Kommunstyrelsen 5 september 2019

Stadshuset i Ulricehamn. Foto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommunFoto: Niklas Ternstedt/Ulricehamns kommun

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Antagande detaljplan Bogesund 1:164 m.fl.

En ny detaljplan för fastigheten Bogesund 1:164 gör det möjligt att bygga komplementbyggnader som förråd och eller garage.

Förslag till beslut: Att detaljplanen antas.

Antagande detaljplan Varnums-Gunntorp 3:39 m.fl.

En ny detaljplan för fastigheten Varnums-Gunntorp 3:39 med flera har tagits fram i syfte att göra det möjligt att bygga bostäder. Den nya detaljplanen upphäver samtidigt den del av byggnadsplanen för Nitta samhälle 1:1 med flera från 1972 och den del av Dragonegården 3:3 med flera från 1976.

Förslag till beslut: Detaljplanen för Varnums-Gunntorp 3:39 med flera antas.

Försäljningsprospekt kvarteret Domherren, det så kallade Tingshuset

I kvarteret Domherren ingår förutom Tingshuset också Gula villan. Kommunen har endast fått ett anbud från Hanssons hus entreprenad AB. Företaget planerar att bygga kontor och bostäder på området.

Förslag till beslut: Kommunstyrelsen godkänner köpet av fastigheterna Domherren 1, Domherren 2 samt Domherren till Hanssons hus entreprenad AB för 5,4 miljoner kronor.

Delegation för bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner

Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-10, om behörighet att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro. Med anledning av personalförändringar behövde beslut fattas i juni månad för att den löpande verksamheten skulle kunna fungera på ett bra sätt under semestermånaderna sommaren 2019. Kommunstyrelsens ordförande tog därför ett ordförandebeslut om bemyndigande att teckna bankkonto med mera.

Förslag till beslut: Beslut om bemyndigande att teckna bankkonto, bankgiro och plusgiro samt disponera konton för ekonomiska transaktioner delegeras till kommunstyrelsens ordförande.

Antagande detaljplan Vist 10:58, Ulricehamn ”Energi- och miljöcenter”

Syftet bakom detaljplanen är att göra det möjligt att bygga ett nytt energi- och miljöcenter i Vist. Enligt den nya planen ska det kunna byggas fjärrvärmeverk, reningsverk, biogasanläggning, tekniska anläggningar, lager, kraftvärmeverk, industri och kontor.

Förslag till beslut: Detaljplanen för Vist 10:58 tidigare del av Vist 10:12 och 10:24, Ulricehamn, Energi- och miljöcenter antas.

Ansökan om medel för upprättande av detaljplaner 2019

I januari i år trädde en ny lag i kraft om kommunal bokföring och redovisning. Den rekommendation som ligger till grund för bland annat redovisningen av kostnader för detaljplaner är R3 – Immateriella tillgångar. I rekommendationen görs det tydligt vilka utgifter som inte får tas upp som anläggningstillgångar, bland annat gäller detta översiktsplaner och detaljplaner. Det innebär alltså en förändring jämfört med tidigare redovisningsnormer.

Förslag till beslut: Ansökan om anslag i driftbudgeten för detapljplaner beviljas och utökas med 1,6 miljoner kronor. Samtidigt minskas investeringsanslaget för Upprättande och genomförande av detaljplaner.

Tillfälligt kommunbidrag 2019, för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år under asylprocessen

Regeringen har för i år avsatt 195 miljoner kronor, ett tillfälligt kommunbidrag för att göra det möjligt för ensamkommande asylsökande barn som fyller 18 år ska kunna bo kvar i den kommun de bor i, istället för att flytta till Migrationsverkets anläggningsboende. För Ulricehamns del innebär det 860 168 kronor.

Förslag till beslut: 300 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor lärande, Tingsholm. 410 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget tillförs sektor välfärd, IFO Barn och unga. 150 000 kronor av det tillfälliga kommunbidraget avsätts för bidrag till civilsamhället för att möjliggöra att målgruppen ska kunna bo kvar i kommunen, enligt Tillfälligt bidrag till civilsamhället. Socialchef ges delegation på att fatta beslut om att bevilja/avslå ansökningar om tillfälligt bidrag till civilsamhället.

Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning 2020

Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har lämnat in ett protokollsutdrag från Direktionen som föreslår att medlemskommunerna ska fastställa sina taxor från och med nästa år.

