Kommunfullmäktige 26 september 2019

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

V och MP vill skydda naturvärden

Evelina Karlsson (V) och Arne Fransson (MP) lägger fram en gemensam motion i vilken de vill att kommunen inventerar vilka gräsytor som passar att omvandla till ängsmark respektive högväxta gräsytor. De vill också omvandla dessa i enlighet med inventeringen. Anledningen är att de vill skydda naturvärden och värna om biologisk mångfald. De skriver också i sin motion att det kommer att spara kommunen en del pengar eftersom det innebär att färre gräsytor klipps bland annat.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Moderaterna vill kartlägga det hedersrelaterade förtrycket

Wiktor Öberg (M) vill i en motion till kommunstyrelsen att de ska kartlägga förekomsten av hedersrelaterat våld och förtryck i kommunen. Detta för att Ulricehamn ska vara en stad där människor tillåts leva sina liv i frihet. Att skaffa sig en bild av hur förtrycket tar sig uttryck praktiskt, kommer göra det lättare att ta upp kampen för ett fritt Ulricehamn.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

L och S vill skapa nya yrkeskategorier inom vård- och äldreomsorgen

Adela Brkic Carlsson och Birgit Andersson (L) samt Inga-Kersti Skarland och Klas Redin (S) skriver i en motion att de vill att en ny yrkeskategori inom äldreomsorgen införs. De kallar den nya kategorin vårdassistent eller vårdbiträde och ska utföra de arbetsuppgifter som inte har direkt med sjukvård att göra. Kan vara till exempel matdistribution, sängbäddning eller städning. De ska ha en annan utbildning och kompetens än undersköterskan. Anledningen är att det är svårt att rekrytera kompetent personal till äldreomsorgen.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Två veckors betald kompetensutveckling för all vårdpersonal varje år

Det ökande vårdbehovet och kravet på mer avancerad sjukvård hos patienter och vårdtagare inom den kommunala sjukvården gör att Adela Brkic Carlsson och Birgit Andersson (L) samt Inga-Kersti Skarland och Klas Redin (S) i en motion vill ge alla undersköterskor och andra yrkeskategorier inom vård- och omsorgsverksamheten två veckors betalt utbildning per år. Detta också som ett led i locka personal till kommunen och dess verksamheter.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Mentorsprogram skapas för personer med utländsk bakgrund

Adela Brkic Carlsson och Birgit Andersson (L) samt Inga-Kersti Skarland och Klas Redin (S) vill i en motion att ett mentorsprogram tas fram för personer med utländsk språkbakgrund. Tanken är att SFI-studier och praktik inom vård- och äldreomsorg kan erhållas. Detta ska leda till att fler söker till och klarar av att studera på Vuxenutbildningens vårdutbildningar. Det här är ett led i partiernas program för att göra arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Modell för nytt arbetssätt i vård- och omsorgsboende ska tas fram

Adela Brkic Carlsson och Birgit Andersson (L) samt Inga-Kersti Skarland och Klas Redin (S) vill att en arbetsgrupp bildas för att ta fram en modell för nytt arbetssätt inom äldreomsorgen. De ska ta hänsyn till de senaste forskningsresultaten, det senaste inom välfärdstekniken, liksom personalens möjligheter till kompetensutveckling och karriärtjänster. De ska också se över behovet av vårdassistenter eller vårdbiträden för att möta personalbehovet inom äldreomsorgen. De vill också att ett vård- och omsorgsboende med hemtjänst och hemsjukvård knyts till arbetsgruppen för att ingå i en tidsbegränsad försöksverksamhet som har till syfte att testa den nya modellen.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Karriärtjänster för undersköterskor ska skapas

Vidareutbildningar för undersköterskor ska ge möjlighet till så kallade karriärtjänster. Redan idag kan kommunens vuxenutbildningar erbjuda gymnasiala fördjupningskurser och Yrkeshögskolan erbjuder flera specialistutbildningar. Adela Brkic Carlsson och Birgit Andersson (L) samt Inga-Kersti Skarland och Klas Redin (S) vill att undersköterskor som vidareutbildar sig ska få ökat ansvar och högre lön. Detta som ett led i att göra arbetet inom äldreomsorgen mer attraktivt.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Socialdemokraterna vill uppföra monument för utlandsveteraner

Mattias Green-Andersson (S) vill att kommunen uppför en sten, eller ett monument, för att hedra de veteraner som tjänstgjort utomlands för till exempel försvarsmakten, polisen eller till tullverket, från vår bygd. Han föreslår att monumentet ska finnas vid Åsunden och att invigningen ska ske på Veterandagen eller FN-dagen.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen

Bilarna kör för fort på Boråsvägen. Därför har det skickats in ett medborgarförslag om att kommunen ska sätta upp ett farthinder.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om porrfilter på digitala enheter i kommunens verksamheter

Förslagsställaren vill att kommunen installerar porrfilter på samtliga digitala enheter i förskolor, skolor, fritids, bibliotek och andra platser där kommunen är huvudman och där barn vistas. Detta för att ge barn bättre förutsättningar för att slippa utsättas för porr och att de allmänna platserna i kommunen blir porrfria zoner.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan bensinmacken och Boarpsvägen i Gällstad

Förslagsställaren vill att det byggs en gång- och cykelväg mellan bensinstationen och Boarpsvägen i Gällstad. Han vill också ha en trottoar.

Beslut: Ärendet remitteras till kommunstyrelsen för besvarande.

Frågor

Se webb-tv

Moderaternas Wiktor Öberg undrar hur Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande, kommer att arbeta med frågorna kring att Ulricehamn sjunkit i en företagsgranskning som gjorts.

Beslut: Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

Moderaternas Wiktor Öberg vill veta varför kommunens samarbete med Navet avbrutits och hur de behov som Navet tidigare tillfredsställt ska lösas i fortsättningen.

Beslut: Kommunfullmäktige anser frågan besvarad.

 

4. Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn ”Energi- och miljöcenter”

Se webb-tv

Syftet bakom detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt energi- och miljöcenter i Vist. Enligt den nya planen ska det kunna byggas fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Beslut: Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter antas.

5. Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 2019

Se webb-tv

I januari i år trädde en ny lag i kraft om kommunal bokföring och redovisning. Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för detaljplaner är R3 – Immateriella tillgångar. I rekommendationen görs det tydligt vilka utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgångar, bland annat gäller detta översiktsplaner och detaljplaner. Det innebär alltså en förändring jämfört med tidigare redovisningsnormer.

Beslut: Ansökan om anslag i driftbudgeten för detaljplaner beviljas och utökas med 1,6 miljoner kronor. Samtidigt minskas investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner.

6. Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Se webb-tv

Regeringen har för i år avsatt 195 miljoner kronor, ett tillfälligt kommunbidrag för att göra det möjligt för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år ska kunna bo kvar i den kommun de bor i, istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För Ulricehamns del innebär det 860 168 kronor.

Beslut: 300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till civilsamhället. Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt bidrag till civilsamhället.

7. Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020

Se webb-tv

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen som föreslår att medlemskommunerna ska fastställa sina taxor från och med nästa år.

Beslut: Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timme och en grundavgift på 1 820 kr.

8. Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018

Se webb-tv

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2018.

Beslut: Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

9. Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Se webb-tv

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Beslut: Ärendet remitterades till kommunstyrelsen för beredning.

10. Svar på motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Mikael Levander (NU) har lämnat in ett förslag om att förvaltningen ska få i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag under beredningen. Nu redovisas förslagen för fullmäktige två gånger per år. Mikael Levander föreslår att den befintliga redovisningen kompletteras med uppgift om beräknad svarstid, till exempel 3, 6, 9 eller 12 månader samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget.

Beslut: Det blir ingen beräknad svarstid eftersom det är svårt att bedöma en sådan, däremot ska namn och eventuell partibeteckning på den som lämnat in medborgarförslag eller motionen finnas med.

11. Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

Se webb-tv

Christina Bernevång (KD) har lämnat ett förslag om att diagonalgången på Stora torget borde byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den markstensbelagda gången utmed Storgatan.

Beslut: Motionen antas. Det blir en ombyggnad av diagonalgången för att öka tillgängligheten på Stora torget.

12. Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Se webb-tv

Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har lämnat in ett förslag om kulturunderstödd rehabilitering (KUR). De föreslår att Ulricehamns kommun gör en förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter.

Beslut: Det behövs inte eftersom det i så fall kan inrättas inom befintlig samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.

13. Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

Se webb-tv

Det har kommit ett förslag från Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun ska instifta ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.

Beslut: Efter debatt och omröstning slutade det hela med ett nej. Det blir det inget nytt pris.

14. Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck

Se webb-tv

I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen ska erbjuda Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till Rönnåsen påskyndas. Vägen finns inte med som prioriterad av Trafikverket och den skulle I princip kunna byggas av kommunen, men troligen skulle merparten av fordonen som idag kör på Marbäcksvägen fortsätta köra där.

