Kommunstyrelsen 2 maj 2019

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 2 maj 2019. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Reviderade riktlinjer angående uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar  – Föredragning

Nuvarande riktlinje kring uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar behöver revideras. Förändringen gäller att ordförande för kommunfullmäktige uppvaktar med minnesgåva och blommor i samband med nationaldagsfirande. Förändring gällande jubilerande föreningar ska förtydligas och uppvaktas när de fyller 50 och 100.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna revideringen av riktlinjen för uppvaktning av svenska mästare och jubilerande föreningar.

 

Riktlinje för kulturpris, kulturstipendiet och ungdomsledarstipendier – föredragning

Det nuvarande regler för stipendier och kulturpris behöver ses över och formas till en riktlinje. Förändringen gäller att förenkla administrationen, höja prissumman till 10 000 kronor för respektive stipendium och pris. Samt att utdelning av stipendier och kulturpris görs av kommunfullmäktiges ordförande i samband med nationaldagsfirande

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna revideringen av riktlinjerna med tillägget att priset kan delas av flera personer och, när det gäller kulturpris, mellan flera personer, föreningar och institutioner.

Årsredovisning 2018 Sjuhärads samordningsförbund

Enligt lag om finansiell samordning ska förbundsmedlemmarna var för sig pröva frågan om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet. Förbundsstyrelsen för Sjuhärads samordningsförbund har fastställt årsredovisningen 2018 för förbundet. I revisionsberättelsen tillstyrks att styrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås bevilja ledamöterna i Sjuhärads samordningsförbund ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Taxa från och med 1 juli 2019 för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter

Miljö och samhällsbyggnad i Ulricehamn har tagit fram förslag till taxa och beräkningsgrund för prövning och tillsyn av tobak och liknande produkter. Den första juli träder en ny tobakslag i kraft som innebär att försäljning av tobak blir tillståndspliktig. Prövningen ska vara av samma omfattning som för serveringstillstånd.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta bilagda taxa med tillhörande beräkningsgrund från och med 2019-07-01 inom miljö- och byggnämndens ansvarsområde.

Ansökan om partistöd 2019 2019/109

I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29 – 32. Syftet med partistödet är att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att partistöd 2019 betalas ut enligt följande:

Grundstöd                                             Mandatstöd (antal mandat)
S 46 500 kr                                           139 500 kr (10)
NU 46 500 kr                                       125 550 kr (9)
C 46 500 kr                                           111 600 kr (8)
M 46 500 kr                                          111 600 kr (8)
SD 46 500 kr                                         83 700 kr (6)
MP 46 500 kr                                        27 900 kr (2)
V 46 500 kr                                            27 900 kr (2)
L 46 500 kr                                            27 900 kr (2)
KD 46 500 kr                                         27 900 kr (2)
————————————————————————————————-
Summa grundstöd: 418 500 kr           Summa mandatstöd 683 550 kr
Totalt 1 102 050 kr

Svar på motion om utredning av försämrad tillgänglighet av Övreskogs återvinningscentral

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Roger Wilhelmsson (M) att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och till kommunfullmäktige redovisa miljö- och samhällsekonomiska konsekvenser samt kostnader för en ny vägförbindelse mellan Jönköpingsvägen och väg 1721.1 i syfte att korta körsträckan mellan centralorten och Övreskogs återvinningscentral.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen avslås med hänvisning till att andra projekt bedöms viktigare att lägga kommunens resurser på.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Svar på initiativärende En tillfällig miljöberedning eller en politisk referensgrupp skapas

Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-13 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att genomföra en kartläggning av miljötillståndet i kommunen med utgångpunkt i den antagna strategin för lokalt miljöarbete. Miljöpartiet har 2019-01-10 inkommit med ett initiativärende till kommunstyrelsen om att tillskapa en politisk referensgrupp med en deltagare från varje parti och att det i slutet av 2019 blir en vägledningsdebatt samt att en handlingsplan redovisas
under våren 2020.

Beslut: Initiativärendet avslås med hänvisning till aktuellt budgetuppdrag.

Remissvar Lite mer lika, SOU 2018:74

Finansdepartementet har skickat betänkandet, Lite mer lika. Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (SOU 2018:74), på remiss till bland annat landets 290 kommuner. Remissyttranden ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj 2019.

Beslut: Förvaltningens förslag till yttrande antas.

Gallringsbeslut gällande personakter

I centralarkivet finns det personakter från vård- och omsorgsförvaltningen som inte har följt den dåvarande dokumenthanteringsplanen. Det finns sparade akter som enligt dåvarande lag och dokumenthanteringsplan inte ska bevaras. Därför föreslås ett gallringsbeslut om att gallra personakter retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018.

Beslut: Personakter ska gallras retroaktivt enligt dokumenthanteringsplanen 2018.

