Beslut i korthet kommunfullmäktige, 26 mars 2020

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen från kommunfullmäktige den 26 mars i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

EU-flagga och Ulricehamns kommuns flaggaEU-flagga och Ulricehamns kommuns flagga

Information

Se informationen på webb-tv
Håkan Sandahl berättar om kommunens arbete med anledning av den pågående coronaspridningen.

Inkomna motioner och medborgarförslag

Se motioner och medborgarförslag på webb-tv

Motioner:

Moderaternas Victor Öberg vill se ändringar i aktivitetsstödet

Moderaterna föreslår med anledning corona-epidemin att hela det budgeterade aktivitetsstödet ska användas, lite förenklat, så att ungefär samma pengar ska rulla in för föreningar trots färre deltagare på sina sammankomster. Moderaterna föreslår också att det ska sättas samman en särskild grupp som ska inventera behovet för stödet på bred front till föreningslivet. Gruppen ska även kunna lägga förslag som inte bara löser den mest akuta situationen utan även blickar framåt för att kunna lösa framtidens utmaningar. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget skickas vidare till kommunstyrelsen för beredning.

Medborgarförslag:

Utveckla Lingontuvan till fritids

En medborgare föreslår att förskolan Lingontuvan i Grönahög ska utvecklas så att det kan bli ett fritids som drivs enligt alla regler. Kommunfullmäktige beslutar att förslaget skickas vidare till kommunstyrelsen för besvarande.

Frågor:

Se interpellationer och frågor via webb-tv

Ingemar Basth (mp) undrar om ersättare

Miljöpartiets Ingemar Basth undrar om det finns ytterligare, ordinarie ledamöter eller ersättare som befinner sig i kommunhuset eller dess närhet som snabbt kan agera ersättare. Detta ifall det skulle inträffa en situation att någon av fullmäktiges ledamöter som finns på plats och deltar i mötet skulle få ett akut möteshinder av något slag. Detta med anledning av det under fullmäktiges möte den 26 mars, bara ska vara 24 ledamöter istället för de vanliga 49 eftersom man vill begränsa smittspridningen av corona. Roland Karlsson (C ) svarar på frågan.

Ärenden

Covid-19 kräver ändringar i kommunfullmäktiges arbetssätt

Se ärendet via webb-tv
Arbetsordningen ändrades senast i december 2019, men med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i arbetsordningen. I lagen ges möjlighet för ledamot i fullmäktige att vara med på fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. Tillägget innebär att ordföranden, om särskilda skäl föreligger, får bestämma att sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Covid-19 kräver ändringar också i kommunstyrelsens arbetssätt

Se ärendet via webb-tv
Arbetsordningen ändrades senast i december 2019, men med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i arbetsordningen. I lagen ges möjlighet för ledamot i fullmäktige att vara med på fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. Tillägget innebär att ordföranden, om särskilda skäl föreligger, får bestämma att sammanträdet genomförs med ledamöter närvarande på distans. Någon motsvarande bestämmelse finns inte i kommunallagen för kommunstyrelsen, men nu reglerar fullmäktige även detta i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Nämnder blir beslutsmässiga på distans

Se ärendet via webb-tv
Ordförande i Individnämnden och Miljö- och byggnämnden får, om det finns speciella skäl, besluta att sammanträde genomförs med ledamöter som finns med på distans. Ett sådant möte får bara äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen och systemet för distansmöte ska vara så säkert att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Krisledningsnämnden får också ha möte på distans

Se ärendet via webb-tv
Med anledning av covid-19 har förvaltningen uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i reglementet för att ledamot i fullmäktige ska kunna delta i fullmäktiges sammanträden på distans. För att det ska vara möjligt att tillåta deltagande på distans ska fullmäktiges arbetsordning innehålla föreskrifter om i vilken utsträckning det får ske. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.

Regler för partistöd är ändrade

Se ärendet via webb-tv
Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats med korrekta laghänvisningar i och med införandet av en ny kommunallag (2017:725). Detta är nu gjort och är reglerna är antagna av kommunstyrelsen. Även en inledande text är har lagts till i informationssyfte. Nu är också reglerna också antagna av kommunfullmäktige.

