Kommunfullmäktige 19 december 2019

Beslut i korthet

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se webb-tv

Motion om Underlätta för hemtjänsten

Wiktor Öberg (M) Richard Hallifax (M) yrkar i sin motion att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda parkeringsplatser i anslutning till de kommunala fastigheterna för hemtjänstens personal.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Motion om Minskat regelkrångel

Wiktor Öberg (M) yrkar i sin motion att ge MSB i uppdrag att utreda ett arbetssätt likt ”Rättviksmodellen”.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om att tekniksupporten i biblioteket ska lämna en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet

Att tekniksupporten på onsdagar i biblioteket ska lämna ut en lista på företag som erbjuder IKT-support i hemmet med RUT-avdrag i samband med besöket. Kommunen får IMHO inte konkurrera med privata aktörer.

Beslut: Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag om att samla in fiberskyltar om de är av plast

Ulricehamns Energi samlar in de blå ”fiberskyltarna” om de är gjorda av plast.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om broddar för äldre

Per Sörenssen lämnar ett medborgarförslag om att alla äldre som behöver och vill ha ska kunna hämta ut broddar att sätta på sina skor nu när det blir kallt och halt.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Medborgarförslag om att sätta upp papperskorgar vid slalombacken

I ett medborgarförslag till kommunfullmäktige föreslår Harald Wiman att det sätts upp papperskorgar vid slalombacken.

Beslut: Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för besvarande.

Ansökan om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Verktyget 4

Se webb-tv

Förvaltningen ansöker om investeringsmedel för förvärv av fastigheten Ulricehamn Verktyget 4, 13,9 mnkr. Investeringen möjliggör att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag. De lokaler som används idag är överlag källarlokaler som egentligen bara kan användas som förråd eller liknande. Det gör att kommunen inte har några synliga kostnader för lokaler, ett undantag är snickeriet hos UEAB.

Förvaltningen har deltagit i en offentlig budgivning, rörande fastigheten Ulricehamn Verktyget 4, som anordnades av Ackordscentralen i Borås. Det vinnande budet som uppgick till 13,7 mnkr lades av kommunen.

Fastigheten ligger i bra läge på Maskinvägen 6. Den har en areal om 7 906 kvm och är bebyggd med en industrilokal, som även innehåller kontor. Lokalyta om 1 674 kvm och som överensstämmer mycket väl med behovet av lokalyta. Det finns en byggrätt om 1 500-1 700 kvm.

Då det är en konkurs så måste köpet avslutas snabbt annars riskerar fastigheten att bli såld till det näst högsta budet.

Nivån på investeringen innebär att beslut ska fattas av kommunfullmäktige. Det finns inga budgetmedel avsatta för ändamålet. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Övriga driftkostnadskonsekvenser behöver hanteras i internbudgeten för 2020.

Beslut: Förvärv av Ulricehamn Verktyget 4 enligt upprättat köpekontrakt godkänns. Anslår investeringsmedel, 13,9 mnkr, för förvärvet inklusive beräknad stämpelskatt om ca 0,2 mnkr.

Finansiering av förvärvet sker genom ianspråktagande av rörelsekapitalet.

Omedelbar justering: Kommunfullmäktige beslutar att detta ärende ska justeras omedelbart efter mötet. Se protokoll för detaljer.

Budgetuppföljning oktober 2019

Förvaltningen redovisar en samlad budgetuppföljning per oktober 2019.

Kommunens ekonomiska resultat för 2019 prognostiseras uppgå till 38,6 mnkr. Det budgeterade resultatet för året uppgår till 27,5 mnkr. Den ekonomiska prognosen för 2019 innebär följaktligen ett prognostiserat ekonomiskt resultat som är ca 11 mnkr högre än budgeterat.

Verksamheternas samlade ekonomiska utfall prognostiseras bli bättre än budgeterat. Avvikelsen totalt uppgår till 4,5 mnkr.

Utfallet för finansförvaltningen bedöms bli 6,6 mnkr bättre än budgeterat. De huvudsakliga orsakerna till det förväntade positiva budgetutfallet för finansförvaltningen är några större så kallade jämförelsestörande poster.

Investeringarna under perioden januari till och med oktober uppgår till ca 101 mnkr.
————–
I samband med kommunstyrelsens behandling av budget- och verksamhetsuppföljning augusti 2019 (§ 229/2019) beslutades att det skulle lämnas en skriftlig redogörelse om underskotten i sektor lärande och sektor välfärd. I ett initiativärende från Wiktor Öberg finns ett yrkande med liknande innebörd som kommunstyrelsens beslut.

I bilaga till budgetuppföljningsrapporten per oktober 2019 lämnas en skriftlig redogörelse med utgångsunkt från både uppdraget från kommunstyrelsen och initiativärendet från Wiktor Öberg.