Ombudgetering av investeringsanslag avseende tvättmaskiner och torktumlare

Kommunstyrelsen fattade 2019-02-07, § 46/2019, beslut om att bevilja investeringsmedel (0,58 mnkr) för installation av tvättmaskiner och torktumlare i lägenheter på Ryttershov.  Enligt kommunstyrelsens beslut ska investeringen finansieras genom att ta i anspråk investeringsmedel från anslaget för Ej kända projekt i investeringsbudgeten för 2018. På grund av det sena beslutet om att ianspråkta medel från investeringsbudgeten 2018 saknades anslaget i det underlag avseende ombudgetering av investeringsanslag 2018 som kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträdet 2019-03-07, § 70/2019. Beslutet om ombudgetering av investeringsmedel från 2018 års investeringsbudget behöver därför kompletteras för att det ska finnas anslag för ändamålet i 2019 års investeringsbudget.

Beslut: Ombudgetera investeringsanslaget avseende tvättmaskiner och torktumlare, 0,58 mnkr, till 2019 års investeringsbudget.

Ansökan om investeringsmedel för inventarier 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr. Investeringen möjliggör för förvaltningen att anskaffa inventarier. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier, 4,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Diverse verksamhetsinventarier i investeringsbudget 2019.

Ansökan om verksamhetsbidrag för 2019 från Kvinnojouren i Borås

Kvinnojouren i Borås har ansökt om verksamhetsbidrag med 12 kronor per invånare för 2019. Kvinnojouren arbetar med stöd och hjälp till personer utsatta för våld i nära relationer.  Förutom Borås stad hör också Herrljunga kommun, Bollebygds kommun och Ulricehamns kommun till Kvinnojouren i Borås. Kvinnojouren finansierar sin verksamhet i första hand genom kommunalt bidragsstöd. Förvaltningen tillstyrker Kvinnojouren i Borås ansökan om verksamhetsbidrag för 2019.

Beslut: Kvinnojouren i Borås beviljas verksamhetsbidrag för 2019 med 12 kronor per invånare, totalt 292 896 kronor. Bidraget finansieras inom budget 2019 för individ- och familjeomsorgen.

Slutredovisning av investeringar inom verksamhet fastighet 2018

Slutredovisning ska ske av samtliga investeringsprojekt överstigande 3 mnkr.
Följande investeringsprojekt har under 2018 färdigställts av verksamhet fastighet och slutredovisas inom ramen för ärendet:
– 48218 Ombyggnad reception stadshuset
– 48219 Ombyggnation Rum för alla
– 48379 Hökerums skola, om-/tillbyggnad

Beslut: Slutredovisningarna godkänns. Med tanke på de stora investeringar som finns framöver behöver kommunstyrelsen hitta tydligare rutiner för hur man följer beslutade investeringar.

Prislista på utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola i Ulricehamns kommun 2919

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett barn/elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets/elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. Detta avser utbildningar med offentlig huvudman.

Med hänvisning till vad som sägs i skollagen har förvaltningen beräknat kostnaderna inom förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och  gymnasieskola och sammanställt dessa i en prislista.

Beslut: Prislistan för utbildningar som erbjuds i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem och gymnasieskola i Ulricehamns kommun kalenderåret 2019 fastställs.

Planprioriteringslistan hösten 2019 –  föredragning

Miljö och samhällsbyggnad överlämnar ett förslag till prioritering för detaljplanering. Listan ska ligga till grund för förvaltningens arbete och visa det huvudfokus som ska finnas i det dagliga arbetet. Prioriteringen grundar sig på kommunens övergripande målsättningar kring tillväxt och utveckling. Främst prioriteras planläggning för tillkommande bostadsbyggande och för att tillgodose lokaler för kommunal service för att möjliggöra och bereda möjligheter att nå målet om 27 000 invånare år 2025. Planer som lägger grunderna för fler arbetstillfällen och främjar besöksnäringen ska även vägas in i prioriteringen.

Beslut: Planprioriteringslistan antas och ska ligga till grund för miljö och samhällsbyggnads fortsatta planarbete.

Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram detaljplaner för Ubbarp 8:16 m fl, med inriktning bostäder. Miljö och samhällsbyggnad får i uppdrag att ta fram en detaljplan för Björnen 8 m fl med inriktning bostäder.

Sammanställning av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd –  föredragning

Enligt Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) och 3 kap. 3 § patientsäkerhetslagen är vårdgivare skyldig att utreda avvikelser, klagomål och synpunkter. En sammanställning av avvikelser, klagomål och synpunkter görs årligen och presenteras för kommunstyrelsen i form av en  patientsäkerhetsberättelse, samt en rapport med sammanställning av inkomna klagomål och synpunkter samt över lex Maria och lex Sarah.

Beslut: Sammanställningen av inkomna klagomål/synpunkter samt anmälningar enligt lex Sarah och lex Maria 2018, sektor välfärd, godkänns och läggs till handlingarna.

Informationsärenden till kommunstyrelsen 2019-05-02

Beslut: Informationen läggs till handlingarna

Initiativärende från SD angående återvändande IS-terrorister

Beslut: Ärendet remitteras till förvaltningen för beredning.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 2 maj 2019, senast ändrad den 13 november 2019