Kommunstyrelsen 31 oktober

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 31 oktober 2019. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset i UlricehamnStadshuset i Ulricehamn

Ärenden som går vidare till kommunfullmäktige för beslut

Revidering av riktlinjer för processen för antagande av detaljplaner

Detaljplaner ska tas fram i enlighet med plan- och bygglagen. När en planprocess startar väljer kommunen vilket förfarande som förslaget till detaljplan ska handläggas med. Syftet med detaljplanprocessen är att säkerställa att de lagkrav som finns uppfylls samtidigt som processen blir effektiv.

Riktlinjerna vägleder hur detaljplaneprocessen i kommunen ska gå till och i samband med revideringen av dokumentet föreslås att det ändrar namn till riktlinjer för antagande av detaljplaner för att bättre passa in bland kommunens styrdokument.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås anta revidering av riktlinjer för antagande av detaljplaner.

Taxor miljö och samhällsbyggnad år 2020

Av 12 kap 10 § Plan- och bygglagen framgår att grunderna för hur avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av kommunfullmäktige, därför hanteras Miljö och samhällsbyggnads taxor och beräkningsunderlag i ett separat ärende. Förvaltningen har tagit fram förslag till taxor och beräkningsgrunder för år 2020.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att taxorna med tillhörande beräkningsgrunder antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.

Budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022

Budgetarbetet i budgetutskottet inför färdigställandet av förvaltningens förslag till budget 2020 och ekonomisk plan 2021-2022 avslutades med budgetutskottets möte 2019-09-26. Förvaltningens förslag ligger nu till grund för den vidare politiska hanteringen.

Förvaltningens förslag innebär ett budgeterat ekonomiskt resultat 2020 på 22,6 mnkr, vilket motsvarar cirka 1,5 % av intäkterna från skatter och utjämning. Denna resultatnivå innebär att det tillförs cirka 107 mnkr från den löpande verksamheten som kan användas för att finansiera investeringar. Den föreslagna investeringsbudgeten för 2020 summerar till cirka 290 mnkr. Samtidigt beräknas det bli aktuellt att ombudgetera cirka 161 mnkr från investeringsbudgeten 2019.

Förvaltningens budgetförslag bygger på bedömningar avseende de ekonomiska förutsättningarna – skatteunderlag, befolkningsutveckling med mera. Förvaltningens förslag bygger också på prognoser och bedömningar om behoven i kommunens verksamhet.

Regeringens förslag i budgetpropositionen för 2020 har beaktats. SCB:s beräkningar av effekterna av regeringens förslag om förändringar i kostnadsutjämningen från och med 2020 har beaktats.

Inför 2020 kommer det kalkylerade personalomkostnadspålägget att ändras enligt preliminära uppgifter från Sveriges Kommuner och Landsting. Förvaltningen bör erhålla uppdrag att ta fram underlag för justering av de ekonomiska ramarna 2020. Beslut om justering kan beslutas av kommunstyrelsen i samband med fastställande av internbudgeten för 2020.

Som bilaga i budgetdokumentet redovisas den lokalförsörjningsplan som har utarbetats i förvaltningen och som förvaltningen använder som underlag för den långsiktiga planeringen för att försörja verksamheterna med ändamålsenliga lokaler. Lokalförsörjningsplanen är inte beslutad på politisk nivå.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att uppdrag lämnas till förvaltningen att redovisa underlag avseende justeringar av de ekonomiska ramarna 2020 mot bakgrund av justerade personalomkostnadspålägg. Underlaget ska redovisas i samband med att förvaltningen redovisar förslag till internbudget 2020 för fastställande i kommunstyrelsen.

Svar på motion om bekämpning av jättebjörnlokan

Vänsterpartiet föreslår i en motion till kommunfullmäktige att kommunen upprättar en samordnande handlingsplan för bekämpning av Jättebjörnlokan. Björnlokan är en invasiv art, karakteristiskt för sådana arter är en mycket god spridningsförmåga och att de är bra på att konkurrera ut andra arter. Detta gör att bekämpningen inom ett geografiskt område måste ske samordnat om den ska vara meningsfull och framgångsrik. Det är i dagsläget oklart vilken bekämpningsmetod som är mest effektiv för olika invasiva arter.

2019-06-19 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ” Motionen återremitteras med anledning av den kartläggning som redan finns som är framtagen av Naturvårdsverket. Det finns även utredningar och planer som är framtagna av kommuner runt oss som Ulricehamns kommun kan ha som grund i arbetet med bekämpning av jättelokan”.

Förvaltningen anser att en kartläggning av invasiva arter är en första väg att gå, för att få en uppfattning om problemets areella utbredning. Bekämpning av invasiva arter måste ske över stora arealer, ofta med mycket resurskrävande metoder och arbetet bör ske under en lång tid.

