Kommunstyrelsen 4 april 2019

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 4 april. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.Stadshuset. Foto: Ulricehamns kommun

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Kommunalpolitiskt handlingsprogram 2019-2022

Centerpartiet och Nya Ulricehamn har bildat ett nytt politiskt styre i Ulricehamns kommun och lämnade därför in ett kommunalpolitiskt handlingsprogram för 2019-2022. Ärendet var uppe för behandling på kommunstyrelsen den 7 mars men återremitterades.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta det kommunala handlingsprogrammet för 2019-2022.

NUAB – försäljning av fastigheten Ulricehamn Svarven 3, Mastec-fastigheten

Efter att aktierna i Vist Fastighets AB avyttrats, har Näringsliv Ulricehamn AB endast en fastighet kvar i sin ägo. För att renodla verksamheten och kunna arbeta effektivt med kärnverksamheterna som näringsliv, turism och handel ser styrelsen i Näringsliv Ulricehamn AB det som en naturlig utveckling att även avyttra Ulricehamn Svarven 3. En försäljning av denna fastighet betingar ett värde för bolaget. Enligt ägardirektivet ska Näringsliv Ulricehamn AB bereda kommunfullmäktige möjlighet att ta ställning innan ett sådant beslut fattas.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna att Näringsliv Ulricehamn AB får sälja fastigheten Ulricehamn Svarven 3 under förutsättning att försäljningen sker till marknadsmässiga villkor. Om försäljningen sker genom så kallad bolagspaketering, godkänner kommunfullmäktige att Näringsliv Ulricehamn AB bildar ett dotterbolag för detta ändamål.

Årsredovisning 2018 för Ulricehamns kommun

Förvaltningen har upprättat årsredovisning för Ulricehamns kommun 2018. I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2018 uppgår till 33,7 mnkr (2017: 75,6 mnkr). Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster.

Beslut: Årsredovisningen 2018 fastställs och överlämnas till revisorerna. Kommunfullmäktige föreslås godkänna Årsredovisningen 2018. Av 2018 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.

Redovisning av motioner och medborgarförslag våren 2019

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen 5 kap 33 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Kommunstyrelsens beslutar  att lägga redovisningen till handlingarna.

Ansökan investeringsmedel för planerat underhåll 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att bevilja ansökan om investeringsmedel . Investeringsmedel för planerat underhåll 2019, 13,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Reinvesteringar fastigheter – utbyte av komponenter i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan investeringsmedel till ny förskola i centralorten

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för ny förskola i Ulricehamns tätort, 37,5 mnkr. Investeringen möjliggör byggnation av en ny förskola i Ulricehamn med syfte att tillgodose behovet av nya förskoleplatser.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansökan om investeringsmedel.

Investeringsmedel för ny förskola i centralorten, 37,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ny förskola i centralorten i investeringsbudgeten för 2018 och 2019.

Svar på motion om hur kommunen inför ett nytt sopsystem

Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) föreslår i en motion att val av nytt avfallssystem som ska gälla för Ulricehamns kommun tas upp på dagordningen i ett kommande möte med kommunfullmäktige för diskussion och beslut. Kommunstyrelsens tidigare ordförande Mattias Josefsson (S) har vid kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2018 lämnat svar på Arne Franssons interpellation angående ifrågasatt system för sortering av hushållssopor i kommunen. Av svaret framgår att någon ny handlings- och avfallsplan ännu inte har antagits och beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av principiell vikt och behöver underställas fullmäktige för beslut

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen avslås med hänvisning till beslutet om sortering i svarta och vita påsar bedöms vara fattat inom ramen för gällande renhållningsordning, varför det inte får anses vara av principiell vikt och behöver tas upp i fullmäktige för diskussion och beslut.

Förvaltningens yttrande över strategi Attityder till skolan 7-9

Kommunfullmäktige har beslutat att beredningen för lärande ska belysa avgörande vägval och strategiområden till elevers attityder till skolan. Uppdraget omfattar elever i grundskolans årskurs 7-9 och handlar bland annat om trivsel och trygghet, stress och krav i
skolan samt kränkningar. Beredningen lyfter fram fyra strategier som ses vara av avgörande betydelse i utvecklingen av framtidens högstadieskola i Ulricehamns kommun.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att ingen ytterligare handlingsplan behöver tas fram då beredningens förslag till strategi med tillhörande åtgärder är omhändertagna inom sektor lärande och redovisas till KS och KF i samband med de ordinarie uppföljningar som sker månads- och tertialvis samt genom årsredovisningen.

Kommunfullmäktige föreslås godkänna att ingen handlingsplan upprättas.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Budgetuppföljning februari 2019

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per februari 2019. Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,8 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är följaktligen 2,7 mnkr lägre än budget. Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli lägre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 9,2 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,5 mnkr bättre än budgeterat. I prognosen förväntas dock en negativ avvikelse (3,2 mnkr) när det gäller skatter och statsbidrag.

Beslut: Rapporten godkänns.
Den ekonomiska ramen för verksamheten förskola utökas tillfälligt med 2,0 miljoner kronor under 2019. Utökningen ska tillföras resursfördelningsmodellen. Finansiering sker genom att höja budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter.

Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är oförändrat.
Förvaltningen får i uppdrag att beakta behovet av ytterligare justeringar i samband med ändringsbudget.

Svar på ansökan om verksamhetsstöd till Ung företagsamhet Älvsborg

Ung Företagsamhet (UF) Älvsborg har inkommit med en ansökan om verksamhetsstöd om 99 tkr för år 2019 samt 220 tkr om året för åren 2020 – 2023.

