Kommunstyrelsen 3 juni 2019

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 3 juni 2019. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Pelare till stadshuset

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Budget- och verksamhetsuppföljning april 2019

Förvaltningen kommer att redovisa en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per april 2019. Underlaget är ännu inte klart men kommer att vara det till kommunstyrelsens möte den 3 juni.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna rapporten efter tilläggsyrkande av S.

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 att anta riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Denna riktlinje har setts över i samband med att riktlinjer för  fullmäktigeberedningarnas arbete återremitterades. Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna.

Val- och arvodesberedningen föreslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022.

Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Kommunfullmäktige beslutade 20180620 att återremittera förslag till riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete. Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna. Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de tjänstemän som utses till beredningssekreterare.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022. Vid framtagande av, för kommunen viktiga strategiska dokument, ska övervägas att tillsättas politiska referensgrupper. Det noteras också att en demokratiberedning ska tillsättas under 2020.

Reglemente för revisorerna

Kommunfullmäktige beslutade 2016-12-15 att ge kommunstyrelsen i uppdrag att göra en översyn av reglemente för revisorerna så att det beaktar frågan om anställning av sakkunniga samt övriga ändringar som anses påkallade. Förslag till revidering är framtagen i samråd med SKL och kommunens revisorer.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta reglementet för revisorerna.

Risk- och sårbarhetsanalys gällande extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Detta ärende innehåller en rapport över den risk- och sårbarhetsanalys som har genomförts, avseende kommunens krisberedskap, under hösten och vintern 2018-2019. Rapporten är tänkt att utgöra underlag för vidare planering av de åtgärder kommunen behöver genomföra för att öka motståndskraften mot extraordinära händelser och höja vår förmåga att hantera dessa.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås lägga rapporten till handlingarna och att den utgör underlag för fortsatt arbete med kommunens krisberedskap.

Årlig översyn av styrdokument i författningshandboken, april 2019

I den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken behandlas 76 dokument.  Några av dokumenten bedöms kunna utgå utan att ersättas av ett nytt liknande dokument.  Andra dokument som är tidsatta till 2018 har  redan reviderats eller ersatts av nya dokument och bör utgå. För flera dokument föreslås tidssättningen förlängas. För några dokument föreslås ansvaret för dokumentet ändras. Förvaltningen fick 2015 §114 av kommunfullmäktige  uppdraget att kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen årligen tar ställning till de styrdokument som under året är aktuella för att upphöra gälla. Förvaltningen har nu rutiner för att detta årligen sker.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta förslagen till förändringar i den årliga översynen av styrdokumenten i författningshandboken.

Årlig översyn av mål och uppdrag 2019

Förvaltningen har under året arbetat med de handlings- och åtgärdsplaner som är politiskt beslutade. Som framgår av bilaga Årlig översyn av mål och uppdrag 2019 har arbetet inneburit sortering och översyn av vilka mål och uppdrag som är klara och vilka som inte har gått att genomföra. I och med uppstarten av en ny mandatperiod har översynen utökats till att också gälla kvarvarande budgetuppdrag för 2015, 2017 och 2018. Den utökade översynen gäller också Åtgärdsplan – utvecklingsplan för sjön Åsunden, Stärkt skydd för barn och unga, Handlingsplan för vuxenutbildningen och Åtgärdsplan – framtidens grundskola. Dessa kvarvarande uppdrag föreslås avslutas.
Sorteringen har genomförts i syfte att underlätta arbetet med prioritering och resurssättning i budgetutskottet och följa de antagna riktlinjerna för styr- och ledningssystem. Detta ger också förvaltningen bättre möjligheter att arbeta med de mål och uppdrag som kvarstår. Denna översyn innebär inte att de berörda handlings- och åtgärdsplanerna är att anse som avslutade. Detta fattas beslut om i särskilt ärende. De uppdrag som är kvar att arbeta med återfinns ej i denna bilaga utan återfinns i bilagor till årsredovisning 2018.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna och avsluta de mål och uppdrag som finns i bilagan Årlig översyn av mål och uppdrag 2019.