Ny hastighetsplan är antagen

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige antar en hastighetsplan vars syfte är att vara ett underlag till framtida beslut om ändringar av hastighetsgränser, samt vid planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på kommunens gator och vägar. Genom att avväga hastigheten väl, kan den valda gränsen medverka till att stadsrummet används på ett sätt som stödjer stadens utveckling. De vägsträckor som det i första hand krävs åtgärder på tillhör det statliga vägnätet (väg 46) så är det Trafikverket som ansvarar för och beslutar om dessa åtgärder. Det krävs att kommunen har en fortsatt dialog med Trafikverket och att kommunen prioriterar åtgärder på väg 46 vid inspel till regional plan.

Maskinvägen 6 får pengar för projektering inför ombyggnation

Se ärendet via webb-tv
En halv miljon kronor får förvaltningen för att projektera ombyggnad av lokalen på Maskinvägen 6 i Ulricehamn. Investeringen kommer att göra det möjligt för kommunen att leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag som kommer att ha sin arbetsplats i byggnaden. Lokalen behöver byggas om för att få de funktioner som saknas i lokalerna. Befintliga kontor går att använda, men följande delar behöver byggas om:
• Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare
• Snickeri och förråd för snickare
• Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer
• Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget
• Garage/carport för cirka bilar
• Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute.
Kommunstyrelsen beviljade investeringen för projekteringen, men det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige. Pengarna till investeringen tas från internbudgeten för 2020. Eftersom investeringen är så pass stor krävs ett beslut av kommunfullmäktige, som säger ja till projekteringen.

Beslut om köp av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 med flera

Se ärendet via webb-tv
Ärendet om att köpa fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10- 2:11 har tidigare varit uppe på kommunstyrelsens bord och det är upp till kommunfullmäktige att bestämma i detta fall. Motiveringen till köpet är att det är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida exploatering. Köpet av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Ansökan om investeringsmedel godkändes. Det innebär totalt 30,15 miljoner kronor varav 0,15 miljoner kronor är lantmäteriförrättning. Ansökan om förvärvstillstånd sker genom att 12,71 miljoner kronor finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 miljoner kronor fås genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. Anslaget kan finansieras inom den lånegräns för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att så fort som möjligt sälja alla byggnader på fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 med flera. Det här förslaget antar också kommunfullmäktige.

Budget- och verksamhetsplan 2020 – Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Se ärendet via webb-tv
Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2020 samt att skicka över den till medlemskommunerna för godkännande. Nu godkändes budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund även i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har också sagt ja till överenskommelsen nu.

Svar på motion om rekryteringsstrategi

Se ärendet via webb-tv
Kommunstyrelsen beslutar att motionen är under genomförande inom ramen för uppdraget att utveckla en handlingsplan för att göra Ulricehamns kommun till ”Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare”. I den kommande handlingsplanen kommer förvaltningen att utveckla och redovisa de strategier som ska ligga till grund för förvaltningens rekrytering framöver. Motionen skickades in av Emma Magnusson (S) den 28 mars 2019 där hon föreslår att förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom förskola och skola. Förvaltningens förslag till svar på remissen återremitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens möte den 3 oktober 2019. Nu har det slutgiltiga beslutet fattats av kommunfullmäktige som tycker exakt som kommunstyrelsen.

Valärenden

Se valärenden via webb-tv

Avsägelse av uppdrag som styrelseledamot i Stadshus AB

Niclas Sunding (SD) befrias från sitt uppdrag som styrelseledamot i Stadshus AB. Martin Berg (SD) har valts till ersättare.

Avsägelse av uppdrag som ledamot i val- och arvodesberedningen

Catharina Örtendahl Rylid (M) avsäger sig sitt uppdrag i val- och arvodesberedningen. Jan Holmin (M) har valts till ersättare.

Publicerat av Anette Westerlund den 27 mars 2020, senast ändrad den 27 mars 2020