Beslut i korthet kommunfullmäktige, 27 februari 2020

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen från kommunfullmäktige den 27 februari i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Inkomna motioner och medborgarförslag

se motioner och medborgarförslag på webb-tv

Adela Brkic Carlsson (L) och Roland Eriksson (L) vill införa allmänhetens frågestund
Att få in frågor från medborgare är något positivt och att främja ett aktivt deltagande i den lokala politiska debatten är otroligt viktigt. Kommunallagen och särskilda regler gör det möjligt för fullmäktige att i viss omfattning införa en form av allmänhetens frågestund i fullmäktige eller andra sammanträden. Det finns flera olika varianter på hur olika kommuner och regioner har reglerat frågan om allmänhetens frågestund. I vilken ordning och vilken utsträckning som är lämpligt bör utformas utifrån lokala förutsättningar i Ulricehamn.
De yrkar att förvaltningen får uppdrag att utreda frågan om att införa allmänhetens frågestund. Kommunfullmäktige beslutar att gå på motionärernas förslag.

Motionärer från vänsterpartiet och miljöpartiet vill att kommunen ställer sig bakom ett upprop mot kärnvapen
International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN, är en internationell koalition av civilsamhällesaktörer i över hundra länder, som verkar för ett förbud av kärnvapen. 2017 antog FN en konvention för just ett sådant förbud och samma år tilldelades ICAN Nobels fredspris. ICAN har tagit initiativ till att samla städer i arbetet för att fler länder ska ansluta sig till FN-konventionen om förbud mot kärnvapen. Ulricehamn skulle kunna göra detsamma. Uppropet går ut på att som stad ställa sig bakom följande skrivelse: Vår kommun är djupt bekymrad över det allvarliga hot som kärnvapen utgör för samhällen världen över. Vår bestämda uppfattning är att våra invånare har rätt att leva i en värld fri från detta hot. Vilken användning som helst av kärnvapen, oavsett om den sker avsiktlig eller av en olyckshändelse, skulle få katastrofala, långtgå­ende och långtidsverkande konsekvenser för människor och miljö. Därför rekommenderar vi varmt att FN-konventionen om förbud mot kärnvapen undertecknas och vi uppmanar vår nationella regering att ansluta. sig till den utan dröjsmål. Evelina Karlsson (V), Jan-Olof Sundh (V), Arne Fransson (MP) och Ingemar Basth (MP) står bakom denna motion. Kommunfullmäktige beslutade att lämna detta till förvaltningen för beredning.

Wiktor Öberg (M) vill skapa en pott för utveckling av stadskärnan
I en motion vill han ge kommunstyrelsen i uppdrag att tillskapa en pott på 1 miljoner för att stärka utvecklingen av gågatan som ett fortsatt led i den pågående utvecklingsarbetet av stadskärnan. Han föreslår att pengarna ska tas av de generella stadsbidragen som kommer komma kommunen till gagn och då ta tillfället i akt att använda dem för riktade satsningar som denna. Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppgift att bereda frågan.
Niclas Sunding (SD) vill utreda en framtida resursskola
I motionen lyfter motionären fram förslag på en resursskola som det verktyg som idag saknas för att hantera en elevgrupp på ett effektivt sätt. Gruppen som avses är en svår grupp att hantera, ofta killar, som ställer till med bråk, hotar omgivningen och står för en stor del av den otrygghet som upplevs på våra skolor, både i klassrummet, i korridorer och andra utrymmen. Syftet är att ge ge skolan möjlighet att lyfta ur dessa individer ur sin destruktiva miljö, under kortare eller längre perioder och på så sätt få stora positiva effekter för både dessa individer och för resten av eleverna, som skulle känna större trygghet och möjlighet till studiero. Resursskolan ska vara placerad så att eleverna inte kan ta sig till sin ordinarie skola på en rast och på så sätt skapa oro/otrygghet på sin ordinarie skola. Motionären vill att förvaltningen får i uppdrag att skyndsamt utreda vad kostnaden skulle bli för att upprätta en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen, att skyndsamt utreda var det är lämpligt att placera en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen, att skyndsamt utreda hur rektorer och lärare ser på möjligheten att placera vissa elever på en resursskola och presentera detta för kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige gav förvaltningen i uppgift att bereda frågan.
Medborgarförslag om ny rutschkana till simhallen
I ett medborgarförslag föreslås att det skjuts till extra resurser till simhallen så att de kan investera i en ny rutschkana. Detta ska göras för att behålla det bra ryktet som simhallen har, både i kommunen och utåt så är det viktigt att det finns en vattenrutschkana. Det ses om viktigt så att ungdomar har någonstans att gå på eftermiddagar och helger och är en anledning till att de rör sig. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppgift att utreda frågan.

