Kommunfullmäktigemöte 28 maj 2020

För detaljerad återgivning av mötet, se webbsändningen från kommunfullmäktige den 26 mars i sin helhet eller ta del av protokoll efter justering.

Bild på stadshuset, en röd tegelbyggnad

Kommunfullmäktige 28 maj 2020 på Youtube

Inkomna motioner och medborgarförslag

Motioner och medborgarförslg via webb-tv

Motioner

Effektiviserad användning av Ulricehamns stadsarkitekt
Sverigedemokraterna har lämnat in en motion där de vill att stadsarkitekten ska anställdas direkt under kommunchefen på sektorsnivå. De anser att som det är idag utnyttjar vi inte vår stadsarkitekts kapacitet optimalt. Ulricehamns stadsarkitekts anställning ligger under plan och byggenheten och därför blir denne i princip endast använd där, dessutom i en något omständlig händelsekedja. Sverigedemokrater ser en outnyttjad potential som skulle gå att utnyttja bättre om stadsarkitektens position förändrade så att denne kunde röra sig mellan fler sektorer.
Beslut: Motionen skickas vidare till förvaltningen för beredning

Inbjudan av expert
Sverigedemokraterna har lämnat en motion om att Johan Westerholm bjuds in som föreläsare med särskilt fokus på just lbn Rushd. Detta med anledning av att
Det vid kommunstyrelsens möte den 7 maj 2020 det tydligt framgick att många folkvalda saknar kunskap om hur islamismens nätverk ser ut gällande föreningar som berörs av kommunala bidrag. För att säkerställa att alla folkvalda vid beslutstillfällena har tillräckliga kunskaper inom området föreslår vi att en av landets främsta experter på lbn Rushd och islamistiska nätverk i Sverige bjuds in för att hålla förlösning i ämnet i anslutning till ett ordinarie möte för kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen. Han är aktuell i ämnet genom sin nyutgivna bok som heter just lslamismen i Sverige: Muslimska Brödraskapet”
Beslut: Motionen skickas vidare till förvaltningen för beredning

Framtidssäkra vår laddinfrastruktur
Moderaterna har via Viktor Öberg lämnat en motion där han vill att kommunstyrelsen får i uppdrag att införa ett betalningssystem för de kommunala laddplatserna och att kommunstyrelsen får i uppdrag att modernisera våra laddplatser. Detta med anledning av att utvecklingen går framåt i en rasande takt. Allt fler invånare och företag väljer klimatsmarta fordon, detta leder till ett högre tryck på vår laddinfrastruktur. Sedan införandet 2014 är det gratis laddning. Här önskar moderatera en förändring. 2020 är det inte längre rimligt att de med laddfordon ska kunna ladda gratis. Det kommunala bostadsbolaget Stubo har idag en lösning på detta, och moderaterna anser att resten av den kommunala koncernen bör införa liknade system. Detta innebär att man måste betala för sig om man ska använda kommunens laddstolpar. I samband med att betalningssystemet införs är det dags att uppdatera/justera stolpar, så att de håller hög standard och ska vara anpassade för nu- och framtidens bilar. Moderaterna anser även att man bör anpassa mängden kWh i stolparna efter hur de är tänkta att användas. De ser gärna fler kommunala parkeringar med laddstolpar då det gynnar både kommunens invånare men även besöksnäringen. De vill alltså inte gå med vinst på laddplatserna.
Beslut: Motionen skickas vidare till förvaltningen för beredning

Mini-zoo i Ulricehamn
Vänsterpartiet via Jan-Olof Sundh (V) vill i en motion att förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten till ett mini-zoo.
Vänsterpartiet anser att ett mini-zoo är en aktivitet för hela familjen inklusive mor- och farföräldrar. I många kommuner finns denna aktivitet vilket också är positivt för turistverksamheten. I Ulricehamn skulle man kunna anlägga ett litet mini-zoo i tex Stadsparken, Ulrikaparken, gärna i samarbete med någon annan aktör. 4H kan vara en.
Det finns fler orsaker till att barn gillar djur, och många av dem är psykologiska. Barn förstår tidigt att djur är speciella. Ett annat skäl till att barn är så förtjusta i djur är att djur inte dömer oss, vi behöver inte vara perfekta i vårt umgänge med dem. Små barn är ofta särskilt förtjusta i små djur. De kan identifiera sig med dem och fascineras av att någon till och med är mindre än dem själva. Att djur dessutom ofta är mjuka och gosiga och inte minst, precis som barnen själva lekfulla och därför roliga att både titta på och leka med. Barn blir glada av djur. Umgänget med djur kan ge många positiva effekter för ett barn utöver det rent fysiska välbefinnandet.
Beslut: Motionen skickas vidare till förvaltningen för beredning

