Kommunfullmäktige den 24 oktober

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Information

Se webb-tv

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion om gång- och cykelbanor i Vist industriområde.

Motion från Rickard Hallifax (M) som föreslår att Ulricehamns kommun bygger eller markerar en säker gång- och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen för en del som cyklar till Vist industriområde kommer ju den vägen.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om billigare boenden

Se webb-tv

Motion från Aila Kiviharju (SD) som bland annat föreslår att förvaltningen ska utreda möjligheten att bygga billigare boenden och att i anslutning till dessa skapa utrymme för kolonilotter och odlingsfält.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Två medborgarförslag om belysning på Hesters koloniområde. 

Medborgarna föreslår någon slags belysning på Hesters koloniområde, mot bakgrund av att det förekommit inbrott och skadegörelse på grindar och hus i området. Området är dessutom ett välbesökt promenadstråk.

Beslut: Medborgarförslagen överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige

Se webb-tv

Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige har tagits fram. Sammanträden i kommunfullmäktige genomförs med start klockan 18.00 i sessionssalen i stadshuset.

Beslut

Följande sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige fastställs:
30 januari
27 februari
26 mars
23 april
28 maj
17 juni (onsdag)
24 september
22 oktober
19 november
17 december

Ansökan om investeringsmedel för projektering m.m. för gruppbostäder

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel, 11,5 mnkr, för om- och tillbyggnation och projektering av gruppbostäder. Investeringen möjliggör om- och tillbyggnad av Fållornavägens gruppbostad (bedömd utgift: 10.750 tkr) och projektering för gruppbostad vid Markuslyckedreven (bedömd utgift: 750 tkr). Projekteringen av Fållornavägens gruppbostad är nästan genomförd och ombyggnad kan påbörjas under hösten.

Gruppbostaden vid Markuslyckedreven har visat sig för dyr att bygga om- och till med nuvarande detaljplan. Ursprunglig plan att bygga om två gruppbostäder samtidigt kan därför inte fullföljas. Däremot är det fördelaktigt att projektera klart nu så att bygglov kan sökas när justeringen av detaljplan är klar.

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser beaktas i budget 2020.

Beslut: Ansökan om investeringsmedel beviljas. Investeringsmedel för projektering och om- och tillbyggnation av gruppbostäder, 11,5 mnkr, kan finansieras via avsatta medel för ombyggnation gruppbostäder i investeringsbudgeten för 2019.

Budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019

Se webb-tv

Förvaltningen redovisar delårsbokslut för kommunen och koncernen per 2019-08-31, samt en samlad budget- och verksamhetsuppföljning per augusti 2019. I rapporten sammanfattas bland annat den ekonomiska prognosen och väsentliga händelser kopplat till de olika verksamheterna. Det redovisas även uppföljning av kommunens mål för god ekonomisk hushållning,  pensionsportföljen mm. Det ekonomiska resultatet för kommunen avseende perioden januari t o m augusti uppgår till 67,7 mnkr vilket kan ställas i relation till det budgeterade resultatet för helåret som uppgår till 27,5 mnkr.

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 24,6 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 är följaktligen 2,9 mnkr lägre än budget.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras innebära negativ avvikelse mot budget. Avvikelsen totalt uppgår till -9,1 mnkr. Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,2 mnkr bättre än budgeterat.

Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå till ca 156 mnkr. Den budgeterade investeringsvolymen för 2019 uppgår till ca 317 mnkr. Investeringsutfallet till och med augusti uppgår till 75,0 mnkr.

Beslut: Rapporten per augusti 2019 avseende budget- och verksamhetsuppföljning med bilagor godkänns. Den ekonomiska ramen för verksamhet Beställning och kvalitet inom sektor välfärd utökas tillfälligt med 2,5 miljoner kronor för att täcka kostnaderna för öppnandet av en ny avdelning på Ekero enligt beslut i kommunstyrelsen 2019-02-07. Finansieringen sker genom att höja budgeterade intäkter 2019 avseende finansiella intäkter. Noteras att det budgeterade resultatet 2019 därmed är oförändrat. Förvaltningen får i uppdrag att beakta behovet i budget 2020.

Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ekonomiska nyckeltal för olika verksamheter och ärendetyper som gör det enklare att följa utvecklingen i kommande budget- och  verksamhetsuppföljningar så att samtliga förtroendevalda ska känna sig trygga och säkra att ta rätt beslut.

