Kommunstyrelsen 5 mars 2020

Här hittar du beslut i korthet från kommunstyrelsens möte den 5 mars 2020. Besluten kommer från ett ojusterat protokoll.

Bild på stadshuset i Ulricehamn, en röd tegelbyggnad i flera våningar med staden i bakgrundenStadshuset i Ulricehamn

Beslut kring ärenden som i nästa steg ska beslutas i kommunfullmäktige

Regler för partistöd är reviderade

Förvaltningen har uppmärksammat att kommunens regler för partistöd inte uppdaterats med korrekta laghänvisningar efter införandet av en ny kommunallag (2017:725). Detta är nu gjort och är antagna av kommunstyrelsen. Även en inledande text är tillagd i informationssyfte.

Hastighetsplan för Ulricehamns kommun är nu antagen

En tidigare framtagen, men inte antagen, hastighetsplan från 2012 har nu reviderats och antogs på kommunstyrelsens möte. Syftet med hastighetsplanen är att vara ett underlag till framtida beslut om justering av hastighetsgränser och planering av åtgärder som ökar hastighetsefterlevnaden på kommunens gator och vägar. Tanken är att genomförandet av planen bör ske etappvis då de berörda vägsträckorna till största del tillhör det statliga vägnätet (väg 46) där Trafikverket ansvarar för och beslutar om dessa åtgärder.

Maskinvägen 6 fick pengar för projektering inför ombyggnation

0,5 miljoner kronor fick förvaltningen för att projektera ombyggnad av lokalen på Maskinvägen 6. Investeringen kommer att möjliggöra att kommunen kan leva upp till gällande arbetsmiljökrav för fastighetsskötare, vaktmästare, snickare, personal inom service- och skogslag som kommer ha sin arbetsplats i byggnaden. Lokalen behöver byggas om för att åstadkomma funktioner som saknas i lokalerna. Befintliga kontor går att använda, men följande delar behöver byggas om:
• Verkstad och förråd för fastighetsskötare/vaktmästare
• Snickeri och förråd för snickare
• Lunch- och omklädningsrum, wc och duschar för 45 personer
• Förråd och verkstadslokaler för stads- och skogslaget
• Garage/carport för cirka bilar
• Stängsel för inhägnad av fordon och material som kan stå ute.
Kommunstyrelsen beviljade investeringen för projekteringen, men det slutgiltiga beslutet tas i kommunfullmäktige. Investeringen kommer finansieras genom att ta rörelsekapitalet i anspråk.

Redovisning av investeringsmedel för åtgärder inför världscupen 2019 godkändes

Kommunstyrelsen beslutade att godkänna den redovisning kring investering för åtgärder inför världscupen i längdskidor. Investeringen möjliggjorde åtgärder för att få banorna certifierade enligt Fédération Internationale de Ski (FIS) regler för homologisering. Investeringen innebar även utbyggnad och förbättringar i området inför de kommande tävlingarna. 5,5 mnkr godkändes av KF 2018-04-26 §68/2018. Till projektet tillfördes 1,1 mnkr från Ulricehamns ski event, arrangör av tävlingarna. Efter genomförda tävlingar tillfördes ytterligare 150 tkr för återställningsarbeten för sönderkörd väg. Beslutat av beredande utskott 2019-05-20 §90/201. Slutgiltigt godkännande av redovisningen görs av kommunfullmäktige.

Beslut om köp av fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade att Ulricehamns kommun ska köpa fastigheterna Ulricehamn Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 samt 2:10- 2:11. Motiveringen till köpet är att det är strategiskt och innebär att kommunen utökar sin markreserv med attraktiv mark för nutida och framtida exploatering. Köpet av fastigheterna ger kommunen möjlighet att styra utbyggnadstakten och inriktningen på bostadsbyggandet i området. Köpekontraktet är giltigt under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar om att godkänna förvärvet och att beslutet vinner laga kraft. Ansökan om investeringsmedel godkändes. Det innebär totalt 30,15 miljoner kronor varav 0,15 miljoner kronor är lantmäteriförrättning. Ansökan om förvärvstillstånd sker genom att 12,71 miljoner kronor finansieras via avsatta medel för markförvärv och exploateringsverksamhet i 2020 års investeringsbudget. Resterande 17,44 miljoner kronor fås genom en utökning av investeringsbudgeten för 2020. Anslaget kan finansieras inom den lånegräns för 2020 som kommunfullmäktige har fastställt. Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en plan för att så fort som möjligt sälja alla byggnader på fastigheten Ulricehamn Brunnsnäs 2:1 m.fl.

Budget- och verksamhetsplan 2020 – Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund beslutade den 6 december 2019 att för egen del anta Budget och verksamhetsplan för 2020 samt att översända densamma till medlemskommunerna för godkännande. Nu godkändes budget och verksamhetsplan 2020 för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund även i kommunstyrelsen. Slutgiltigt beslut görs i kommunfullmäktige.