Revidering av lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel behöver revideras för att fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över reglerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar. Stora torget i Ulricehamn är upplåtet som försäljningsplats för torghandel och en flexibel användning av torget ska främjas och kunna användas för diverse aktiviteter. Det finns bestämmelser för vilka tider försäljning får ske och om platsen ska vara fast eller tillfällig.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta revidering av regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel och ersätta gällande regler för lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

Budget och verksamhetsplan för år 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund har 2018-12-07, § 80 beslutat att för egen del anta budget och verksamhetsplan för år 2019 och att översända den till medlemskommunerna för godkännande.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås godkänna budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund.godkänns.

Ansökan om investeringsmedel för projektering av ett nytt vård- och omsorgsboende och förskola i Gällstad

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel till nytt vård- och omsorgsboende samt förskola i Gällstad, 6,0 mnkr. Investeringen möjliggör att projektera för ett samverkanshus enligt beslut KS 2018-03-01, § 63.

Projekteringen påbörjas när förstudien är klar. Förstudien skall godkännas av lokalstyrgruppen innan projekteringen kan inledas. Projekteringen kommer att utgå från 60 boendeplatser och 120 förskoleplatser. Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för projektering finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad. Investeringskalkyl upprättas när medel för byggnation söks. På grund av att behovet av platser i särskilt  boende/förskola förväntas vara högre än tidigare bedömningar så bedömer förvaltningen att det kommer att behöva tillskjutas investeringsmedel med ca 40-50 mnkr.

Behovet av tillskott kan hanteras i kommande investeringsplan för åren 2020-2022. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Projekteringen för nya lokaler förväntas inte innebära några ökade driftkostnader. Genomförandet av projektet kommer dock innebära driftkostnadskonsekvenser – detta kan bedömas efter projektering av projektet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås bevilja ansökan om investeringsmedel.  Investeringsmedel för Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad, 6,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för  Samverkanshus vård- och omsorgsboende/förskola i Gällstad i investeringsbudgeten för 2019.

Fortsatt utbildning för nyanlända elever

En asylsökande elev som har fyllt 18 år har inte någon automatisk rätt att gå över till en utbildning inom ramen för ett nationellt program, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna. Detta gäller även i de fall eleven har påbörjat en utbildning inom ramen för ett introduktionsprogram innan dess. Ulricehamns kommun är inte förhindrad att erbjuda asylsökande elever som har fyllt 18 år utbildning i  gymnasieskolan, men kommunen har då inte rätt till statlig ersättning för att täcka kommunens kostnader för utbildningen.

Vid Tingsholmsgymnasiet finns idag en asylsökande elev som har fyllt 18 år under 2019 samt 13 asylsökande elever som har fyllt, eller kommer att fylla 20 år under 2019. Får dessa elever uppehållstillstånd kommer de, i likhet med alla andra elever som är folkbokförda i Ulricehamns kommun, att omfattas av rättigheten till utbildning.

Kostnaden för fortsatt utbildning utifrån preliminär beräkning av aktuella asylsökande elever är 285 000 kronor per termin. Detta ryms inte inom den befintliga budgetramen då den statliga ersättningen inte täcker utbildningskostnaden. Då antalet elever endast är preliminär får omfattning av tillskjutande medel följas upp och beslutas när omfattning av antalet elever är fastställt.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att asylsökande elever som avslutat introduktionsprogrammet läsåret 2018/2019, fyller 18 år och som tillhör gymnasieskolans målgrupp, eller är 20 år erbjuds fortsatt utbildning i kommunal regi inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningens uppdragsutbildningar. Omfattning av tillskjutande medel beslutas när antalet elever som kommer i fråga är fastställt. En sista mening ”att kostnaden med 285 000 kronor per termin reserveras ut kommunstyrelsens budget för oförutsedda behov” lades till efter ett ändringsyrkande.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av en särskild avgift.
Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda  beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 1, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) har 2019-03-15, § 15, beslutat att fastställa årsredovisning för 2018. Tillsammans med revisionsberättelsen överlämnas den till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2018 Tolkförmedling Väst