Beslut: Motionen avslås eftersom kommunen har andra, mer angelägna investeringar på gång de närmaste åren och att merparten av trafiken ändå skulle vara kvar på Marbäcksvägen och Strandgatan.

15. Svar på motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff

Se webb-tv

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) vill i en motion att kommunen ska stå för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samkväm. Volontärerna gör en viktig insats för individer i kommunen och för samhället.

Beslut: Motionen avslås eftersom Oasens seniorförening vill fortsätta använda intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte bör överta den kostnaden.

16. Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre

Se webb-tv

Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) föreslår att kommunen ska utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse.

Beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom det skulle bli en stor kostnad för kommunen och hänvisar istället till de verksamheter och mötesplatser som redan finns för äldre.

17. Svar på motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommunens äldreboenden

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser.

Beslut: I dagsläget finns det odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen och när det byggs nya finns det med som krav. Därför avslås motionen.

18. Svar på motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter

Se webb-tv

Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående nödsändare för behövande. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.

Beslut: Nödsändare inte längre är aktuellt för målgruppen. Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-teknik. Därför avslås motionen.

19. Svar på motion angående införande av trafiksäkerhetsgrupp

Se webb-tv

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst två gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda säkerhetsbälte, finns på andra ställen i landet.

Beslut: Det pågår redan ett aktivt arbete med trafiksäkerheten genom kontakten med våra entreprenörer samt dialogen i brukarråden.

 

Valärenden

Se webb-tv

Tjänsteskrivelse avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, Tobias Torsborn (NU)

Tobias Torsborn (NU) vill avsäga sig som ledamot i kommunfullmäktige.

Beslut: Tobias Torsborn (NU) befrias från uppdraget.

 

Tjänsteskrivelse avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, Helen Fast (V)

Helen Fast (V) vill avsäga sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Helen Fast (V) befrias från uppdraget.

 

Tjänsteskrivelse avsägelse som förtroendevald revisor för Näringsliv Ulricehamn AB, samt som borgerlig vigselförrättare, Marianne Henningsson

Marianne Henningsson (C) vill avsäga sig sina uppdrag som förtroendevald revisor samt som borgerlig vigselförrättare.

Beslut: Marianne Henningsson (C) befrias från uppdraget.

Tjänsteskrivelse val av revisor till Sjuhärads samordningsförbund

Förbundsordningen för Sjuhärads samordningsförbund anger att kommunerna och Västra Götalandsregionen ska utse en gemensam revisor i samråd. Den revisor som regionen utsett för Sjuhärads samordningsförbund, Ulf Sjösten, ska framställas som formellt förslag för val hos respektive medlemskommun.

Beslut: Ulf Sjösten föreslås som revisor för Sjuhärads samordningsförbund.

 

Tjänsteskrivelse Val av lekmannarevisor i Ulricehamn Svarven 3 AB

Ett bolag har bildats för försäljning av fastigheten Ulricehamns Svarven 3. Bolaget är ett dotterbolag till Näringsliv Ulricehamn AB och har fått namnet Ulricehamns Svarven 3 AB. Kommunfullmäktige har till uppgift att utse minst en lekmannarevisor och föreslår Marianne Henningsson © och Börje Enander (S) till ersättare.

Beslut: Ulricehamn Svarven 3 AB ska ha samma lekmannarevisorer som Näringsliv Ulricehamn AB har eftersom det är ett dotterbolag till NUAB. Därför föreslås Bengt-Olof Magnusson (C) till lekmannarevisor och Börje Enander (S) som ersättare under mandatperioden 2019-2022.

 

Tjänsteskrivelse Val av nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023

Borås tingsrätt har påbörjat arbetet inför den nya nämndemannaperioden. För att tingsrätten ska ha tid att genomföra den obligatoriska utbildningen för de nya nämndemännen behöver de senast den 1 oktober 2019 ha besked om vilka kommunfullmäktige utsett till nämndemän. Kommunfullmäktige i Ulricehamn ska utse 13 nämndemän.

Beslut: Följande personer föreslås till nämndemän för mandatperioden 1 januari 2020 – 31 december 2023; Martin Berg, Anita Dalengren, Börje Enander, Mattias Green-Andersson, Eva Grönbäck, Carina Gustavsson, Peter Nilsson, John Pansar, Madeleine Sjöberg, Per-Ove Ståhlbrand, Martin Stålbrand, Charlotta Sunding och Anne-Lie Öberg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 27 september 2019, senast ändrad den 3 oktober 2019