Kommunfullmäktige 19 juni

Bild på stadshuset taget från Bogesundsgatan. Huset är en röd tegelbyggnad i vinkel och i flera våningar.Stadshuset. Foto: Ulricehamns kommun

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändning i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion gällande tillgång till möteshandlingar för besökande till kommunfullmäktiges möten.

(MP) yrkar i en motion att kommunen ska utreda möjligheten för besökare till kommunfullmäktiges sammanträden att få tillgång till möteshandlingar.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om möbeltassar

(SD) yrkar att förvaltningen ska uppdras att sätta på möbeltassar eller tennisbollar på alla stolar och bord i sessionssalen.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om att använda Livscykelperspektiv vid upphandling

(MP) yrkar på att kommunen i alla upphandlingar efterfrågar Livscykelanalys.

Motion angående projektet Åsundenöring

(MP) yrkar på att kommunen kontaktar ägaren till Vistafors, Länsstyrelsen och Övre Åsundens fiskevårdsområdesförening för att i samverkan få till en snar permanent lösning som säkerställer framtida möjligheter till såväl upp- som nedströmsvandring av fisk och andra vattenlevande organismer.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om näringslivsutveckling

(M) yrkar att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram tydliga och relevanta mål för att stärka kommunen.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om ny väg till Hökerums industriområde

Medborgarna föreslår att det ska dras en ny väg till Hökerums industriområde

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag gällande schemaläggning.

Medborgarna som lagt förslaget är undersköterskor på Ulricehamns resurscenter. De föreslår att varje enhet ska få tillbaka sitt gamla schemasystem så att de återigen kan uppfylla kravet på kvalitet och säkerhet i vården.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att återinföra bussen till Lassalyckan

Förslaget kommer från förskoleklassen och mullarna i Ur och Skur Myrstackens förskola. De önskar att buss 71 ska gå ända fram till Lassalyckan, och om detta inte går att den ska gå att boka åtminstone.

Beslut: Medborgarförslaget remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Inkomna interpellationer och frågor

Inga inkomna.

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2019

Se webb-tv

Förvaltningen redovisar en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019. Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till +21,1 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är följaktligen 6,4 mnkr sämre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli sämre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till -11,8 mnkr.  Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 5,4 mnkr bättre än budgeterat. Avvikelsen är till största delen kopplad till reavinster från förvaltningen av pensionsmedel. Investeringarna under årets fyra första månader uppgår till 20,9 mnkr (2018: 14,4 mnkr).

Beslut: Rapportens godkänns.

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Se webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 att anta riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Denna riktlinje har setts över i samband med att riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades. Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna. Val- och arvodesberedningen föreslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige.

Beslut: Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 återremitteras till kommunstyrelsen.

Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Se webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete. Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna.

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta  fullmäktigeberedningarna samt de tjänstemän som utses till beredningssekreterare.

Beslut: Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 återremitteras till kommunsstyrelsen.

Reglemente för revisorerna

Se webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av reglemente för revisorerna så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga samt övriga ändringar som anses påkallade.

Förslag till revidering är framtagen i samråd med SKL och kommunens revisorer.

Beslut: Reglemente för revisorerna antas.

Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Se webb-tv

Detta ärende innehåller en rapport över den risk- och sårbarhetsanalys som har genomförts, avseende kommunens krisberedskap, under hösten och vintern 2018-2019. Rapporten är tänkt att utgöra underlag för vidare planering av de åtgärder kommunen behöver genomföra för att öka motståndskraften mot extraordinära händelser och höja vår förmåga att hantera dessa.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna och utgör underlag för fortsatt arbete med kommunens krisberedskap.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2019

Se webb-tv

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 76 dokument. Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument. Andra dokument som är tidsatta till 2018 har redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. För några dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras.

Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker.

Beslut: Förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken antas.

Årlig översyn av mål och uppdrag 2019

Se webb-tv

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har gått att genomföra.

I och med uppstarten av en ny mandatperiod har översynen utökats till att också gälla kvarvarande budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Den utökade översynen gäller också Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden, Stärkt skydd för barn och unga, Handlingsplan för vuxenutbildningen och Åtgärdsplan – framtidens grundskola. Dessa kvarvarande uppdrag föreslås avslutas.

Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende.

De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till årsredovisning 2018.

Beslut: De mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 godkänn och avslutas.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Se webb-tv

Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel behöver revideras för att fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över reglerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar.

Stora torget i Ulricehamn är upplåtet som försäljningsplats för torghandel och en flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för diverse aktiviteter.

Det finns bestämmelser för vilka tider försäljning får ske och om platsen ska vara fast eller tillfällig.

Beslut: Revidering av regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel antas och ersätter gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende samt förskola i Gällstad, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för ett samverkanshus enligt beslut KS 2018-03-01, § 63.

