Kommunstyrelsen 3 februari 2020

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 3 februari 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Skridskoåkare på Åsunden Foto: Jan Töve

Detaljplanenen för Herralyckedreven antas

Den detaljplan som ska göra det möjligt för nya bostäder på Herralyckedreven, fastighet Hester 5:20, antas.

Enligt planen ska det bli 35 radhus eller kedjehus, 30 procent av fastigheten får byggas med hus som är cirka sju meter höga i nock. Fasaden ska vara trä eller en sammanhållen kulör.

Detaljplanen Ärlan 4, Järnvägsgatan 6, antas

Det är en ändring av detaljplanen som antas för kvarteret Ärlan. Syftet är att göra det möjligt att bygga två lägenheter på vindsvåningen som idag inte får användas som bostad. Men nu blir det alltså möjligt.

21 miljoner för nya elevdatorer, lärardatorer och läsplattor med mera

21 miljoner satsas på investeringar i IT-utrustning under året. Det är IT-verksamheten i Ulricehamn som samarbetat med Tranemo kommun när de tagit fram en uppskattning om vad investeringarna kommer att kosta. Det ska köpas in lärardatorer, elevdatorer, skrivare och läsplattor samtidigt som det ska investeras i teknisk infrastruktur. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Pengar för underhåll till gator, vägar och andra trafikåtgärder

14,7 miljoner kronor avsätts för underhåll av gator, samt gång- och cykelvägar samt utbyggnad av gång- och cykelväg utmed Brunnvägen från Vistabergsvägen fram till korsningen vid Fornbyvägen. Pengarna ska också gå till om- och tillbyggnad av fyra stycken hållplatser, säkrare gång- och cykelpassager utmed Grönahögsvägen vid Stadsskogen samt vid banvallen på Alängsgatan och upprustning av banvallarna där de passerar gator och vägar. I Gällstad satsas det på reparation av gång- och cykelbro. Ärendet går vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ansökan om investeringsmedel för övriga projekt 2020

Förvaltningen får investeringsmedel för så kallad massbalansering av Rönnåsen etapp 1 för  nio miljoner kronor. Massbalansering innebär att tomterna jämnas till för att göras byggklara, det i sin tur ska göra att det går snabbare att komma igång med bygget för den som köper tomten. En halv miljon kronor för Rönnåsen etapp 2 ska gå till att projektera för fler industritomter samt en ny gata. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Ny finanspolicy om likviditetsförvaltning, finansiering och leasing

Syftet med en finanspolicy är bland annat att fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten ska organiseras, säkerställa kommunens betalningsförmåga på lång och kort sikt, samt säkerställa att finansverksamheten bedrivs med god, intern kontroll. Det nya förslaget innebär att förvaltningen föreslår förändringar under rubriken ”Koncernsamordning” som gör det möjligt att bedriva internbanken inom koncernen mer rationellt. Förändringen innebär att bolagens interna krediter hanteras inom koncernkontot för kommunen och bolagen. Förslaget innebär förenklad administration, förenklad och förbättrad riskhantering ur ett koncernperspektiv och det skapar också förutsättningar för en mer effektiv likviditetshantering. Förslaget avseende marknadsmässig ränta och eller borgensavgift innebär också en förändrad praktisk hantering jämfört med vad som anges i kommunens budget för 2020. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Uppdatering av verksamhetsområdet vatten och avlopp krävs

Sedan förra revideringen av kraven enligt laget om allmänna vattentjänster har det nu gått några år. Förvaltningen konstaterar att det kommit till ett flertal detaljplaner med bebyggelse sedan sist. Därför är det nu dags för en revidering, och nya områden kommer att finnas med i det som kallas för verksamhetsområde för vatten och avlopp. Lagen hanterar bland annat möjligheten för kommunen, i vårt fall Ulricehamns energi AB, att ta ut avgift för att leverera vatten samt tillhandahålla tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster antas

Naturvårdsarbetet i kommunen syftar till att bidra till 16 miljökvalitetsmål, genom att stärka och främja den biologiska mångfalden. Främst kommer miljömålen som handlar om levande sjöar och vattendrag och myllrande våtmarker, men det finns också mål med som ett rikt odlingslandskap, levande skogar och ett rikt växt- och djurliv. Ekosystemtjänsterna är de tjänster som naturen ger oss gratis och är en förutsättning för människors existens, hälsa och välbefinnande. Alla målen finns med i styrdokumentet Riktlinjer för naturvård och ekosystemtjänster i Ulricehamns kommun.