Medborgarförslag

Fler rastplatser längs banvallen
En medborgare har lämnat förslag om rastplatser utefter banvallen. Med tanke på cykelturistveckan som i år äger rum här i Ulricehamn och som brukar locka flera hundra deltagare, vore det bra med rastplatser utefter banvallen. Sträckan Ulricehamn- Timmele-Blidsberg. Cyklingen kommer att ske längs med banvallen, där det finns gott om både fornminnen och andra intressanta sevärdheter. Dock ingenstans att sitta och vila.
Sträckan används flitigt under hela året av både cyklister och fotgängare. Friskvård ger hälsa.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Slopa uppsägningstiden på förskoleplatser i coronatider
En medborgare har lämnat förslag om att slopa uppsägningstiden på förskoleplatser med anledning av corona. I dag är uppsägningstiden två månader, vilket medborgaren tycker är länge då förskoleplatsen sades upp för att spara pengar.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Hjälpmedel för funktionshindrade i ishallen
En medborgare har lämnat förslag om att köpa in ett hjälpmedel för funktionshindrade i ishallen. Den ser ut som en trehjuling men med medar istället för hjul och utan trampor. Det är en vidareutveckling av ett hjälpmedel som heter race running och är alltså till för is.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Öka medvetenheten om HBTQ-kulturen
En medborgare har lämnat förslag om att vi i Ulricehamn ska bli mer medvetna om HBTQ-kulturen, utbildning och aktiviteter inom detta område har visat sig vara bra enligt Pridefestival som anordnades förra året. Kommunen borde förslagsvis bli mer involverade med information, utbildning och aktiviteter till alla i kommun, exempelvis så är barnen både nyfikna och duktiga på dels ställa frågor och måla, utställningar och vuxna behöver också få ställa frågor, bjuda in till föredrag/föreläsning.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Byggnationer vid Avenboken
Ett medborgarförslag har lämnats in där personen saknar information om hus på Avenboken.
Angående byggnationen på Avenboken har jag anmält tidigare att vi inte vill ha 2-4 våningshus. Vi grannar accepterar 1-planshus istället, men jag har inte hört något på 1,5 år. Personen tycker inte att det finns någon som tycker att nuvarande höghus passar in och det är felplacerat från början enligt planen.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Ställplats vid Åsunden, öster om Fiskestugan
En medborgare har lämnat förslag om ett 15-tal platser för husbilar öster om fiskestugan. Det ska vara platser med asfaslt och grönområde, elstolpe och eventuellt vatten. Det ska också finnas betalautomat med kod för tillgång till fiskestugan. Fiskestugan ska rustas upp till serviceanläggning (toa, dusch, latrintömning) Man vill också se ett litet uteställe typ ”torgstallet” med uteplats för sköna kvällar. Under helger finns idag mellan 15 – 20 husbilar vid parkeringen med 6 ställplatser. De som inte får rum parkerar öster om fiskestugan.
Beslut: Medborgarförslaget skickas vidare till förvaltningen för besvarande

Inkomna interpellationer och frågor

Se interpellationer och frågor via webb-tv

Interpellationer

Solceller
Arne Fransson (MP) menar att miljöpartiet har föreslagit och arbetar för att på det platta taket vid utbyggnaden av Ica och nytt stadsbibliotek ska solceller installeras. Nu har vi i MP förstått att det finns enligt kommunstyrelsen ordförande Roland Karlsson åsikter om det olämpliga att installera solceller på taket till utbyggnaden av bygget vid ICA då det kan ge reflexer mot människor och näraliggande byggnader. 2007 antogs en motion då kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen och även rekommendera de kommunala bolagen UEAB och Stubo, att vid ny- och ombyggnader ständigt överväga möjligheten att använda solceller och aktivt beakta denna möjlighet till alternativ energi”.
Med anledning av ovan undrar nu Arne Fransson hur kommunstyrelsens ordförande ställer sig till ett beslut i kommunfullmäktige från år 2007 som ofta inte tillämpas vid ny – och ombyggnader? Det verkar bli mer och mer ett ifrågasättande av att använda solceller i tätortsmiljö?
Han undrar också hur många sökande i kommunen som under de sista fem åren har fått avslag på att installera solceller på grund av tex risk för reflexer i tätortsmiljön eller någon annan anledning?
Beslut: Kommunfullmäktige beslutar att remittera interpellationen för beredning

