Kommunfullmäktigemöte 23 maj 2019

Bild på kommunfullmäktiges församling

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion angående framtida sopsystem i Ulricehamns kommun

Miljöpartiet yrkar i sin motion att delegationsordningen för UEAB skrivs om och ändras till att vid val av sopsystem i kommunen ska denna fråga alltid framledes beslutas i kommunens högsta organ, nämligen Kommunfullmäktig

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att Kranmärka Ulricehamns kommun

Liberalerna yrkar i sin motion att Ulricehamns kommun och de kommunala bolagen ansöker om att Kranmärkas och därmed
helt slopar ”flask’Vatten” i sin verksamhet.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att bilda vattengrupp

Liberalerna yrkar i sin motion förvaltningen får uppdrag att bilda en vattengrupp där kommunens vattenrådsrepresentanter samt andra relevanta aktörer stöttas och förankras på ett bättre sätt i kommunen.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om skolan

Öppna ännu en grundskola eller förläng årsklasserna på vistaholms till åk.6. Det finns för lite platser som det är i dags läget, detta gäller även förskola. Varför inte bygga en gång mellan sagans förskola till totus och slå ihop dessa.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om det nya vård- och omsorgsboendet i Gällstad.

Medborgaren föreslår att idet nya boendet skall alla lägenheter ligga i markplan.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om Vist industriområde

Förslag om att öka renhållningen på Vit industriområde.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Inkomna interpellationer och frågor

Frågor till KSO från KD:s Cristina Bernevång gällande statsbidrag.

KSO svarade på frågan.

Riktlinje för kulturpris, kulturstipendiet och ungdomsledarstipendier

Se webb-tv

Det nuvarande regler för stipendier och kulturpris behöver ses över och formas till en riktlinje. Förändringen gäller att förenkla administrationen, höja prissumman till 10 000 kronor för respektive stipendium och pris. Samt att utdelning av stipendier och kulturpris görs av kommunfullmäktiges ordförande i samband med nationaldagsfirande

Beslut: Revideringen av riktlinjerna godkänns med tillägget att priset kan delas av flera personer  och, när det gäller kulturpris, mellan flera personer, föreningar och institutioner.

Reviderade riktlinjer angående uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar

Se webb-tv

Nuvarande riktlinje kring uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar behöver revideras. Förändringen gäller att ordförande för kommunfullmäktige uppvaktar med minnesgåva och blommor i samband med nationaldagsfirande. Förändring gällande jubilerande föreningar ska förtydligas och uppvaktas när de fyller 50 och 100.

Beslut: Revideringen av riktlinjen för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar godkänns.

Årsredovisning 2018 Sjuhärads samordningsförbund

Se webb-tv

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2018 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut: Ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Taxa från och med 1 juli 2019 för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter

Se webb-tv

Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamn har tagit fram förslag till taxa och beräkningsgrund för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter. Den första juli träder en ny tobakslag i kraft som innebär att försäljning av tobak blir tillståndspliktig. Prövningen ska vara av samma omfattning som för serveringstillstånd.

Beslut: Bilagda taxa med tillhörande beräkningsgrund från och med 2019-07-01 inom Miljö- och byggnämndens ansvarsområde antas.

Ansökan om partistöd

Se webb-tv

I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29 – 32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Beslut:
Partistöd 2019 betalas ut enligt följande:
Grundstöd Mandatstöd (antal mandat)
S 46 500 kr (10) 139 500 kr
NU 46 500 kr (9) 125 550 kr
C 46 500 kr (8) 111 600 kr
M 46 500 kr (8) 111 600 kr
SD 46 500 kr (6) 83 700kr
MP 46 500 kr (2) 27 900 kr
V 46 500 kr (2) 27 900 kr
L 46 500 kr (2) 27 900 kr
KD 46 500 kr (2) 27 900 kr
———————————————————————————————————-
Summa grundstöd 418 500 kr Summa mandatstöd 683 550 kr
Totalt 1 102 050 kr

Svar på motion om utredning av försämrad tillgänglighet av Övreskogs återvinningscentral

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen  ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral.

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-22 att återremittera motionen för beredning och besvarande enligt motionärens att-satser. Förvaltningens bedömning är att det krävs ett relativt omfattande utredningsarbete för att redovisa miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser och ta fram kostnadsberäkningar enligt motionärens förslag. Det saknas medel och resurser för genomföra önskad utredning, förvaltningen ser därför att resurser skulle behöva tas från andra projekt för att genomföra utredningen under 2019. I relation till andra projekt såsom arbetet med nya exploateringsområden för kommunalservice, bostäder och industri så ser förvaltningen att det vore olyckligt med en sådan prioritering, särskilt i relation till att man vid upprättande av arbetsplanen för utbyggnad av väg 40 till motorväg inte ansåg att förbindelsen var samhällsekonomiskt försvarbar.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att andra projekt bedöms viktigare att lägga kommunens resurser på.

Valärenden

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 24 maj 2019, senast ändrad den 13 november 2019