Förvaltningen vidhåller att man inför en bekämpning behöver göra en lokal kartläggning av vart arterna finns för att kunna bekämpa och förebygga invasiva arter, även om man självklart kan dra nytta av dom iakttagelser  naturvårdsverket gjort och hur andra kommuner arbetat. Förvaltningen ställer sig positiva till förslaget, men anser att kartläggningen inte ska utgå från en art utan en bedömning bör göras utifrån flera arter. För att förvaltningen ska kunna arbeta med frågan och det ska få effekt på lång och kort sikt så behöver resurser tillskjutas. Förvaltningen anser att behovet bör hanteras i kommunens budgetprocess där det får bedömas och vägas mot andra behov i kommunen.

Beslut: Kommunfullmäktige föreslås besluta att motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till att behovet av resurser för att genomföra förslaget kommer hanteras i budgetprocessen. Om resurser prioriteras så kommer en kartläggning utgå från flera arter som påverkar ekosystemet.

Ärenden som beslutas av kommunstyrelsen

Öppna sammanträden för kommunstyrelsen, mandatperioden 2019-2022

Kommunallagen, KL (2017:725) 6 kap 25 §, anges att en nämnds sammanträden ska hållas inom stängda dörrar, men nämnden får besluta att dess sammanträden ska vara offentliga, om fullmäktige medgett detta. 2007-09-27 § 122 gav kommunfullmäktige nämnderna möjlighet att ha öppna sammanträden. I kommande förslag på revidering av kommunstyrelsens reglemente har det även lagts till under rubriken ”Delegation från kommunfullmäktige”. En nämnds sammanträden ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos nämnden KL (2017:725) 6 kap 25 §.

Beslut: Kommunstyrelsens sammanträden under mandatperioden 2019–2022 är öppna för allmänheten från kl. 15.00. Kommunstyrelsens ordförande ges möjlighet att korrigera tidpunkten för när sammanträdet öppnas för allmänheten. I ärenden som avser myndighetsutövning eller där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess hos styrelsen hålls sammanträdet inom stängda dörrar.

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Bäckebotomt 2 om 1,3 mnkr. Kommunfullmäktige har i investeringsbudgeten för 2019 avsatt 7,0 mnkr för investering i markförvärv och exploateringsverksamhet. Köpeskillingen som ska betalas av kommunen till ägaren av Bäckebotomt 2 inryms i befintlig investeringsbudget för 2019. Köpet är strategiskt och innebär att kommunen säkerställer möjligheten att i framtiden planlägga området för bostäder. Förvärvets giltighet är beroende av att kommunstyrelsen godkänner förvärvet och fattar beslut om att bevilja investeringsmedel om 1,3 mnkr.

Befintlig byggnad på fastigheten ska rivas för att möjliggöra en framtida exploatering i området. Rivning av  byggnaden avses genomföras under 2020 för en kostnad om 300 tkr. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunstyrelsen. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader.
Byggnaden ska rivas. Denna del av utgifterna för förvärvet kan i detta fall inte aktiveras i balansräkningen såsom investering utan ska kostnadsföras och därmed belasta det ekonomiska resultatet. Kostnaderna för rivning beräknas uppstå 2020. Möjlighet finns att finansiera dessa kostnader genom att ta i anspråk medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda kostnader. Detta gäller under förutsättning av att kommunfullmäktiges beslut om budget 2020 inrymmer ett sådant anslag. Kostnaderna för grönyteskötsel uppskattas till 20 tkr per år. Dessa kostnader får hanteras inom internbudgeten 2020. De tillkommande kostnaderna kan beaktas i de ekonomiska ramarna inför budget 2021.

Beslut: Kommunstyrelsen godkänner förvärv av Ulricehamn Bäckebotomt 2 enligt bifogat köpekontrakt.
Ansökan om investeringsmedel beviljas.

Remissvar Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36)

Finansdepartementet har skickat betänkandet, Skattelättnad för arbetsresor (SOU 2019:36), på remiss till bland annat Ulricehamns kommun. Remissyttranden ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 1 november 2019. Enligt utredningen ska reglerna för skattelättnad för arbetsresor bland annat bidra till:
– Resor med låga utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar bör gynnas
– En väl fungerande arbetsmarknad och förbättrade möjligheter att bo och verka i hela landetU

Ulricehamns kommun instämmer i dessa utgångspunkter. Dock har inte utredningen tydligt kunnat redovisa vilka effekter som kan förväntas av det förändrade regelverk som föreslås. Framförallt gäller detta bedömningarna avseende hur föreslagna förändringar påverkar möjligheterna att bo och verka i hela landet.

Beslut: Förvaltningens förslag till yttrande antas.

Förlänga nuvarande biblioteksplan

2016 antogs Biblioteksplan för Ulricehamns kommun i kommunstyrelsens, § 26. Planen gäller till och med 2019 års utgång. Under hösten har arbete påbörjats med att revidera planen men behöver invänta några andra viktiga styrande dokument.

Det är dels de delregional- och regionala kulturplanerna, samt den nationella biblioteksstrategin, som kommer vara klara senare under året. Det är viktigt att kommunens biblioteksplan står i samklang med dessa övergripande styrdokument.