Kommunstyrelsen konstaterar fortsatta underskott i verksamheterna lärande och välfärd. Åtgärder som har vidtagits och kommer att vidtas för att minimera underskotten inom dessa båda sektorer ska lämnas i en skriftlig redogörelse till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige senast i december 2019.

Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31

Se webb-tv

Kommunens revisorer har den 10 oktober 2019 lämnat ett utlåtande avseende delårsrapport 2019-08-31 till kommunfullmäktige.

Beslut: Rapporten läggs till handlingarna.

Skattesats år 2020 för Ulricehamns kommun

Se webb-tv

Kommunstyrelsen ska före oktober månads utgång upprätta förslag till budget för kommande år. Om det inte sker, ska kommunstyrelsen ändå föreslå skattesats för det följande året under oktober månad. Kommunstyrelsens förslag till skattesats brukar hanteras på mötet i början på oktober.

Ekonomiska förutsättningar
De ekonomiska förutsättningarna försämras på grund av en avmattning i konjunkturen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer att detta leder till att arbetsmarknaden kommer att utvecklas sämre framöver. Utifrån bland annat SKL:s skatteunderlagsprognoser och den prognostiserade befolkningsutvecklingen i Ulricehamns kommun så är bedömningen att kostnaderna kommer att öka i snabbare takt än intäkterna de kommande åren. De ekonomiska förutsättningarna innebär att det kommer att vara aktuellt med åtgärder och effektiviseringar för att sänka kostnadsnivån, men även intäktssidan kan behöva diskuteras.

Skattesats i Ulricehamns kommun
Ulricehamns kommun har under 2019 en högre total skattesats (kommun och landsting/region) än riksgenomsnittet (34 öre). Jämfört med genomsnittet i regionen är nivån 25 öre lägre. Kommunens utdebitering uppgår under 2019 till 21,05 kronor per skattekrona (”per intjänad hundralapp”).

Budget/flerårsplan 2020-2022, skattesats 2020 mm ska fastställas vid kommunfullmäktiges sammanträde i november. I avvaktan på detta beslut är förvaltningens förslag att utdebiteringen för 2020 fastställs till 21:05 kronor per skattekrona, dvs oförändrad skattesats.

Beslut: Utdebiteringen för 2020 blir oförändrad till 21:05 kronor per skattekrona.

Handlingsplan för hantering av extraordinära händelser i fredstid – mandatperioden 2019-2022

Se webb-tv

Denna handlingsplan beskriver hur kommunen ska arbeta för att öka förmågan att motstå och hantera extraordinära händelser. I handlingsplanens avsnitt 5 specificeras ett antal uppdrag som ska genomföras under innevarande mandatperiod.

Beslut: Handlingsplanen antas. Uppdragen i handlingsplanen hanteras i förvaltningens verksamhetsplan.

Revidering av riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten 2019

Se webb-tv

Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten togs fram och beslutades i kommunfullmäktige mars 2018 efter ett uppdrag från kommunfullmäktige december 2017. Dessa riktlinjer ligger, efter uppdraget om framtagande, inom kommunstyrelsens ansvarsområde.

Riktlinjerna ger medarbetare och förtroendevalda ett tydligare ramverk för resande i tjänst och förväntas bidra till ett mer medvetet förhållningssätt till när och hur tjänsteresor görs.

Vidare avser riktlinjerna att styra och vägleda medarbetare och förtroendevalda i vad de ska tänka på vid val av färdmedel och logi, samt hur resor och boenden bokas. Syftet med riktlinjerna är att kommunens tjänsteresor ska genomföras med; minimal miljöbelastning och klimatpåverkan, låg kostnad, god arbetsmiljö samt effektivt använd arbetstid. Dessa riktlinjer har nu kompletterats med ett avsnitt om trafiksäkerhet.

Beslut: Tidigare version av Riktlinjer för tjänsteresor, logi och resfria möten, antagen av kommunfullmäktige 2018-02-22 § 19 upphävs.

Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022

Se webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade 20180125 att anta riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022. Förslag till reviderad politisk organisation behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 20190619 som beslutade att återremittera ärendet med motivering att det i dokumentet ska tillföras en beskrivning om politisk referensgrupp.

Politisk organisation föreslås nu revideras med att samtliga partier i kommunfullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga fullmäktigeberedningarna samt att kommunfullmäktige kan tillsätta en politisk referensgrupp som stöd till förvaltningens arbete i frågor av strategisk art. Val- och arvodesberedningen föreslås även fortsättningsvis vara proportionellt sammansatt utifrån kommunfullmäktige.