Fråga

Niclas Sunding (SD) ställer en fråga till

På kommunstyrelsen sammanträde den 7 maj inkom sverigedemokraterna med ett ändringsyrkande. Debatten avslutades och när acklamationen var avslutad begärde sverigedemokraterna votering. Enligt kommunallagen ska då voteringen genomföras.
Då lägger kommunstyrelsens ordförande helt plötsligt ett nytt förslag till beslut nämligen att bordlägga ärendet till nästa kommunstyrelsesammanträde och att förvaltningen skall föredra ärendet.
Enligt SKR:s jurister:
1. Får inga andra yrkanden får inkomma efter att debatten är avlutad och acklamationen var avslutad.
2. Voteringen skulle ha genomförts.
3. Att föredra ärendet eller låta någon annan tala för eller emot någon av dess två förslagen till beslut är otillåten röstpåverkan då debatten är avslutad eller på annat sätt försöka påverka röstresultatet.
Niclas Sunding (SD) frågar Roland Karlsson, kommunstyrelsens ordförande:
Var i kommunallagen hittar du som kommunstyrelsens ordförande lagstöd för ditt agerande i kommunstyrelsen 7 maj?
Roland Karlsson ( C) besvarar frågan att detta kommer att rättas i kommunstyrelsen den 1 juni.

Ärenden

Årsredovisning 2019 Ulricehamns kommun

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige beslutar att Årsredovisningen 2019 fastställs och överlämnas till revisorerna. Kommunfullmäktige godkänna Årsredovisningen 2019. Av 2019 års ekonomiska resultat avsätts inga ytterligare medel till kommunens resultatutjämningsreserv. Redovisningarna från kommunens bolag läggs till handlingarna.
I årsredovisningen ingår bland annat en personalekonomisk redovisning och som bilagor till koncernredovisningen ingår årsredovisningarna från kommunens bolag. Det ekonomiska resultatet för kommunen 2019 uppgår till 55,4 mnkr (2018: 49,5 mnkr). Resultatet påverkas av jämförelsestörande poster. Resultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgår till 28,6 mnkr (2018: 24,2 mnkr). Från och med 2019 års bokslut tillämpas Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597). Den nya lagen innebär nya redovisningsprinciper avseende hur investeringsbidrag och gatukostnadsersättningar ska redovisas. Från och med 2019 kommer dessa bidrag och ersättningar att intäktsföras det året som de erhålls. Tidigare års bokförda medel har korrigerats i bokföringen mot eget kapital i kommunens redovisning för 2019 med totalt 16,7 mnkr. Dock är siffrorna för 2018 omräknade enligt nuvarande regler och den delen påverkar resultatet för 2018 med totalt 15,7 mnkr. Investeringarna under 2019 uppgår till 147,0 mnkr (2018: 93,9 mnkr). Det ekonomiska resultatet 2019 innebär att kommunallagens krav på ekonomi i balans är uppfyllt. Av 2019 års ekonomiska resultat föreslås att inga ytterligare medel avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv (RUR). För att disponera medel ur RUR ska balanskravsresultatet vara negativt och reserven får användas för att nå upp till ett nollresultat (eller så långt som reserven räcker). Efter tidigare års avsättningar uppgår resultatutjämningsreserven till 51,4 mkr.

Revisionsberättelse år 2019

Se ärendet via webb-tv
Kommunfullmäktige beslutar att revisorernas revisionsberättelse läggs till handlingarna. Till revisionsberättelsen finns också lekmannarevisorernas granskningsrapporter och revisionsberättelserna för de kommunala bolagen och de sakkunnigas rapporter under året. Revisorerna har förespråkat att kommunstyrelsen, nämnderna och fullmäktigeberedningarna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet. Och att kommunens årsredovisning godkänns.

