Kommunstyrelsen 7 mars 2019

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 7 mars. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på Ulricehamns rådhus, en gul träbyggnad som är stadens äldsta byggnad. I bakgrunden stadshuset i rött tegel.

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras.

Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av vite.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2018 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun och lämnar in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att återremittera ärendet.

Ansökan om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola, 2 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att komma till rätta med den lokalbrist som föreligger på grund av ökat elevantal i särskolan. Flyttning av särskoleverksamhet från Lövbacka (URC) och avlastning av Eken 2 vid Ulrikaskolan behövs.

Slöjdsalen i Marbäcks skola behöver byggas om inför läsåret 19/20 för att där skapa ändamålsenliga lokaler för särskoleverksamhet.

Nivån på investeringen innebär att beslut normalt sett kan fattas av kommunstyrelsen. Dock saknas medel för aktuella åtgärder i investeringsbudget/investeringsplan 2019. Därför behövs beslut i kommunfullmäktige om att utöka investeringsbudgeten 2019 med det sökta beloppet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

I övrigt förväntas ökade driftkostnader med 20 tkr per år för lokalvård, vilket kommer att beaktas i budget 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsbudgeten 2019 utökas med 2 miljoner avseende investeringsmedel för flytt av särskola till Marbäcks skola.

Revidering av taxebilaga

Taxor för 2019 antogs av kommunfullmäktige i december 2018. Vid genomgång av dokumentet upptäcktes ett antal otydligheter angående taxorna som kan misstolkas. Efter genomgång av dokumentet har nu en revidering av texten gjorts.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att den reviderade taxebilagan godkänns.

Revidering av riktlinjer för föreningsbidrag

Den 13 december 2018 tog kommunfullmäktige beslut om att bidrag för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska upphöra 2019, § 2018/675. De ansökningar som inkommit före 2019 kommer att handläggas enligt riktlinjerna. Riktlinjerna för föreningsbidrag ska enligt beslutet revideras, där det särskilda stödet för kostnadskrävande projekt över 500 000 kr ska tas bort.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att revideringen av riktlinjerna för föreningsbidrag godkänns.

Svar på motion om uppföljning av bredbandsmålet

I en motion föreslår Roland Karlsson (C) och Bengt Leander (C) att man på ett tydligt sätt årligen följer upp och redovisar var man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara tillgodosett med hänvisning till att redovisning av vart man befinner sig i förhållande till bredbandsmålet följs upp via tertialrapporterna.

Svar på motion om förbud mot passiv pengainsamling

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige beslutar att införa ett lokalt förbud mot passiv pengainsamling på gågatan. Ett sådant förbud skulle i sådana fall ingå i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Svar på motion om förtydligande av skrivningen i de allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun

Niclas Sunding (SD) föreslår i en motion från den 16 juni 2018 att kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga skrivningen i stycket ”Insamling av pengar” (§ 15) i de Allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Ulricehamns kommun. Motionären föreslår ett tillägg i skrivningen i § 15 (kursiv stil), ”Polismyndighetens tillstånd krävs för passiv och aktiv insamling av pengar i bössor och liknande, om inte insamlingen utgör ett led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning”.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att befintlig skrivning i gällande Allmänna ordningsföreskrifter för Ulricehamns kommun bedöms tillräcklig för att säkerställa upprätthållande av allmän ordning och säkerhet på offentlig plats.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Planbesked Vist 10:27, Gunnagården, Ulricehamn

Beslut: Kommunstyrelsen avstyrker upprättande av ny detaljplan för Vist 10:27 Gunnagården i nuläget. Ärendet kan dock komma att aktualiseras i samband med arbetet med översiktsplanen.

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Beslut: Ombudgetering av investeringsanslag från 2018 till 2019 fastställs enligt redovisat underlag. Av ej förbrukade medel från 2018 ombudgeteras totalt 146,6 miljoner kronor till 2019 års investeringsbudget.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2018

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. Av patientsäkerhetsberättelsen ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts.

Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hålla tillgänglig för den som önskar ta del av den.

Beslut: Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2018 noteras till protokollet och läggs till handlingarna.

Ansökan om investeringsmedel gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till konstnärlig gestaltning i offentlig miljö om 0,6 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att 1 % regeln i kommunen efterlevs enligt riktlinjer för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö. Gestaltningen innebär att konst tillförs till tre olika platser i kommunen och kommer ingå i den offentliga miljön.

Konst på blivande förskolan Lyckan om 250 000 kr.
Konstverket Nocturne i järnvägstunneln om 200 000 kr.
Konst vid renovering av gruppbostäder om 150 000 kr.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020.

Beslut:
Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 0,6 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för investeringsmedel gällande konstnärlig gestaltning i offentlig miljö i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel för tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 2,0 miljoner kronor. Investeringen möjliggör att klara behovet av förskoleplatser och elevplatser för årskurs F-6 i centralorten läsåret 19/20 och för F-6 fram tills en ny grundskola är färdigställd. Markarbeten, transport, montage, inkoppling av el, it, larm, fjärrvärme, vatten och avlopp av modulerna ingår i investeringen. Fullt anpassade flyttbara lokaler finns på plats efter montaget.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn, 2,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Tillfällig kapacitetsökning F-6 i Ulricehamn i investeringsbudgeten för 2019.

Riktlinjer för exploateringsredovisning

Förvaltningen redovisar förslag till riktlinjer för exploateringsredovisning. Nu gällande riktlinjer beslutades av kommunstyrelsen 2016-01-07, § 25.

Förvaltningens förslag till nya riktlinjer innebär inga större förändringar jämfört med gällande riktlinjer, men en översyn har varit nödvändig bland annat med utgångspunkt från att ny lagstiftning, lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning, har trätt i kraft från och med 2019-01-01.

Något förtydligande har också gjorts i det förslag som redovisas. Föreslagna förändringar innebär inga förändrade rutiner för det praktiska arbetet med exploateringsområden.

Beslut: Riktlinjer för exploateringsredovisning antas.

Förslag till fördelning för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 2019

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för föreningar. Ansökningar till 25 projekt från 17 föreningar har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag i enlighet med bilaga 2, av en kostnad av 701 347 kr.

Beslut: Bidrag till kostnadskrävande projekt beviljas för fritidsföreningar med 701 347 kr fördelat enligt nedan:

Gällstadsbygdens Skid- & Orienteringsklubb 48 328 kr
Nitta IF 136 143 kr
Ulricehamns Golfklubb 114 226 kr
Redvägs FK 56 178 kr
Södra Vings IF 47 472 kr
Ulricehamnsbygdens Ridklubb 200 000 kr
Ulricehamns OK 99 000 kr

Förslag till fördelning om bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar år 2019

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2014 att bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar årligen ska delas ut. Bidraget avser att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gagnar skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön. Verksamhet kultur och fritid föreslår att bevilja fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt för kulturföreningar med 153 330 kr enligt bilagd sammanställning. Bilaga 1.

Beslut: Bidrag beviljas med 153 330 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat enligt nedan.

Hössna Hembygdsförening 28 212 kr
Marbäcks hembygdsförening 38 850 kr
Timmele hembygdsförening 17 558 kr
Gällstads hembygdsförening 26 875 kr
Södra Vings hembygdsförening 15 300 kr
Släktföreningen Björkman, Marbäck 26 535 kr

Förslag till fördelning för kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler år 2019

Utifrån fastställda bestämmelser kan bidrag utdelas till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Ansökningar till 15 projekt från 13 föreningar har inkommit. Förvaltningen har med beaktande av kriterierna, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen sammanställt ett förslag till fördelning av årets anslag 500 000 kr i enlighet med bilaga 2, av en kostnad av 498 340 kr.