Vidare har riktlinjerna kompletterats med en uppdragsbeskrivning för av kommunfullmäktige valda ledamöter och ersättare i kommunal- och samordningsförbund.

Beslut: Reviderade riktlinjer för politisk organisation för mandatperioden 2019-2022 antas.

Reviderade riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete

Se webb-tv

Kommunfullmäktige beslutade 2018-06-20 att återremittera förslag till riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete. Kommunfullmäktige behandlade ärendet 2019-06-19 och beslutade att återremittera ärendet.

Förslaget är reviderat med att samtliga partier i fullmäktige ska vara representerade i de så kallade tillfälliga beredningarna.

Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 har tagits fram för att tydliggöra arbetet inför, under och efter en fullmäktigeberedning. Målgruppen för dessa riktlinjer är förutom fullmäktige, kommunstyrelsen och förvaltningsledningen, de ledamöter som väljs till de tillfälligt sammansatta fullmäktigeberedningarna samt de tjänstemän som utses till beredningssekreterare.

Beslut: Riktlinjer för fullmäktigeberedningarnas arbete under mandatperioden 2019-2022 antas.

Valnämndens reglemente 2019

Se webb-tv

Valnämndens reglemente reviderades senast 2010, och gäller från och med 2011-01-01.

Förvaltningen har nu reviderat reglementet, framförallt gällande laghänvisningar men också en del redaktionella ändringar.

Beslut: Valnämndens reglemente antas. Tidigare reglemente för valnämnden (KF 2010-12-13, § 188) upphävs därmed.

Redovisning av uppdrag från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2019

Se webb-tv

I kommunens arbete med intern kontroll åläggs kanslifunktionen att årligen i oktober redovisa de uppdrag som kommunfullmäktige har beslutat att återföra till kommunstyrelsen och de uppdrag kommunstyrelsen beslutat att återföra till förvaltningen. Redovisningen innefattar även de uppdrag som har utförts.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Redovisning av motioner och medborgarförslag hösten 2019

Se webb-tv

Enligt 29 § och 30 § i kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen i oktober och april årligen redovisa de motioner och medborgarförslag som är under handläggning.

Enligt kommunallagen 5 kap 35 § får kommunfullmäktige vid behandlingen av denna redovisning, avskriva motioner och medborgarförslag från vidare behandling.

I förteckningen över motioner och medborgarförslag saknas 3 motioner och 2 medborgarförslag, se färdigt protokoll för fullständig lista.

Beslut: Redovisningen läggs till handlingarna.

Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019

Se webb-tv

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum.

Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månade ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 2, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Kommunstyrelsen konstaterar att antalet ej verkställda beslut som avser bostad för vuxna inom FN/LSS ökar. Som orsak för att beslutet inte kunnat verkställas anges att det saknas ledig bostad. Vi ser allvarligt på att beslut om bostad till invånare som enligt lag (LSS) är berättigade till det inte kan bli tillgodosedda. Dessutom riskerar kommunen att tilldömas vite. Åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas för att komma till rätta med bristerna ska redovisas skriftligt till kommunstyrelsen senast januari 2020.

Svar på Ansökan om bidrag för kostnadskrävande projekt, Södra Vings IF

Se webb-tv

Södra Vings IF har inkommit till förvaltningen och ansökt om bidrag som uppgår till 12 950 000 kr. Föreningen har stora renoveringsbehov av sina lokaler och anläggningar. Ansökningarna som rör kostnadskrävande projekt ska vara inlämnade senast 15 mars till förvaltningen. Södra Vings IF inkom med en ansökan för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr före den 15 mars 2018. Södra Vings IF ansökan kommer att hanteras enligt riktlinjen för kostnadskrävande projekt över 0,5 mnkr som gällde vid ansökningstillfället. Total kostnad för det projektet uppgår till 25 900 000 kr, vilket innebär att ansökan om bidrag uppgår till 12 950 000 kr. Bidraget kan fördelas på flera år.

Förvaltningen har haft en kontinuerlig dialog med Södra Ving utifrån inkommen ansökan. Ansökans omfattning har föranlett att förvaltningen i dialog med Södra Ving sökt andra möjligheter och lösningar än det som angetts i ansökan. Förvaltningen konstaterar tillsammans med Södra Ving att de alternativ som undersökts inte är hållbara och förvaltningen föreslår därav att ansökan avslås. Verksamhet kultur och fritid kommer fortsätta ha en dialog med Södra Ving för framtida lösningar.

