Kommunstyrelsen 3 oktober

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige 2020

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

30 januari, 27 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 17 juni (onsdag), 24 september, 22 oktober, 19 november, 17 december.

Ansökan om investeringsmedel för projektering med mera för gruppbostäder

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 11,5 miljoner kronor, för om- och tillbyggnation och projektering av gruppbostäder. Det handlar om Fållornavägens gruppbostad och projektering för gruppbostad vid Markuslyckedreven. Projekteringen av Fållornavägens gruppbostad är nästan genomförd och kan börja byggas om under hösten. Gruppbostaden vid Markuslyckedreven har visat sig bli för dyr att bygga om- och till med nuvarande detaljplan. Den ursprunglig planen, att bygga om två gruppbostäder samtidigt, kan därför inte följas. Däremot är det bra att projektera klart nu så att bygglov kan sökas när justeringen av detaljplan är klar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Att ansökan beviljas. Investeringsmedel för projektering och om- och tillbyggnation av gruppbostäder, 11,5 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ombyggnation gruppbostäder i investeringsbudgeten för 2019.

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019

Det ekonomiska resultatet för kommunen perioden januari-augusti uppgår till 67,7 miljoner kronor vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 27,5 miljoner kronor. Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,6 miljoner kronor. Den ekonomiska prognosen för 2019 är 2,9 miljoner kronor lägre än budget. Det visar förvaltningens delårsbokslut för kommunen och koncernen den 31 augusti 2019.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Rapporten per augusti 2019 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor godkänns.

Den ekonomiska ramen för verksamhet Beställning och kvalitet inom sektor Välfärd utökas tillfälligt med 2,5 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för en ny avdelning på Ekero. Finansieringen sker genom att höja budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter. Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i uppdrag att beakta behovet i budget 2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ekonomiska nyckeltal för olika verksamheter och ärendetyper som gör det enklare att följa utvecklingen i kommande budget- och verksamhetsuppföljningar. Då ska det bli lättare för samtliga förtroendevalda att ta rätt beslut.

Kommunstyrelsen konstaterar fortsatta underskott i verksamheterna Lärande och Välfärd. Åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att minimera underskotten inom dessa båda sektorer ska lämnas i en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast i december 2019.

Skattesats år 2020 för Ulricehamns kommun

Skattesatsen 2020 föreslås bli oförändrad. Budget/flerårsplan 2020-2022, skattesats 2020 med mera ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att skattesatsen fastställs till 21:05 kronor per skattekrona, det vill säga att den inte ändras för nästa år.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Skatten för 2020 föreslås oförändrad, alltså blir 21:05 kronor per skattekrona.

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Denna handlingsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att öka förmågan att motstå och hantera extraordinära händelser. I dokumentet står det bland annat hur kommunen ska kunna upprätthålla den samhällsviktiga verksamheten till exempel om elen försvinner, eller vattenförsörjningen stryps.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Handlingsplanen antas. Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens verksamhetsplan.

Revidering av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 2019

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten togs fram och beslutades i kommunfullmäktige mars 2018 efter ett uppdrag från kommunfullmäktige december 2017. Dessa riktlinjer har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Revideringen Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten antas.

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Den politisk organisationen föreslås nu ändras till att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna och att kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens arbete i frågor av strategisk art. Val- och arvodesberedningen förslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige. Riktlinjerna har också kompletterats med en uppdragsbeskrivning för av kommunfullmäktige valda ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ändrade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas.

Ändrade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas.

Valnämndens reglemente 2019

Valnämndens reglemente reviderades senast 2010, och gäller från och med 2011-01-01. Förvaltningen har nu reviderat reglementet, framförallt gällande laghänvisningar men också en del redaktionella ändringar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Valnämndens reglemente antas. Tidigare reglemente för valnämnden (KF 2010-12-13, § 188) upphävs därmed.

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

I kommunens arbete med intern kontroll måste kanslifunktionen varje år, i oktober, redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2019

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning. Enligt kommunallagen får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska beslut som inte verkställts. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen konstaterar också  att antalet ej verkställda beslut som avser bostad för vuxna inom FN/LSS ökar. Orsaken är att det saknas ledig bostad. Åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att komma till rätta med bristerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast januari 2020.

Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF

Södra Vings IF har ansökt om bidrag hos förvaltningen på 12 950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving och har gjort att förvaltningen och föreningen börjat söka andra möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan.

Förvaltningen konstaterar tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 000 kronor med 12 950 000 kronor avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att snabbt ta fram en plan tillsammans med berörda parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för Södra Vings IF och skolans verksamhet.

 

Stiftelser och donationsfonder 2018 – bokslut och revisionsrapport

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2018 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018. Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2018 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2018 läggs till handlingarna.