Direktionen för Tolkförmedling Väst har 2019-03-29 § 362 beslutat att godkänna årsredovisning för 2018 och översända den till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att ledamöterna i direktionen för Tolkförmedling Väst beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen läggs till handlingarna.

Årsredovisning 2018 Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beslutade 2019-02-22 att fastställa årsredovisning för 2018 samt att översända den tillsammans med revisionsberättelsen till medlemskommunerna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet.

I revisionsberättelsen framgår det att revisionen tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för år 2018 för direktionen samt de enskilda ledamöterna i densamma.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att direktionen samt de enskilda ledamöterna i direktionen för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund beviljas ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet. Årsredovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Svar på motion om inköp av rekonditionerade datorer

I en motion till kommunfullmäktige yrkar Ingemar Basth (MP) att kommunen då den köper in exempelvis datorer och annan IT-utrustning undersöker möjligheten att köpa in begagnad utrustning istället för nyproducerad, för att på så sätt spara såväl miljön som pengar.

Ärendet besvarades till kommunfullmäktige som 2018-06-20 (§ 128) beslutade att ärendet skulle återremitteras till förvaltningen i syfte att få sifferunderlag och bedömningar som visar varför det inte är kostnadseffektivt att köpa in begagnade datorer. Ärendet är kompletterat med sifferunderlag samt att förvaltningens bedömningar och åtgärder har förtydligats. Förvaltningen håller med om att datorer har en längre livslängd men ser att lösningen med att nyttja datorer längre och fortsätta leverera till rekonditioneratmarknaden är en effektivare lösning än att bygga upp en process för hantering av inköp av rekonditionerade datorer.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anse motionen tillgodosedd genom att ärendet kompletterats med sifferunderlag, bedömningar samt att förvaltningen aktivt arbetar med att förlänga tiden som IT-utrustning används. I IT:s arbete ingår det att kontinuerligt sträva efter effektivt resursutnyttjande med låg miljöpåverkan.

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget
oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter.

Förvaltningen anser att en inventering av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid. I dagsläget finns inte resurser för att kunna genomföra en sådan kartläggning. Behovet finns kvar och kommun bör i framtiden ta ställning till huruvida en kartläggning anses befogad, kopplat till problematiken med invasiva arter.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till brist på resurser för att kunna genomföra en kartläggning. Förvaltningen är dock väl medvetna om problematiken och kommer beakta förslaget i framtida arbete.

Svar på motion om genomförandet och uppföljning av motioner

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Ingvor Carlander och Ingemar Basth (MP) att förvaltningarna på ett mer grundligt vis skall redovisa hur motioner som antagits följts upp samt att det ska ske fortlöpande. Vidare är förslaget att motioner som ligger obehandlade motiveras och att en tidsgräns införs för behandling av motioner. Delar av motionen som rör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser anses vara tillgodosedda med anvisning till styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen.

Vad gäller uppföljning av motioner som antas är det under genomförande och ska hädanefter följas upp i Stratsys som är kommunens system för uppföljning.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att delar av motionen som berör obehandlade motioner, redovisning samt tidsgränser anses vara tillgodosedda med hänvisning till styrdokumentet Arbetsordning för kommunfullmäktige samt 5 kap. 35 § kommunallagen. Gällande uppföljning av motioner är det under genomförande och ska hädanefter följas upp i kommunens system för uppföljning.