Beslut: Södra Vings IF:s ansökan om kostnadskrävande projekt över 500 tkr med 12 950 000 kr avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget. Kommunstyrelsen får i uppdrag att skyndsamt ta fram en plan tillsammans med berörda parter, för att undersöka andra möjligheter att lösa behoven för Södra Vings IF och skolans verksamhet.

Stiftelser och donationsfonder 2018 – bokslut och revisionsrapport

Se webb-tv

Sammanställning, årsredovisning och revisionsrapporter för 2018 överlämnas härmed avseende stiftelser (donationsfonder) som kommunen förvaltar.

Kommunfullmäktige beslutade i september 2012 att alla stiftelser utom en skulle avslutas eller flyttas till annan huvudman. Arbete med att avsluta stiftelser genom olika åtgärder pågår. Under 2017 och 2018 har länsstyrelsen beslutat om att tolv stiftelser får förbruka kapitalet.

Kvarvarande stiftelser kan ansöka om att få förbruka kapitalet 2019.

Beslut: Stiftelsernas styrelser beviljas ansvarsfrihet för 2018.

Årsredovisning med revisionsberättelse 2018 för stiftelsen Gerda Stombergs Minne, övriga stiftelsers redovisning för 2018 samt revisionsrapporter för övriga stiftelser 2018 läggs till handlingarna.

Svar på motion om underhåll av Stubos garagefastigheter vid Karlslätt

Se webb-tv

Mikael Levander (NU) föreslår i en motion till kommunfullmäktige den 28 september 2016 att Stubo snarast renoverar de förfallna garagelängorna vid Karlslätt alternativt att man river dem om de inte längre används.

Stubo har ansökt och beviljats rivningslov för den garagelänga som ansågs vara i rivningsfärdigt skick och den är numer riven. Övriga längor bedöms vara i sådant skick att de kan användas. Genom dessa åtgärder vidtagits får motionens förslag anses vara tillgodosett.

Beslut: Motionens förslag anses vara tillgodosett genom att den garagelänga som var i rivningsfärdigt skick är riven.

Svar på motion om att ge hyresbidrag till Närhälsans vårdfilial i Dalum

Se webb-tv

Jan-Olof Sundh (V) har i en motion föreslagit att förvaltningen snarast ska ges i uppdrag att kontakta de inblandade parterna i Västra Götalandsregionen och Stubo för att skapa en
möjlighet till dialog kring hyran på Närhälsans vårdfilial i Dalum. Ulricehamns kommun ska i en förhandling kunna bidra med en subvention av hyreskostnaden så att kostnaden blir
godtagbar för alla parter.

Närhälsans vårdfilial i Dalum lades under våren 2018 ned och omvandlades till en distriktssköterskemottagning. Efter förhandlingar mellan Västragötalandsregionen och Stubo byggdes lokalerna om och lokalytan minskades för att anpassas till den ändrade verksamheten. Även hyran för lokalerna reglerades och sänktes.

Beslut: Motionens förslag får anses vara tillgodosett med hänvisning till att förhandlingar hållits mellan Västra Götalandsregionen och Stubo som resulterat i anpassning av både lokaler och hyra.

Svar på motion – namngivningsceremoni

Se webb-tv

Mattias Bengtsson (SD) har i en motion föreslagit att fullmäktige ger förvaltningen i uppdrag att tillsammans med kommunens officianter ta fram ett enkelt förslag till hur en namngivningsceremoni skulle kunna se ut och presenterar förslaget för fullmäktige och att fullmäktige beslutar att kommunen, via sina officianter, ska erbjuda en så kallad namngivningsceremoni som ett alternativ till den kristna ceremonin dopet.

Det finns inget lagkrav som tvingar kommunerna att erbjuda denna tjänst utan frågan rör helt kommunens egen ambitionsnivå gällande erbjudandet av tjänster till kommunens invånare. Några exempel på kommuner som erbjuder ett borgerligt alternativ är Tranås, Jönköping och Oskarshamn.

De kommuner som inte erbjuder någon form av namngivningsceremoni motiverar detta utifrån ett juridiskt perspektiv. Då namngivningsceremonin inte har någon juridisk betydelse som vigsel, anser de att det inte åligger kommunen att erbjuda denna möjlighet.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till att inga juridiska krav för namngivningsceremonier finns. Det får ankomma på föräldrarna själva att välja ceremoni och person som de anser lämpliga vid en namngivningsceremoni utan att detta ska hanteras via den kommunala administrationen.