Medborgarförslag om cykel-/gångbana på Jägargatan.
I ett medborgarförslag vill man ha en säkrare väg för gång- och cykeltrafik längs Järgaregatan för att i högre grad gå eller cykla framföra att ta bilen. I dag upplevs den med höga trottoarkanter samt många luriga korsningar med mycket trafik. En ny gång- och cykelväg skulle bidra till att barn i större utsträckning kan ta sig på egen hand till Bogesundsskolan och Stenbocksskolan. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppgift att utreda frågan.

Medborgarförslag om sittplatser längs banvallen
En invånare önskar sittplatser utefter banvallen mellan Timmele och skidbacken. Kommunfullmäktige ger förvaltningen i uppgift att utreda frågan.

Inkomna interpellationer och frågor

Se enkel fråga via webb-tv

Enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande Roland Karlsson (C ) om ändringar i statens budget för 2020
Med bakgrund i att Riksdagen den 19 februari fattade beslut om att tillföra välfärden 7,5 miljarder kronor och då Ulricehamns kommun ett tillskott på cirka 13 miljoner kronor undrar Jan-Olof Sundh (V) hur den styrande minoriteten i Ulricehamns kommun tänker använda detta tillskott? Roland Karlsson (C ) svarar på frågan.

Ärenden

21 miljoner för nya elevdatorer, lärardatorer och läsplattor med mera

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige beslutade om att 21 miljoner ska satsas på investeringar i IT-utrustning under året. Det är IT-verksamheten i Ulricehamn som samarbetat med Tranemo kommun när de tagit fram en uppskattning om vad investeringarna kommer att kosta. Det ska köpas in lärardatorer, elevdatorer, skrivare och läsplattor samtidigt som det ska investeras i teknisk infrastruktur.

Pengar till gator, vägar och trafikåtgärder

Se ärendet via webb-tv
14,7 miljoner kronor avsätts för underhåll av gator, samt gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen från Vistabergsvägen fram till korsningen vid Fornbyvägen. Pengarna ska också gå till om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen vid Stadsskogen samt vid banvallen på Alängsgatan och upprustning av banvallarna där de passerar gator och vägar. I Gällstad satsas det på reparation av gång- och cykelbro. Ärendet beslutades på kommunfullmäktige.

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2020

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen får investeringsmedel för massbalansering Rönnåsen etapp 1, nio miljoner kronor samt en halv miljon kronor för projekteringskostnader Rönnåsen etapp 2. Det beslutade kommunfullmäktige den 27 februari.

Ny finanspolicy om likviditetsförvaltning, finansiering och leasing

Se ärendet via webb-tv
Syftet med en finanspolicy är bland annat att fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras, säkerställa kommunens betalningsförmåga på lång och kort sikt, samt säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god, intern kontroll. Det som beslutats av kommunfullmäktige innebär att förvaltningen föreslår förändringar under rubriken ”Koncernsamordning” som gör det möjligt att bedriva internbanken inom koncernen mer rationellt. Förändringen innebär att bolagens interna krediter hanteras inom koncernkontot för kommunen och bolagen. Beslutet innebär förenklad administration, förenklad och förbättrad riskhantering ur ett koncernperspektiv och det skapar också förutsättningar för en mer effektiv likviditetshantering. Beslutet avseende marknadsmässig ränta och eller borgensavgift innebär också en förändrad praktisk hantering jämfört med vad som anges i kommunens budget för 2020.

Uppdatering av verksamhetsområdet vatten och avlopp

Se ärendet via webb-tv
Sedan förra revideringen av kraven enligt laget om allmänna vattentjänster har det nu gått några år. Förvaltningen konstaterar att det kommit till ett flertal detaljplaner med bebyggelse sedan sist. Därför är det nu dags för en revidering, och nya områden kommer att finnas med i det som kallas för verksamhetsområde för vatten och avlopp. Lagen hanterar bland annat möjligheten för kommunen, i vårt fall Ulricehamns energi AB, att ta ut avgift för att leverera vatten samt tillhandhålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten. Kommunfullmäktige beslutade om att uppdaterings ska göras.

Uppdatering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Se ärendet via webb-tv
Med anledning av att samverkan med Tranemo inom miljö- och byggnämndens ansvarsområden har upphört, samt för att hålla föreskrifterna aktuella i enlighet med gällande lagstiftning, har en uppdatering av kommunen lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljön varit nödvändig. Ändringarna som har gjorts utgörs av förtydliganden och redaktionella ändringar. Efter beslut i kommunfullmäktige börjar nya föreskrifter att gälla från och med 1 januari 2020.