Svar på motion om returelcykel i Ulricehamns kommun

Arne Fransson (MP) lämnade 2018-06-12 en motion som yrkade för att Ulricehamn inför ett projekt som består utav en returelcykel som samlar in stora skrymmande föremål och farligt avfall i bostadsområden, ett projekt som implementerades 2017 i Borås, Norrby. Motionen avslås med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med hänvisning till att behovet inte bedöms tillräckligt för att införa insatsen.

Kommunstyrelsens beslutsärenden

Intern kontrollplan för 2019

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till intern kontrollplan 2019 utifrån genomförda riskanalyser. Kommunstyrelsen föreslås anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.

Beslut: Kommunstyrelsen föreslås besluta att anta intern kontrollplan 2019 och ge förvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet.

Bidrag 2019 till studieförbund verksamma i Ulricehamns kommun

Folkbildningsrådet fastställde i december 2015 en ny fördelningsmodell för det statliga bidraget till studieförbundens verksamhet. Västra Götalands Bildningsförbund beslutade i juni 2017 att utarbeta en ny rekommendation för beräkning av kommunala anslag till de lokala studieförbundsavdelningarna i Västra Götaland.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-04-05 § 125 att Ulricehamns kommun ska följa den
fördelningsmodell som Västra Götalands Bildningsförbund utarbetat med utgångspunkt från den statliga modellen.

Fördelning av kommunbidrag om 450 000 kr till studieförbund verksamma i Ulricehamns
kommun 2019 föreslås ske enligt rekommenderad statlig fördelningsmodell för
studieförbunden.

Beslut:
Bevilja bidrag om totalt 450 000 kr till studieförbund för 2019 enligt förvaltningens förslag
om fördelning. Bidragen föreslås fördelas enligt följande:
ABF 73 604,00 kr
Studieförbundet Bilda Väst 21 765,00 kr
Folkuniversitetet 7 403,00 kr
Studiefrämjandet 84 601,00 kr
Studieförbundet Vuxenskolan 220 480,00 kr
NBV Borås 6 257,00 kr
Medborgarskolan 4 178,00 kr
Sensus 30 891,00 kr
Ibn Rushd 185,00 kr
Kulturens 636,00 kr
Totalt 450 000,00 kr

Avtal FOU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01–2023-12-31

FOU Sjuhärad Välfärd (FoUS) är ett kompetenscenter för forskning och utveckling inom det kommunala välfärdsområdet. Verksamhetens övergripande mål är att bidra till utveckling av ägarparternas arbete inom välfärdsområdet, genom insatser inom forskning och utveckling samt kompetensutveckling. Det nuvarande avtalet gäller till och med 2019-12-31 och ett förslag på nytt avtal för tiden 2020-01-01 – 2023-12-31 har därför tagits fram.

Beslut: Avtal för FoU Sjuhärad Välfärd 2020-01-01 – 2023-12-31 godkänns.

Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Sedan tidigare finns det två styrdokument för Ulricehamns kommuns museisamling. Det ena är ”Insamlingspolicy för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 § 112, andra är ”Dokumentationspolicy och dokumentationsprogram för Ulricehamns museum” antagen av KS 2004-05-10 §113. De båda styrdokumenten har sedan länge spelat ut sin roll, dels på grund av tid, dels på grund av förändring i verksamheten.

Det finns idag inte kvar något museum i vanlig bemärkelse. Kommunens museisamling finns idag i ett magasin i Röshult och finns inte tillgängligt för kommuninvånare. Samlingen kommer under 2020 flyttas då kommunen är uppsagd från lokalerna. Flytten har aktualiserat översynen för en ny förvaltningsplan.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar om återremiss.

Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats

Enligt riktlinjer för styr- och ledningssystem är ett styrdokument giltigt i högst fyra år. Gällande riktlinjer för användande av offentlig plats behöver revideras för att fortsätta gälla. Förvaltningen har sett över riktlinjerna och vissa smärre justeringar har genomförts, såsom skrivfel och laghänvisningar. Vid behov av att tillfälligt använda offentlig plats för bland annat uteserveringar, containrar och festivaler ska tillstånd sökas hos Polismyndigheten. Polismyndigheten gör sedan en bedömning utifrån Ordningslag (1993:1617), men hämtar även in ett yttrande från kommunen.