Förslag till beslut: Taxor för räddningstjänstens myndighetsutövning fastställs till en timtaxa på 1 820kr/timma och en grundavgift på 1 820 kr/timma.

Årsredovisning samt revisionsberättelse för Stiftelsen Adolf Molanders Minne 2018

Styrelsen för Stiftelsen Adolf Molanders Minne har lämnat årsredovisning för verksamheten 2018.

Förslag till beslut: Årsredovisningen 2018 för Stiftelsen Adolf Molanders Minne godkänns och stiftelsens styrelse beviljas ansvarsfrihet för förvaltningen under 2018.

Svar på motion om att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag

Mikael Levander (NU) har lämnat in ett förslag om att förvaltningen ska få i uppdrag att utveckla redovisningen av motioner och medborgarförslag under beredningen. Nu redovisas förslagen för fullmäktige två gånger per år. Mikael Levander föreslår att den befintliga redovisningen kompletteras med uppgift om beräknad svarstid, till exempel 3, 6, 9 eller 12 månader samt vem eller vilka som lämnat in motionen eller medborgarförslaget.

Förslag till beslut: Det blir ingen beräknad svarstid eftersom det är svårt att bedöma en sådan, däremot ska namn och eventuell partibeteckning på den som lämnat in medborgarförslag eller motionen finnas med.

Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

Christina Bernevång (KD) har lämnat ett förslag om att diagonalgången på Stora torget borde byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den markstensbelagda gången utmed Storgatan.

Förslag till beslut: Motionen bifalles.

Svar på motion om Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Susanne Arneborg (V) och Jan-Olof Sundh (V) har lämnat in ett förslag om kulturunderstödd rehabilitering (KUR). De föreslår att Ulricehamns kommun gör en förstudie om hur KUR skulle kunna implementeras i kommunens verksamheter.

Förslag till beslut: Det behövs inte eftersom det i så fall kan inrättas inom befintlig samverkan via Sjuhärads samordningsförbund.

Svar på Motion om att belöna kommuninvånare som visat civilkurage

Det har kommit ett förslag från Mattias Bengtsson (SD), Nicklas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Elisabet Nilsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Martin Berg (SD) att Ulricehamns kommun ska instifta ett civilkuragepris som årligen delas ut till värdig mottagare för att visa Ulricehamns kommuns uppskattning.

Förslag till beslut: Det finns redan befintliga priser och stipendium som kan användas för att belöna en tillräckligt allmän målgrupp. Därför blir det inget nytt pris.

Svar på motion angående tung trafik på Strandgatan söderut mot Marbäck

I en motion föreslår Arne Fransson (MP) att kommunen ska erbjuda Trafikverket en startfinansiering så att planen med tung trafik leds från Marbäck till Rönnåsen påskyndas. Vägen finns inte med som prioriterad av Trafikverket och den skulle I princip kunna byggas av kommunen, men troligen skulle merparten av fordonen som idag kör på Marbäcksvägen fortsätta köra där.

Förslag till beslut: Motionen avslås eftersom kommunen har andra, mer angelägna investeringar på gång de närmaste åren och att merparten av trafiken skulle ändå vara kvar på Marbäcksvägen och Strandgatan.

 

Svar på motion om att kommunen ska stå för matkostnader vid volontärernas årliga träff

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) vill i en motion att kommunen ska stå för matkostnaderna i samband med volontärernas årliga samkväm. Volontärerna gör en viktig insats för individer i kommunen och för samhället.

Förslag till beslut: Motionen avslås eftersom Oasens seniorförening vill fortsätta använda intäkterna från fikaförsäljningen till att bjuda volontärerna på mat och att kommunen då inte bör överta den kostnaden.

 

Svar på motion om gratis sommarvistelse för äldre

Nicklas Sunding (SD), Martin Berg (SD), Aila Kiviharju (SD), Peter Nilsson (SD), Mattias Bengtsson (SD), och Elisabeth Nilsson (SD) föreslår att kommunen ska utreda lämpliga former för att kunna erbjuda fattigare pensionärer en gratis sommarvistelse.

Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår att motionen avslås eftersom det skulle bli en stor kostnad för kommunen och hänvisar istället till de verksamheter och mötesplatser som redan finns för äldre.