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster antogs

Se ärendet via webb-tv
Naturvårdsarbetet i kommunen syftar till att bidra till 16 miljökvalitetsmål, genom att stärka och främja den biologiska mångfalden. Främst kommer miljömålen som handlar om levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker, men det finns också mål med som ett rikt odlingslandskap, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Ekosystemtjänsterna är de tjänster som naturen ger oss gratis och är en förutsättning för människors existens, hälsa och välbefinnande. Alla målen finns med i styrdokumentet Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun. Kommunfullmäktige tog beslut om dessa riktlinjer enligt förslag till beslut.

Nya riktlinjer för markanvisning

Se ärendet via webb-tv
Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjning och framtagande av mark för olika ändamål. I det arbetet kan kommunen anvisa mark till någon som vill bygga. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska en kommun som genomför markanvisningar ta fram riktlinjer för detta. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett vägledande underlag för byggherrar, vid politiska beslut och för det interna arbetet på miljö och samhällsbyggnad. Dessa har funnits tidigare, men ersätts nu med nya. Det nya innebär bland annat att riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för markanvisning blir ett av dem. Beslut i kommunfullmäktige fastställde detta.

Uppdaterade riktlinjer för exploateringsavtal

Se ärendet via webb-tv
Riktlinjerna för exploateringsavtal skapar en ökad tydlighet och likabehandling av byggherrar och exploatörer. Det primära syftet med ett exploateringsavtal är att reglera kommunens respektive exploatörens åtaganden i samband med genomförandet av en detaljplan. I och med beslut i kommunfullmäktige om revideringen så delas riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal upp till två styrdokument, varav riktlinjer för exploateringsavtal blir ett av dem. Beslut i kommunfullmäktige fastställde detta.

Inga större förändringar i de nya riktlinjerna för placering av pensionsmedel

Se ärendet via webb-tv
Det nuvarande styrdokumentet som bland annat gäller riktlinjer för placering av pensionsmedel är nu äldre än fyra år och behöver ersättas med ett nytt. De nya riktlinjerna som antogs av kommunfullmäktige ser i stort sett ut som de gamla, med några få undantag som till exempel att ”normal vikt” som tidigare fanns i tillgångstabellen är borttaget, samt jämförelseindex för alternativa investeringar också är borttaget.

Översiktsplanen Ulricehamn 2040 redo för samråd

Se ärendet via webb-tv
Beslut i kommunfullmäktige att samråd ska hållas. Nu finns det en översiktsplan i digital form redo, Ulricehamn 2040. Samrådet pågår mellan 9 mars och 20 april 2020.

Motion om El-Velomobiler avslås

Se ärendet via webb-tv
Motionen föreslår att kommunen ska komplettera sin flotta av tjänstefordon med El-Velomobiler, samt att El-Velomobiler ska vara förstahandsvalet av fordon vad gäller tjänsteresor inom 20 kilometer. Kommunfullmäktige beslutade att avslå motionen eftersom att vid upphandling av fordon samt tjänsteresor sker en samlad bedömning på basis av miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet som gör att kommunen inte kan köpa en specifik bil.

Nej till minnesmonument för att hedra utlandsveteraner

Se ärendet via webb-tv
I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår byggd. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att undersöka behovet av en gemensam minnesplats som riktar sig till fler och om behovet finns återkomma med lämplig plats och kostnad.

Förslag om gång- och cykelbanor i Vist industriområde redan under utredning

Se ärendet via webb-tv
I en motion av den 3 oktober 2019 föreslår Richard Hallifax (M) att Ulricehamns kommun bygger eller markerar en säker gång- och cykelbana i hela Vist industriområde och vid sidan av Bjättlundavägen från väg 46 och fram till banvallen. Kommunfullmäktige anser att motionen förslag redan anses vara under utredning med hänvisning till kommunens kommande arbete med att revidera utbyggnadsplanen för gång- och cykelvägar.

Valärenden

Se valärenden via webb-tv

Val av huvudmän i Ulricehamns Sparbank 2020-2024

Som huvudmän i Ulricehamns Sparbank för perioden 2020-04-01 till och med 2024-03-31 utses följande personer;
NU – Bella Cotter
M – Per Hellqvist
C – Ann Jeanette Allbäck
SD – Jan-Henric Henningsson
KD – Cristina Bernevång
L – Martin Brandhill

Val av styrelseledamot till Näringsliv Ulricehamn AB

Albertina Bohlin väljs till ny styrelseledamot.

Avsägelse av uppdrag som nämndeman

John Pansar (MP) befrias från uppdraget som nämndeman. Kerstin Berggren (MP) utses som ny nämndeman

Avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen

Catharina Örtendahl Rylid (M) avsäger sig sitt uppdrag i val- och arvodesberedningen. Val av ersättare kommer ske vid nästa möte.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 28 februari 2020, senast ändrad den 28 februari 2020