Svar på motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river dem om de inte längre används. Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i rivningsfärdigt skick är riven.

Svar på motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum

Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir godtagbar för alla parter. Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en distriktssköterskemottagning. Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits mellan Västragötalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och hyra.

Svar på motion – namngivningsceremoni

Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala administrationen.

Svar på motion om övergång till Fria program

Den 18 januari 2018 inkom en motion ifrån Ingvor Carlander (MP), Arne Fransson (MP) samt Ingemar Basth (MP) som föreslog att kommunfullmäktige inför en policy om att prioritera användandet av fria program och att den blir vägledande för kommunens policys gällande IT-säkerhet, kostnadseffektivitet och konkurrensfrämjande upphandling.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras.

Svar på motion om Utveckla Åsunden

I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut:

Motionens första yrkande antas och kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg.

Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.

Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det skulle kosta allt för mycket pengar. .

Svar på motion om att införa ”Grönt kort” på vår Återvinningscentral vid Övreskog

Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 jun1 2018 att ett ”Grönt kort” införs på återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell. På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett så kallat ”Grönt kort”. För att få ”Grönt kort” måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun.

Svar på motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn

Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare. Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för Ulricehamns centrum som inletts av en den styrgrupp som utsetts bestående av politiska representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen.

Svar på motion om rekryteringsstrategi

Emma Magnusson har 2019-03-28 inkommit med en motion där hon föreslår att förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom förskola och skola.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Ärendet återremitteras med motiveringen att ordförandens förslag till beslut inte ger svar på yrkandet i motionen, att förvaltningen får i uppdrag att ta fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal. Det går inte att ta ställning till förslaget om det inte framgår vad som som menas.

Svar på motion om Medborgarförslag – Demokrati mellan valdagarna (KD)

Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår att alla medborgarförslag som väckts i kommunfullmäktige också ska besvaras och beslutas av kommunfullmäktige, inte som idag av kommunstyrelsen eller den nämnd vars verksamhetsområde det berör. Hon föreslår också att den person som lämnat in ett medborgarförslag ges möjlighet att presentera sitt förslag i kommunfullmäktige i samband med att det väcks, dock ej delta i eventuell debatt.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående utredning kring medborgarförslag.

Svar på motion om ett kommunalt ”Komhall”

I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda möjligheten att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Han föreslår också att kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behövs och vilka resurser som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktiges beslut: Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver och medverkar i.

Tjänsteskrivelse Sammanträdestider 2020 för kommunstyrelsen

Förslag till kommunstyrelsens beslut: Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunstyrelsen fastställs: 13 januari (måndag), 6 februari, 5 mars 6 april (måndag), 7 maj, 1 juni (måndag), 20 augusti (reservtillfälle), 3 september, 1 oktober, 2 november (måndag), 26 november.

Sammanställning av kränkningar som anmälts till huvudmannen läsåret 2018/2019

Under läsåret 2018/2019 har sammanlagt 91 händelser anmälts till huvudmannen. Av dessa lämnades 44 in under höstterminen och 47 under vårterminen. Förskolan anmälde en händelse under läsåret och inom särskolan gjordes ingen anmälan. Vid Tingsholmsgymnasiet anmäldes sex händelser. Samtliga grundskoleenheter har anmält händelser under läsåret och här noteras två förhållandevis kraftiga förändringar. Inom F-6 anmäldes sammanlagt 71 händelser (sex händelser var kopplade till fritidshemmet), vilket kan jämföras med de 43 anmälningar som gjordes föregående år. Inom grundskolans årskurs 7-9 anmäldes 13 händelser, jämfört med de 49 händelser som anmäldes föregående år.

Förvaltningens förslag till beslut: Sammanställningen av kränkningar som anmälts till huvudmannen under läsåret 2018/2019 läggs till handlingarna. 

Kommunens planering inför och under höjd beredskap

Alla kommuner ska påbörja arbetet med de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser), så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i händelse av krigsfara och krig. Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva. Kommunstyrelsen får därför på detta sätt möjlighet att ge startdirektiv för arbetet samt möjlighet till återkommande återrapportering av hur arbetet fortskrider.

Förvaltningens förslag till beslut: Projektstartsdirektivet fastställs.

Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 2020

Ulricehamns kommun ska enligt avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-2020 årligen göra en verksamhetsplan med budget för det gemensamma folkhälsoarbetet. Enligt avtalet ska Södra hälso- och sjukvårdsnämnden årligen avsätta 14 kr per invånare och år för gemensamma folkhälsoinsatser samt 382 000 kr för samfinansiering av folkhälsostrategtjänst, beloppet indexuppräknas årligen under avtalsperioden. Finansieringen av detta avtal sker genom 50/50 principen. Detta innebär att Södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunen står för var sin lika stor del av den totala finansieringen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst riktad mot insats.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020, inklusive budget, antas. 

Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats

Ulricehamns kommun antog år 2013 riktlinjer för utbyggnad av gator inom exploateringsområden, riktlinjerna gällde då endast gator och inte övrig allmän plats. Riktlinjer för utbyggnad av allmän plats har tagits fram för att tydliggöra ansvarsfördelningen vid iordningställandet av allmän platsmark. Riktlinjerna ger även externa aktörer och exploatörer möjligheten att ta del av kommunens syn på frågeställningar som är kopplade till ansvar, finansiering och utbyggnad av allmän platsmark.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Riktlinjerna för utbyggnad av allmän plats antas och ersätter riktlinjer för utbyggnad av gator inom exploateringsområden.

Ekonomiskt stöd för elitidrott – tillägg

Ett behov av tillägg till kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott som antogs i kommunstyrelsen 2009, har uppmärksammats. Förvaltningen föreslår att även de föreningar i kommunen som kan likställas med medlemmar inom Riksidrottsförbundet och uppfyller övriga krav på föreningen, dock med avsteg från kravet på aktiv ungdomsverksamhet, får möjlighet att söka stöd för arrangemang som är till gagn för Ulricehamns kommun, huvudsakligen ur ett PR och marknadsföringshänseende.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kriterierna för ekonomiskt stöd till elitidrott kompletteras med följande: Stödet gäller endast för föreningar som är medlemmar inom Riksidrottsförbundet eller kan jämställas därmed. Max-summa, för föreningar som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet, att söka för stöd till annan verksamhet som är till gagn för Ulricehamns kommun, är 10 000 kr, per stöd och år.

Ansökan om investeringsmedel för gata, lekplats och lantmäterikostnader 2019

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för upprustning av lekplats, utbyggnad av gata och lantmäterikostnader. Totalt omfattar ansökan 795 000 kronor. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för investeringar i upprustning av lekplats, utbyggnad av gata och lantmäterikostnader, på totalt 795 000 kronor, kan finansieras via avsatta medel för genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019.

Ansökan om investeringsmedel för park och lekplats Stadsskogen

I detaljplan för del av Stadsskogen 1:1 anges att parkytan mitt i området ska ge möjlighet till närlek och rekreation genom planbestämmelsen ”lek”. Arbetet med parkytan har fått vänta eftersom det byggts mycket på området under en längre tid. Närmsta lekplats ligger vid Stadsskogens förskola, vilken är avstängd för allmänheten när verksamheten pågår. Lekplatsen som avses anläggas är för småbarn. Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i Stadsskogens bostadsområde, inom pågående projekt 52502, totalt 650 000 kronor.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för utbyggnad av park och lekplats i Stadsskogens bostadsområde, totalt 650 000, kan finansieras via avsatta medel för upprättande och genomförande av detaljplaner i investeringsbudgeten för 2019. Övriga driftkostnadskonsekvenser, 35 tkr per år, beaktas i budget 2020.

Ansökan om investeringsmedel – Inventarier till förskolor

Till följd av att invånarantalet i Ulricehamns kommun ökar, samt med beaktande av aktuell målprognos för befolkningsutvecklingen så har antalet platser inom förskoleverksamheten i Ulricehamns kommun utökats. Genom en om- och tillbyggnad samt tillbyggnader utökas antalet platser vid Hästhovens förskola, Hökerums förskola och förskolan Tre Rosor. Därutöver tillkommer förskolan Lyckan som är en planerad nybyggnation. Med anledning av det utökade platsantalet inom förskoleverksamheten så finns ett behov av inventarier. Förvaltningen ansöker om sammanlagt 2,6 miljoner kronor för inköp av inventarier till de fyra förskolorna fördelat enligt nedan: Hästhovens förskola 0,4

Hökerums förskola 0,2

Tre Rosors förskola 0,8

Lyckans förskola 1,2

Summa: 2,6 miljoner kronor

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för inventarier till förskolor, 2,6 miljoner kronor, kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2019.

Behovsutredning 2020-2022- Miljö- och byggnämnden, byggenheten

Miljö och byggnämnden har antagit en behovsutredning och begärt medel kopplat till behovsutredning av kommunstyrelsen. Av behovsutredningen framgår vilka resurser som krävs för att nämnden bland annat ska kunna utföra sitt tillsynsansvar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Behovsutredningen för 2020-2022 för byggenheten och miljö- och byggnämndens begäran tas med för beaktande i budgetprocessen.