I yttrandet har kommunen rätt att ställa vissa krav på sökanden gällande bland annat skötsel och drift av den offentliga platsen, men även krav på återställning och renhållning. Kommunen har även rätt att ta ut en avgift och denna avgift regleras i gällande taxa. Saknar sökanden tillstånd men ändå utför någon typ av aktivitet på offentlig plats eller inte följer villkoren i tillståndet riskerar denne att bli åtalad med sanktioner i form av vite eller böter.

Beslut: Revidering av riktlinjer för användande av offentlig plats antas och ersätter gällande riktlinjer för användande av offentlig plats.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning, maj 2019

En övergripande genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts som föranlett förtydliganden, ändringar, tillägg samt rättningar av redaktionell karaktär.

Beslut: Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.

 

Ansökan om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad vid Lassalyckan

Förvaltningen ansöker om ytterligare investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör att lösa bristen av förråd på Lassalyckan. Maskinparken för att sköta planerna på Lassalyckan står oskyddade för väder, vind och skadegörelse. Utrustningen utsätts för ett ökat slitage på däck och slangar som torkar och går sönder. Verksamhet fastighet har under projekteringen utvecklat ursprunglig förrådslösning och tagit fram en ny komplett kalkyl varför ytterligare medel krävs. Den kalkyl som togs fram 2015-08-21 innehöll ej kostnader för projektering, bygglov, kartkostnader, byggherrekostnader (projektledning, besiktningskostnader, kontrollansvarig mm) och risk samt framförallt så är det tid mellan de olika kalkylerna. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.

Inga övriga driftkostnader förväntas.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för förrådsbyggnad till Lassalyckan, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Förråd Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel gällande utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 1,5 mnkr. Investeringen möjliggör en kontinuerlig utveckling och driftoptimering vid idrotts-och fritidsanläggningarna. Detta är en framgångsfaktor, för att långsiktigt bibehålla dess livslängd, attraktivitet och hitta lösningar som är ekonomiskt hållbara på sikt.

Investeringen är uppdelad i nio delinvesteringar:
– Harv till konstgräsplanerna (55 tkr)
– Isfräs till ishallarna (125 tkr)
– Ljusarmaturer till Väggenpartiet, WC banorna (0,2 mnkr)
– Inköp av fyrhjuling inkl. klippaggregat (0,2 mnkr)
– Finplanering skidstadion (0,2 mnkr)
– Ny spårcentral Lassalyckan (0,25 mnkr)
– Anläggande av hinderbana, Lassalyckan (0,1 mnkr)
– Bottensug till simhallen (70 tkr)
– Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser (0,2 mnkr)
– Övriga åtgärder/inköp (0,1 mnkr)
Investeringsärendet avser således Lassalyckans idrotts- och friluftsområde inklusive sim- och sporthallen.

Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via avsatta medel (1,5 mnkr) för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar.

Kompensation för ökade kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen förväntas leda till något lägre årliga driftkostnader på spår och leder, ca 30 tkr.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel om 700 tkr beviljas. Investeringsmedel för utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan, 0,7 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Utveckling av kommunala fritidsanläggningar inklusive Lassalyckan i investeringsbudgeten för 2019.
– Harv till konstgräsplanerna (55 tkr)
– Isfräs till ishallarna (125 tkr)- Ny spårcentral Lassalyckan (250 tkr)
– Bottensug till simhallen (70 tkr)
– Upprustning och översyn av kvartersidrottsplatser (200 tkr)

Övriga ansökningar ska beredas vidare.