 

Svar på motion om införandet av lämpliga odlingslotter för de äldre på kommunens äldreboenden

Niclas Sunding (SD), Peter Nilsson (SD), Bengt Bogren (SD), Martin Berg (SD), Mattias Bengtsson (SD), Aila Kiviharju (SD) och Elisabeth Nilsson (SD) har lämnat en motion om införandet av lämpliga odlingslotter för äldre. I motionen beskrivs forskningsresultat kring hälsa och utomhusvistelse, natur och trädgårdsupplevelser.

Förslag till beslut: I dagsläget finns det odlingsmöjligheter på alla särskilda boenden inom äldreomsorgen och när det byggs nya finns det med som krav. Därför avslås motionen.

 

Svar på motion om nödsändare för behövande inom kommunens verksamheter

Niclas Sunding (SD), Aila Kiviharju (SD), Mattias Bengtsson (SD), Elisabeth Nilsson (SD), Martin Berg (SD), Peter Nilsson (SD) och Bengt Bogren (SD) har lämnat en motion angående nödsändare för behövande. Syftet med nödsändaren skulle, enligt motionärerna, vara att kunna lokalisera personer med Alzheimers eller demens som försvinner från sina boenden.

Förslag till beslut: Nödsändare inte längre är aktuellt för målgruppen. Inom arbetet för välfärdsteknik pågår arbetet med att hitta lösningar med hjälp av GPS-teknik. Därför avslås motionen.

 

Svar på motion angående införande av trafiksäkerhetsgrupp

I en motion till kommunfullmäktige föreslår Klas Redin (S) att Ulricehamns kommun mer aktivt arbetar för att höja trafiksäkerheten under resor till och från skolan. En så kallad trafiksäkerhetsgrupp som under minst två gånger per år besöker kommunens skolor för att informera om vikten av att använda säkerhetsbälte, finns på andra ställen i landet.

Förslag till beslut: Dessa frågor kan diskuteras i de brukarråd som redan finns på skolorna. Via dessa är det enkelt att tillsammans med rektor, pedagoger och vårdnadshavare nå ut med information till eleverna. Därför avslås motionen.

 

Regler för flaggning

Ett nytt dokument för regler för flaggning har tagits fram. Det ersätter det gamla från 2007.

Förslag till beslut: Reglerna antas.

 

Nya riktlinjer för förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling

Kommunstyrelsen behandlade förslag till förvaltningsplan för kommunens museisamling 2019-06-03 och beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen. Förvaltningsplanen är omarbetad utifrån kommunstyrelsens beslut. I december 2020 upphör hyreskontraktet i Röshult, och just nu pågår sökande efter lämpliga lokaler för samlingen. För att klara arbetet med flytt av museisamlingen, framtagande av styrdokument för förvaltningsplan, arbetssätt och rutiner har kommunen anlitat Västarvet.

Förslag till beslut: Den nya riktlinjen ersätter de två tidigare dokumenten och kommunstyrelsen godkänner ny förvaltningsplan för Ulricehamns kommuns museisamling.

 

Reviderade riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar

Varje år ses taxor i kommunen över. De taxor som gäller för verksamheten kultur och fritid grundar sig på de lokalupplåtelsebestämmelser som finns. Senast som dessa uppdaterades var 2010. Det har sedan dess förändrats kring de taxor som tas ut, och riktlinjerna för lokalupplåtelse behöver revideras.

Förslag till beslut: Nya riktlinjer för lokalupplåtelse av kommunala kultur och fritidsanläggningar godkänns.

 

Revidering av Riktlinje för kommunal hyresgaranti i Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen beslutade 2016-10-05 att kommunal hyresgaranti skulle införas i Ulricehamns kommun. Kommunen har nu arbetat med kommunal hyresgaranti i snart tre år, vilket har fungerat bra.

Förslag till beslut: Mindre revideringar i riktlinjen görs som ska gälla under perioden 2020-01-01 till och med 2023-12-31.

 

Revidering av kommunala riktlinjer för allmänt vägnät

Kommunen har vid flera tillfällen upprättat kommunala vägnätsplaner, senast 2010, för att identifiera kommunens viktigaste vägnät. Angivna vägar i dokumentet ska hålla god kvalitet utifrån vägbredd, geometrisk standard och bärighet.

Förslag till beslut: Kommunala riktlinjer för allmänt vägnät antas och ersätter den kommunala vägnätsplanen från 2010. Dokumentet ska revideras senast 2022 och därefter vart fjärde år för att stämma överens med den regionala planeringen.