Beslut: Ansökan om verksamhetsstöd till Ung Företagsamhet i Älvsborg beviljas med 99 000 kronor för 2019. Kostnaden tas ur kommunstyrelsens oförutsett.

Ansökan om verksamhetsstöd för 2020-2023 behandlas tillsammans med övriga kommuner i Sjuhärad genom Sjuhärads kommunalförbund.

Ansökan investeringsmedel till lokalanpassningar 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för lokalanpassningar 2019, 0,8 mnkr.
Investeringen möjliggör att förbättra arbetsmiljön för personal, brukare och elever.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för
ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 – ej kända projekt. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för
kapitalkostnader. Inga ytterligare driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för lokalanpassningar enligt investeringsansökan, 0,8 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om start av förskola i enskild regi, Ulricehamns kommun – Solveigs förskolor AB

Verksamheten bedrivs utifrån läroplanen för förskolan, Lpfö 98/16 och FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen). Hållbar utveckling ingår i förskolans arbete och löper
som en röd tråd i allt arbete. Förskolan kommer även att samarbeta med Friluftsfrämjandet vilket innebär att förskolan använder sig av en utepedagogik.

Förskolan kommer att ha plats för cirka 25 barn och vid bemanningen följer förskolan Ulricehamns kommuns nuvarande riktlinjer. Målsättningen är att verksamheten ska bedrivas
i lokaler som är avsedda för förskoleverksamhet. Förvaltningen bedömer att de personer som företräder Solveigs förskolor AB har erfarenhet och insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten, samt att de har en vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna.

Behovet av platser inom förskoleverksamheten är stort. Förvaltningen föreslår således kommunstyrelsen besluta att godkänna den ansökan som lämnats av Solveigs förskolor AB.

Beslut: Solveigs förskolor AB godkänns som huvudman för förskola och får därmed starta en
förskola i enskild regi i Ulricehamns kommun.

Ansökan om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad vid Lassalyckan

Behandlades inte.

Ansökan om investeringsmedel gällande utbyte av spårmaskin

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyte av spårmaskinen vid Lassalyckans skidområde, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör att befintlig spårmaskin kan ersättas med en ny maskin. I samband med inköpet av ny maskin kommer inbytespriset för nuvarande spårmaskin att ingå som en del i upphandlingen.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader
hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Inga övriga driftkostnadskonsekvenser förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för utbyte av spårmaskin vid Lassalyckans skidområde, 3,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Utbyte av spårmaskin i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel för välfärdsteknik

Underlaget för investeringen har tagits fram genom kommunikation med personal i verksamheten. Bland annat genom en workshop där personal har gjort prioriteringar mellan olika investeringsalternativ. Investeringen möjliggör fortsatt god vård och omsorg med tillfredsställande säkerhet och mobilitet.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns i befintlig budget för 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser på 60 tkr ryms i befintlig driftbudget.

Beslut:
Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för investeringar i välfärdsteknik, 2,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier moduler Ulrikaskolan

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel om 0,5 mnkr för inköp av inventarier till de moduler som placeras vid Ulrikaskolan.
Antalet elever i grundskolan har ökat över tid och lett till ett behov av ytterligare en F-6 skola i centralorten. Då en ny F-6 skola inte kommer att finnas på plats inom en snar framtid behöver situationen lösas med tillfälliga lokaler för att kunna hantera det ökade elevantalet. Under höstterminen 2019 kommer moduler att iordningställas i anslutning till Ulrikaskolan och därigenom finns ett behov av inköp av inventarier.

Nivån på investeringen innebär att beslutet kan fattas av beredande utskottet. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019 – det finns ett anslag på totalt 1,0 mnkr för inventarier i skolor. Återstående medel (0,5 mnkr) är avsedda för byggprogrammet på Tingsholmsgymnasiet.
Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftkostnader förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas.
Investeringsmedel för inköp av inventarier till moduler med placering vid Ulrikaskolan, 0,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för inventarier till skolor i investeringsbudgeten för 2019.

Svar på initiativärende En tillfällig miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas

Bordlades.

Svar på initiativärende Revidering av kostplanen

I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att arbeta fram en reviderad kostplan för kommunen så att det i fortsättningen går att servera svenskt nöt- och fårkött i de kommunala verksamheterna.

Beslut: Initiativärendet anses vara tillgodosett med hänvisning till riktlinjerna för måltider.

Svar på medborgarförslag om konstgräs på fotbollsplan vid lekplats vid Ängalyckan, Gunnarshill

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Matheo Rydén att kommunen anlägger konstgräs på den fotbollsplan som ligger i anslutning till lekplatsen vid Ängalyckan, Gunnarshill. Verksamheten anser att det inom ett rimligt avstånd finns anläggningar som uppfyller önskemålet. Att anlägga en ny konstgräsplan på befintlig plats är mycket kostsamt.

Underhållet av en eventuell konstgräsplan kräver specialmaskiner för skötsel och underhåll som verksamheten inte har idag.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det i närområdet finns anläggningar som kan uppfylla önskemålet om konstgräs.

Svar på medborgarförslag Gör om Sturebadet till Playa Ulrica

I ett medborgarförslag föreslår Rein Kotkas att göra om Sturebadet till Playa Ulrica. Badplatsen skulle även utrustas med en barriär som hindrar fåglar att komma in i badplatsområdet och sprida bakterier.

Beslut:  Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det pågår ett arbete av järnvägsområdet i förvaltningen, där Sturebadet ingår.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 5 april 2019, senast ändrad den 13 november 2019