Kommunstyrelsen 13 januari 2020

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 13 januari 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Stadshuset, en byggnad i flera våningar med rött tegelFoto: Charbel Sader/Ulricehamns kommun

Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Sten Selin (L)

Birgit Andersson (L) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 227 utsågs Sten Selin (L) som ny ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas.
Beslut: Sten Selin (L) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp lärande/välfärd.

Val av arbetsgrupp för ny ersättare i kommunstyrelsen, Liselotte Andersson (C)

Emma-Klara Arnell (C) avsäger sig uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen. På kommunfullmäktige 2019-12-19 § 228 utsågs Liselotte Andersson (C) som ny ersättare. På kommunstyrelsens sammanträde 2020-01-13 ska arbetsgrupp väljas.
Beslut: Liselotte Andersson (C) väljs in i kommunstyrelsens arbetsgrupp samhällsutveckling.

Delegationsbeslut

Delegering enligt kommunallagen innebär att kommunstyrelsen överför självständig beslutanderätt till någon annan. Detta innebär att kommunstyrelsen ger delegaten i uppdrag att på kommunstyrelsens vägnar fatta beslut i vissa ärenden. Dessa beslut ska anmälas till kommunstyrelsen för information, kontroll och registrering. Anmälan av delegationsbeslut ingår som en del i kommunstyrelsens internkontroll.
Beslut: Redovisningen av delegationsbeslut läggs till handlingarna.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Enligt plan- och bygglagen ska en kommun som avser att ingå exploateringsavtal anta riktlinjer som anger utgångspunkter och mål för sådana avtal. Syftet med riktlinjerna är att skapa en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. I samband med revideringen av styrdokumentet föreslås att riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir ett av dem.
Beslut: Riktlinjer för exploateringsavtal antas och ersätter tidigare riktlinjer.

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

De lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön i Ulricehamns kommun dateras till oktober 2015. Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering varit nödvändig. Ändringarna som har gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar.
Beslut: Revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön antas och börjar gälla från och med 2020-01-01.

Svar på motion om att det saknas gång- och cykelbanor i Vist industriområde

Richard Hallifax (M) har föreslagit att Ulricehamns kommun bygger eller markerar en säker gång och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen med anledning av att en del som cyklar till Vist industriområde kommer den vägen.
Beslut: Motionens förslag anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Regler för elevresor

Kommunen har ingen skyldighet att anordna skolskjuts för gymnasieelever. Däremot är kommunen skyldig att svara för kostnader för elevresor. Syftet med regler för elevresor är att tydliggöra de bestämmelser som finns och med vilka bedömningsgrunder Ulricehamns kommun berättigar elevresor. För att en gymnasieelev ska vara berättigad bidrag för elevresor ska eleven studera på heltid, elev har rätt till studiemedel enligt studiestödslagen och färdvägen mellan bostad och skola är minst 6 km
Beslut: Regler för elevresor antas.

Riktlinjer för ramuppdrag IT 2020

Ramuppdrag för samverkansnämnd IT har beretts i IT-samverkan. Därmed överlämnas förslag till justerat ramuppdrag och prislista för 2020.
Beslut: Ramuppdrag IT och prislista för 2020 antas.

Reviderade riktlinjer för Rökfri arbetstid i Ulricehamns kommun

Kommunstyrelsen beslutade om införande av Rökfri arbetstid 2016. I anslutning till att beslutet togs upprättades en riktlinje. Riktlinjen har nu reviderats.
Beslut: Den reviderade upplagan av Riktlinjer för rökfri arbetstid antas.

Hantering av budget för kapitalkostnader

Gällande regler när det gäller hanteringen av budget för kapitalkostnader beslutades under 2016. Det är därför aktuellt att aktualisera styrdokumentet. Förvaltningen ser ingen anledning att förändra den nuvarande rutinen mer än marginellt. Den gällande rutinen ger en tydlig ekonomisk styrning av de budgetmedel som avsätts för kapitalkostnader.
Beslut: Regler för hantering av budget för kapitalkostnader antas. Ekonomichefen bemyndigas att fatta beslut om justering av verksamheternas ekonomiska ramar med utgångspunkt från reglerna.

Redovisning av åtgärder för ej verkställda beslut om bostad för vuxna enligt LSS

Kommunfullmäktige gav 2019-10-27 § 178/2019 förvaltningen i uppdrag att senast januari 2020 skriftligt redovisa till kommunstyrelsen vilka åtgärder som vidtas eller kommer att vidtas för att kunna verkställa beslut om bostad enligt LSS. 6 beslut om bostad enligt LSS är ej verkställda inom tre månader. En del av förklaringen ligger i att tidigare planer på gruppbostäder, både på entreprenad och i samarbete med Stubo, inte har realiserats. Arbete pågår både på individnivå och med byggnationer för att skapa fler platser på gruppbostäder och fler bostäder till målgruppen. Verksamheten bedömer att man har en bra koll på de ärenden som nu har beslut och som väntar på boende. Verksamheten arbetar också med årliga prognoser för att kunna säkerställa att de framtida behoven tillgodoses.
Beslut: Redovisningen godkänns och läggs till handlingarna.

Svar på medborgarförslag om farthinder på Boråsvägen

I ett medborgarförslag föreslås att det på Boråsvägen i Ulricehamn anläggs ett farthinder då många fordon körs alldeles för fort. Förvaltningen bedömer inte att det är befogat med ytterligare hastighetsåtgärder på Boråsvägen efter utförd hastighetsmätning.
Beslut: Medborgarförslaget avslås med hänvisning till den genomförda hastighetsmätningen.

Informationsärenden till kommunstyrelsen

Delårsbokslut samt revisionsrapport, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2019-11-18 2. Sammanträdestider 2020 för individnämnden Protokoll 2019-11-20 3. Samverkansnämnd IT protokoll 2019-11-29 Ordförandens förslag till kommunstyrelsens beslut Informationen läggs till handlingarna.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 13 januari 2020, senast ändrad den 13 januari 2020

Kontakt