 

Habiliteringsersättning 2019

Kommunstyrelsen beslutade 2018-06-04 att det riktade statsbidraget för habiliteringsersättning skulle användas till att höja habiliteringsersättningen för personer med beslut om daglig verksamhet enligt LSS. Samtidigt beslutades att habiliteringsersättning skulle införas för personer med dagverksamhet enligt SoL och från och med 1 januari 2019 är nivåerna det samma oavsett om personen har beslut enligt LSS eller SoL. Förvaltningen föreslår nu att statsbidraget används till att höja habiliteringsersättningen ytterligare för personer med beslut enligt LSS och att habiliteringsersättnigen även höjs för personer med beslut enligt SoL, även om de inte omfattas av statsbidraget.

Förslag till beslut: Habiliteringsersättningen för personer med daglig verksamhet enligt LSS höjs till 95 kronor för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 januari 2019 och finansieras genom rekvirering av riktade statsbidrag. Habiliteringsersättning med dagverksamhet enligt SoL höjs till 95 kronor för heldag och 60 kronor för halvdag. Höjningen gäller retroaktivt från 1 juli 2019. Finansiering för de som har insatsen enligt SoL sker avseende 2019 med 50 000 kronor från Kommunstyrelsen oförutsett. Ett nytt ställningstagande gällande beloppen på habiliteringsersättningen behöver göras om/när statsbidraget inte längre finns kvar.

 

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, 1,2 mnkr. Investeringen ska täcka kostnader för anläggande av gata, gång- och cykelväg, belysning, grönytor samt för lantmäterikostnader.

Förslag till beslut:

Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för genomförande av detaljplan Stockrosen 1, om totalt 1,2 mnkr, kan finansieras via avsatta medel om 7,5 mnkr för upprättande och genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019.

 

Behovsutredning 2020-2022 Miljö- och byggnämnden, miljöenheten samt begäran om ytterligare resurser

Miljö- och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.

Förslag till beslut: Behovsutredningen för 2020-2022 för miljöenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen.

 

Avslut och permutation av stiftelsen Grundskolans samfond

Kommunfullmäktige beslutade 2012 att ge i uppdrag åt kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att avsluta stiftelser/donationer. Som ett led i detta behöver det fattas beslut i kommunstyrelsen om att ansöka hos länsstyrelsen om att få förbruka kapitalet för stiftelsen Grundskolans Samfond. Förvaltningen föreslår att

Förslag till beslut: Ansökan görs hos länsstyrelsen om att förbruka stiftelsens kapital i sin helhet i syfte att helga stiftelsens ändamål eller ett ändamål som ligger så nära som möjligt.

 

Svar på initiativärende Revidering av kostplan för ökad servering av nöt- och fårkött i kommunens verksamhet

I initiativärendet från Eva B Arnesson föreslår Eva att förvaltningen ska ges i uppdrag att arbeta fram en reviderad kostplan där bland annat svenskt nöt- och fårkött ska serveras i de kommunala verksamheterna.

Förslag till beslut: I kommunstyrelsen 2017-11-30 antogs riktlinjer för måltider och i dessa står det att vid ny livsmedelsupphandling ska krav ställas enligt svensk djurskyddslagstiftning. I den nyligen genomförda livsmedelsupphandling har detta krav ställts och resultatet har blivit att endast svenska köttprodukter finns med på nuvarande avtal. Därför anser kommunstyrelsen att detta redan gjorts.

 

Svar på medborgarförslag om att inrätta en hjälpinsats för de invånare som inte har kunskap eller tillgång till internet

Friedrich Baihofer har den 13 oktober 2017 inkommit med ett medborgarförslag där han föreslår att Ulricehamns kommun ska tillhandahålla en service för människor som av olika anledningar, till exempel sjukdom inte har tillgång till, eller tillräcklig kunskap om, internet.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till de tjänster som finns via biblioteket samt insatsen personligt ombud.

 

Svar på medborgarförslag om farthinder på Jönköpingsvägen

I ett medborgarförslag föreslås kommunen att anlägga farthinder på Jönköpingsvägen i Ulricehamn.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till pågående hastighetsöversyn.

 

Svar på medborgarförslag om upprensning i Ätran

Anders Carlsson föreslår upprensning av Ätran gällande träd och grenar som hindrar båttrafik.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses vara tillgodosett med hänvisning till att ett arbete påbörjats mellan Park och skog och miljöenheten gällande en röjning av den kommunägda marken längs Ätran. Med hjälp av miljöenheten undersöker kommunservice hur mycket området kan röjas med hänsyn till den känsliga miljön längs vattendraget.

