr, ska ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Detta sker i samband med de ekonomiska uppföljningar som sker tertialvis, det vill säga per april, augusti respektive december månad. Redovisningen sker under särskild underrubrik i investeringsredovisningen. Ekonomisk status på objekt i investeringsbudgeten som påbörjats och som budgeterats med 50 mkr eller mer ska också redovisas vid samma tillfälle.” Dessa riktlinjer ersätter tidigare ekonomiska styrprinciper.

Ansökan om investeringsmedel för lokalanpassningar på Ekero

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Lokalanpassning på Ekero, 2,2 mnkr. Investeringen möjliggör att öppna upp den avdelning som varit ett HVB-hem. Förvaltningen föreslår därför att den tomma avdelningen på Ekero med 9 platser öppnas upp igen.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att investeringsbudgeten 2019 för ej kända projekt utökas med 2,2 mnkr.

Ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2,0 mnkr. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC)
och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansökan om investeringsmedel. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2,0 mnkr avseende investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018

Se webb-tv

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till
kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Revisionsrapport – Granskning av kommunens kommunikations- och dokumentationshantering

Se webb-tv

Revisionen har inkommit med revisionsrapporten ”Granskning av kommunens kommunikations och dokumentationshantering”. Rapporten visar ett kommunens rutiner för att säkerställa kommunikations- och dokumenthantering sker på ett tillfredsställande sätt samt att rutiner för allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar säkerställs har brister.

Beslut: Granskningsrapporten läggs till handlingarna och förvaltningen ges i uppdrag att åtgärda kvarstående rekommendationer.

Revidering av taxebilaga

Se webb-tv

Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av taxebilagan.

Revidering av Riktlinjer för föreningsbidrag

Se webb-tv

Den 13 december 2018 tog Kommunfullmäktige beslut om att bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska tas bort.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag.

Motioner

Svar på motion om kommunfullmäktige utanför centralorten Ulricehamn

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Arne Fransson (MP) att kommunfullmäktige beslutar återuppta möjligheten att årligen hålla något eller några av sina möten utanför centralorten.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till 8 § Kommunfullmäktiges arbetsordning.

Svar på motion om politisk närvaro under brukarrådsmöten

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Mikael Levander (NU) att förvaltningen i samförstånd med rektorer från och med hösten 2018 inrättar permanenta platser för ansvariga skolpolitiker i de brukarråd som finns på kommunens två högstadieskolor. Motionen har remitterats till kommunstyrelsen för beredning.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till vikten av att skilja på  brukardialog och medborgardialog som är skilda dialogformer med olika syften.

Svar på motion om uppföljning av bredbandsmålet

Se webb-tv

I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) att man på ett tydligt sätt årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet. I förvaltningens tertialrapport sker uppföljning och redovisning av bredbandsmålet.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna.

Svar på motion om förbud mot passiv pengainsamling

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige beslutar att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på gågatan. Ett sådant förbud skulle i sådana fall ingå i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun. Förvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den bör avslås.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Svar på motion om förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i stycket ”Insamling av pengar” (§ 15) i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun. Motionären föreslår ett tillägg i skrivningen i § 15 (kursiv stil), ”Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv och aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, om inte insamlingen utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”. Förvaltningen har yttrat sig över motionen och föreslår att den bör avslås.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Valärenden

Se webb-tv

Publicerat av Ulricehamns kommun den 29 mars 2019, senast ändrad den 13 november 2019