Projekteringen påbörjas när förstudien är klar. Förstudien skall godkännas av lokalstyrgruppen innan projekteringen kan inledas. Projekteringen kommer att utgå från 60 boendeplatser och 120 förskoleplatser. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad.

Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. På grund av att behovet av platser i särskilt boende/förskola förväntas vara högre än tidigare bedömningar så bedömer förvaltningen att det kommer att behöva tillskjutas investeringsmedel med ca 40-50 mnkr.

Behovet av tillskott kan hanteras i kommande investeringsplan för åren 2020-2022. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Projekteringen för nya lokaler förväntas inte innebära några ökade driftkostnader. Genomförandet av projektet kommer dock innebära driftkostnadskonsekvenser – detta kan bedömas efter projektering av projektet.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för Samverkanshus vård- och  omsorgsboende/förskola i Gällstad, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 2019. Även ett tilläggsyrkande från Arne Fransson (MP) bifölls. Se protokoll för detaljer. 

Fortsatt utbildning för nyanlända elever

Se webb-tv

En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Detta gäller även i de fall eleven har påbörjat en utbildning inom ramen för ett introduktionsprogram innan dess.

Ulricehamns kommun är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som har fyllt 18 år utbildning i gymnasieskolan, men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för att täcka kommunens kostnader för utbildningen.

Vid Tingsholmsgymnasiet finns idag en asylsökande elev som har fyllt 18 år under 2019 samt 13 asylsökande elever som har fyllt, eller kommer att fylla 20 år under 2019. Får dessa elever uppehållstillstånd kommer de, i likhet med alla andra elever som är folkbokförda i Ulricehamns kommun, att omfattas av rättigheten till utbildning.

Kostnaden för fortsatt utbildning utifrån preliminär beräkning av aktuella asylsökande elever är 285 000 kronor per termin. Detta ryms inte inom den befintliga budgetramen då den statliga ersättningen inte täcker utbildningskostnaden. Då antalet elever endast är preliminär får omfattning av tillskjutande medel följas upp och beslutas när omfattning av antalet elever är fastställt.

Beslut: Asylsökande elever som avslutat introduktionsprogrammet läsåret  2018/2019, fyller 18 år och som tillhör gymnasieskolans målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Omfattning av tillskjutande medel beslutas när antalet elever som kommer i fråga är fastställt. Även ett ändringsyrkande bifölls. Se protokollet för detaljer.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019

Se webb-tv

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Budget och verksamhetsplan för år 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Se webb-tv

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2018-12-07, § 80 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2019 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.

Beslut: Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund godkänns.

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Se webb-tv

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2019-03-15, § 15, beslutat att fastställa årsredovisning för 2018. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet.

Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst

Se webb-tv

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2019-03-29 § 362 beslutat att godkänna årsredovisning för 2018 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Se webb-tv

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut: Direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Svar på motion om inköp av rekonditionerade datorer

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar.

Ärendet besvarades till kommunfullmäktige som 2018-06-20 (§ 128) beslutade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att få sifferunderlag och bedömningar som visar varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in begagnade datorer.

Ärendet är kompletterat med sifferunderlag samt att förvaltningens bedömningar och åtgärder har förtydligats. Förvaltningen håller med om att datorer har en längre livslängd men ser att lösningen med att nyttja datorer längre och fortsätta leverera till rekonditioneratmarknaden är en effektivare lösning än att bygga upp en process för  hantering av inköp av rekonditionerade datorer.

Beslut: Motionen anses tillgodosedd genom att ärendet kompletterats med sifferunderlag, bedömningar samt att förvaltningen aktivt arbetar med att förlänga tiden som IT-utrustning används. I IT:s arbete ingår det att kontinuerligt sträva efter effektivt resursutnyttjande med låg miljöpåverkan.

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan

Se webb-tv

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter.

Förvaltningen anser att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid.

I dagsläget finns inte resurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. Behovet finns kvar och kommun bör i framtiden ta ställning till huruvida en kartläggning anses befogad, kopplat till problematiken med invasiva arter.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att återremittera motionen.

Svar på motion om genomförandet och uppföljning av motioner

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander och Ingemar Basth (MP) att förvaltningarna på ett mer grundligt vis skall redovisa hur motioner som antagits följts upp samt att det ska ske fortlöpande. Vidare är förslaget att motioner som ligger obehandlade motiveras och att en tidsgräns införs för behandling av motioner.

Beslut: Delar av motionen, som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser, anses vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. Gällande uppföljning av motioner är det under genomförande och ska hädanefter följas upp i kommunens system för uppföljning.

Svar på motion om returelcykel i Ulricehamns kommun

Se webb-tv

Arne Fransson (MP) lämnade 2018-06-12 en motion som yrkade för att Ulricehamn inför ett projekt som består utav en returelcykel som samlar in stora skrämmande föremål och farligt avfall i bostadsområden, ett projekt som implementerades 2017 i Borås, Norrby. Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.

 

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 juni 2019, senast ändrad den 13 november 2019 av Ulrika Emtervall