Svar på motion om rekryteringsstrategi

Kommunstyrelsen beslutar att motionen är under genomförande inom ramen för uppdraget att utveckla en handlingsplan för att göra Ulricehamns kommun till ”Sjuhärads bästa offentliga arbetsgivare”. I den kommande handlingsplanen kommer förvaltningen att utveckla och redovisa de strategier som ska ligga till grund för förvaltningens rekrytering framöver. Motionen skickades in av Emma Magnusson (S) den 28 mars 2019 där hon föreslår att förvaltningen tar fram ett strategidokument för rekrytering av ny personal bland annat inom förskola och skola. Förvaltningens förslag till svar på remissen återremitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens möte den 3 oktober 2019. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet kring motionen.

Ärenden där kommunstyrelsen beslutar

Beslut om att göra en detaljplan på Brunnsnäs 2:1 m.fl.

Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen uppdraget att göra en detaljplan för Brunnsnäs 2:1, 2:3-2:7 och 2:9- 2:11, under förutsättning att förvärvet av Brunnsnäs Säteri godkänns och vinner laga kraft. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för exploatering i området, med bostäder i ett attraktivt läge med sjöutsikt och en långsiktig utveckling av Ulricehamns tätort. Föreslagen bostadsbebyggelse utgörs av flerbostadshus och småhus. Området beräknas rymma mer än 500 bostäder. Åsakullen föreslås utvecklas till ett nytt friluftsområde, vilket höjer kvaliteten för boenden på västra sidan av Åsunden. Detaljplanen föreslås hanteras med utökat planförfarande eftersom förslaget till detaljplan är av betydande intresse för allmänheten och i övrigt av stor betydelse.

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare 2019 godkänns

Enligt patientsäkerhetslagen (PSL 2010:659) ska vårdgivare dokumentera sitt patientsäkerhetsarbete i en så kallad patientsäkerhetsberättelse. I den ska det framgå hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits under föregående kalenderår, vilka åtgärder som har gjorts för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Vårdgivaren ska senast den 1 mars varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelsen ska hållas tillgänglig för den som önskar ta del av den. Kommunstyrelsen beslutade att lägga Patientsäkerhetsberättelsen för vårdgivare 2019 till handlingarna.

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid

Riktlinjer för pedagogisk omsorg på obekväm arbetstid fanns sedan tidigare, men har setts över, reviderats och nu också godkänts av kommunstyrelsen. Pedagogisk omsorg är en omsorgsform som erbjuds under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds (så kallad obekväm arbetstid). Ulricehamns kommun strävar efter att erbjuda denna typ av verksamhet för barn i åldrarna 1 – 13 år och i den omfattning som det behövs med hänsyn till vårdnadshavares arbete.

Handlingsplan med rutiner för kommunalt aktivitetsansvar (KAA) har antagits

I skollagen står det att kommunen har ett aktivitetsansvar för ungdomar. Det innebär att kommunen under året löpande ska hålla sig informerad om hur de ungdomar i kommunen är sysselsatta som
• Inte har fyllt 20 år
• Har fullgjort sin skolplikt eller har blivit folkbokförda i landet vid en tidpunkt då de inte har skolplikt
• Inte genomfört utbildning i gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning
• Inte har gymnasieexamen
• Inte har ett gymnasiesärskolebevis
• Inte har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan med godkänt resultat
För de ungdomar som berörs ska kommunen erbjuda lämpliga individuella åtgärder som i första hand ska syfta till att motivera den enskilde att påbörja eller återuppta en utbildning. I Ulricehamns kommun är aktivitetsansvaret organiserat under verksamhetsområde Tingsholm inom sektor lärande. Ansvaret bedrivs i samverkan och samarbete med Ulricehamns kommuns arbetsmarknadsenhet. En handlingsplan med rutiner inom KAA har tagits fram och har nu antagits.

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, fritidsföreningar år 2020

Utifrån fastställda bestämmelser kan kommunen delas ut bidrag till kostnadskrävande projekt för fritidsföreningar. Kommunen har fått in ansökningar till 26 projekt från 17 föreningar. Förvaltningen har tagit hänsyn till gällande kriterier och aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen. Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 604 966 kronor i bidrag fördelat så här:
Ulricehamns IF 40 852 kr
Vegby SK: 30 555 kr
Marbäcks IF: 82 000 kr
Gällstads AIS: 82 509 kr
Södra Vings IF: 62 050 kr
Härna LTK: 113 500 kr
Ulricehamns MK: 181 000 kr
Ulricehamns Dansförening: 12 500 kr

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, allmänna samlingslokaler, 2020