Ansökan om investeringsmedel till bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola, 1,0 mnkr. Investeringen möjliggör installation av bergvärmeanläggning vid Stadsskogens förskola. Befintlig elpanna ersätts med värmepump. Kulvert läggs till Fållornavägens gruppboende alldeles intill förskolan. Gruppbostaden skall byggas om och kommer att förses med värme från värmepumpen i förskolan. Värmepumpen kommer att producera värme till golvvärme, radiatorer och varmvatten i två byggnader. Besparingseffekten är beräknad till 85 tkr per år. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via
avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen beräknas sammantaget innebära positiva driftkostnadskonsekvenser.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel bergvärmeinstallation vid Stadsskogens förskola, 1,0 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för Energieffektiviseringar och tillgänglighetsanpassningar i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning tennisbanor

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning tennisbanor, 3,0 mnkr. Investeringen möjliggör en ny byggnad för omklädning och en tillgänglighetsanpassad offentlig toalett. Det möjliggör också att man kan fortsätta bedriva verksamhet i Stadsparken då den mögelangripna byggnaden måste stängas om man inte ersätter den.

Byggnaden är i kommunens ägo men disponeras av Ulricehamns Tennisklubb enligt särskilt avtal med kommunen. Tennisklubben utför drift och underhåll av kommunens banor enligt särskilt avtal som framgår av bilaga i beslutsunderlaget. Lokalerna är utdömda på grund av mögelangripet bottenbjälklag. Byggnaden är från 60-talet och inte värd att renovera. Kommunen hyr varje sommarhalvår en handikappanpassad toalett typ ”BajaMaja”, vilket är en dyr lösning och inte särskilt attraktiv. Anläggningens användningsområde och föreningens skötselåtaganden kommer ju också att utökas med den offentliga toaletten, som även kommer att handikappanpassas. Projektering behöver påbörjas för att ha en möjlighet att påbörja byggnation efter 2019 års säsong och färdigställa till 2020 års säsong. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet, 3,0 mnkr, finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Investeringen kan finansieras via avsatta medel för Offentlig toalett Stadsparken och ny byggnad för omklädning (tennis).

Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga tillkommande driftkostnader förväntas.

Beslut: Kommunstyrelsen beslutade om återremiss för ärendet.

Avvikelse i investeringsbudget för IT gällande 2018 års budget

Kommunstyrelsen skall fortlöpande följa de enskilda kommunala projektens ekonomiska utveckling. Om ett enskilt kommunalt objekt avviker negativt eller befaras avvika negativt
med mer än 10 %, dock lägst 500 tkr skall ärendet behandlas av kommunstyrelsen. Investeringsprojekt som överstiger budget med mer än 10 % redovisas i denna skrivelse.

It-investeringar 2018

Kommunstyrelsen har, i enlighet med de ekonomiska styrprinciperna, kontinuerligt kunnat
följa It-investeringarnas ekonomiska utveckling via de uppföljningar som sker varje tertial
och som kommunstyrelsen behandlar. I denna skrivelse redovisas de avvikelser som
uppkommit under 2018.

Orsakerna till avvikelserna beror på inköp som ej varit kända vid tiden för ansökan om investeringsmedel.

Beslut: Investeringsbudgetens avvikelser noteras.

Svar på medborgarförslag angående resor för skolelever

I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att kommunen utjämnar och minskar avståndskrav för skolkort/skolbussresor även omfattande på linjebussar till maximalt tre kilometer för kommunens samtliga elever oavsett vilken av kommunens skolor och samtliga årskurser i grundskolan till och med inklusive gymnasiets elever. Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att kommunstyrelsen nyligen beslutat om vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

Svar på medborgarförslag gällande skolskjutsreglerna

I ett medborgarförslag föreslår Karin Aiff att avståndskravet för elever boende i tätorten ska minskas till högst 2,5 kilometer. Förslagsställaren skriver även att kompisåkning skall vara självklart och okomplicerad. Tingsholmsgymnasiet skall omfatta Ulricehamns kommuns egna regler även om där inte gäller skolplikt, eftersom kommunen ansvarar för gymnasieskolans drift.