Beslut: Rapporten godkänns.
Redovisningen av åtgärder för att minimera underskotten i sektor lärande och sektor välfärd godkänns.

Avsiktsförklaring avseende utveckling av området Marknadsplatsen

Förvaltningen har skrivit fram ett förslag till en avsiktsförklaring mellan Ulricehamns kommun, ägare till fastigheten Bogesund 1:86, och Ulricehamns Sparbank, ägare till fastigheten Tullen 10.

Avsiktsförklaringens innebörd är att Ulricehamns kommun och Ulricehamns Sparbank tillsammans ska verka för att de ovan angivna fastigheterna ska ges förutsättningar genom detaljplaneläggning för ny bebyggelse med bostäder, verksamhetslokaler och parkering.

Parterna ska se sina fastigheter i ett helhetsperspektiv för att åstadkomma de bästa förutsättningarna för området. Innebörden är också att tydliggöra vilka skyldigheter och åtaganden respektive part förbinder sig till i detaljplaneprocessen samt för att åskådliggöra de kostnader som uppkommer vid framtagandet av en detaljplan samt genomförandet av den.

Under planprocessen avser Ulricehamns Kommun att genomföra en markanvisningstävling och därefter teckna avtal med vinnande part. Ulricehamns Sparbanks fastighet ska ingå i tävlingen men inte för avsikt att sälja, utan för att utveckla sin egen fastighet genom nybyggnation.

Beslut: Avsiktsförklaring avseende utveckling av området Marknadsplatsen godkänns.

Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund har inkommit med förslag till ny förbundsordning. Direktionen beslutade 2019-09-25 att godkänna förslag till ny förbundsordning och att översända densamma till medlemskommunernas fullmäktige för att fastställas. Förbundsordningen har omarbetats med hänsyn till ny lagstiftning och innehåller även en förändrad ekonomisk fördelningsmodell.

Beslut: Ny förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund fastställs.

Inriktningsbeslut ny F-6 skola i centralorten

Förvaltningen har genom beslut i kommunfullmäktige under 2017 och 2018 fått i uppdrag att utreda framtida behov av utbildnings- och förvaltningslokaler. Utredningen innehåller fyra delutredningar beroende av varandra för beslut. Ny F-6 skola i centralorten är den första delen i förvaltningens förslag till tillväxtplan för grundskolan i centralorten. Flera kriterier har ställts upp för placeringen av en F-6 skola i centralorten. Med stöd av utredningen bedömer förvaltningen att Sanatorieskogen 1:3 är den fastighet som uppfyller satta kriterier för en ny F-6 skola. Genom ett inriktningsbeslut i ärendet klargörs förutsättningarna för lokalförsörjningsplaneringen avseende grundskolan i centralorten.

Beslut: Kommunstyrelsen får i uppdrag att planera för byggnation av en ny F-6 skola i centralorten med möjlighet till förskola på fastigheten Sanatorieskogen 1:3.

Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, KL (2017:725) eller annan författning om kommunfullmäktiges uppgifter regleras dessa i fullmäktiges arbetsordning.

Arbetsordningen reviderades senast i början av 2019 med bland annat laghänvisningar till den nya kommunallagen. Den revidering som nu är aktuell rör främst arbetssätt och några förtydliganden.

Beslut: Kommunfullmäktiges arbetsordning antas och gäller från och med 1 januari 2020. § 13 från nuvarande arbetsordning ska inte förändras. Ersättare ska även fortsättningsvis kallas från kansliet.

Tidigare arbetsordning, beslutad av kommunfullmäktige 2019-01-31 § 10, upphävs från och med 1 januari 2020.

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Kommunallagen (2017:725) KL, anger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun. Kommunstyrelsens reglemente reglerar kommunstyrelsens ansvar och beslutanderätt.

Förvaltningen har uppmärksammat att vissa tillägg och revideringar behöver göras i reglementet.

Beslut: Kommunstyrelsens reglemente antas och gäller från och med 1 januari 2020.

Kommunstyrelsens tidigare reglemente, antaget av kommunfullmäktige 2019-01-31, § 11, upphävs från och med 1 januari 2020.

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18)

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har antagit ett nytt förslag till bestämmelser om  omställningsstöd för förtroendevalda (OPF-KL18) vilket ersätter det tidigare OPF-KL14. OPF-KL18 är utformat för att kunna tillämpas för förtroendevalda som tillträder ett (eller flera) uppdrag för första gången efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda.

Beslut: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18) antas enligt förslag från SKL, med tillägg i § 4, 2 stycket och 4 stycket i pensionsbestämmelserna att ersättning för förlorad arbetsinkomst ingår i den pensionsgrundande inkomsten. Tidigare Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL14) upphör därmed att gälla.

Rapportering av ej verkställda beslut kvartal 3, 2019 SoL och LSS

Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift.

Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Beslut: Kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 3, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna.

Svar på motion angående ett cykelprogram för ökad cykling i kommunen

Arne Fransson (MP), föreslår i en motion av den 15 januari 2017 att Ulricehamns kommun tar fram ett cykelprogram och riktlinjer för cykelinfrastrukturen i Ulricehamns kommun för att skapa ett ramverk för kommande utvecklingsarbete gällande cykelfrågor. Som exempel lyfts Jönköpings kommuns cykelprogram.

I dokumentet Strategi för kommunens arbete med lokala miljöfrågor, antaget av Kommunfullmäktige 2018-12-13, § 227, slås fast under strategiområde Infrastruktur och bebyggd miljö att cykelinfrastrukturen i hela kommunen ska utvecklas till att vara Sveriges bästa, det ska finnas säkra gång- och cykelvägar till kommunens skolor.

Kommunstyrelsen har 2017-01-04, § 18, fastställt en utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar med prioritetsordning för utbyggnad av gång- och cykelvägar inom kommunen.

Kommunen arbetar med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan som ska vara vägledande för beslut om hur mark- och vattenresurser ska användas. I översiktsplanen tas ställning till cykelinfrastrukturens utveckling på övergripande nivå.

Inom förvaltningen pågår ett arbete med att inventera det befintliga cykelvägnätet för att identifiera dess brister vilket kommer ligga till grund för nästa revidering av utbyggnadsplan för gång- och cykelvägar. Inom denna revidering är det också möjligt att inkludera ytterligare insatsområden, i likhet med Jönköpings cykelprogram, för att stimulera till ökat cyklande i Ulricehamns kommun.

Beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens arbete med att ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan samt kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Svar på motion om att öka ungdomars delaktighet

Jan-Olof Sundh (V) och Evelina Karlsson (V) har tillsammans lämnat in en motion om att öka ungdomars delaktighet 2019-03-25. Motionärerna vill att Ulricehamns kommun inför ett liknande koncept som finns i Falköpings kommun ”Unga tar ordet”.

Beslut: Motionens förslag om anställning av kommunutvecklare anses vara tillgodosett via den verksamhet kallad Unga ledare som bedrivs inom enheten Ungas fritid.

Motionens förslag om införande av en fördelningspott om 50 000 kr avslås med hänvisning till att det finns andra möjligheter för ungdomar att söka bidrag hos Ulricehamns kommun.

Motionens förslag om inköp av licens till applikationen SpeakApp anses vara tillgodosett genom användandet av bland annat kostnadsfri sms-tjänst.

Svar på motion gällande tillgång till möteshandlingar för besökande till kommunfullmäktiges möten

Ingemar Basth (MP) har 2019-05-22 inkommit med en motion gällande tillgång till möteshandlingar för besökanden vid kommunfullmäktiges möten. Motionären föreslår att kommunen utreder hur besökare, som saknar digitala hjälpmedel, kan ta del av möteshandlingarna, till exempel med hjälp av en lånad surfplatta eller utskrift av handlingar.

Beslut: Motionens förslag avseende inköp av enkla surfplattor för utlåning avslås med hänvisning till de riktlinjer kommunen har avseende konton och användandet av kommunens IT-utrustning.

Motionen bifalles gällande möjlighet för begränsad utskrift genom att föredragningslista/dagordning tillhandahålls på papper till de besökare som saknar tillgång till eget digitalt hjälpmedel.

Svar på motion om att bilda vattengrupp

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) har lämnat in en motion där de yrkar att förvaltningen får i uppdrag att bilda en vattengrupp där kommunens vattenrådsrepresentanter samt andra relevanta aktörer stöttas och förankras på ett bättre sätt i kommunen.

Det kan finnas positiva effekter av att öka kunskapen och informationsutbytet om lokala vattenfrågor i en bredare krets. Det skulle i så fall ligga i linje med intentionerna i EU:s så kallade vattendirektiv. Förslag till beslut blir därför att inrätta ett informationsforum för vattenfrågor i kommunen.

Beslut: Motionen antas genom att förvaltningen inrättar ett informationsforum om lokala vattenfrågor.

Sammankallande och ordförande är chefen för miljöenheten.

Förtroendevalda deltagare är kommunens ordinarie representanter i Ätrans vattenråd, Viskans vattenråd, Tidans vattenvårdsförbund och vattenrådet Vänerns sydöstra tillflöden.

Arvode för medverkan på dessa informationsmöten betalas ut enligt gängse regelverk.

Från förvaltningen deltar representanter från miljöenheten, planenheten och kommunens miljöstrateg. UEAB representeras via VA-chef eller någon denne utser. Andra deltagare från förvaltningen kan bjudas in vid behov.

Valärenden

Publicerat av Ulricehamns kommun den 20 december 2019, senast ändrad den 13 januari 2020