Kommunfullmäktigemöte 25 april 2019

Se mötet i sin helhet via webb-tv

webb-tv, sänding från kommunfullmäktigewebb-tv, sänding från kommunfullmäktige

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion gällande ett kommunalt ”Komhall” 

Se webb-tv

Ingemar Basth  (MP) föreslår att kommunen utreder möjligheten att skapa ett ”Komhall” för att skapa möjligheter för arbetssökande som står långt från arbetsmarknaden.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om el-velomobil

Se webb-tv

I motionen föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen kompletterar sin flotta av tjänstefordon med elvelomobil.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om införande av ”Trafiksäkerhetsgrupp”

Se webb-tv

Klar Redin (S) yrkar i motionen att Ulricehamns kommun mer aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och ifrån skolan.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Inkomna medborgarförslag

Sätt upp staket med grind runt småbarnsavdelningarna i Ulrikaparken

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Interpellationer och frågor

Inga inkomna.

Årsredovisning 2018 för Ulricehamns kommun

Se webb-tv

Beslut: Årsredovisningen 2018 godkänns. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse 2018

Se webb-tv

Beslut: De förtroendevalda beviljas ansvarsfrihet och kommunens årsredovisning godkänns. Revisorernas berättelse läggs till handlingarna.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2019

Se webb-tv

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Se webb-tv

Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun och lämnade därför in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. Ärendet var uppe för behandling på kommunstyrelsen den 7 mars men återremitterades.

Beslut: Det kommunala handlingsprogrammet för 2019-2022 antas.

Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till skolan 7-9

Se webb-tv

Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner att ingen handlingsplan upprättas.

Ansökan investeringsmedel till ny förskola i centralorten

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamns tätort, 37,5 mnkr. Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i Ulricehamn med syfte att tillgodose behovet av nya förskoleplatser.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019.

Ansökan investeringsmedel för planerat underhåll 2019

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019.

NUAB – försäljning av fastigheten Ulricehamn Svarven 3, Mastec-fastigheten

Se webb-tv

Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3.

Beslut: Kommunfullmäktige godkänner att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Svar på motion om hur kommunen inför ett nytt sopsystem

Se webb-tv

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut.

Valärenden

Se webb-tv

Publicerat av Ulricehamns kommun den 26 april 2019, senast ändrad den 13 november 2019