Nya riktlinjer för markanvisning

Kommunen har ett övergripande ansvar för bostadsförsörjning och framtagande av mark för olika ändamål. I det arbetet kan kommunen anvisa mark till någon som vill bygga. Enligt lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar, ska en kommun som genomför markanvisningar ta fram riktlinjer för detta. Syftet med riktlinjerna är att fungera som ett vägledande underlag för byggherrar, vid politiska beslut och för det interna arbetet på miljö och samhällsbyggnad. Dessa har funnits tidigare, men ersätts nu med nya. Det nya innebär bland annat att riktlinje för markanvisning och exploateringsavtal delas upp till två styrdokument, varav riktlinjer för markanvisning blir ett av dem. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Inga större förändringar för placering av pensionsmedel

Det nuvarande styrdokumentet som bland annat gäller riktlinjer för placering av pensionsmedel är nu äldre än fyra år och behöver ersättas med ett nytt. De nya riktlinjerna ser i stort sett ut som de gamla, med några få undantag som till exempel att ”normal vikt” som tidigare fanns i tillgångstabellen är borttaget, samt jämförelseindex för alternativa investeringar också är borttaget. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Översiktsplanen Ulricehamn 2040 redo för samråd

Nu finns det en översiktsplan i digital form redo, Ulricehamn 2040, för samråd. Samrådet pågår mellan 9 mars och 20 april 2020. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Ulricehamn 2040

Motion om El-Velomobiler avslås

Motionen föreslår att kommunen ska komplettera sin flotta av tjänstefordon med El-Velomobiler, samt att El-Velomobiler ska vara förstahandsvalet av fordon vad gäller tjänsteresor inom en radie av 20 kilometer. Men motionen avslås eftersom att vid upphandling av fordon samt tjänsteresor sker en samlad bedömning på basis av miljö, säkerhet och kostnadseffektivitet som gör att kommunen inte kan köpa en specifik bil. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Nej till minnesmonument för att hedra utlandsveteraner

I en motion önskar Mattias Green-Andersson (S) att Ulricehamns kommun uppför en sten eller ett monument för att hedra utlandsveteraner från vår byggd. Men den föreslås avvisas med hänvisning till att det finns ett minnesmonument i Borås som Fredsbaskrarna Sjuhärad har uppfört tillsammans med Borås Stad. Slutligt beslut fattas av kommunfullmäktige.

Internbudgeten för 2020 fastställs

Kommunfullmäktige beslutade i november förra året om budget för 2020 och flerårsbudget 2021-2022. Kommunstyrelsens budget för i år har därefter fördelats per verksamhet med utgångspunkt i den ekonomiska ramen för 2019 och de förändringar som kommunfullmäktige beslutat om. Omfördelning av budgetramar på grund av organisationsförändringar har gjorts. Justeringar har även gjorts för att kompensera kostnadsökningar, kapitalkostnader samt interna hyresförändringar med mera.

Prislista för utbildningar i förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller i gymnasieskola

Skollagen klargör att en kommun som i sin förskola, förskoleklass, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola har ett barn eller elev som inte är hemmahörande i kommunen eller i samverkansområdet för utbildningen ska ersättas för sina kostnader för barnets eller elevens utbildning av dennes hemkommun, så kallad interkommunal ersättning. I år kostar det till exempel en annan kommun 54 653 kronor att ha ett barn i förskoleklass i Ulricehamns kommun. En elev på högstadiet kostar en annan kommun 98 065 kronor. En elev från en annan kommun som väljer att gå på Tingsholmsgymnasiets vård- och omsorgsprogram debiteras 119 538 kronor.

Ny policy för lönepolitik ersätter gammal

Kommunstyrelsen beslutade om lönepolitiska riktlinjer i Ulricehamns kommun 2006. Denna riktlinje har nu setts över och ersatts av en policy. Texten har ändrats för att förtydliga och förenkla. Den har därefter remissbehandlats i förvaltningens sektorer och i dess stabsfunktioner och har samverkats utan reservationer i kommunens centrala samverkansgrupp (CSG).

Riktlinjer för lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning 2020

Förvaltningen har uppdaterat riktlinjer för Ulricehamns kommuns lokalresursplanering, lokalförsörjning och lokalanvändning. Riktlinjerna handlar om en effektiv hushållning med kommunens resurser, tillhandahålla produktiva och effektiva lokaler för kommunens verksamheter, med mera.

Anvisningar för kopieringsavgifter för allmänna handlingar

Kommunen har rätt att ta ut en avgift för att lämna ut handlingar i form av papperskopior. Nu finns det anvisningar med praktiska detaljer för hur detta ska gå till i form av dokumentet Tillämpningsanvisningar till avgift för kopior av allmänna handlingar.

Dialogprocess med civilsamhället får 100 000 kronor

Förvaltningen fått som uppgift att stärka samverkan med civilsamhället/föreningslivet i Ulricehamns kommun för att tillsammans ta oss an framtida utmaningar. Samverkan ska mynna ut i en överenskommelse alternativt en gemensam plan och struktur för samverkan. En dialogprocess är på väg att startas upp tillsammans med civilsamhället som är förenad med kostnader i form av föreläsare, lokalhyra och förtäring.

Gamla tjänstgöringsbetyg och arbetsgivarintyg gallras

Löneenheten ser ett behov av att gallra bland upprättade intyg på löneenheten såsom tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg, vilket också blivit aktuellt i och med införandet av den nya dataskyddsförordningen GDPR. Löneenheten föreslår att intyg som tjänstgöringsintyg och arbetsgivarintyg ska gallras efter två år samt gallras retroaktivt. Dessa handlingar är sparade digitalt och behövs inte längre för enheten.