Beslut: Kommunstyrelsen har beslutat om nya skolskjutsregler i kommunen. Kommunstyrelsen har således nyligen tagit ställning till vilken skolskjuts som ska erbjudas i kommunen.

Svar på medborgarförslag om en säker och avgränsad gång- och cykelväg längs Skolhusvägen, Blidsberg

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Carl Johansson en säker och avgränsad gång-och cykelväg längs med Skolhusvägen i Blidsberg så att alla barn, och övriga
kan ta sig säkert till och från skolan och fritids i Blidsberg. Beskriven sträcka finns inte med i kommunens prioriteringslista för utbyggnad av gång-och cykelvägar. Förvaltningen ser dock att befintligt gång-och cykelfält har brister som behöver åtgärdas. Linjer och sidomarkeringsskärmar behöver flyttas ut i gatan så att gång- och cykelfältet blir bredare, även viss breddning på insidan krävs. Detta skulle medföra en förbättras säkerhet för gående och cyklister och underlätta vid drift och underhållsarbeten.

Beslut: Medborgarförslaget antas genom att förvaltningen kommer att åtgärda de brister som identifierats.

Svar på medborgarförslag om sänkt hastighet vid Timmele skola

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Torbjörn Brandhill att sänka hastigheten till 30 vid Timmele skola. Vägsträckan mellan Timmele och Dalum sticker ut som en särskilt olycksdrabbad. Enligt statistiken har det inträffat sju allvarliga olyckor mellan 2013 och 2016. Trafikverket utför en åtgärdsvalsstudie på väg 46 i Timmele. Trafikverket har ännu inte presenterat det slutliga materialet av studien. Det som framgått hittills är att det anses aktuellt med trafiksäkerhetsåtgärder utanför skolan, och även vid korsningen på väg 182. Förvaltningen är i slutskedet med framtagandet av ny hastighetsplan för bland annat Timmele. Syftet med hastighetsplanen är att anpassa trafiksystemet efter tätorternas förutsättningar.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en hastighetsplan

Svar på medborgarförslag om att det bör finnas en busskur vid Timmele skola

I ett medborgarförslag föreslår Lena Fagerberg att en busskur placeras i nära anslutning till skolskjutshållplatsen vid Timmele skola för att ge skydd mot väder och vind åt de elever som
åker skolskjuts. Förvaltningen har inventerat tillgången på väderskydd i anslutning till skolskjutshållplatserna vid samtliga grundskolor för årskurs F-6. Vid flera skolor saknas väderskydd helt. Inventeringen kan utgöra underlag vid beslut om fördelning av ekonomiska medel till investeringar vid de olika skolorna vilket får hanteras inom kommande arbete med kommunens budget.

Beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till genomförd inventering av väderskydd vid kommunens skolor för årskurs F-6 samt att behovet av ekonomiska medel för nya väderskydd får hanteras i kommande arbete med kommunens budget.

Informationsärenden till kommunstyrelsen

1. Protokoll Samverkansnämnd IT 2019-03-29
2. Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om, Uppföljning av den regionala
kraftsamlingen för att nå klimatmålet i Västra Götaland, Årsberättelse 2018
3. Protokoll Ägarsamråd för Sjuhärads Samordningsförbund 2019-03-15
4. Beslut om återbetalning av eget kapital från Tolkförmedling Väst Protokoll
2019-03-29
5. Regional grundsyn för Västra Götalands län 2019 – 2021 Länsstyrelsen
6. SKL:s sammanträdesplan för 2020 Sveriges Kommuner och Landsting 2019-05-17

Beslut: Informationen läggs till handlingarna.

Publicerat av Anette Westerlund den 3 juni 2019, senast ändrad den 4 juni 2019