Det finns beslutade bestämmelser hur kommunen kan dela ut bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler. Det kom in ansökningar till tio projekt från nio föreningar Förvaltningen har sett till beslutade kriterier, aktuella behov samt reglerna i övrigt för bidragsformen och sammanställt ett förslag till fördelning. Kommunstyrelsen beslutar att bevilja bidrag till kostnadskrävande projekt för allmänna samlingslokaler med 343 106 kronor fördelat enligt:
Strängsereds Bygdegårdsförening: 12 000 kr
Byalaget Mönesskolan: 11 850 kr
Brunns Hembygdsförening: 14 724 kr
Rånnavägs Byalag: 20 063 kr
Folkets Hus år 1 av 3: 170 000 kr
Blidsbergs Bygdegårdsförening: 41 969 kr
Härna Hembygdsförening: 72 500 kr
Dessutom beviljas Folkets Hus bidraget i sin helhet, men flerårsfinansieras i 3 år.

Fördelning av bidrag för kostnadskrävande projekt, kulturföreningar, 2020

I enlighet med tidigare beslut i kommunfullmäktige ska bidrag till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar årligen delas ut. Syftet med bidraget är att ge stöd vid t ex renovering av fastigheter, bevarande av hembygdsgårdar eller andra utvecklingssatsningar som gynnar skötsel, visningar och bevarande av kulturmiljön.
Kommunstyrelsen beslutade att bevilja 100 677 kr till kostnadskrävande projekt för kulturföreningar fördelat enligt nedan.
Tvärreds hembygdsförening: 24 000 kr
Liareds hembygdsförening: 41 000 kr
Södra Vings hembygdsförening år 1 av 2: 35 677 kr

Ombudgetering av investeringsanslag 2019

Investeringsanslaget från 2019 till 2020 har ombudgeterats och har  fastställts av kommunstyrelsen. Totalt ombudgeteras 166,5 miljoner kronor till 2020 års investeringsbudget. I investeringsbudget för 2020 ligger sedan tidigare 285,5 miljoner kronor enligt kommunfullmäktiges budgetbeslut. Det totala investeringsanslaget för 2020 kommer att uppgå till 452 miljoner kronor. Den totala investeringsbudgeten för 2019 har uppgått till 315,2 miljoner kronor. Av detta har 147 miljoner kronor förbrukats. Medel som ej använts den 31 december 2019 är 168,2 miljoner kronor. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att ta fram ett regelverk som göra att investeringsbeslut som ombudgeteras mer än en gång ska hävas och återigen tas upp till beslut om behovet kvarstår.

Ansökan om investeringsmedel för parker och lekplatser 2020

Kommunstyrelsen beslutade bevilja efterfrågade investeringsmedel på en miljon kronor för upprustning/utveckling av parker och lekplatser 2020 för en säker miljö för barnen. En miljon kronor kan finansieras via avsatta medel för ändamålet i investeringsbudgeten för 2020.

Ansökan om investeringsmedel för förprojektering av ny f-6 skola godkändes

Kommunstyrelsen beslutade att bevilja ansökan om investeringsmedel på 2,5 miljoner kronor till förprojektering av en ny f-6 skola i Ulricehamn. Detta ska finansieras via avsatta medel i investeringsbudgeten för 2020. En ny grundskola behövs i Ulricehamn. Fram tills den står klar har tillfälliga lokaler placerats vid Ulrikaskolan för att höja kapaciteten. När projektformen inom kort bestämts behövs medel för att ta fram förfrågningsunderlag inför upphandling av arkitekt eller entreprenör. Blir det partenering behövs en extern konsult för att ta fram förfrågningsunderlag. I en arkitekttävling kommer medel till Sveriges Arkitekter (SAR) att behövas. Upphandlas en arkitekt för projektet så behövs medel när förprojekteringen påbörjas.

Ansökan om investeringsmedel för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola godkändes

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ansökan om investeringsmedel på 0,6 miljoner kronor till projektering för installation av ventilation i Tvärreds skola och förskola. Detta ska finansieras via avsatta pengar i investeringsbudgeten för 2020. Investeringen efterfrågas då det saknas fungerande ventilation och det därför inte går att få en godkänd obligatorisk ventilationskontroll (OVK). Nuvarande installation är ett självdragssystem som är väldigt svårt att få en fullgod funktion med. Det är inte anpassat till dagens krav på luftomsättning. Detta behöver genomföras under 2020 så att godkänd OVK kan lämnas in senast den 31 december 2020. Det är ett föreläggande och förenat med vite.

Svar på granskningsrapport av inte verkställda beslut enligt SoL och LSS godkänns

Den 9 november 2018 överlämnades revisionens granskning av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Förvaltningen har fått i uppdrag att yttra sig över granskningen. Nu har kommunstyrelsen beslutat att godkänna förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på rapporten.

Publicerat av Ulrika Emtervall den 6 mars 2020, senast ändrad den 26 mars 2020 av Eva Wallin

Kontakt