 

Svar på medborgarförslag om att ta bort del av första Boråsvägen

Lage Eidevåg föreslår att väg 1709, Brunnvägen, stängs av mellan tätortsgränsen och Brunn och att en sträcka om cirka 560 meter dras in från kommunalt underhåll. Förslagsställaren föreslår att den trafik som använder vägen istället leds via väg 1713 till väg 1704.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att väg 1709 behövs för det allmänna och lämplig ersättningsväg saknas.

Svar på medborgarförslag om att stänga Brunnvägen vid lämplig plats för genomfart

Henrik Persson föreslår att Brunnvägen stängs av för genomfartstrafik vid lämplig plats och att trafiken leds om via väg 1704.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås då det inte är möjligt för kommunen att besluta om en ny anslutning till väg 1704, vilket skulle krävas för att stänga av Brunnvägen för genomfartstrafik.

 

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelbana i Gällstad mellan avfart till Boarp och bensinmacken

Clas Rosenbaum föreslår att en grusad stig anläggs längs med väg 157 i Gällstad, mellan Trikågatan och vägen mot Boarp, som en tillfällig lösning i avvaktan på utbyggnad av gång- och cykelväg utmed sträckan.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att utbyggnad av en fullgod gång- och cykelväg prioriteras före utbyggnad av en gångstig på sträckan.

 

Svar på medborgarförslag om ny industri och handelsplats

Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing och Peter Eggers föreslår att en plan för ett nytt handels- och industriområde tas fram kring Hökerumsmotet.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan.

 

Svar på medborgarförslag gällande detaljplaner och överklagande av dessa

Per Arne Svensson föreslår att man ska anta en detaljplan för hela kommunen som tillåter höjder och storlekar, att tjänstemän och politiker i MSB får avgöra i varje ärende och att efter första överklagandet ska det tillkomma en kostnad på en viss procent av den totala byggkostnaden.

Förslag till beslut: Det finns inte lagliga förutsättningar att genomföra förslagen eller att förslagen strider mot kommunens styrdokument.

 

Svar på medborgarförslag om nya bostäder i Hökerum

Tommy Johansson, Carl-Åke Alsing och Peter Eggers föreslår att kommunen snabbt tar fram planer för nytt byggande i Hökerum. Det föreslås också att detaljplanen på Linnekärr ändras omgående för att också kunna bygga radhus och att möjlighet för avstyckning till större tomter ges på Linnekärr.

 

 

Svar på medborgarförslag om ställplats vid Tolken, Hökerum

Tommy Johanson, Carl-Åke Alsing och Peter Eggers föreslår att det skapas en uppställningsplats, med servicebyggnad, för husbilar och husvagnar i närheten av Hökerumsmotet vid stranden till sjön Tolken.

Förslag till beslut: Kommunen ställer sig positiv till förslagsställarnas förslag att sätta Hökerum på kartan men avslår förslaget med hänvisning till att behovet av att skapa en plan uppstår först när det finns konkreta privata intressen att investera och driva en ställplats.

 

Svar på medborgarförslag om staket runt småbarnsleken i Ulricaparken

Johanna Rosengren föreslår att kommunen sätter upp ett staket runt småbarnsleken i Ulricaparken.

Förslag till beslut: Förslaget avslås då det inte finns någon säkerhetsrisk som motiverar ett staket.

 

Svar på medborgarförslag om att öppna ännu en grundskola eller förlänga till årskurs 6 på Vistaholm

Johanna Rosengren, Ulricehamn, föreslår i ett medborgarförslag att ännu en grundskola öppnas, eller att antalet årskurser vid Vistaholms skola utökas och även omfattar årskurserna 4 – 6. Johanna Rosengren föreslår också att en gång byggs mellan förskolorna Sagan och Totus och att dessa båda förskolor slås ihop.

Förslag till beslut: Medborgarförslaget lämnas utan åtgärd då ett arbete med att utöka antalet platser inom både förskolan och skolan redan pågår.

Informationsärenden till kommunstyrelsen

Förslag till beslut: Läggs till handlingarna.

 

Publicerat av Anette Westerlund den 6 september 2019, senast ändrad den 26 september 2019