Tillköp av skoltrafik inom den allmänna kollektivtrafiken

Västtrafik har gått igenom dagens linjetrafik inom den allmänna kollektivtrafiken utifrån hur den ser ut och nyttjas. De har identifierat turer på linjerna 262, 263 och 267 inom Ulricehamns kommun av tydlig skolskjutskaraktär och med lågt allmänresande. Västtrafik anser inte att kostnaderna för dessa turer ingår i deras uppdrag från Västra Götalandsregionen och kommer upphöra med trafiken vid tidtabellsskiftet i december 2020. Västtrafik erbjuder kommunen att finansiera fortsatt trafik på aktuella turer genom tillämpning av kommunalt tillköp. Det innebär att linjerna fortsatt körs som allmän kollektivtrafik i Västtrafiks regi och att kommunen står för kostnaden, 1 404 180 kronor per år. Som alternativ till fortsatt allmän kollektivtrafik för aktuella turer kan dessa köras i kommunens regi som skolskjutstrafik. Vid detta alternativ blir konsekvensen att andra resenärer än skolelever stängs ute från trafiken eftersom kommunen inte får ägna sig åt allmän kollektivtrafik. Skolskjutsverksamheten inom kommunen har uppskattat kostnaden för motsvarande turer till cirka 800 000 kronor per år. Nuvarande avtal för skolskjutstrafiken går ut 2021 och en ny upphandling kommer att ske varför prisnivån därefter är osäker.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Kommunen tackar nej till Västtrafiks erbjudande att genom kommunalt tillköp finansiera fortsatt trafik på utpekade turer med linje 262, 263 och 267 då det allmänna resandet är litet och kostnaden bedöms bli lägre om kommunen själv handlar upp turerna som skolskjutstrafik. Förstärkning av budgeten för skolskjuts hanteras i kommande arbete med årsbudgeten för 2021. 

Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 Tolkförmedling Väst

Tolkförmedling Väst har skickat förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för samråd innan beslut av förbundets direktion. Ulricehamns kommun ser positivt på förbundets mål att öka distanstolkningen vilket medför flera positiva effekter. Genom att öka distanstolkningen kan tolkens tid användas mer effektivt till tolkning, miljöpåverkan blir mindre och medlemmarnas tolkkostnader minskar.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Förslag till budget och verksamhetsplan 2020-2022 för Tolkförmedling Väst godkänns. 

Svar på medborgarförslag om att bygga ut den nya skateparken vid Tingsholm

Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 maj 2016 behandlades ett svar på medborgarförslag från Jacob Ogeryd Linard att skateparken ska utökas genom större asfalterad yta med diverse ramper. Förvaltningen har utrett vad det skulle kosta att utöka den asfalterade ytan från 220 kvm till 440 kvm med asfalt, men också kostnad att byta ut det till betong. Kostnaden för att utöka ytan med asfalt är cirka 100 000 kronor. Kostnaden för att dels byta ut, dels utöka ytan, med betong är cirka 600 000 kronor. Det finns inga medel avsatta för att utöka ytan i budget. I möten med den nystartade skateföreningen har frågan lyfts. Föreningen ser att behovet av en inomhuslokal för skate är att prioritera framför utbyggnad av befintlig skatepark.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till ekonomi, samt att behovet av utökad yta i första hand handlar om en inomhushall.

Svar på medborgarförslag om ny väg till Hökerums industriområde

I ett medborgarförslag föreslår Carl-Åke Alsing och Tommy Johansson att en ny väg bör planeras söder om befintlig bebyggelse till industriområdet samt till ett nytt bostadsområde för sjönära boende i Hökerum då de upplever den befintliga vägen som otrygg.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till det pågående arbetet med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 

Svar på medborgarförslag om buss till Lassalyckans fritidsområde

I ett medborgarförslag föreslår barn ur Förskoleklassen och Mullarna vid Myrstackens förskola att linjelagd kollektivtrafik återigen ska angöra Lassalyckans fritidsområde, alternativt att anropsstyrd trafik införs till hållplatsen. Busstrafiken, linje 71, till Lassalyckans friluftsområde drogs in i december 2018 efter att linjen under längre tid haft få resenärer, i genomsnitt färre än en passagerare per tur.

Kommunstyrelsens förslag till beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till att det är Västra Götalandsregionen och inte kommunen som ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken och beslut om trafikering måste fattas av regionens bolag Västtrafik. Då linjen nyligen tagits bort på grund av att antalet resande i genomsnitt varit färre än en per tur är kommunen inte beredd att finansiera trafiken då den bedöms ha liten nytta i förhållande till andra angelägna kommunala utgifter.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 4 oktober 2019, senast ändrad den 31 oktober 2019 av Ulrika Emtervall