Svar på motion om Utveckla Åsunden

Se webb-tv

I en motion till fullmäktige föreslår Wiktor Öberg (M) att kommunstyrelsen får i uppdrag att utveckla sjön Åsunden och att öka tillgängligheten så att besöksnäringen stimuleras och att invånarna bättre kan nyttja sjön. I den genomgång som förvaltningen gjort kring motionens olika yrkanden är slutsatsen att två yrkande inte kan bejakas medan ett yrkande anses vara tillgodosedd då detta finns med i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.

Beslut: Motionens första yrkande antas genom att kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en exploateringsplan för tänkbara platser där man kan angöra och göra strandhugg.

Motionens andra yrkande anses vara tillgodosett med hänvisning till att detta ingår i den dagliga driften inom verksamhet kultur och fritid.

Motionens tredje yrkande avslås med hänvisning till att det anses vara allt för kostsamt.

Svar på motion om att införa ”Grönt kort” på vår Återvinningscentral vid Övreskog

Se webb-tv

Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 14 juni 2018 att ett ”Grönt kort” införs på återvinningscentralen vid Övreskog liknande Askersunds modell.

På den nya återvinningscentralen i Askersund har ett system införts där privatpersoner kan besöka ÅVC:n alla dagar i veckan om man har ett s.k. ”Grönt kort”. För att få ”Grönt kort” måste man gå en kortare utbildning i hur återvinningscentralen fungerar och sedan registreras man som användare och kan använda sitt körkort som nyckel till grinden. Grönt kort är till för privathushåll som är kunder hos Sydnärkes kommunalförbund.

Om ”grönt kort” införs vid Övreskogs återvinningscentral kommer det att resultera i en höjning av taxan och en del svårigheter att bedriva arbetet på anläggningen. Sammantaget görs bedömningen att kundnyttan inte motsvarar den kostnad och de nackdelar och risker som systemet skulle föra med sig varför motionen bör avslås.

Beslut: Motionen avslås med hänvisning till de kostnader, nackdelar och risker som ”Grönt kort” skulle föra med sig vid ett införande liknande det i Askersunds kommun.

Svar på motion om att utveckla stadskärnan i Ulricehamn

Se webb-tv

Lars Holmin (M) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att kommunen tar initiativ till att en arbetsgrupp tillsätts för att gemensamt komma med konkreta förslag för att stärka och utveckla vår stadskärna tillsammans med fastighetsägare och näringsidkare.

Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) har fått i uppdrag att svara på motionen.

Det konstateras att Ulricehamns kommun, genom NUAB precis påbörjat ett visionsarbete för Ulricehamns centrum tillsammans med kommunen, fastighetsägare och cityförening.

Beslut: Motionens förslag anses vara under genomförande med hänvisning till det visionsarbete för Ulricehamns centrum som inletts av den styrgrupp som utsetts bestående av politiska representanter, NUAB, fastighetsägare och Cityföreningen.

Svar på motion om Medborgarförslag – Demokrati mellan valdagarna

Se webb-tv

Cristina Bernevång (KD) har 2019-03-24 inkommit med en motion där hon föreslår förändringar i hanteringen av medborgarförslag i Ulricehamns kommun.

Beslut: Motionen avslås i sin första del med hänvisning till KL 5 kap. 1 §. Motionens andra del anses vara under utredning med hänvisning till förvaltningens pågående utredning kring medborgarförslag.

Svar på motion om ett kommunalt ”Komhall”

Se webb-tv

I en motion till fullmäktige föreslog Ingemar Basth (MP) att kommunen ska utreda möjligheten till att skapa ett Ulricehamnskt ’’Komhall’’ vars syfte ska vara att skapa möjligheter för arbetssökande som står långt ifrån marknaden. Vidare föreslår motionen att kommunen utreder de ekonomiska medel som eventuellt behöver tillföras och vilka resurser som kan komma att krävas i form av utökade personalresurser och lokaler.

Beslut: Motionen anses vara tillgodosedd med hänvisning till den verksamhet kommunen bedriver och medverkar i.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i valnämnden samt som ersättare i kommunfullmäktige

I en skrivelse 2019-10-14 avsäger sig Amke Hector (S) uppdragen som ledamot i valnämnden och som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslut: Amke Hector (S) befrias från uppdragen.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 25 oktober 2019, senast ändrad den 26 november 2019 av Ulrika Emtervall