Kommunen behöver ha en giltig biblioteksplan för att kunna söka statliga och regionalt medel för till exempel läsfrämjande arbete.

Beslut: Nuvarande biblioteksplans giltighet förlängs till och med 2020.

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning oktober 2019

En övergripande genomgång av kommunstyrelsens delegationsordning har genomförts som föranlett förtydliganden, ändringar och tillägg.

Beslut: Kommunstyrelsens delegationsordning antas enligt föreslagen revidering.

Revidering av regler för Årets hus

Årets hus är ett pris som årligen delas ut i Ulricehamns kommun. Priset tilldelas den byggherre som under det gångna året mest framgångsrikt visat prov på gott byggnadsskick, stilkänsla, hållbart byggande, miljöanpassning och/eller kulturhistorisk hänsyn vid uppförande, ombyggnad, tillbyggnad, restaurering eller renovering i Ulricehamns kommun.

Ändringar som har gjorts i texten är till stor del av redaktionell karaktär. Förvaltningen föreslår att de reviderade reglerna för Årets hus ska gälla från och med 2020-01-01.

Beslut: Revidering av regler för Årets hus antas.

Förslag om utträde från Navet science center

Ulricehamns kommun har sedan 2002 medverkat i verksamheten Navet science center. På senare tid har sektor lärande konstaterat att de projekt som genomförts inte har haft någon större effekt på måluppfyllelsen inom skolan och ser att samarbete med andra aktörer är att föredra.

Beslut: Ulricehamns kommun säger upp avtalet med Navet science center. Utifrån de besked som lämnats från Boråsregionen sedan beskedet om utträde aviserades i juni i år innebär det att utträdet verkställs 2019-12-31.

Svar på medborgarförslag om att försköna Stureparken

I ett medborgarförslag föreslår Rickard Skoglund en större användning och upprustning av Stureparken. Där man önskar en bättre och mera funktionell scen och en upprustad park med god tillgänglighet.

Förslaget om scenen bifalles. Trappan är borttagen. Detta gjordes i samråd med kommunstyrelsens arbetsgrupp. Fontänen har iordningsställts som en blomsterplantering. Eventuell större ombyggnad av parken väntar verksamheten med till det är bestämt vilka planer som kommer att genomföras i området.

Beslut: Medborgaförslaget om scenen anses vara tillgodosett med hänvisning till att scenen har reparerats till säsongen 2019. Trappan har tagits bort. Fontänen har iordningställts till en blomsterplantering.

Svar på medborgarförslag om en inomhuslokal för skateboard

Ett medborgarförslag har inkommit från Henrik Jonsson som uppmärksammar kommunen om behovet av en inomhuslokal för skateboard. En inomhuslokal skulle ge möjlighet till åkning året runt, både vinter och regniga sommardagar. Fördelarna med en lokal är många, men framförallt så samlar man alla som åker skateboard.

När det gäller kommunens befintliga anläggningar och även framtida anläggningar, är det viktigt att föreningslivet finns med. Förvaltningen har under våren träffat den nystartade föreningen Ulricehamns Skateboardförening för att diskutera frågan om inomhuslokal men också en utbyggnad av befintlig skatepark vid Tingsholm, som det finns ett medborgarförslag om. Dnr 2015/145 löpnummer 3949/2018.

Under samtalen har diverse lokaler diskuterats men inget hållbart alternativ har hittills varit funktions anpassat. Förening har också själva tittar runt på olika alternativ men har under sommaren varit passiva i sökandet.

När en hållbar lösning presenterats och föreningen är bidragsberättigad så finns det ett bidrag som avser att stödja förening som äger eller långtidshyr klubbstuga eller motsvarande som regelbundet används för ungdomsverksamhet.

Beslut: Medborgarförslaget om inomhuslokal för skateboard avslås med hänvisning till att ingen hållbar lösning finns i nuläget.

Svar på medborgarförslag om att alla lägenheter ska ligga i markplan i det nya vård- och omsorgsboende i Gällstad

Majken Engvall föreslår i ett medborgarförslag 2019-05-12 att alla lägenheter i det nya vård- och omsorgsboendet i Gällstad ska ligga i markplan. Förvaltningen delar uppfattningen som framkommer i medborgarförslaget. Det finns stora fördelar med att ha lägenheter i markplan och tillgång till trädgård och trygg utevistelse som personerna kan nå självständigt. Dock behöver detta behov vägas mot övriga aspekter, såsom markyta, ekonomi, logistik med mera vilket gör att förvaltningen ändå ser det som mest lämpligt att boendet byggs i tvåplan.

Beslut: Medborgarförslaget avslås med anledning av övriga aspekter som behöver vägas in i byggandet av ett nytt vård- och omsorgsboende i Gällstad.

Publicerat av Ulricehamns kommun den 1 november 2019, senast ändrad den 26 november 2019