Beslut: Bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler beviljas med 498 340 kr fördelat enligt nedan:

Folkets Hus 42 450 kr
Grönahögs Bygdegårdsförening 27 825 kr
Rånnavägs Byalag 21 250 kr
Årås Kvarn 52 550 kr
Knätte Byggnadsförening 21 740 kr
Boarp-Närarps Bygdegårdsförening 34 262 kr
Röshults Samhällsförening 72 596 kr
Grovare-Fänneslunda Hembygdsförening 52 500 kr
Murums Stenkrossförening 52 150 kr
Byalaget Möneskolan 19 722 kr
Blidsbergs Bygdegårdsförening 15 610 kr
Handikapprörelsens Fastighetsförening 41 262 kr
Strängsereds Bygdegårdsförening 44 423 kr

Markanvisningstävling Handelsträdgården

Detaljplanen för Bogesund 1:40 m.fl., ”Handelsträdgården” har vunnit laga kraft. Detaljplanen medger byggnation av flerbostadshus, rad-, par-, eller kedjehus upp till två våningar inom de två områdena närmast Brunnvägen.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prospekt för att genomföra en markanvisningstävling av områdena. Prospektet anger vilka förutsättningar som gäller då en intressent vill lämna ett anbud på de två områdena. Särskild vikt i bedömningen kommer läggas på huruvida byggnationen är väl anpassat till kringliggande bebyggelse och att den i huvudsak har en villaliknande karaktär. Ett reservationspris kommer att användas och baseras på ett oberoende värderingsutlåtande.

Beslut: Prospekt Handelsträdgården godkänns.

Försäljningsprospekt kvarteret Domherren

Förvaltningen har fått i uppdrag att försälja fastigheterna Domherren 1, 2 och 3 genom kommunstyrelsens beslut, 2016-09-08 § 231, samt kommunfullmäktiges beslut, 2018-04-26 § 70.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till försäljningsprospekt avseende hela kvarteret Domherren, innehållande de tre fastigheterna.

Försäljningsprospektet innehåller vilka förutsättningar som gäller för de intressenter som vill lämna ett anbud på kvarteret Domherren. Utvärderingen av inkomna anbud baseras på bl.a. vilken köpeskilling anbudsgivaren är beredd att betala för fastigheterna, en beskrivning innehållande vilken verksamhet som avses bedrivas i de befintliga byggnaderna. En beskrivning med tillhörande visionsskisser avseende den outnyttjade byggrätten och kvarteret i sin helhet.

Beslut: Försäljningsprospekt för kvarteret Domherren godkänns.

Svar på medborgarförslag gällande grusplanen vid nedre Fredriksberg

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslås att grusplanen vid nedre Fredriksberg iordningsställs som en så kallad multiplan, liknande de som finns på Lassalyckan samt Bogesundsskolan. Detta för att öka nyttjandegraden av planen för barn i närområdet.

Beslut: Medborgarförslaget avslås. Med hänvisning till att ekonomiska medel saknas för ändamålet och att behoven ändå får anses tillgodosetts med de satsningar som genomförts på Lassalyckan och Bogesundskolan.

Svar på medborgarförslag om att kommunen bör anta förskolebrevet från Tre ska bli noll

I ett medborgarförslag som tidigare inkommit till kommunfullmäktige, hänvisas till en rapport som Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, presenterade 2007. I rapporten uppges att 1 av 10 flickor och 1 av 20 pojkar utnyttjats sexuellt. Statistik från senare datum visar på att antalet barn som utnyttjas sexuellt ökar. I medborgarförslaget föreslås att Ulricehamns kommun antar ”Förskolebrevet” från organisationen Tre ska bli noll i syfte att skapa trygghet och rättighet till en barndom utan sexuella övergrepp.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att det redan finns ett uppdrag i läroplanen för förskolan.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 7 mars 2019, senast ändrad den 13 november 2019