Ansökan om investeringsmedel för genomförande av detaljplaner 2020

Förvaltningen får investeringsmedel för vändplats Lindängsvägen, 1 miljon kronor, flytt av kantsten Strandgatan vid Tvingen, 0,3 miljonkronor, utbyggnad gata samt gång- och cykelväg Sarven 1, 0,2 miljoner kronor. Totalt handlar det om en investering på 1,5 miljoner kronor.

Pengar avsätts för konst i offentlig miljö

Förvaltningen får investeringsmedel för konstnärlig gestaltning i offentlig miljö, 1,7 miljoner kronor.

Gestaltningen innebär att det skaffas konst till tre olika platser som kommer att ingå i den offentliga miljön.

  • Konst i det nya stadsbiblioteket 950 000 kronor
  • Konstverk i Samverkanshuset i Gällstad 300 000 kronor
  • Hössna skola 450 000 kronor

Pengar till satsning på god och säker arbetsmiljö i kommunens kök

Verksamheten omfattar 35 kök varav 26 är tillagningskök. De flesta kök har produktion större delen av året och det medför en hög belastning på den befintliga maskinparken. De moderna maskinerna en livslängd på 10–15 år. För att skapa en ergonomiskt rätt och säker arbetsmiljö i köken krävs det en årlig översyn av maskinparken. Med en god och säker arbetsmiljö kan arbetsskador förhindras på ett bättre sätt samt att sjukskrivningarna på sikt kan minska. Verksamheten får en miljon kronor till förbättringarna under 2020.

En miljon till utveckling av fritidsanläggningar

Förvaltningen får pengar för utveckling av kommunala fritidsanläggningar, 1,0 miljoner kronor. Dessa ska uppdelas så här:

  • Batteribyte, ismaskin. (100 000 kr)
  • Inköp av granulatutläggare, fotbollsanläggning Lassalyckan. (190 000 kronor)
  • Ljusarmaturer, fyra stycken, till parti Hyllan, vid skidstadion. (50 000 kronor)
  • Anläggande av hinderbana, Lassalyckan. (120 000 kronor)
  • Rastplatser, vindskydd, ökad tillgänglighet på spår och leder. (320 000 kronor)
  • Inköp mål- och sekretariatsvagn. (220 000 kronor)

Projektering av Vegby skola för en miljon kronor

Förvaltningen får investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Vegby skola på en miljon kronor. Pengarna möjliggör projektering inför om- och tillbyggnad av befintliga lokaler för att kunna skapa ändamålsenliga lokaler för personal och elever.

Projektering av Stenbocks- och Ätradalsskolan för en miljon kronor

Förvaltningen får pengar för att ta fram ett komplett bedömningsunderlag inför ett beslut om nybyggnad eller om- eller tillbyggnad av högstadieskolorna Ätradal samt Stenbock i Ulricehamns kommun. Underlaget behöver kompletteras för att kunna ta fram en beräkning av livscykelkostnader (LCC).

Svar på granskningsrapport av investeringsprocessen

Valda revisorer har genomfört en granskning av investeringsprocessen i Ulricehamns kommun. Förvaltningen noterar att revisionens bedömning är att kommunens investeringsprocess i huvudsak är tydlig och ändamålsenlig. Valda revisorer redovisar fem förslag på förbättringsåtgärder och ser fram emot svar på dessa samt rapporten i sin helhet.

Svar på medborgarförslag om att prioritera sandning vid busstationen när det är halt

I ett medborgarförslag föreslås att busstationen bör högprioriteras när det är halt. Personen framhåller att det är många människor som rör sig där, framför allt på morgnar och eftermiddagar. Medborgarförslaget antas genom förbättrad samordning av snö- och halkbekämpningsinsatser på busstationen.

Ingen belysning på Hesters koloniområde

I ett medborgarförslag föreslås att någon form av belysning sätts upp på Hesters koloniområde då det har varit skadegörelse och inbrott. Personen säger också att det är ett välbesökt promenadstråk. Utbyggnad av gång- och cykelväg mellan Herralyckedreven och Hillaredsvägen bedöms inte vara prioriterat. Belyst gång- och cykelväg mellan Ryttershov och Hillaredsvägen finns redan i dag. Därför avslås medborgarförslaget med hänvisning till att föreningen själv får ansvara för belysning på koloniområdet.

Ingen rondell vid Brunns skola

En person föreslår i ett medborgarförslag att en rondell bör anläggas i korsningen väg 1713 och väg 1709, vid Brunns skola. Personen anser att det skulle förbättra trafiksäkerheten eftersom det är svårt att uppfatta trafiken som kommer från Tvärred på grund av att sikten i korsningen är dålig. Förslaget avslås eftersom det är Trafikverket som är ansvarig väghållare vid den platsen.

Utredning för dansbana vid Dansens dag

En person har föreslagit att kommunen ska inför dansens dag och iordningställa en dansarena/dansbana vid Stora torget. Medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning till att kultur och fritid tar kontakt med förslagsställaren och tillsammans arbetar fram en lösning för arrangemanget.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicerat av Anette Westerlund den 3 februari 2020, senast ändrad den 4 februari 2020

Kontakt