Ansökan om investeringsmedel för planerat underhåll 2020

Se ärendet via webb-tv
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja ansökan om investeringsmedel på 13,5 miljoner kronor för planerat underhåll.
Förvaltningen har ansökt om investeringsmedel för planerat underhåll 2020 på 13,5 mnkr. Investeringen möjliggör att genomföra planerat underhåll i av kommunen ägda fastigheter samt inhyrda lokaler. Inom ramen för det planerade underhållet finns 13,5 mnkr avsatt i investeringsbudgeten 2020 för reinvesteringar i fastigheter, det vill säga utbyte av komponenter som ingår i underhållsplanen. Nivån på investeringen innebär att beslut kan fattas av kommunfullmäktige. Budgetmedel för ändamålet finns avsatt i investeringsbudgeten för 2020. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Inga övriga driftskostnadskonsekvenser beaktas.
Ansökan om investeringsmedel för upprustning av bryggor
Kommunfullmäktiges beslutar att säga ja till ansökan om investeringsmedel. Förvaltningen ansökte om investeringsmedel för upprustning av bryggor, 0,65 mnkr. Medlen ska användas till att rusta upp bryggor i anslutning till de renoverade järnvägsbroarna och avser en sträcka på cirka 230 meter vid Fiskestugan. Behovet av att rusta upp bryggorna är stort och genomförs inte detta kommer bryggorna behöva rivas.
Beslut fattas av kommunfullmäktige då medlen från början var avsedda för annat ändamål enligt investeringsbudgeten för 2019. Kompensation för kapitalkostnader hanteras i enlighet med kommunens regler för hantering av budget för kapitalkostnader. Investeringen innebär inga förändrande driftskostnader.

Partistöd 2020

Se ärendet via webb-TV 
I Kommunallagen (KL) regleras det kommunala partistödet. Reglerna finns sedan 1 januari 2018 i 4 kap §§ 29 – 32. Dessa regler innebär bland annat ett krav på att partierna årligen redovisar att partistödet har använts för att stärka partiernas ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige har möjlighet att bestämma att partistöd inte betalas ut till så kallade tomma stolar.
Partistödet utgörs av:

  • Ett grundstöd som uppgår till ett prisbasbelopp för det aktuella året per parti och år (för 2020 = 47 300 kr)
  • Ett mandatstöd som uppgår till 30 procent av prisbasbeloppet för det aktuella året per mandat och år (för 2020 = 14 190 kr x antalet mandat)

Partistöd utbetalas årligen efter beslut i kommunfullmäktige.
Kommunfullmäktige beslutar att följadne partistöd ska betalas ut för 2020:
S
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (10) 141 900 kr
NU
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (9) 127 710 kr
C
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (8) 113 520 kr
M
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (8) 113 520 kr
SD
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (6) 85 140 kr
MP
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr
V
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr
L
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr
KD
Grundstöd: 47 300 kr
Mandatstöd (antal mandat): (2) 28 380 kr
Summa grundstöd 425 700 kr
Summa mandatstöd 695 310 kr
Totalt 1 121 010 kr
Utbetalningen verkställs under juni 2020.

Rapportering av ej verkställda beslut, kvartal 4, 2019 SoL och LSS

Se ärendet via webb-TV
Kommunfullmäktige beslutade att kvartalsrapporten över ej verkställda beslut enligt SoL och LSS kvartal 4, 2019 lämnas till kommunens revisorer och läggs till handlingarna. Kommuner är skyldiga att anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslutsdatum. Kommunen ska också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt efter tre månader. Även beslut som har verkställts men först efter tre månader ska rapporteras. Om IVO bedömer att insatsen inte har verkställts inom skälig tid har de en skyldighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. Kommunens revisorer har enligt kommunallagen också en uppgift att granska ej verkställda beslut. Förvaltningen lämnar en särskild rapport med kommentarer kvartalsvis. Denna rapport lämnas även till kommunfullmäktige för information.

Svar på motion om att göra Stora torget mer tillgängligt för alla

Se ärendet via webb-TV
Kommunfullmäktige beslutade att återremittera motionen om Christina Bernevångs (KD) önskan om att tillgänglighetsanpassa stora torget i Ulricehamn. med hänvisning att kostnaderna överstiger nyttan med ombyggnationen då det finns alternativ väg som är tillgänglig. Bedömningen är att det finns andra tillgänglighetsåtgärder som är mer angelägna att åtgärda före denna insats.
I motionen föreslås att diagonalgången på Stora torget bör byggas om för att öka tillgängligheten för funktionshindrade och framkomligheten för barnvagnar. Sträckan över torget föreslås utformas på samma sätt som den markstensbelagda gången utmed Storgatan. 2019-09-26 återemitterade kommunfullmäktige motionen med motiveringen ”Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för beräkning av kostnaden att bifalla motionen innan beslut fattas”
Behovet av att åtgärda den stenbelagda gången över torget bedöms vara litet då det finns alternativ väg att välja. En kostnadsberäkning finns nu bifogat ärendet. Förvaltningens bedömning är att kostnaderna överstiger nyttan med ombyggnationen. Bedömningen är att det finns andra tillgänglighetsåtgärder som är mer angelägna att åtgärda före denna insats i relation till nyttan och kostnaden.

 

Publicerat av Ulrika Emtervall den 29 maj 2020, senast ändrad den 5 januari 2022 av Elin Ohlsson